С РСЕН АМАНЖОЛОВ АТЫНДА Ы ШЫ ЫС

Скачать презентацию С РСЕН АМАНЖОЛОВ АТЫНДА Ы ШЫ ЫС Скачать презентацию С РСЕН АМАНЖОЛОВ АТЫНДА Ы ШЫ ЫС

nurbolat.pptx

  • Размер: 254.7 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 10

Описание презентации С РСЕН АМАНЖОЛОВ АТЫНДА Ы ШЫ ЫС по слайдам

С РСЕН АМАНЖОЛОВ АТЫНДА Ы ШЫ ЫС  АЗА СТАН Ә Ғ Ғ Қ Қ МЕМЛЕКЕТТІКС РСЕН АМАНЖОЛОВ АТЫНДА Ы ШЫ ЫС АЗА СТАН Ә Ғ Ғ Қ Қ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ Та ырыбы: қ Электронды тестілеу скемен 2016 Ө

Тест – о ушыларды білімін ж не қ ң ә да дыларын тексеретін рал болып ғТест – о ушыларды білімін ж не қ ң ә да дыларын тексеретін рал болып ғ құ табылады. « Педагогикалы тест қ » деп белгілі мазм ны бар, ерекше формада ы ұ ғ тапсырмаларды ж йесін атайды. ң ү Тест сына а т скендерді бір п н ққ ү ң ә бойынша біліміні рамы мен ң құ рылымын аны тайды. Бас а құ қ қ сына ж мыстарымен қ ұ салыстыр анда, тесті ғ ң арты шылы ы оны объективті, қ ғ ң сенімді, к п варианттылы ы болып ө ғ табылады

Тестілеу процесін 3 кезе ге б луге ң ө болады:  1. Тестіні та дау (тестілеудіТестілеу процесін 3 кезе ге б луге ң ө болады: 1. Тестіні та дау (тестілеуді ң ң ма сатымен ж не тестілеуді қ ә ң д рысты ымен сенімділік ұ ғ д режесімен аны талады ә қ ) 2. Оны ткізу(тестіге ө берілгенн с амен ұ қ аны талады) қ 3. Н тижелерді пайымдау ә (тестілеуді п ніне атысты ң ә қ теориялы рауалылы тар қ қ ж йесімен аны талады) ү қ

Тесттік ба ылау қ О ушыларды білімні мемлекеттік стандарт қ ң ң талаптарына с йкестігін баТесттік ба ылау қ О ушыларды білімні мемлекеттік стандарт қ ң ң талаптарына с йкестігін ба ылауды йымдастыруды ә қ ұ ң бір т рі – тесттік ба ылау ж йесі. Ол о ушыларды з ү қ ң ө бетінше ж мыс рекетін арттырып, о ытуды ұ ә қ ң тиімділігіне ол жеткізіп, ойлау абілетін қ қ шы армашылы рекетін белсендіреді. Осылар а оса ғ қ ә ғ қ о ушыларды білімдеріндегі о улы тар аны талып, қ ң қ қ қ уа ытты тиімді пайдалану а м мкіндік береді. Тест қ ғ ү тапсырмаларын м алім з алауынша та ырып, ұғ ө қ қ тарау бойынша райды. құ

Тапсырмаларды орындау шін ү берілген н с ауларды  ұ қ ң т сінікті, ай ынТапсырмаларды орындау шін ү берілген н с ауларды ұ қ ң т сінікті, ай ын ү қ болуы; Тест ж мысын ұ ткізуде белгілі ө бір уа ытты қ ң болуы; Тест тапсырмасына ойылатын қ негізгі талаптар мыналар

1 • Толы тыру тесті: о ушылар а тапсырма с йлем т рінде беріледі де с1 • Толы тыру тесті: о ушылар а тапсырма с йлем т рінде беріледі де с йлемдегі кей с з орынына ш қ қ ғ ө ү ө ө ү н кте беріледі. М ндай тапсырмада ы жауап ыс а т жырымды бір м нді болуы шартү ұ ғ қ қ ұ ә 2 • . Та дамалы тесті: о ушылар а берілген тапсырмамен оса оны д рыс ж не д рыс емес жауаптары ң қ ғ қ ң ұ ә ұ беріледі. 3 • Еске т сіру тесті: с ра на ты беріледі де, жауабы бір м нді болуы шарт. Еске т сіру тестіні ү ұ қ қ ә ү ң с ра тарын т зегенде с ра на ты, аны ойыладыұ қ ү ұ қ қ 4 • С йкестендіру тесті: ма ынасы бір – бірімен байланысты тапсырмаларды екі ба ан а р т рлі ә ғ ң ғ ғ ә ү ретпен орналаытырылуы. 5 • Реттік тесті: ба ылау объектісі ( былыс, шамалар, формула т. б) ретімен жазылуы (айтылуы) керек. қ құ Тесті тапсырма дайында анда оны саны 10 ша ты бол аны ж н. ғ ң қ ғ ө 6 • Аралас тесті: о ушы а берілетін тапсырма рт рлі тест т рінде (мысалы: толы тыру, та дамалы т. б) қ ғ ә ү ү қ ң беріледі. 7 • К сіптік ба дар тесті: мазм нына андай да бір к сіпті п ндік о ыту кезе інде ай ындалуына ә ғ ұ қ ә ң ә қ ң қ немесе одан бір ма л мат алатынына негізделеді. ғ ұ 8 • Баламалы тесті: тесті б л т рін жасауда жауабын білуге ы пал ететін с зден аула бол ан ж нң ұ ү қ ө қ ғ өТест т рлері ү

Электронды тестті растыру кезінде зіне сай құ ө растыру формасы болады. Тестті нем райлы құ құЭлектронды тестті растыру кезінде зіне сай құ ө растыру формасы болады. Тестті нем райлы құ құ растыру білім алушыны п нге деген құ ң ә ызы ушылы ыны т мендеуіне себеп болады. қ ғ ғ ң өХХ асырды екінші жартысында тестпен ж мыс ғ ң ұ ар ынды дами бастады. Даму н тижесінде б ны қ қ ә ұ “машиналы білім беру” деп атап кеткен. Ол кезде тест ар ылы білім беру немесе берілген білімді тексеру шін қ ү к птеген тесттер жина ы растырылды. ө ғ құ

Электорнды тестілеуді растыру құ жолдары. Тесттерді  ң та ырып қ қ а сай келуі ТесттіЭлекторнды тестілеуді растыру құ жолдары. Тесттерді ң та ырып қ қ а сай келуі Тестті ң жауаптар ыны ң бір-біріне самауы ұқ Тест жауаптар ыны бір ң п нге ана ә ғ атысы қ болуы. Тестті же ілден ң иын а қ ғ арай қ к шуі ө

азіргі та да к п олданылатын екі тест Қ ң ө қ т рі бар. Олар:азіргі та да к п олданылатын екі тест Қ ң ө қ т рі бар. Олар: ашы ж не жабы ү қ ә қ Ашы тест дегеніміз қ с ра тары с йлем ұ қ ө т рінде ү келеді. Н с алары ұ қ болмайды ж не ә жауапты орнын ң к п н ктемен ө ү жал айды ғ Жабы тест қ дегеніміз бір с ра ты т рт ұ қ ң ө немесе бес н с алары ұ қ болады. Оны ішінде ң бір д рыс жауабы ұ болады.

Электронды тестті арты шылы тарымен ң қ қ оса зіне т н кемшіліктері де болатынын қЭлектронды тестті арты шылы тарымен ң қ қ оса зіне т н кемшіліктері де болатынын қ ө ә айта кеткен ж н. Электронды тест ар ылы ө қ саба ж ргізу барысында білім алушыны қ ү ң білім сапасы т мен болуы м мкін, йткені ө ү ө тесттегі жауаптармен ана ғ шектеліп, с ра тарды шы у тарихына м н ұ қ ң ғ ә бермеуі м мкін. Сол себепті барлы ү қ технологияны з орнымен олдан ан ж н. ө қ ғ ө орытынды Қ