Презентация журек апашалары

Скачать презентацию журек апашалары Скачать презентацию журек апашалары

ghurek_apashalary.ppt

 • Размер: 333 Кб
 • Количество слайдов: 15

Описание презентации Презентация журек апашалары по слайдам

ара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ Анатомия кафедрасы Та ырыбы қТа ырыбық : : Жара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ Анатомия кафедрасы Та ырыбы қТа ырыбық : : Ж ректі а па ты ү ң қ қ қ аппаратыны орналасу ң ерекшеліктері Орында ан: Жан азы С ғ ғ Жанибек М Исалы Е Уралова М 3-027 топ ЖМФ ара анды 2015 Қ ғ

 Жоспар 1 Кіріспе • Ж рек орналасуы, рылысы  Жоспар 1 Кіріспе • Ж рек орналасуы, рылысы ү құ 2 Негізгі б лім ө • Ж ректі а па шалары, ызметі. ү ң қ қ • Ж рек а па шаларыны орналасуы. ү қ қ қ ң • ол алы ж не кпе сабау а па шасы Қ қ қ ә Ө қ қ қ 3 ортынды Қ • Ж рек а па шаларыны патологиясы ү қ қ қ ң 4 Пайдаланыл ан дебиет ғ ә

1 — сол жа та ы б ана асты артериясы; қ ғ ұғ 2 — о1 — сол жа та ы б ана асты артериясы; қ ғ ұғ 2 — о жа та ыб ана асты артериясы; ң қ ғ ұғ 3 — ал аншамойын ба аны; қ қ ғ 4 — сол жа та ы жалпы й ы қ ғ ұ қ артериясы; 5 — йы – бас сабауы; қ 6 — ол а до асы; қ қ ғ 7 — жо ар ы уыс венасы; ғ ғ қ 8 — кпе сабауы; ө 9 — ж рек аралы алта; ү қ қ 10 — сол ла ; құ қ 11 — о ла ; ң құ қ 12 — артериалды конус; 13 — о кпе; ң ө 14 — сол кпе; ө 15 — о арынша; ң қ 16 — сол арынша; қ 17 — ж рек шы; ү ұ 18 — плевра; 19 — к кет ө Ж ректі орналасуы ү ң

 Жүрек (со rr ) ) – – ырғақты жиырылып босаңсуы нәтижесінде қанды венадан тартып алып, Жүрек (со rr ) ) – – ырғақты жиырылып босаңсуы нәтижесінде қанды венадан тартып алып, артерия қан тамырына айдайды. Жүрек кеуде қуысының соол жағындағы алдыңғы, төменгі көкірек аралықта орналасқан. Жүректің пішіні конусқа ұқсайды. Конустың ұшы төменге солға-алға, табаны жоғары-артқа оңға қараған.

Ж РЕКТІ РЫЛЫСЫҮ Ң ҚҰ О Ң ЛА ША ҚҰ Қ О Ң АРЫНША ҚЖ РЕКТІ РЫЛЫСЫҮ Ң ҚҰ О Ң ЛА ША ҚҰ Қ О Ң АРЫНША Қ СОЛ ЛА ШАҚҰ Қ СОЛ АРЫНШАҚ Жо ар ы уыс ғ ғ қ вена. Т менгі уыс ө қ вена, Венозды синус яды құ кпе сабауы Ө шы ады ғ Т рт кпе венасы ө ө яды құ ол а Қ қ шы ады ғ

ЖЖ үректің камералары: Оң құлақша (( artium dextrum )) - - артында кеңейген, алдында тарылғанЖЖ үректің камералары: Оң құлақша (( artium dextrum )) — — артында кеңейген, алдында тарылған құлақша. Оң құлақша мен сол құлақшаның аралығындағы пердеде шұңқыр бар. Ананың құрсағында бұл жерде ашық тесік болады. Бала туғанда тыныс алуымен бұл тесік жабылып, орнында шұңқыр қалады. Оң құлақшаға екі қуыс вена құяды. Оң құлақша мен қарыншаның арсында тесік бар. Тесікті уш жақтаулы қақпаша жауып тұрады. Бұл арқылы қан құлақшадан қарыншаға өтеді. Оң қарынша ( ventriculus dexter )) сол қарыншадан ет пердесімен бөлінген. Оның қуысы екі бөліктен тұрады. 1. 1. Артқы -қарынша бостығы 2. Артерия түтігі жоғарысында өкпе сабауымен жалғасады. Оң қарынша қуысының ішкі бетінде үш бұлшықет өсіндісі – емізік бұлшықеттері орналасқан. Олардан жақтаулы қақпашаларға сіңір талшықтары тартылған.

А — алды ы к рініс; Б — о к рініс; ңғ ө ң ө А — алды ы к рініс; Б — о к рініс; ңғ ө ң ө 1 — кпе венасыны кіреберісі; ө ң 2 — сопа ша тесік; қ 3 — т менгі уыс венасыны тесігі; ө қ ң 4 — ла ша аралы перде; құ қ қ 5 — веналы пазуха; қ 6 — ш жа таулы а па ша; ү қ қ 7 — митральды а па ша; қ қ қ 8 — шеміршекті жіптер; 9 — емізікше б лшы ет; ұ қ 10 — б лшы еті перекладиналар; ұ қ 11 — миокард; 12 — эндокард; 13 — эпикард; 14 — жо ар ы уыс венасыны тесігі; ғ ғ қ ң 15 — гребенчатые мышцы; Ж рек ү

CC ол құлақша (artium sinister) оң құлақшаға ұқсап, арты кеңейген, алды тарылған. Кеңейген бөлігіне төрт өкпеCC ол құлақша (artium sinister) оң құлақшаға ұқсап, арты кеңейген, алды тарылған. Кеңейген бөлігіне төрт өкпе венасы құяды. Бұл веналар арқылы жүрекке артери қаны құйылады. Құлақша-қарынша тесігі арқылы қан құлақшадан қарыншаға құяды, оны екі жақтаулы қақпаша жауып тұрады. Сол қарынша ( ventriculus sinister ) ішкі қабырғасында екі емізікше бұлшықет сіңір талшықтары бар қуыс. Қуыстың алдыңғы, жоғары бөлігінен қолқа тесігі ашылады. Оны жарты ай тәріздес қақпақтар жауып тұрады.

а па шаҚ қ қ – ж ректі ү ң ішкі абатынан қ рал ан ба па шаҚ қ қ – ж ректі ү ң ішкі абатынан қ рал ан б лік, құ ғ ө к ре тамыр ү ж не ә артериалды ан қ тамырлардан анны бір қ ң ба ытта а уын ғ ғ амтамасыз қ етеді.

1 — ол а; қ қ 2 — ол а пазухалары; қ қ 3 —1 — ол а; қ қ 2 — ол а пазухалары; қ қ 3 — жарты ай т різді ә а па шалар; қ қ қ 4 — жарты ай т різді ә а па шалар т йіні; қ қ қ ү 5 — митральды а па ша; қ қ қ 6 — емізікше б лшы ет; ұ қ 7 — шеміршекті жіпшелерол а а па шалары Қ қ қ

Ж ректе 4 а па ша бар: ү қ қ қ Митральды а па ша солЖ ректе 4 а па ша бар: ү қ қ қ Митральды а па ша сол ж рекше мен сол арынша қ қ қ ү қ аралы ында орналасады. Б л а па ша екі жармадан ғ ұ қ қ қ т рады: алды ы ж не арт ы. Митральды а па шаны ұ ңғ ә қ қ ң алды ы жармасыны пролапсы жиірек кездеседі. рбір ңғ ң Ә жарма а хорда деп аталатын ж а жіпшелер бекінеді. ғ ұқ Б лар з кезегінде лкен емес б лшы еттерге (емізікше, ұ ө ү ұ қ папиллярлы б лшы еттер) бекиді. а па шаны д рыс ұ қ Қ қ қ ң ұ ызмет ат аруы шін жарманы , хорданы ж не емізікше қ қ ү ң ң ә б лшы еттерді бірігіп ж мыс істеуі ажет. Ж ректі ұ қ ң ұ қ ү ң жиырылуы кезінде онда ы ысым к теріледі. Осы ғ қ ө ысымны серінен хордамен ж не папиллярлы қ ң ә ә б лшы еттермен сталынып т ратын жармалар ашылады. ұ қ ұ ұ

Трикуспидальды ( шжармалы) а па ша 3 жармадан ү қ қ қ т рады ж неТрикуспидальды ( шжармалы) а па ша 3 жармадан ү қ қ қ т рады ж не о ж рекше мен о арынша арала ында ұ ә ң ү ң қ ғ орналас ан. қ Аортальды а па ша сол арынша мен аортаны қ қ ң аралы ында ж не анны керісінше арынша а айта ғ ә қ ң қ ғ қ оралуына м мкіндік бермейді. ү кпелік артерияны а па шасы кпе артериясы мен о Ө ң қ қ қ ө ң арынша аралы ында орналасады ж не анны о арынша қ ғ ә қ ң ң қ айта оралуына м мкіндік бермейді. қ ү Сол арыншада 2 тесік бар: біреуі сол ж рекше (м нда қ ү ұ митральды а па ша орналас ан), екіншісі аортамен қ қ байланысады (аортальды а па ша орналас ан). қ қ

1 — кпе сабауы; ө 2 — алды ы жартылай а па ша; ңғ қ1 — кпе сабауы; ө 2 — алды ы жартылай а па ша; ңғ қ қ қ 3 — сол жартылай а па ша; қ қ қ 4 — о жартылай а па ша; ң қ қ қ 5 — жартылай а па ша т йіндері; қ қ қ ү 6 — жартылай а па ша луночкасы; қ қ қ 7 — о арынша ң қ кпе сабауыны жа таулы а па шалары Ө ң қ қ

орытынды: Қ Ж рек а пашаларыны ж ре пайда бол ан а аулары ү қ қорытынды: Қ Ж рек а пашаларыны ж ре пайда бол ан а аулары ү қ қ ң ү ғ қ Белгілі аурулардан кейін дамиды, мысалы: ревматизмнен кейінгі митральді а пашаны жетіспеушілігі. қ қ ң Аорталы а пашаларды а аулары қ қ ң қ Аорталы са асыны ғ ң стенозы Аорталы а пашаларды жетіспеушілігі қ қ ң Митральді а пашаны қ қ ң Митральді стеноз Екі жармалы а пашаны жетіспеушілігі қ қ ң ш жармалы а пашаны Ү қ қ ң О жа ң қ к ре тамырү стенозы ш жармалы а пашаны жетіспеушілігі Ү қ қ ң Туа біткен ж рек а аулары ү қ ш жармалы а пашаны т Ү қ қ ң y а біткен а аулары (қ Эбштейн ауруы ) ш жармалы а пашаны стенозы ж не атрезия Ү қ қ ң ә c ы

Пайдаланыл ан дебиеттер: ғ ә 1. Островерхов Г. В. , Бомаш Ю. М. , Лубоцкий Д.Пайдаланыл ан дебиеттер: ғ ә 1. Островерхов Г. В. , Бомаш Ю. М. , Лубоцкий Д. Н. Оперативная хирургия и топографическая анатомия, Учебник для медвузов, 2005. 2. 2. . А. В. Николаев, Топографическая анатомия и оперативная хирургия: учебник, 2-х том. 2009. 3. 3. Ра ышев А. Р. Адам анатомиясыны атласы – ІІ том. қ ңРа ышев А. Р. Адам анатомиясыны атласы – ІІ том. қ ң Алматы; «Кітап» , 2006. -320 бет. 4. Аубакиров А. Б. , Жаналиева М. К. , Адам анатомиясы, «Атлас» . Астана; «Сарыар а» , қ Б , 2008. Ү — 528 бет. 5. 5. Гайворонский И. В. , , Анатомия дыхательной системы и сердца : : 3-е изд. , 4-е изд. — СПб. ЭЛБИ-СПб, 2009, 2011. — 48 с.
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.