Скачать презентацию Програма Учене през целия живот 2007 -2013 Леонардо Скачать презентацию Програма Учене през целия живот 2007 -2013 Леонардо

2bc21920d8357ddb8379982b2390bec8.ppt

  • Количество слайдов: 19

Програма „Учене през целия живот” 2007 -2013 Леонардо да Винчи Мобилност Програма „Учене през целия живот” 2007 -2013 Леонардо да Винчи Мобилност

EDU PHARMACOS № 2008 -1 -BG 1 -LEO 03 -00315 Европейски опит в обучението EDU PHARMACOS № 2008 -1 -BG 1 -LEO 03 -00315 Европейски опит в обучението по технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти

Послание Проектът “EDU PHARMACOS” е насочен към изпълнение на първостепенния приоритет на програмата “Учене Послание Проектът “EDU PHARMACOS” е насочен към изпълнение на първостепенния приоритет на програмата “Учене през целия живот” за засилване приноса на образованието и обучението и постигане целите на Лисабонската стратегия за превръщане на Европейския съюз в найконкурентната икономика в света.

Цел на проекта Основна цел на проекта е усъвършенстване на професионалното обучение в областта Цел на проекта Основна цел на проекта е усъвършенстване на професионалното обучение в областта на технологията на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти. Тази цел ще постигнем чрез повишаване на професионалната квалификация на преподавателите, актуализиране съдържанието на учебните програми и създаване на електронни уроци за обучение на ученици по професия “Химик-технолог”, специалност “Технология на фармацевтичните и парфюмерийно - козметични (ФПК) продукти”.

Партньори n n n Maison de la Promotion Sociale – гр. Бордо Фондация за Партньори n n n Maison de la Promotion Sociale – гр. Бордо Фондация за европейско образование и професионална квалификация гр. София Професионална гимназия по химични и микробиологични технологии “Проф. Пенчо Райков” гр. София

Участници n n 7 учители инженер-химици, преподаватели по професионални предмети в Професионална гимназия по Участници n n 7 учители инженер-химици, преподаватели по професионални предмети в Професионална гимназия по химични и микробиологични технологии “Проф. Пенчо Райков” гр. София 2 учители по информационни технологии, представители на “Фондация за европейско образование и професионална квалификация”.

Посетихме. . Посетихме. .

Centre de formation des Apprentis de pharmacologie n n Частно училище, което обучава и Centre de formation des Apprentis de pharmacologie n n Частно училище, което обучава и подготвя помощник - фармацевти Учителите станаха свидетели на подготовката на младите кадри за тази професия Присъстваха на учебни занятия, разгледаха учебните лаборатории, кабинети, компютърната зала, библиотеката Запознаха се със съдържанието на учебните програми по биология, химия, анатомия, фитотерапия, екология както и с обучението по теория и практика по професионалните предмети.

Училище “Cecile Briat” n n n Обучава специалисти по естетика, използващи в своята работа Училище “Cecile Briat” n n n Обучава специалисти по естетика, използващи в своята работа различни козметични и парфюмерийни продукти Учителите посетиха кабинетите по практика обзаведени с модерно оборудване за обучение по биология, химия и приложение на козметичните продукти. Те получиха информация за методите за оценяване знанията на учениците, за организацията и реализирането на практика им в реални трудови условия /аптеки и козметични центрове/. Запознаха се с необходимите професионални компетенции за конкретни работни места и организацията на практическото обучение На срещата се установиха добри контакти и се направиха планове за бъдещо партньорство по проекти от подобно естество

Семинар на тема „Нанотехнологиите и тяхното приложение” Посещение на изложбата „Nanomonde” . Учителите се Семинар на тема „Нанотехнологиите и тяхното приложение” Посещение на изложбата „Nanomonde” . Учителите се запознаха с приложението на нанотехнологиите за изработване на лекарствени препарати срещу ракови заболявания и за диагностика на генетични болести

Експозиция на тема „Хранителните добавки като лекарство”. n n Учителите посетиха изложбена експозиция на Експозиция на тема „Хранителните добавки като лекарство”. n n Учителите посетиха изложбена експозиция на тема „Хранителните добавки като лекарство”. Те научиха за най-новите проучвания за здравословните качества на някои растителни и животински храни и тяхното приложение за профилактика на човешкия организъм и лечение на различни заболявания.

Презентация на първата частна фармакологична лаборатория във Франция „Pierre Fabre” n n Бяха представени Презентация на първата частна фармакологична лаборатория във Франция „Pierre Fabre” n n Бяха представени различни козметични продукти и хомеопатичното лекарство „Poconeol”. Учителите получиха информационни материали за историята на създаването му, технологията на производство и широкото му приложение като лекарствен продукт.

Посещение на център за лекарствени продукти DELERM n n Учителите се запознаха с френската Посещение на център за лекарствени продукти DELERM n n Учителите се запознаха с френската система за разпространение и контрол на лекарствените продукти Участниците разговаряха за подходите при анализиране на резултатите от лечението на пациентите.

Представителен магазин на водещата козметична компания Yves Rocher n n На срещата бяха представени Представителен магазин на водещата козметична компания Yves Rocher n n На срещата бяха представени най – новите парфюмерийни и козметични продукти на компанията и тенденциите в развитието и използването им Учителите получиха полезна информация за използването на различни билки и растения за производството на козметични и парфюмерийни продукти.

Център за изследвания в Института по фармакология. n n Участниците в проекта се запознаха Център за изследвания в Института по фармакология. n n Участниците в проекта се запознаха с нови научни методи за откриване и тестване на лекарствени продукти. Учителите се запознаха с нови лабораторни подходи и технологични решения при анализа на лекарствени продукти

Презентация на тема ”Френската образователна система и професионалното обучение” n n Учителите се запознаха Презентация на тема ”Френската образователна система и професионалното обучение” n n Учителите се запознаха с формите на професионално обучение, степените на професионална квалификация, организацията на учебния процес по теория и практика и сертифицирането на младите специалисти. Те се запознаха с Френската образователна система, обсъдиха ролята на професионалното образование, споделиха опит и впечатления, обмениха идеи, направиха сравнение с българското професионално образование.

Резултати n n Проектът “EDU PHARMACOS” повиши квалификацията и обогати професионалната подготовка на учителите. Резултати n n Проектът “EDU PHARMACOS” повиши квалификацията и обогати професионалната подготовка на учителите. Те ще приложат продобитите знания и умения за усъвършенстване на учебните програми в обучението по технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти с цел подготовка на квалифицирани кадри с необходимите професионални компетенции за работа в модерни европейски трудови условия. Преподавателите ще разработят електронно учебно съдържание на професионалните предмети. Разпространението на опита ще се реализира със средствата на ICT и ще бъде насочено към нуждите на професионалното образование и към повишаване имиджа на българските фармацевтични и козметични фирми. Участниците в обмена получиха сертификат EUROPASS Mobility за участие в обмена.

Оценка n n n n n Обменът беше полезен в професионален и личен план. Оценка n n n n n Обменът беше полезен в професионален и личен план. Участниците в обмена посетиха Франция – държава с история, култура и традиции, с високи технологични постижения в областта на фармацията, парфюмерията и козметиката, с богат опит и достижения в професионалното образование. Те се запознаха с най – новите политики и тенденции в развитието на фармацията и козметиката в Европа. Те придобиха знания и опит, свързани с Френската образователна система и професионалното образование в областта на фармацевтиката и козметиката. Получиха информация за необходимите професионални компетенции за конкретни работни места, с държавни политики, свързани с реализацията на кадрите, социалната адаптация и преквалификация. Те се запознаха с мерки и подходи за предоставяне на възможности за поддържане на висока квалификация в подкрепа на линията за учене през целия живот. Те придобиха опит в организиране и осъществяване на проекти по европейски програми. Те подобриха езиковите си компетенции по френски и английски език. Те създадоха полезни контакти с представители на организацията – домакин, посетените професионални училища, фирми и други институции с цел бъдещи партньорства. Те научиха нови факти от историята на Франция, френския бит и култура.

n Презентацията е изготвена от Жоржета Пейчева Фондация за европейско образование и професионална квалификация n Презентацията е изготвена от Жоржета Пейчева Фондация за европейско образование и професионална квалификация – гр. София