Скачать презентацию rwmkl I mhlw 3 Anµdu Raamkalee Third Mehl Скачать презентацию rwmkl I mhlw 3 Anµdu Raamkalee Third Mehl

141039258dbfb966d999a69995e56952.ppt

  • Количество слайдов: 41

rwmkl. I mhlw 3 Anµdu Raamkalee, Third Mehl, Anand ~ The Song Of Bliss: rwmkl. I mhlw 3 Anµdu Raamkalee, Third Mehl, Anand ~ The Song Of Bliss: raamukulee mehulaa 3 anundhu

<> siqgur p. Rswid ] One Universal Creator God. By The Grace Of The <> siqgur p. Rswid ] One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru: ik ounkaar sathigur prusaadh

Anµdu Bie. Aw myr. I mwey siqgur. U m. Y pwie. Aw ] I Anµdu Bie. Aw myr. I mwey siqgur. U m. Y pwie. Aw ] I am in ecstasy, O my mother, for I have found my True Guru. anundh bhaeiaa maeree maaeae sathiguroo mai paaeiaa

siqguru q pwie. Aw shj syq. I min vj. IAw vw. Dwe. IAw ] siqguru q pwie. Aw shj syq. I min vj. IAw vw. Dwe. IAw ] I have found the True Guru, with intuitive ease, and my mind vibrates with the music of bliss. sathigur th paaeiaa sehuj saethee man vujeeaa vaadhaaeeaa

rwg rqn prvwr pr. IAw sbd gwvx Awe. IAw ] The jewelled melodies and rwg rqn prvwr pr. IAw sbd gwvx Awe. IAw ] The jewelled melodies and their related celestial harmonies have come to sing the Word of the Shabad. raag ruthun puruvaar pureeaa subudh gaavun aaeeaa

sbdo q gwvhu hr. I kyrw min ijn. I vswie. Aw ] The Lord sbdo q gwvhu hr. I kyrw min ijn. I vswie. Aw ] The Lord dwells within the minds of those who sing the Shabad. subudho th gaavuhu huree kaeraa man jinee vusaaeiaa

kh. Y nwnku Anµdu ho. Aw siqgur. U m. Y pwie. Aw ]1] Says kh. Y nwnku Anµdu ho. Aw siqgur. U m. Y pwie. Aw ]1] Says Nanak, I am in ecstasy, for I have found my True Guru. ||1|| kehai naanuk anundh hoaa sathiguroo mai paaeiaa

ey mn myir. Aw q. U sdw rhu hir nwly ] O my mind, ey mn myir. Aw q. U sdw rhu hir nwly ] O my mind, remain always with the Lord. eae mun maeriaa thoo sudhaa ruhu har naalae

hir nwil rhu q. U m. Mn myry d. UK si. B ivswrxw ] hir nwil rhu q. U m. Mn myry d. UK si. B ivswrxw ] Remain always with the Lord, O my mind, and all sufferings will be forgotten. har naal ruhu thoo munn maerae dhookh sabh visaarunaa

AMg. Ikwru Ehu kry qyrw kwrj si. B svwrxw ] He will accept You AMg. Ikwru Ehu kry qyrw kwrj si. B svwrxw ] He will accept You as His own, and all your affairs will be perfectly arranged. angeekaar ouhu kurae thaeraa kaaruj sabh suvaarunaa

s. Bnw glw smr. Qu su. Awm. I so ikau mnhu ivswry ] Our s. Bnw glw smr. Qu su. Awm. I so ikau mnhu ivswry ] Our Lord and Master is all-powerful to do all things, so why forget Him from your mind? subhunaa gulaa sumuruth suaamee so kio munuhu visaarae

kh. Y nwnku m. Mn myry sdw rhu hir nwly ]2] Says Nanak, O kh. Y nwnku m. Mn myry sdw rhu hir nwly ]2] Says Nanak, O my mind, remain always with the Lord. ||2|| kehai naanuk munn maerae sudhaa ruhu har naalae

swcy swihbw ik. Aw nwh. I Gir qyr. Y ] O my True Lord swcy swihbw ik. Aw nwh. I Gir qyr. Y ] O my True Lord and Master, what is there which is not in Your celestial home? saachae saahibaa kiaa naahee ghar thaerai

Gir q qyr. Y s. Bu ik. Cu h. Y ijsu dyih su pwvey Gir q qyr. Y s. Bu ik. Cu h. Y ijsu dyih su pwvey ] Everything is in Your home; they receive, unto whom You give. ghar th thaerai subh kish hai jis dhaehi s paaveae

sdw is. Piq slwh qyr. I nwmu min vswvey ] Constantly singing Your Praises sdw is. Piq slwh qyr. I nwmu min vswvey ] Constantly singing Your Praises and Glories, Your Name is enshrined in the mind. sudhaa sifath sulaah thaeree naam man vusaaveae

nwmu ijn k. Y min vis. Aw vwjy sbd Gnyry ] The divine melody nwmu ijn k. Y min vis. Aw vwjy sbd Gnyry ] The divine melody of the Shabad vibrates for those, within whose minds the Naam abides. naam jin kai man vasiaa vaajae subudh ghunaerae

kh. Y nwnku scy swihb ik. Aw nwh. I Gir qyr. Y ]3] Says kh. Y nwnku scy swihb ik. Aw nwh. I Gir qyr. Y ]3] Says Nanak, O my True Lord and Master, what is there which is not in Your home? ||3|| kehai naanuk suchae saahib kiaa naahee ghar thaerai

swcw nwmu myrw Aw. Dwro ] The True Name is my only support. saachaa swcw nwmu myrw Aw. Dwro ] The True Name is my only support. saachaa naam maeraa aadhaaro

swcu nwmu ADwru myrw ijin Bu. Kw si. B gvwe. IAw ] The True swcu nwmu ADwru myrw ijin Bu. Kw si. B gvwe. IAw ] The True Name is my only support; it satisfies all hunger. saach naam adhaar maeraa jin bhukhaa sabh guvaaeeaa

kir s. Wiq su. K min Awie vis. Aw ijin ie. Cw si. B kir s. Wiq su. K min Awie vis. Aw ijin ie. Cw si. B pujwe. IAw ] It has brought peace and tranquility to my mind; it has fulfilled all my desires. kar saath sukh man aae vasiaa jin eishaa sabh pujaaeeaa

sdw kurbwxu k. Iqw gur. U ivthu ijs d. IAw eyih vif. Awe. IAw sdw kurbwxu k. Iqw gur. U ivthu ijs d. IAw eyih vif. Awe. IAw ] I am forever a sacrifice to the Guru, who possesses such glorious greatness. sudhaa kurubaan keethaa guroo vittuhu jis dheeaa eaehi vaddiaaeeaa

kh. Y nwnku suxhu s. Mqhu sbid Drhu ip. Awro ] Says Nanak, listen, kh. Y nwnku suxhu s. Mqhu sbid Drhu ip. Awro ] Says Nanak, listen, O Saints; enshrine love for the Shabad. kehai naanuk sunuhu sunthuhu subadh dhuruhu piaaro

swcw nwmu myrw Aw. Dwro ]4] The True Name is my only support. ||4|| swcw nwmu myrw Aw. Dwro ]4] The True Name is my only support. ||4|| saachaa naam maeraa aadhaaro

vwjy p. Mc sbd iqqu Gir s. Bwg. Y ] The Panch Shabad, the vwjy p. Mc sbd iqqu Gir s. Bwg. Y ] The Panch Shabad, the five primal sounds, vibrate in that blessed house. vaajae punch subudh thith ghar subhaagai

Gir s. Bwg. Y sbd vwjy klw ijqu Gir Dwr. IAw ] In that Gir s. Bwg. Y sbd vwjy klw ijqu Gir Dwr. IAw ] In that blessed house, the Shabad vibrates; He infuses His almighty power into it. ghar subhaagai subudh vaajae kulaa jith ghar dhaareeaa

p. Mc d. Uq qu. Du vis k. Iqy kwlu k. Mtku mwir. Aw p. Mc d. Uq qu. Du vis k. Iqy kwlu k. Mtku mwir. Aw ] Through You, we subdue the five demons of desire, and slay Death, the torturer. punch dhooth thudh vas keethae kaal kunttuk maariaa

Duir krim pwie. Aw qu. Du ijn kau is nwim hir k. Y lwgy Duir krim pwie. Aw qu. Du ijn kau is nwim hir k. Y lwgy ] Those who have such pre-ordained destiny are attached to the Lord's Name. dhur kuram paaeiaa thudh jin ko s naam har kai laagae

kh. Y nwnku qh su. Ku ho. Aw iqqu Gir Anhd vwjy ]5] Says kh. Y nwnku qh su. Ku ho. Aw iqqu Gir Anhd vwjy ]5] Says Nanak, they are at peace, and the unstruck sound current vibrates within their homes. ||5|| kehai naanuk theh sukh hoaa thith ghar anehudh vaajae

Andu suxhu vf. Bwg. Iho sgl mnor. Q p. Ury ] Listen to the Andu suxhu vf. Bwg. Iho sgl mnor. Q p. Ury ] Listen to the song of bliss, O most fortunate ones; all your longings shall be fulfilled. anudh sunuhu vuddubhaageeho sugul munoruth poorae

pwrb. Rhmu p. RBu pwie. Aw auqry sgl ivs. Ury ] I have obtained pwrb. Rhmu p. RBu pwie. Aw auqry sgl ivs. Ury ] I have obtained the Supreme Lord God, and all sorrows have been forgotten. paarubrehum prubh paaeiaa outhurae sugul visoorae

d. UK rog s. Mqwp auqry sux. I sc. I bwx. I ] Pain, d. UK rog s. Mqwp auqry sux. I sc. I bwx. I ] Pain, illness and suffering have departed, listening to the True Bani. dhookh rog sunthaap outhurae sunee suchee baanee

s. Mq swjn Bey srsy p. Ury gur qy jwx. I ] The Saints s. Mq swjn Bey srsy p. Ury gur qy jwx. I ] The Saints and their friends are in ecstasy, knowing the Perfect Guru. sunth saajun bheae surusae poorae gur thae jaanee

suxqy pun. Iq khqy pivqu siqguru rih. Aw Brp. Ury ] Pure are the suxqy pun. Iq khqy pivqu siqguru rih. Aw Brp. Ury ] Pure are the listeners, and pure are the speakers; the True Guru is allpervading and permeating. sunuthae puneeth kehuthae pavith sathigur rehiaa bhurupoorae

ibnv. Miq nwnku gur crx lwgy vwjy Anhd q. Ury ]40]1] Prays Nanak, touching ibnv. Miq nwnku gur crx lwgy vwjy Anhd q. Ury ]40]1] Prays Nanak, touching the Guru's Feet, the unstruck sound current of the celestial bugles vibrates and resounds. ||40||1|| binuvunth naanuk gur churun laagae vaajae anehudh thoorae

sloku ] Shalok: sulok sloku ] Shalok: sulok

pvxu gur. U pwx. I ipqw mwqw Driq mhqu ] Air is the Guru, pvxu gur. U pwx. I ipqw mwqw Driq mhqu ] Air is the Guru, Water is the Father, and Earth is the Great Mother of all. puvun guroo paanee pithaa maathaa dhurath mehuth

idvsu rwiq duie dwe. I dwie. Aw Kyl. Y sgl jgqu ] Day and idvsu rwiq duie dwe. I dwie. Aw Kyl. Y sgl jgqu ] Day and night are the two nurses, in whose lap all the world is at play. dhivus raath dhue dhaaeiaa khaelai sugul juguth

c. Mig. Awe. IAw buir. Awe. IAw vwc. Y Drmu hd. Uir ] Good c. Mig. Awe. IAw buir. Awe. IAw vwc. Y Drmu hd. Uir ] Good deeds and bad deeds-the record is read out in the Presence of the Lord of Dharma. chungiaaeeaa buriaaeeaa vaachai dhurum hudhoor

krm. I Awpo Awpx. I ky ny. VY ky d. Uir ] According to krm. I Awpo Awpx. I ky ny. VY ky d. Uir ] According to their own actions, some are drawn closer, and some are driven farther away. kurumee aapo aapunee kae naerrai kae dhoor

ijn. I nwmu i. DAwie. Aw gey mskiq Gwil ] Those who have meditated ijn. I nwmu i. DAwie. Aw gey mskiq Gwil ] Those who have meditated on the Naam, the Name of the Lord, and departed after having worked by the sweat of their brows jinee naam dhiaaeiaa geae musukath ghaal

nwnk qy mu. K aujly kyq. I Cut. I nwil ]1] -O Nanak, their nwnk qy mu. K aujly kyq. I Cut. I nwil ]1] -O Nanak, their faces are radiant in the Court of the Lord, and many are saved along with them! ||1|| naanuk thae mukh oujulae kaethee shuttee naal