рт ауіпсіздігі бойынша Ө қ имараттар мен ймереттерді

Скачать презентацию рт ауіпсіздігі бойынша Ө қ имараттар мен ймереттерді Скачать презентацию рт ауіпсіздігі бойынша Ө қ имараттар мен ймереттерді

kopia-pzhb_5_lektsia.pptx

 • Размер: 274.7 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 36

Описание презентации рт ауіпсіздігі бойынша Ө қ имараттар мен ймереттерді по слайдам

рт ауіпсіздігі бойынша Ө қ имараттар мен ймереттерді ғ ү топтау. Орындаған: Куатбек А Тексерген :рт ауіпсіздігі бойынша Ө қ имараттар мен ймереттерді ғ ү топтау. Орындаған: Куатбек А Тексерген : к. т. н, сеньор-лектор Амирхожаева Д

1 рт ауіпсіздігі бойынша имарат пен ймереттерді категория а Ө қ ғ ү ғ б лу1 рт ауіпсіздігі бойынша имарат пен ймереттерді категория а Ө қ ғ ү ғ б лу ө Жарылыс ауіпті А категориясы– жарылыс а ж не ртке абілетті қ қ ә ө қ заттарды абылдаумен байланысты, сумен, ауада ы оттегімен немесе қ ғ бір – бірімен рекеті кезіндегі ндіріс. Т менгі т тану шегі 10 % -ке те ә ө ө ұ ң немесе ауа к лемі атнасы бойынша аз жан ыш газдар; имаратты ө қ ғ ғ ң к лемінен 5 % -ке асатын к лемдегі жарылыс ауіпті оспа т зуі ө ө қ қ ү м мкін, берілген газдар мен с йы тарды шартымен буларды ү ұ қ ң ң ш ыныны температурасы 28 0 С – а дейінгі с йы тар. ұ қ ң қ ұ қ Осы категорияда ы ндіріске жататындар, мысалы к кірт к міртекті ғ ө ү ө эфирлі, ацетонды ндірістер. ө 2 Жарылыс рт ауіпті Б категориясы – жан ыш газдарды олданумен ө қ ғ қ байланысты ндіріс, т менгі т тану шегіні ауа к леміне атнасы ө ө ұ ң ө қ бойынша 10% -ке к п, буларыны ш ын температурасы 28 0 С –дан ө ң ұ қ 61 0 С- а дейінгі с йы тарды оса ал анда; ш ын температурасына қ ұ қ қ ғ ұ қ дейін ж не одан жо ары ндіріс жа дайында ы ыздырыл ан с йы тар, ә ғ ө ғ ғ қ ғ ұ қ жан ыш ша дар мен талшы тар, т менгі т тану шегі 65 г/м 3 –ке те ғ ң қ ө ұ ң немесе аз, осы газдар, с йы тар ж не ша дар имарат к лемінен 5 ұ қ ә ң ғ ө %-ке асатын к лемдегі жарылыс ауіпті оспалар т зуі м мкін. ө қ қ ү ү

3 Жарылыс ауіпті В категориясы – буларды ш ыныны қ ң ұ қ ң температурасы3 Жарылыс ауіпті В категориясы – буларды ш ыныны қ ң ұ қ ң температурасы 61 0 С –дан жо ары с йы тарды абылдаумен ғ ұ қ қ байланысты ндірістер; жан ыш с йы тар мен талшы тарны ө ғ ұ қ қ ң т менгі т тану шегіні температурасы 65 г/м 3 — тан к п; сумен, ө ұ ң ө ауада ы оттегіні немесе бір – бірімен ара атнасы кезіндегі жану а ғ ң қ ғ абілетті заттар, атты жан ыш заттар мен материалдар. қ қ ғ Ондай ндірістерге майла ыш майларды регенерациялау цехтары, ө ғ буды ш ын температурасы 120 0 С –дан жо ары с йы тарды ң ұ қ ғ ұ қ айдайтын енгізу станциялары жатады. рт ауіпті Г категориясы – деу дірісінде с улелі жылу, ш ын Ө қ өң ү ә ұ қ немесе жалын б лінумен ж ретін, бал ытыл ан немесе атай ан ө ү қ ғ ысты алпында ы жанбайтын заттар мен материалдарды қ қ ғ абылдаумен байланысты, ндіріс; атты, с йы ж не агз т різді қ ө қ ұ қ ә ә заттарды сы ып немесе отын ретінде пайдаланады. Г категориясына ғ котелдік, ймалы ж не мартендік цехтарын жат ызу а болады. құ қ ә қ ғ 4 рт ауіпті Д категориясы – жанбайтын заттар мен материалдарды Ө қ сал ын алпында оданумен байланысты, ндірістер. қ қ қ ө Осы категориялар а к бінесе рылысты индустриялы мекемелер ғ ө құ қ жатады.

1. 1 имараттар мен уймереттерде олданылатын рылыс Ғ қ құ материалдарды бірнеше топ а б лінуі1. 1 имараттар мен уймереттерде олданылатын рылыс Ғ қ құ материалдарды бірнеше топ а б лінуі ң қ ө. Р 2. 02 -05 -2002 СНм. Е с йкес рылыс материалдары жанбайтын (Ж) Қ ә құ ж не жанатын (ЖН) болып б лінеді. ә ө Жан ыш материалдары 4 топ а б лінеді: ғ қ ө – Ж 1 ( лсіз жанатын); ә – Ж 2 ( атты жанатын); қ – Ж 3 ( алыпты жанатын); қ – Ж 4 ( те атты жанатын). ө қ Жан ышты ын ж не жан ышты ы бойынша рылысты ғ ғ ә ғ ғ құ қ материалдарды топтарын МЕСТ 30244 бойынша бекітіледі. ң Жанбайтын рылысты материалдарыны бас а рт ауіптіліік құ қ ң қ ө қ к рсеткіштері аны талмайды ж не нормаланбайды. ө қ ә Жан ыш рылысты материалдарны т тан ышты ы бойынша ш ғ құ қ ң ұ ғ ғ ү топ а б лінеді: қ ө – Т 1 ( иын т таннатын); қ ұ – Т 2 ( те атты т танатын); ө қ ұ – Т 3 (же іл т танатын). ң ұ

 Жан ыш рылысты материалдарны т тан ышты ы бойынша ш топ а б лінеді: Жан ыш рылысты материалдарны т тан ышты ы бойынша ш топ а б лінеді: ғ құ қ ң ұ ғ ғ ү қ ө – Т 1 ( иын т таннатын); қ ұ – Т 2 ( те атты т танатын); ө қ ұ – Т 3 (же іл т танатын). ң ұ рылыс материалдарыны топтарыны т тан ышты ы бойынша МЕСТ 30402 бекітеді. Құ ң ң ұ ғ ғ рт т ра тылы ыны Жан ыш рылыс материалдарыны беті бойынша жалынны Ө ұ қ ғ ң ғ құ ң ң таралуы бойынша т рт топ а б лінеді: ө қ ө – ЖТ 1 (таралмайтын); – ЖТ 2 ( лсіз таралатын); ә – ЖТ 3 (тез таралатын); – ЖТ 4 ( те тез таралатын). ө рылыс материалдарыны топтарыны таралуы бойынша, т бе мен еденні абаттарыны Құ ң ң ө ң қ ң беттері шін, сонымен бірге к лемдік аптамалар шін МЕСТ 30444 бойынша бекітеді. ү ө қ ү Жан ыш рылыс материалдары т тіндегіштік абілеті бойынша ш топ а б лінеді: ғ құ ү қ ө – Т 1 (т тіндегіштік асиеті аз); ү қ – Т 2 (т тіндегіштік асиеті жо ары); ү қ ғ – Т 3 (т тіндегіштік асиеті те жо ары). ү қ ө ғ Жан ыш рылыс материалдары німдері жан анда ы улылы ы бойынша т рт топ а ғ құ ө ғ ғ ғ ө қ б лінеді: ө – У 1 ( ауіптілігі аз); қ – У 2 ( ауіпті); қ – У 3 ( те ауіпті); ө қ – У 4 (т тенше ауіпті). ө қ

4 -кесте – рт т ра тылы ыны минимальды шегіӨ ұ қ ғ ң ртке арсы4 -кесте – рт т ра тылы ыны минимальды шегіӨ ұ қ ғ ң ртке арсы шектеулер Ө қ ртке арсы шектеулерді Ө қ ң типтері мен оларды ң элементтері ртке арсы шектеулерді Ө қ ң минимальды рт т ра тылы ө ұ қ қ шегі немесе оларды ң элементтері, са ғ ртке арсы абыр алар Ө қ қ ғ 1 2 2, 5 0, 75 ртке арсы дуалдар Ө қ 1 2 0, 75 0, 25 ртке арсы ор андар Ө қ қ ғ 1 2 3 2, 5 1 0, 75 ртке арсы есіктер мен терезелер Ө қ 1 2 3 1, 2 0, 6 0, 25 ртке арсы а апалар, люктер, клапандар Ө қ қ қ 1 2 1, 2 0, 6 Тамбурлар-шлюздер тамбурлар-шлюздер элементтері: ртке арсы оршаулар ө қ қ ртке арсы ор андар ө қ қ ғ ртке арсы есіктер ө қ 1 3 2 0, 75 0, 6 ртке арсы айма тар Ө қ қ ртке арсы айма тарды элементтері: Ө қ қ ң Айма ты ішіндегі ртке арсы оршауларды рт ималарыны имаратында ы алша та ы қ ң ө қ ң ғ ғ қ ғ айма та ы ртке арсы абыр алар қ ғ ө қ қ ғ Ба аналар ғ ртке арсы оршаулар ө қ қ оршау элементтері қ сырт ы абыр алар қ қ ғ 1 2 2 — 3 — — — 0, 75 0, 25 2, 5 0,

1. 2 имаратты рлеу шін ке олданылатын рт ор анысты Ғ ә ү ң1. 2 имаратты рлеу шін ке олданылатын рт ор анысты Ғ ә ү ң қ ө қ ғ сі іру рамдары. ң құ имаратты рлеу шін ке олданылатын: а аш, клейленген а аш Ғ ә ү ң қ ғ ғ конструкциялары, а аш нта тары мен а аш талшы ты плиталар ғ ұ қ ғ қ полимерлі ж не бас а да материалдар. Осы материалдарды басты ә қ ң жетіспеушілігі – оларды жо ары рт ауіптілігі. 280 -300 0 С ң ғ ө қ температурада а аш т танып ар ынды жана бастайды. за уа ыт ғ ұ қ қ Ұ қ қ ыздыру кезінде 130 0 С –да т тануы м мкін. Т тануды т менгі қ ұ ү ұ ң ө температурасы, а аш конструкцияларыны алыста ы жануы м мкін ғ ң ғ ү екендігін к рсетеді. А аш конструкцияларды олдан ан ө ғ қ ғ имараттарда ы рт к ші 150 кг/м 2 ж не одан да к пке жетуі м мкін ғ ғ ө ү ә ө ү ж не рт с ндіруді иындатады. Осында а аш конструкциясы ә ө ө қ ғ бойынша ртті таралу жылдамды ы 0, 8 м/мин асып кетуі м мкін. ө ң ғ ү рт конструкцияларында рт ауіптілігін т мендету ма сатында олар Ө ө қ ртке арсы деу мен тере сі діру керек. ө қ өң ң ң рт ор анысты сі діру рамдары. Сі діру дісімен рт ор анысы, Ө қ ғ ң құ ң ә ө қ ғ ол материал а антипирена деп аталатын арнайы химиялы заттарды ғ қ енгізу. Олар а жататындары диамонды фосфат, аммоний сульфаты, ғ бура, бор ыш ылы қ қ.

 рт ауіпсіздігі бойынша имараттар Ө қ ғ ймереттерді топтау ү. 2. 02 -05 рт ауіпсіздігі бойынша имараттар Ө қ ғ ймереттерді топтау ү. 2. 02 -05 -2002 СНм. Е с йкес, функционалды бір – ә бірімен байланыс ан имарат пен имаратты қ ғ ғ ң б лігі – б лме немесе имараттар топтары, ө ө ғ функционалды рт ауіпсіздігі бойынша (Ф) ө қ оларды пайдалану дісіне байланысты класстар а ә ғ ж не рт пайда бол ан кездегі онда ы ә ө ғ ғ адамдарды андай ауіптілік т ніп ң қ қ ө т р андарына, оларды физикалы алпына, адам ұ ғ ң қ қ йы тап жат ан кезіндегі ртті болу ұ қ қ ө ң м мкіндігіне негізгі функционалды контингентті ү ң т ріне ж не оны санына б лінеді: ү ә ң ө

Ф 1. Адамдарды т ра ты ж не уа ытша ң ұ қ ә қ (соныменФ 1. Адамдарды т ра ты ж не уа ытша ң ұ қ ә қ (сонымен бірге т улік бойы) келіп т руы шін ә ұ ү ( имарат т улік бойы олданылады, онда ы ғ ә қ ғ адамдарды жасы ерекшелігі мен дене ң салма тары рт рлі, б л имараттарда дем қ ә ү ұ ғ алатын б лмелер бар): ө Ф 1. 1 Мектепке дейінгі балалар мекемелері, к рілер мен м гедектерді арнайы йі ә ү ң ү (квартирасыз) ауруханалар, мектеп интернаттарды дем алатын корпустары ж не ң ә балалар мекемелері;

Ф 1. 2 • она йлер, жатаханалар, санаторилер мен Қ қ ү жалпы типтегіФ 1. 2 • она йлер, жатаханалар, санаторилер мен Қ қ ү жалпы типтегі кемпингтер, мотельдер ж не ә пансионаттарды демалу орындары мен ң йы тайтын корпустар ұ қ Ф 1. 3 • К п квартиралы т р ын йлер ө ұ ғ ү мен к п функциалы имараттар; ө ғ Ф 1. 4 • Бір квартиралы, сонымен бірге оршал ан т р ын йлер; қ ғ ұ ғ ү

Ф 2 К реремендік ж не м дени- а артушылы мекемелері ө ә ә ғ қФ 2 К реремендік ж не м дени- а артушылы мекемелері ө ә ә ғ қ (б л имаратта ы негізгі б мелер келіп –кетушілерді ұ ғ ғ ө ң белгілі уа ыт кезе інде жаппай келумен сипатталады): қ ң Театрлар, кинотеатрлар, концерт залдары, клубтар, цирктер, трубиналы спортты имараттар, қ ғ кітапханалар ж не жабы ә қ имараттарда келіп- ғ кетушілер шін, аялдау ү орындарыны есептелген ң санымен бас ада мекемелер; қ Ф 2. 1 Музейлер, к рмелер, би ө залдары ж не ә жабы қ имаратта ы ғ ғ бас ада сас қ ұқ мекемелер; Ф 2.

Ф 2. 3 Ашы жердегі, Ф 2. 1 к рсетілген қ ө мекемелер; Ф 2. 4Ф 2. 3 Ашы жердегі, Ф 2. 1 к рсетілген қ ө мекемелер; Ф 2. 4 Ашы жердегі, Ф 2. 2 к рсетілегн қ ө мекемелер; Ф 3 Халы а ызмет ететін мекемелер ққ қ (осы мекемелерді имараттарында ң ғ ызмет етушілерден г рі келіп – қ ө кетушілерді саны к п): ң ө

Ф 3. 1 Сауда – сатты қ мекемелері ; Ф 3. 2 Жалпы азы тандыру қФ 3. 1 Сауда – сатты қ мекемелері ; Ф 3. 2 Жалпы азы тандыру қ мекемелері; Ф 3. 3 Вокзалдар ;

Ф 3. 5 Т рмысты ж не коммуналды ызмет ету ұ қ ә қ мекемелеріні келіпФ 3. 5 Т рмысты ж не коммуналды ызмет ету ұ қ ә қ мекемелеріні келіп – кетушілері шін, имараттар ң ү ғ ( почта, жина кассасы, к ліктік агентствалар, за қ ө ң ызметкерлеріні консультациясы, нотариалды қ ң қ контор, кір жуатын, тігетін ж не ая киім ж не ә қ ә киім ж ндейтін ательелер, химиялы тазалау ө қ орындары, шаштараз ж не бас а сас, сонымен ә қ ұқ бірге ритуалды ж не м дени мекемелері) келіп ә ә кетушілер шін аялдау орыны саны ү ң есептелмеген; Ф 3. 6 Трибунасыз к рермендер шін, дене ө ү сауы тыру кешендері ж не спортты – қ ә қ жатты тыру мекемелері , т рмысты б лмеле, қ ұ қ ө моншалар;

 Ф 4 О ытушылар орындары, ылыми қ ғ ж не жобалау йымдары, бас ару Ф 4 О ытушылар орындары, ылыми қ ғ ж не жобалау йымдары, бас ару ә ұ қ мекемелері (осы имараттар, т улік ғ ә аралы ында бірнеше уа ыт ғ қ олданылады, онда ы жергілікті қ ғ жа дай а йренген, т ра ты рт рлі ғ ғ ү ұ қ ә ү жаста ы ж не салма тары рт рлі ғ ә қ ә ү адамдар контигенттері):

Ф 4. 1 Мектептер, мектептен тыс о ыту қ мекемелері, орта арнайы мекемелері, к сібиФ 4. 1 Мектептер, мектептен тыс о ыту қ мекемелері, орта арнайы мекемелері, к сіби – техникалы училищелері; ә қ Ф 4. 2 Жо ар ы о у орны, білімін к теру ғ ғ қ ө мекемелері; Ф 4. 3 Бас ару органды мекемелері, қ қ жобалы конструкциялы йымдар, қ ұ а паратты ж не редакциялы басып қ қ ә шы ару йымдары, ылыми зерттеу ғ ұ ғ йымдары, банктер, конторлар, офистер; ұ Ф 4. 4 рт депосы; Ө

Ф 5 ндірістік ж не оймалы имараттар, ймереттер, ндірістік ж не ӨФ 5 ндірістік ж не оймалы имараттар, ймереттер, ндірістік ж не Ө ә қ қ ғ ү ө ә лабораториялы б лмелер (осы класты имараттарында ы қ ө ң ғ ғ ж мысшыларды контингенттері т ра ты, сонымен бірге т улік бойы): ұ ң ұ қ ә • Ф 5. 1 ндірісті Ө к имараттар ғ мен ймереттер, ү ндірістік ө ж не ә лаборатори ялы қ б лмелер, ө шеберханал ар; • Ф 5. 2 оймалы Қ қ имаратар мен ғ йлер, ү техникалы қ ызмет қ к рсету мен ө ж ндеусіз ө автомобильдер шін, ү т ра тар, ұ қ кітап са тайтын қ орындар, архивтер, оймалы қ қ имараттар; ғ • Ф 5. 3 Ауылш аруаш ылық ғимара ттары

 ндірістік ж не оймалы имараттар рт Ө ә қ қ ғ ө жарылыс ж ндірістік ж не оймалы имараттар рт Ө ә қ қ ғ ө жарылыс ж не рт ауіптілігі бойынша ә ө қ ( имараттар, онда ы заттар мен ғ ғ материалдарды асиетіне байланысты) ң қ РНТП 01 — а с йкес технологиялы ғ ә қ дірістерді ерекшелігіне байланысты ү ң ндірістер категориялар а б лінеді. ө ғ ө ндірістік ж не оймалы имараттар, Ө ә қ қ ғ сонымен бірге лабораториялар мен шеберханалар Ф 1, Ф 2, Ф 3 ж не Ф 4 ә класстарыны имараттары Ф 5 класына ң ғ жатады.

Адамдарды о шаулау а арнал ан баспалда тар қ ғ ғ қ ж не баспалда тыАдамдарды о шаулау а арнал ан баспалда тар қ ғ ғ қ ж не баспалда ты торлар келесі типті ә қ баспалда тар а б лінеді қ ғ ө 1 -ші ішкі, баспалда ты қ торда орналас ан; қ 2 -ші ішкі ашы ; қ 3 -ші сырт ы қ ашы қ ;

арапайым баспалда ты торлар қ қ типтері: • Б 1 - рбір абатта, сырт ыарапайым баспалда ты торлар қ қ типтері: • Б 1 — рбір абатта, сырт ы ә қ қ абыр асында ашы ала ды қ ғ қ ң немесе йнектелген; ә • Б 2 – аптамада ы ашы қ ғ қ ала дар немесе йнек ар ылы ң ә қ таби и жары тандыру; ғ қ

 Т тіндемейтін баспалда ты торлар ү қ типтері: Т 1 – абаттан ауалы сырт Т тіндемейтін баспалда ты торлар ү қ типтері: Т 1 – абаттан ауалы сырт ы айма қ қ ар ылы ткел бойынша баспалда ты қ ө қ тор а кірумен, м нда ауалы айма ғ ұ қ қ ар ылы ткелді т тіндемеуін қ ө ң ү амтамасыз ету керек; қ Т 2 — рт кезіндегі баспалда ты тор а ауа ө қ ғ тіреуімен; ТЗ – абат а тамбур – шлюз ар ылы қ қ қ баспалда ты тор а ауа тіреуімен кірумен қ ғ ( рт кезінде немесе т ра ты). ө ұ қ

 рт с ндіру мен т ару ж мыстары шін, сырт ы рт Ө ө құ рт с ндіру мен т ару ж мыстары шін, сырт ы рт Ө ө құ қ ұ ү қ ө баспалда тарыны типтері арастырылады: қ ң қ 1 – тік болатты ені 0, 7 м, 2, 5 м, биіктіктен басталатын Ө ң ала мен т беге шы у. 10 м биіктен баспалда 0, 35 м –ге ң ө ғ қ айнал ан радиусымен, рбір 0, 7 м-де до а ж не ғ ә орталы ы болу керек ж не баспалда тан 0, 45 м –ге ғ ә қ орталы пен арасты. Т беге шы атын ала да 0, 6 м қ қ ө ғ ң –ден аз емес биіктегі болу керек; 2 – адымды болат е істі 6: 1 -ден к п емес, ені 0, 7 м, Ө қ ң ө де гейінен 2, 5 м биіктікпен басталатын, ала ны рбір ң ң ң ә 8 ста ыш т т алары бар. 10 –ден 20 м-ге дейінгі ұ ғ ұ қ биіктікке к терілу шін ж не лау орнында т бені ө ү ә құ ө ң т бені биіктігі жо ары болса 1 -ден 20 м-ге дейін 2 ө ң ғ Ө типті рттік баспалда тарын , 20 м биіктікке к терілу ө қ ө шін ж не лау орнында биіктігі жо ары болса 2 ү ә құ ғ Ө типті рттік баспалда тарын олдану керек. ө қ қ

 имарат, ал сонымен бірге имаратты Ғ ғ ң б лігі, ртке арсы абыр алармен имарат, ал сонымен бірге имаратты Ғ ғ ң б лігі, ртке арсы абыр алармен б лінген ө ө қ қ ғ ө — рт ималары рт т ра тылы д режесі, ө қ ө ұ қ қ ә конструктивті ж не функционалды рт ә ө ауіптілігі класы бойынша б лінеді. рт қ ө Ө жарылыс ж не рт ауіпсіздігі бойынша ә ө қ РНТП – 01 « имаратты , б лмені ж не Ғ ң ө ң ә ймеретті жарылыс рт ауіпсіздігі ү ң ө қ категориясын аны тау а» с йкес болады. қ ғ ә рт ималарын б лу шін ртке арсы 1 -ші Ө қ ө ү ө қ ж не 2 — ші типті ртке арсы абыр алар ә ө қ қ ғ олданылады. қ

 рт ималарын б лу шін ртке арсы 1 -ші Ө қ ө ү ө қ рт ималарын б лу шін ртке арсы 1 -ші Ө қ ө ү ө қ ж не 2 — ші типті ртке арсы абыр алар ә ө қ қ ғ олданылады. қ имаратты рт т ра тылы д режесі, оны Ғ ң ө ұ қ қ ә ң рылысты конструкциясы мен осы құ қ конструкциялар бойынша ртті максималды ө ң таралу шегімен аны талады. қ имарат пен оны б лігіні функционалды рт Ғ ң ө ауіптілік класы (Ф) оны белгісімен ж не қ ң ә оларда ы орналас ан технологиялы ғ қ қ дірістерді ерекшеліктерімен аны талады. ү ң қ ндірістік ж не оймалы II д режелі рт Ө ә қ қ ә ө т ра тылы ты имаратта ба аналарды олдану а ұ қ қ ғ ғ қ ғ р сат етіледі, рт т ра тылы шегі 0, 75 са ат. ұқ ө ұ қ қ ғ

 I ж не II имараттарда рт т ра тылы ә ғ ө ұ қ қ I ж не II имараттарда рт т ра тылы ә ғ ө ұ қ қ д режесінде, рт т ра тылы шегі 1 ж не 0, 5 ә ө ұ қ қ ә са ат а с йкес, жанбайтын материалдармен, ғ қ ә каркаспен, гипсокартонды беттерден жасал ан оршауларды абылдау а р сат ғ қ қ ғ ұқ етілген. Сонымен бірге жалпы коридорларда, баспалда ты торларда, вестюбильдердегі, қ холлдарда ы ж не фойелердегі ғ ә гипсокартонды беттерді жан ыш бояулармен ғ бояу а р сат етілмейді. ғ ұқ рттік крандарды орнату а арнал ан Ө ғ ғ шкафтарды есіктерін жан ыш ң ғ материалдардан жасау а р сат етіледі. ғ ұқ

 Барлы имараттарда рт т ра тылы д режесіне қ ғ ө ұ қ қ Барлы имараттарда рт т ра тылы д режесіне қ ғ ө ұ қ қ ә сай т бесін, шатырын ж не т бедегі к з ө ә ө ө шатырларын (сонымен бірге аптамаларды) қ еденді, есікті, дуалды, терезе мен фонарды ң бекітпелерін, сонымен бірге абыр а мен т бені қ ғ ө ң деулерін, оларды бойымен ртті таралу өң ң ө ң шегінен т уелсіз жан ыш материалдардан жасау а ә ғ ғ р сат етіледі. Сонымен атар шатыр мен ұқ қ т бедегі к з шатырларыны аптамаларын (V ө ө ң қ д режелі рт т ра тылы имараттан бас а) рт ә ө ұ қ қ ғ қ ө ор анысты деуден ткізу керек. қ ғ өң ө рт ор анысты деуді сапасы, рттен Ө қ ғ өң ң ө ор айтын отын салма ын жо алт ан кезде, сына қ ғ ғ ғ қ қ кезінде 25 %-тен аспауы керек.

имараттар (V д режелі рт т ра тылы Ғ ә ө ұ қ қ имараттарды оспаимараттар (V д режелі рт т ра тылы Ғ ә ө ұ қ қ имараттарды оспа анда) шатыры мен к з ғ қ ғ ө шатырларын орнату кезінде, т бесін жан ыш ө ғ материалдардан жасау а р сат етілмейді. ғ ұқ Жан ыш с йы тарды са тайтын немесе ғ ұ қ қ олданылатын, ндіретін имараттарда, еденін қ ө ғ жанбайтын материалдардан жасау керек. Барлы рт т ра ты имараттарда V-ден бас а, қ ө ұ қ ғ қ жан ыш аптамалармен аптау а ж не ғ қ қ ғ ә абыр аны ж не т бені абыршы ты жан ыш қ ғ ә ө қ қ ғ материалдармен клейлеуге ж не жалпы ә коридорларларда, баспалда ты торларда, қ вестьюбильдерде, холлдарда, фойелерде р сат ұқ етілмейді, сонымен бірге вестьюбильдерде, баспалда ты торларда ж не лифтілік холлдарда қ ә еденін жан ыш материалдардан жасау керек. ғ

 I – III д режелі рт т ра ты имараттарда сырт ы ә ө ұ I – III д режелі рт т ра ты имараттарда сырт ы ә ө ұ қ ғ қ абыр аларыны ішкі бетіні аптамасын, жан ыш қ ғ ң ң қ ғ материалдардан жасау а р сат етілмейді. Жан ыш ғ ұқ ғ материалдарды (Г 1 тобы) аспалы желдеткіш фасадтары шін, рылыс ж мысы мен ба ылау ү құ ұ қ органдары комитетімен с йкес олдану а р сат ә қ ғ ұқ етіледі. рт ауіпсіздігі конструкциясы бойынша имараттар Ө қ ғ мен рт б ліктері 6 — кестеге с йкес класстар а б лінеді. ө ө ә ғ ө рт ауіпсіздігі конструкциясында тесіктерді Ө қ толтыруды рт ауіптілігі ( есік, дуал, терезе ж не ң ө қ ә люктер) нормаланбайды, арнайы айтыл ан ғ жа дайлардан ғ басқа. 6 кесте

Ғимараттың конструктив ті өрт қауіпсіздігі классы Құрылыс конструкциясының өрт қауіпсіздігі классы, төмен емес Тасушы стерженді элементтерҒимараттың конструктив ті өрт қауіпсіздігі классы Құрылыс конструкциясының өрт қауіпсіздігі классы, төмен емес Тасушы стерженді элементтер ( бағаналар, ригельдер, фермалар және тағы басқа) Ішкі жағымен сыртқы қабырғалары Қабырғалар, қоршаулар, қорғандар және шатырсыз қаптамалар Баспалдақты тордың қабырғасы және өртке қарсы қоршаулар Адымдар және баспалдақты тордағы, баспалдақты ң ауданы СО С 1 С 2 С 3 К 0 К 1 К 3 К 0 К 2 К 3 К 0 К 1 К 2 К 0 К 1 К 3 Нормаланбайды

 ртке арсы абыр алармен б лінген Ө қ қ ғ ө имарат, сонымен бірге имаратты ртке арсы абыр алармен б лінген Ө қ қ ғ ө имарат, сонымен бірге имаратты ғ ғ ң б лігі- рт б ліктері (келесі имараттар)- ө ө ө ғ рт т ра тылы д режесі бойынша ө ұ қ қ ә конструктивті ж не функционалды рт ә ө ауіпсіздігі класстары бойынша б лінеді. қ ө рт ималарын б лу шін, 1 — ші типті Ө қ ө ү ртке арсы абыр алар олданылады. ө қ қ ғ қ имаратты рт т ра тылы д режесі, Ғ ң ө ұ қ қ ә оны рылысты конструкциясыны рт ң құ қ ң ө т ра тылы ымен аны талады. ұ қ ғ қ имарат пен рт б ліктері 7 — кестеге Ғ ө ө с йкес, рт т ра тылы д режесі ә ө ұ қ қ ә бойынша б лінеді. ө

 имаратты тасушы элементтеріне, рт Ғ ң ө кезіндегі, оны жалпы т ра тылы ы имаратты тасушы элементтеріне, рт Ғ ң ө кезіндегі, оны жалпы т ра тылы ы мен ң ұ қ ғ геометриялы згермейтіндігін қ ө аматамасыз ететін конструкциялар, қ тасушы абыр алары, рамалары, қ ғ ба аналары, б ренелері, ригельдері, ғ ө фермалары, аркалары, байланыстары, аттылы диафрагмалары жатады. қ қ Тесіктерді толтыруды (есік, дуал, терезе ң ж не люктер) рт т ра тылы шегі ә ө ұ қ қ нормаланбайды, арнайы жа дайлар мен ғ ртке арсы ор андарда тесіктерді ө қ қ ғ толтыруды оспа анда. қ ғ

7 кесте Ғимаратты ң өрт тұрақтылық дәрежесі Құрылыстық коконструкциялардың өрт тұрақтылық шегі, аз емес Ғимаратты ң7 кесте Ғимаратты ң өрт тұрақтылық дәрежесі Құрылыстық коконструкциялардың өрт тұрақтылық шегі, аз емес Ғимаратты ң бар элементтер і Сыртқы тасымайты н қабырғалар ы Қабаттар арасындағ ы қоршаулар (сонымен бірге шатырдың асты мен жер төленің үстінде Шатырдың асты және жер төленің үстінде Бірге шатырдың шашатырд ың асты және жер төленің Шатырсыз элементтері Баспалдақты торлар Төсегіштер (сонымен бірге жылытқыш пен) Фермалар, бөренелер, өткелдер Ішкі қабырғалар Адымдар және баспалдақ аудандары I R 120 Е 3 О REI 60 RE 30 REI 120 R 60 II R 90 Е 15 REI 45 RE 15 REI 90 R 60 III R 45 Е 15 REI 45 RE 15 REI 60 R 45 IV R 15 Е 15 REI 15 REI 45 R 15 V Нормаланбайды

2. 2 ртке арсы имараттар мен ймереттерге олданылатын ртке Ө қ ғ ү қ ө2. 2 ртке арсы имараттар мен ймереттерге олданылатын ртке Ө қ ғ ү қ ө арсы материалдарды олдану т сілдері. қ қ ә иын жанатын материалдар а жататындар: Қ ғ 1. «Акмигран» акустикалы плитасы, крахмалды байланыста, минералды қ ма тадан дайындалады; материалды жо ары декоративті ж не дыбыс қ ң ғ ә ж татын асиеті бар (дыбыс ж ту коэффицинеті 0, 4 -0, 8), бояуды шашырату ұ қ ұ дісімен болуы м мкін, деу ж мыстарында ке олданылады. ә ү өң ұ ң қ 2. Акминит жа а акустикалы материал, т йіршіктелген минералды ма та ң қ ү қ мен крахмалды байланыс ан оспалармен композициясы негізінде қ қ дайындал ан; ауа температурасы 15 -тен 250 С- а дейінгі температурада ы, ғ ғ ғ салыстырмалы ыл алдылы ы ғ ғ 75 % тен к п емес, пайдаланылатын бас ару имараттары мен жалпы ө қ ғ имаратты абыр асыны жо ар ы жа ын ж не т бесін дыбыс ғ ң қ ғ ң ғ ғ ғ ә ө ж т ыштармен деу шін ажет. ұ қ өң ү қ «Акминит» плитасыны бет жа ы (боял ан) ба ыттал ан жары тар ң ғ ғ қ т ріндегі (каверн) фактурасы бар, сас фактурада беті шып кеткен ктас ү ұқ ұ ә т рінде болады (травертина). ү 3. А аш жо алы антипирирленген жан ышты ы т мен плиталар— олар ғ ңқ ғ ғ ө а аш жо аларын ысты престеуден алын ан, карбалитті смоламен ғ ңқ қ ғ клейленген ш абатты материалдары. Сырт ы абаты антипириендермен ү қ қ қ делгеннен (диаммонийфосфаты мен аммоний фосфаты т здары), ол ішкі өң ұ конструкциялар шін ж не рт рлі имараттарды деу шін олданылады ү ә ә ү ғ өң ү қ

 Ба ылау с ра тарық ұ қ : 1. Баспалда тар андай типтерге б Ба ылау с ра тарық ұ қ : 1. Баспалда тар андай типтерге б лінеді қ қ ө (о шаула ыш, баспалда ты торда ж не та ы қ ғ қ ә ғ бас а)? қ 2. Сырт ы рт баспалда тарыны лшемдері қ ө қ ң ө андай? қ 3. имарат пен рт ималары конструктивті рт Ғ ө қ ө ауіпсіздігі бойынша андай класстар а б лінеді? қ қ ғ ө 4. имарат пен имаратты б лігіні Ғ ғ ң ө ң функциональды рт ауіпсіздігі бойынша ө қ класстарын атап бері іздер. ң 5. рт т ра тылы ткелдеріні шегі нормалана ма Ө ұ қ қ ө ң (есік, дуал, терезе ж не бас а. )? ә қ 6. ЖОО мен мектептер андай фукциональды қ класс а жатады? қ