Презентация Жрек апашаларыны тіндік рамы

Скачать презентацию Жрек апашаларыны тіндік рамы Скачать презентацию Жрек апашаларыны тіндік рамы

ghrek_apashalaryny_tіndіk_ramy.ppt

 • Размер: 499 Кб
 • Количество слайдов: 9

Описание презентации Презентация Жрек апашаларыны тіндік рамы по слайдам

ОЖА АХМЕТ ЯСАУИ Қ АТЫНДА Ы ХАЛЫ АРАЛЫ Ғ Қ ҚАТЫНДА Ы ХАЛЫ АРАЛЫ ҒОЖА АХМЕТ ЯСАУИ Қ АТЫНДА Ы ХАЛЫ АРАЛЫ Ғ Қ ҚАТЫНДА Ы ХАЛЫ АРАЛЫ Ғ Қ Қ АЗА — Т РІК У Қ Қ ҮАЗА — Т РІК УҚ Қ Ү НИВЕРСИТЕТІ HOCA AHMET YESEVI ULUSLARARASI TURK- KAZAK UNIVERSITESI Медицина факультеті Тақырыбы: Жүрек қақпақшаларының тіндік құрамы О рында ан: арымса Б. ғ Қ қ Дауренова А. абылда ан: Ахметова Қ ғ . Ұ Тобы: ЖМ –

Жоспар Кіріспе Негізгі б лімө 1. Ж рек рылысы ү құрек рылысыү құ 2. Ж үүЖоспар Кіріспе Негізгі б лімө 1. Ж рек рылысы ү құрек рылысыү құ 2. Ж үү рек клапандары орытынды ҚорытындыҚ Пайдаланыл ан дебиеттер ғ әПайдаланыл ан дебиеттерғ ә

   Ж рекү  Ж рек анды тамырларды бойымен ү Ж рекү Ж рек анды тамырларды бойымен ү қ ң жылжытушы м ше. Оны абыр асында 3 ү ң қ ғ абы шаны ажыратады: қ қ (ішкі)-эндокард (орта ңң ы ғығ )-миокард (сырт ы)-эпик қ(сырт ы)-эпикқ аа рдрд Эндокард -ол ж ректі ішкі, анмен ү ң қ байланысатын рылымдарын аптап құ қ жатады. Оны алында ы ж ректі р ң қ ғ ү ң ә болігінде р т рлі. ә үболігінде р т рлі. ә ү

  Эндокард 5 қабаттан тұрады : : эндотелий субэндотелий эластикалық-бұлшық етті-эластикалық сыртқы Эндокард 5 қабаттан тұрады : : эндотелий субэндотелий эластикалық-бұлшық етті-эластикалық сыртқы дәнекер тіндік Эндотелиоциттер — базальды мембранада орналасқан полигональды жасушалар. Оның астында дәнекер тінінен тұратын субэндотелий қабаты орналасады. Одан тереңірек бұлшық етті-эластикалық қабат бар. Эластикалық талшықтар жүрекшелерде көбірек болады, ал бүлшіқ ет жасушалары қолқаның жүректен шыққан жерінде жақсы дамыған. Эндокардттың ең терең қабаты дәнекер тінінен тұрады. Оның құрамында жуан эластикалық, коллаген және ретикулярлық талшықтар бар.

  Миокард -к лдене жола ты б лшы ет жасушаларынан ө ң қ Миокард -к лдене жола ты б лшы ет жасушаларынан ө ң қ ұ қ рал ан талшы тардан т рады. Ж ректі к лдене -жола ты құ ғ қ ұ ү ң ө ң қ б лшы ет тініні рылымды — ызметтік бірлігі кардиомиоцит. ұ қ ң құ қ қб лшы ет тініні рылымды — ызметтік бірлігі кардиомиоцит. ұ қ ң құ қ қ Оны екі т рін ажыратады: жиырыл ыш, ж не ткізгіш. ң ү ғ ә ө Жиырыл ыш кардиомиоциттерді пішіні цилиндр т різді, зынды ы ғ ң ә ұ ғ 50-120 мкм-ге дейін жетеді. Ортасында орналас ан 1-2 ядросы қ болады. Миофибриллалары к п, зына бойына орналас ан. ө ұ қболады. Миофибриллалары к п, зына бойына орналас ан. ө ұ қ Бір-бірімен олар тізбектеле байланысып, б лшы ет талшы тарын ұ қ қ райды. Біріккен жерлерінде ендірме дискілер орналасады. құрайды. Біріккен жерлерінде ендірме дискілер орналасады. құ Интерстицилды д некер тініні рамында к птеген гемо, ә ң құ өИнтерстицилды д некер тініні рамында к птеген гемо, ә ң құ ө -лимфокапиллярлар болады. рбір кардиомиоцит 1-3 Ә капиллярлармен байланысты болады. ткізгіш ж йені рамына синусты т йін, атрио-вентрикулярлы Ө ү ң құ қ ү қткізгіш ж йені рамына синусты т йін, атрио-вентрикулярлы Ө ү ң құ қ ү қ т йін. Гисс жо ары, Пуркинье талшы тары жатады. ү ғ қт йін. Гисс жо ары, Пуркинье талшы тары жатады. ү ғ қ ткізгіш кардиомиоциттер домала пішінді, лкен. Ө қ үткізгіш кардиомиоциттер домала пішінді, лкен. Ө қ ү Миофибриллалары аз, жасушаны шетіне арай орналас ан, ң қ қМиофибриллалары аз, жасушаны шетіне арай орналас ан, ң қ қ сонды тан цитоплазмасы ашы т сті болып к рінеді. қ қ ү ө Эпикард пен перикард-д некер тіні мен мезотелийден т рады ә ұЭпикард пен перикард-д некер тіні мен мезотелийден т радыә ұ. .

  Жүрек клапандары.  Жүректің клапандары жүрекше мен қарынша арасында, сонымен бірге Жүрек клапандары. Жүректің клапандары жүрекше мен қарынша арасында, сонымен бірге тамырларда болады. Жүрекше мен қарынша арасындағы клапаны жүректіің сол жағындағы екі қақпақты, ал оң үш қақпақты болып келген. Клапандар эндотелиймен тысталған, құрамында тығыз талшықты, дәнекер тінді құрылымы бар. Қақпақшалардың негізгі затында гликозаминогликандар баршылық.

Жүрек қақпақшалары Аорта қақпақшасы Митралды қақпақша Үш жармалы қақпақша Өкпе артериясының қақпақшасы Жүрек қақпақшалары Аорта қақпақшасы Митралды қақпақша Үш жармалы қақпақша Өкпе артериясының қақпақшасы

Пайдаланыл ан дебиеттер: ғ ә 1. 1. Гистология, учебник под ред Афанасьева Ю. И. , ЮринойПайдаланыл ан дебиеттер: ғ ә 1. 1. Гистология, учебник под ред Афанасьева Ю. И. , Юриной Н. А. Мед, М. , 1999г. -744с. 2. 2. Елисеев В. Г. , Афанасьев Ю. И. , Котовский Е. Ф. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток, тканей и органов. М: , Мед. , , 1970г. -400 с. 3. 3. www. google. ru
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.