РМҚК Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Медицина

Скачать презентацию РМҚК Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Медицина Скачать презентацию РМҚК Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Медицина

2srs.ppt

 • Размер: 453.0 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 13

Описание презентации РМҚК Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Медицина по слайдам

РМҚК Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Медицина Университеті   ИнтернніРМҚК Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Медицина Университеті Интернні зіндік ж мысың ө ұ Маманды ы : ғ Жалпы т жірибелік д рігерә ә Кафедра: Неврология, психиатрия ж не наркология ә Дисциплина: Психиатрия ж не наркология ә Курс: 6 Та ырыбы: қ Психикалы ж не наркологиялы нау астар а ж ргізілетін қ ә қ қ ғ ү экспертиза т рлері ү Орында ан: Махан Айнур ғ 613 топ

Жоспары: 1. Кіріспе 2. Негізгі б лім ө а ) Экспертиза Жоспары: 1. Кіріспе 2. Негізгі б лім ө а ) Экспертиза туралы жалпы т сінік ү б ) Экспертиза т рлері, ерекшеліктері ү в ) Наркологияда ы зертеу ж ргізу ғ ү 3. орытынды Қ

  Психикалық бұзылыстардың дамуына , клиникасына, болжамына жас факторы үлкен әсер Психикалық бұзылыстардың дамуына , клиникасына, болжамына жас факторы үлкен әсер ететіндіктен психиатрия мен наркологияда балалар, жасөспірімдер психиатриясы мен геронтопсихиатрия ( егде жастың психиатриясы ) сияқты бөлімдер бар. Психиатрия көптеген қоғамдық қызметтерді атқарады, солардың ішінде ең маңыздылары — сараптамаларды өткізу. Сараптама ( экспертиза ) дегеніміз — ғылым, техника, өнер, медицина салаларында арнайы таным, білім, білікті талап ететін қандай да бір мәселеге зерттеу жүргізу. Сараптаманың ғылыми жұмыстардан айырмашылығы сол , құбылыстарды емес, болып кеткен жағдайды және оның себептерін анықтау мақсатында жүргізіледі.

Сараптама түрлері Соттық-психиа триялық сараптама Енбек сараптамасы Әскери –дәрігерлік сараптамасыСараптама түрлері Соттық-психиа триялық сараптама Енбек сараптамасы Әскери –дәрігерлік сараптамасы

  Сотты - психиатриялы сараптама – қ қ зеттеушілерді , Сотты — психиатриялы сараптама – қ қ зеттеушілерді , ж йке нау астарыны ң ү қ ң азаматты ы тарын орындай алуын ж не оларды толы пайдалана алуын, ал қ құқ қ ә қ ы ты б з ан жа дайларда за мен к рсетілген жауап а тартылуын аны тайды. құқ қ ұ ғ ғ ң ө қ қ ауыр психикалы аурулармен зардап шегетін қ нау астар здеріні істеріне есеп беруге ж не оларды бас ару а абілетсіз бол- қ ө ң ә қ ғ қ анды тан абілетсіз болып табылады ж не психиатриялы аурухана а жолдана- ғ қ қ ә қ ғ ды. Аз демелі , баяу а ымды ж не постпроцессуальды психопатия т різді жа — ү ғ ә ә ғ дайлар сараптамасы айтарлы тай иынды тар туындатады. Нау асты психо- қ қ ң тикалы к йде жаса ан азаматты актарыны за ды к ші болмайды. Бас а қ ү ғ қ ң ң ү қ жа дайларды нау асты абілетті деп мойындау м мкіндігі бар. Сараптама комис- ғ қ қ ү сиясында ш психиатриядан кем болмау керек. ү

 скери-д рігерлік сараптама- Ә ә денсаулы жа дайы бойынша Р қ скери-д рігерлік сараптама- Ә ә денсаулы жа дайы бойынша Р қ ғ Қ арулы К штеріндегі , бас а да скерлері мен скери рылымдарында ы қ ү қ ә ә құ ғ скери ызметке немесе арнаулы мемлекеттік органдарда ы ызметті, ә қ ғ қ азаматтарды скери кызметті немесе арнаулы мемлекеттік органдарда ы ң ә ғ ж не ы ор ау органдарында ы ызметті ж не скери жиындарды ә құқ қ қ ғ ғ қ ә ә ткерумен байланысты ауруыны , мертігуіні ө ң ң (жаралануыны , жара атта- ң қ нуыны , контузия алуыны ) ң ң ж не айтыс болуыны себепті ә қ ң байланыстарын ай ындау шін ж ргізіледі. қ ү ү

  Әскери сараптама әскерге жарамдылығын анықтайды. 8 топқа бөлінеді: - Әскери сараптама әскерге жарамдылығын анықтайды. 8 топқа бөлінеді: — мидың органикалық зақымдалғаннан кейінгі прихикалық және психикалық емес психологиялық бұзылыстар; — эндогендік психоз; — симптоматикалық психоз және басқа экзогенді психикалық бұзы лыстар; — реактивті психоз және невротикалық бұзылыстар; — тұлғалық бұзылыстар; — соылмалы алкоголизм, наркомания және токсикомания; — ақыл-ойдың қалуы; — эпилепсия; Әрбір топ өзіндік топқа бөлінеді: А – әскерге жарамды; Б — шамалы шектеулермен әскерге жарамды; В – шектелген , бірақ әскерге жарамды; Г – шектелген, бірақ әскерге жарамсыз; Д – әскерге мүлдем жарамайды;

 скери – д рігерлік комиссия - Ә ә азаматтарды жалпы скери скери – д рігерлік комиссия — Ә ә азаматтарды жалпы скери ызметке ң ә қ ж не жекелей р т рлі скери ызметке жарамдылы ын аны тау а ә ә ү ә қ ғ арнал ан медициналы сараптама органы. скери – д рігерлік комис- ғ қ Ә ә сия ку ландыру ж ніндегі н с аулы пен ауруларды арнайы кестесін ә ө ұ қ қ ң басшылы а ала отырып, тексерілушіні скери ызметке жарамдылы ы ққ ң ә қ ғ туралы шешім шы арады. скери – д рігерлік комиссия ғ Ә ә штатты ж не штатты емес болып б лінеді. Штатты емес комиссия қ ә қ ө қ госпитальды ж не гарнизонды болады. скери-д рігерлік комиссиядан қ ә қ Ә ә бас а скери комиссариат жанында д рігерлік комиссиялар қ ә ә болады. Олар ауруы бойынша демалыста ж рген, сондай-а скери ызметке ү қ ә қ жарамсыз деп табыл ан немесе скери ызметтен белгілі бір уа ыттан со ғ ә қ қ ң айта ку ландыру ар ылы босатыл ан скери ызметшілерді айта қ ә қ ғ ә қ қ ку ландыру а арнал ан. ә ғ ғ

 Еңбек сараптамасы дегеніміз – психикалық ауытқулары бар адамдардың еңбекке жарамдылығын бағалау. Еңбек сараптамасы дегеніміз – психикалық ауытқулары бар адамдардың еңбекке жарамдылығын бағалау. 1 топқа- өзін күте алмайтын және біреудің қарауында болатын науқастарды жатқызамыз; 2 топқа- айқын түрінде психоорганикалық төмендеумен анық сан- дырақпен және галлюцинаторлы бұзылыспен жүретін бірақта терапияға резистенттілігі бар науқастарды жатқызамыз; 3 топқа — анық емес психикалық бұзылысы бар бірақ мамандығы бойынша жумыс істей алатын науқастарды жатқызамыз.

 Наркология деп – психоактивті заттар а т уелділікті алыптасуыны пайда ғ Наркология деп – психоактивті заттар а т уелділікті алыптасуыны пайда ғ ә ң қ ң болу шарттарын ж не механизмін, диагностика т сілдерін аны тау, емдеу ә ә қ осыдан пайда бол ан ауруларды алдын алу ма сатында оларды ғ ң қ ң токсикалы эфектін о ытатын ылыми дисциплина. қ қ ғ Экспертиза т рлері: ү Алкогольдік маск немдікті аны тау шін рт рлі пробалармен лаборатор- ү қ ү ә ү лы зерттеулер ж ргізіледі: қ ү Раппопорт сынама – к кірт ыш ылынла калий перманганатыны серінен ү қ қ ң ә этил спиртыны ыш ылдануы серінен пайда болатын сынама(т ссіздені). Ол ң қ қ ә ү шін 2 пробирка а 2 мл дистиллденген су ямыз. 1 -ші пробиркамен зерртелуші ү ғ құ адам аузын шаю керек, 2 -ші пробирка а 20 -30 рет к піршік пайда бол анша рлеу ғ ө ғ ү керек. Содан кейін 25 тамшы концентрленген химиялы к кірт ыш ылын, 1 -2 қ ү қ қ тамшы 0, 5% калий перманганатын пробирка абыр асымен ямыз. Егер 2 қ ғ құ минуттан кейін т ссізденсе ашы к лгін т ске дейін згерсе сынама «+» , егер ү қ ү ү ө 10 -15 минуттан со згермесе сынама «-» . ң ө

 Шинкаренко – Мохова сынамасын жүргізу үшін трубканы перманганат калиймен суланған мақтамен Шинкаренко – Мохова сынамасын жүргізу үшін трубканы перманганат калиймен суланған мақтамен трубканың жуан соңын сүртіп, трубканың екі соңын кесіп алып тастайды да зерттелуші адам 20 -30 секунд үрлейді, егер де этил спиртінің пары болса немсе сынама «+» болса, ортасында жасыл сақина пайда болады. Ал түі өзгермесе сынама «-» . Қандағы алкоголь құрамына байланысты мастық деңгейін анықтау: 0, 3 промиле аз -Алкоголь әсері жоқ 0, 3 тен 0, 5 дейін -Шамалы алкоголь әсері 0, 5 тен 1, 5 дейін- Жеңіл масю 1, 5 тен 2, 5 дейін -Орташа дәрежелі масаю 2, 5 тен 3, 0 дейін -Қатты масаю 3, 0 тен 5, 0 промилеге дейін -Ауыр алкогольмен улану, өлімге қаупі

  Созылмалы алкгольдік интоксикацияны бауыр қызметін зерттеу арқылы анықтауға болады. Ол үшін Созылмалы алкгольдік интоксикацияны бауыр қызметін зерттеу арқылы анықтауға болады. Ол үшін бауыр ферменттерін: Гамма –глутамилтранспептидаза, трансаминаза , сілтілі фосфотаза, тығыздығы жоғары майлар. Опиатты қолданғанын анықтау үшін келесі лабороториялық тесттер арқылы анықтауға болады. — Зәрді токсикологиялық зерттеу- соңғы 48 сағат аралықында қабылдаған болса, нәтиже 90% оң болады; — Налаксон(опиаттар антогонисті ) арқылы – көктамырға 0, 2 -0, 4 мг наолоксрн 5 мин ішінде енгізеді , 15 -30 минуттан кейін синдром отмены болмаса тағы 0 -4 мг көктамырға енгізеді. Өзгеріс болмаса сынама теріс.

.  Кокаин аны тау – қ 38 са ат а дейін з. Кокаин аны тау – қ 38 са ат а дейін з рде ж не ғ қ ә ә бэнзоилэлектонин маркеры, кокоин метоболиты ар ылы 7 қ к нге дейін аны тау а болады. ү қ ғ Гашиш аны тау – қ каннабиноидтарды з рде ә аны тау а болады. қ ғ Анаболитикалы қ стероидттарды аны тау шін қ ү лабороториялы зерттеулер: қ З рді токсикалы зерттеу Аш ә қ арын а глюкоза де гейіні қ ғ ң ң жо ары болуы ТЖЛ сарысуда ғ т мен, ТТЛ сарысуда жо ары ө ғ болуы. Мочевина азотыны азот ң кретининге атынасы қ