Презентация жрек аауларыны сулелі кріністері

Скачать презентацию жрек аауларыны сулелі кріністері Скачать презентацию жрек аауларыны сулелі кріністері

ghrek_aaularyny_sulelі_krіnіsterі.ppt

 • Размер: 846.5 Кб
 • Количество слайдов: 18

Описание презентации Презентация жрек аауларыны сулелі кріністері по слайдам

   С ЖӨ Та ырыбы: Ж рек а ауларыны с улелі С ЖӨ Та ырыбы: Ж рек а ауларыны с улелі қ ү қ ң ә к ріністері ө Алматы —

Жоспар: Ж рек ан-тамырлар ж йесіү қ ү Ж рек а ауларыны с улелі кЖоспар: Ж рек ан-тамырлар ж йесіү қ ү Ж рек а ауларыны с улелі к ріністері ү қ ң ә ө Ж рек уыстарын катетеризациялау ү қ Ж рек жа дайыны згерісі ү ғ ң ө Ж рек пішініні згерісі ү ң ө Ж рек к леміні згерісі ү ө ң ө Ж рек жиырылуыны згерісі ү ң ө Пайдалан ан дебиеттер ғ ә

Ж рек ан-тамырлар ж йесіү қ ү ан айналымы ж йесіні негізгі міндеті лпалар мен мЖ рек ан-тамырлар ж йесіү қ ү ан айналымы ж йесіні негізгі міндеті лпалар мен м шелерді Қ ү ң ұ ү ң а за тіршілігіне ажетті рт рлі заттарды жеткізу болып ғ қ ә ү табылады. Егер ан айналымы аппараты а заны оттегімен ж не энергетика қ ғ ә заттарыны ажетті м лшерімен амтамасыз етпесе, ан ң қ ө қ қ айналымыны жеткіліксіздігі пайда болады. ң Даму механизмі мен клиникалы к ріністері бойынша ан қ ө қ айналымы жеткіліксіздігіні шарты екі т рде кездеседі: ң ү 1) Насос ретінде ж рек ж мысыны лсіреуінен туында ан ан ү ұ ң ә ғ қ айналымыны ж ректегі жеткілісіздігі; ң ү 2) Тамыр ыр а ына б зылуына байланысты тамырда ы тіршілік ғ ғ ұ ғ жеткілісіздігі. Ж ректі рылымы андай болса да, таби ат о ан андайда бір ү ң құ қ ғ ғ қ к шпен т зімділікті сыйласа да ауру а шалды уы м мкін. ү ө ғ ғ ү

 Ж рек тамыры ауруларыны халы ты арасында к зіргі уа ытта ү ң қ ң Ж рек тамыры ауруларыны халы ты арасында к зіргі уа ытта ү ң қ ң ә қ тарал аны соншалы оны ХХ- асырды ауруы деп атай бастады. Бізді ғ қ ғ ң ң ж з жылды ты алдын ы жартысында ж рек пен тамыр аурулары ү қ ң ғ ү алдын ы атар а шы ып, к зіргі адам шін № 1 тажал а айналды. ғ қ ғ ғ ә ү ғ Ж рек-тамыр аурулары адам а жас кезінде-а білдіртпей жабысады, ү ғ қ сонды тан денсаулы туралы жас кезінде ойлан ан д рыс. Адам жас қ қ ғ ұ кезінде барлы зияды деттерден о ай арылады, ж рек-тамыр туралы қ ә ң ү ажетті м ліметтерді тез игеруде жене осы негізді ж рек-тамыр қ ә ү ауруларыны пайда болуымен дамуынан зін ор ай алады. ң ө қ ғ Ж рек-тамыр ауруды себептері: урбанизация а байланысты ж не ү ң ғ ә ылыми-техниканы прогресті шапша дамуынан адамдарды ж йкесі ғ қ ң ң ң ү ж арады, гиподинамия (аз ыймылдау, аз оз алу), семіздік басу, үқ қ қ ғ темекі шегу, ара -шарап а уес болу, наша орлы , тиімсіз тама тану қ қ ә қ қ қ (майды , холестерінні тама та к п болуы), спортпен аз ш ылдану, ң ң қ ө ұғ режимді са тамау, таза ауада аз болу т. б. Т менде жиі кездесетін қ ө ж рек-тамыр аурулары к рсетілген. ү ө

Ж рек уыстарын ү қ катетеризациялау Ж рек уыстарында ы ү қ ғ ысымды лшеу шінЖ рек уыстарын ү қ катетеризациялау Ж рек уыстарында ы ү қ ғ ысымды лшеу шін ж не қ ө ү ә ангиокардиография жасау шін катетеризациялау дісі ү ә ж ргізіледі. Ж рек ү ү уыстарында ы ысым а қ ғ арап ж рек а ауларын, қ ү қ ж рек ызметін аны тау а ү қ қ ғ болады. алыпты жа дайда ж рек Қ ғ ү уыстарында ы ысым қ ғ қ м лшерлері: о жа ө ң қ ж рекшеде 5/0 мм, о жа ү ң қ арыншада 25/0 мм , сол жа қ қ ж рекшеде 12/5 мм , сол жа ү қ арыншада 120/5 мм с. б. қ

Ж рек а ауларыны с улелі ү қ ң ә к ріністері ө Тірі адамЖ рек а ауларыны с улелі ү қ ң ә к ріністері ө Тірі адам ж регін рентгендік зерттеу негізінен т рлі жа дайда ү ү ғ кеуде торын рентгеноскопия жасау ар ылы іске асырылады. қ Осыны ар асында ж ректі барлы жа ынан арап , оны ң қ ү қ ғ қ ң пішінін , к лемі мен орны , сондай-а оны б лімдеріні ж не ө қ ң ө ң ә солармен байланысты ірі тамырларыны жа дайлары туралы ң ғ т сінік алу а болады. ү ғ Зерттеу шін негізгі жа дай зерттелінетін адамны алды ы ү ғ ң ңғ жа ы болып саналады. Б л жа дайда ою ара ы , орталы ғ ұ ғ қ қ ңғ қ к ле ке деп аталатын , к ле ке орналас ан , оны екі жа ында ө ң қ ң ғ екі жары кпе ала дары к рінеді. ж рек-тамыр к ле кесі қ ө ң ө ү ө ң алыпты жа дайда о жа ынан да , сол жа ынан да омырт а қ ғ ң ғ ғ қ ба анасы мен т сті жиегінен аса теді. ғ ө ң ө

 Ж ректі арауды рентгеноскопия, ү қ ң рентгенография ж не ә рентгенокардиометрия ж рек ү Ж ректі арауды рентгеноскопия, ү қ ң рентгенография ж не ә рентгенокардиометрия ж рек ү б лімдеріні гипертрофиясын ө ң аны тау шін олданылады. қ ү қ Селективті ангиокардиография контрасты затты ж ректі сол жа ү ң қ арыншасына жібереді. қ Ангиокардиография методтары ж ректі а ауларын аны тау шін ү ң қ қ ү олданылады. қ Коронография- контрасты затты ж ректі т ж т різді артериясына ү ң ә ә жіберіп, ол артерияны рентгендік ң суретін т сіріп алу т сілі. Метод ү ә т ж артериясыны тарыл ан жерін ә ң ғ аны тау шін олданылады. қ ү қ ол а- т ж анастомозы Қ қ ә операциясыны ке тарауына ң ң байланыста дамы ан т сіл. ғ ә

 Пішіні мен орналасу алпына арай ж рек алпыны ш типін қ қ ү қ Пішіні мен орналасу алпына арай ж рек алпыны ш типін қ қ ү қ ң ү ажыратады: 1) и аш (жиі кездеседі). Ж рек тамыр к ле кесі шб рыш Қ ғ ү ө ң ү ұ пішінді ж ректі белі ай ын емес. Ж ректі зын білігіні ү ң қ ү ң ұ ң исаю б рышы 43-48 градус қ ұ 2)Горизонтальды. Ж рек-тамыр к ле кесі горизонтальды ү ө ң алыпта орналас ан. исаю б рышы 35-42 градус, ж рек белі қ қ Қ ұ ү те ай ын білінген. Ж рек бойлы ы кішірейіп, ендігі лкейген. ө қ ү ғ ү 3)Вертикальды. Ж рек-тамыр к ле кесі вертикальды алыпта ү ө ң қ орналас ан. исаю б рышы 49-56 градус, белі жазы. Ж рек қ Қ ұ қ ү бойлы ы лкейіп, ендігі кішірейген. ғ ү

 Ангиокардиография я ни контрасты зат енгізгеннен кейін тірі ғ адамны ж регі мен ірі тамырларын Ангиокардиография я ни контрасты зат енгізгеннен кейін тірі ғ адамны ж регі мен ірі тамырларын рентгенографиялау кезінде тірі ң ү адам ж регіні жеке камераларын , тіпті ж рек а па шалары мен ү ң ү қ қ қ б ртікті б лшы еттері к рінеді. анайналым рдісі кезінде тірі ү ұ қ ө Қ ү ж ректі рентген суретін алуды ма ызы зор. Соны н тижесінде ү ң ң ә ж ректі м рдеде зерттеуден згеше ж рекшелерден арыншалар а ү ү ө ү қ ғ арай ан а ыны оз алысын , ж ректі рбір камерасынан анны қ қ ғ ү ң ә қ ң келуі одан шы уын ж не ж рек а па шаларыны ж мысын ғ ә ү қ қ қ ң ұ ба ылау а болады. Коронография ар ылы ж ректі з артерияларын қ ғ қ ү ң ө ж не оларды анастомоздарын к руге болады. ә ң ө Д рігер кардиолог с улелік дістер ар ылы ж ректі морфологиялы ә ә ә қ ү ң қ згерістері мен магистральді тамырларыны обьективті ауыт улары ө ң қ туралы е ал аш ы ауып кетулер туралы, аума ты а паратты деректер ң ғ қ қ қ алады. Ай ындал ан белгілер бойынша аурады а ыр ы клиникалы қ ғ ң қ ғ қ диагнозы рылады. Сонымен атар негізгі аума ты , ж ректі құ қ қ ң ү ң жиырылуыны , ат аратын ызметіні , пішініні , жа дайыны , ң қ қ ң ң ғ ң згерісіні рентгенологиялы белгілері к рінеді. ө ң қ ө

Ж рек жа дайыны згерісіү ғ ң ө Сау адамны ж регі кеуде ң үЖ рек жа дайыны згерісіү ғ ң ө Сау адамны ж регі кеуде ң ү уысыны алды ы-т мен қ ң ңғ ө б лігінде орналасалы. Дене ө жа дайыны згерісі кезінде ғ ң ө ж ректі орны кеуде уысында ү ң қ бірнеше сантиметрге вертикальды ж не ә горизонтальды остерде айнала отырып згереді. ө Ж ректі туа біткен ү ң а ауларыны е жиі кездесетін қ ң ң т рі –ж ректі о жа ты алпы ү ү ң ң қ қ немесе декстропозициясы. Ж рек плевритте, лкен ү ү диафрагмалды жары та, қ ісіктерде ж не та ы бас а ә ғ қ ауруларда шетке арай ы ысуы қ ғ м мкін. ү

Ж рек пішініні згерісіү ң ө Ж ректі ренгенологиялы ү ң қ суреттердегі пішіні-Ж рек пішініні згерісіү ң ө Ж ректі ренгенологиялы ү ң қ суреттердегі пішіні- згермелі ө болып табылады. Ж рек пішіні ү дене алпыны жа дайына ж не қ ң ғ ә диафрагманы алпына ң қ байланысты болады. Сонымен атар ж ректі пішіні қ ү ң жас балалар мен лкендерде, ү еркектер мен йелдерде р т рлі ә ә ү болып келеді, біра жалпы қ ж ректі пішіні созылы ы до а ү ң ңқ ғ т різді, кеудені орта сызы ына ә ң ғ арай и аш орналасады. қ қ ғ Ж ректі к ле кесі мен ү ң ө ң магистральды ан тамырларды қ ң к ле кесіні шекарасы жа сы ө ң ң қ ажыратылады. М ндай к рініс ұ ө алыпты жа дай болып саналады. қ ғ

 Ж рек камераларыны ке еюі ү ң ң , спецификалы ауруларды бір қ ң к Ж рек камераларыны ке еюі ү ң ң , спецификалы ауруларды бір қ ң к рінісі болып табылады. Мысалы: о ө ң жа арынша мен сол жа қ қ қ ж рекшені ке еюі, онымен оса ү ң ң қ кпелік гипертония к ріністері- ө ө митральды стеноз ауруыны ң белгілері болып табылады. Рентгенограммада нау аста қ митральды стеноз белгілері ай ын қ к рініс береді. Суретте: сол жа ө қ ж рекшені ла шасыны ісінуін ү ң құ қ ң , сонымен атар ж ректі сол жа қ ү ң қ шекарасыны т зуленуін, ж не сол ң ү ә жа ж рекшені лкеюіне қ ү ң ү байланысты о жа шекарасыны ң қ ң к ле кесіні оюлануын бай ау а ө ң ң қ қ ғ болады. Аортаны к ле кесі лкен емес, оны ң ө ң ү ң бірден-бір себебі созылмалы ж рек ү шы арылымыны азды ы болуы ғ ң ғ м мкін. ү

 Ал кпе артериялары мен о ө ң жа арынша, о жа қ қ Ал кпе артериялары мен о ө ң жа арынша, о жа қ қ ң қ ж рекшені ке еюі, біра ү ң ң қ сол жа арынша мен сол қ қ жа ж рекшелерді қ ү ң згеріссіз алуы — кпе ан ө қ тамырларыны ң обструкциясы немесе кпе ө артериясы ар ылы тетін қ ө ан к леміні к беюіні қ ө ң к рінісі болып табылады. ө Нау асты кеуде т сыны қ ң ұ ң рентгенограммасында ж рекшелер аралы ү қ пердені а ауыны ң қ ң н тижесінде пайда бол ан ә ғ екіншілік кпелік ө гипертензия. Суретте: кпе артериясыны ө ң ж не оны лкен ә ң ү шума тарыны ке еюін қ ң ң бай ау а болады. қ ғ

 Аорта мен кпе артериясыны ө ң ке еюі кеуде уысыны ң қ ң рентгеноскопиясында Аорта мен кпе артериясыны ө ң ке еюі кеуде уысыны ң қ ң рентгеноскопиясында аны қ к рінеді. Аортаны ке еюіні ө ң ң ң негізгі себептеріне аортальды а па шаны қ қ қ ң аневризмасын, абаттарыны қ ң ашылуын, а ауларын қ жат ызамыз. қ Ал кпе артериясыны ө ң ке еюіні себептеріне: кпе ң ң ө анайналымыны жо арылауын, қ ң ғ р т рлі себептермен пайда ә ү бол ан кпелік гипертензияны ғ ө жат ызамыз. қ

Ж рек к леміні згеруіү ө ң ө Ж рек камераларыны к леміні үЖ рек к леміні згеруіү ө ң ө Ж рек камераларыны к леміні ү ң ө ң згерісі – патологиялы ө қ жа дайды ма ызды белгісі. ғ ң ң К біне ж ректі жеке ө ү ң камераларыны к леміні ң ө ң згерісін бай ауымыз а ө қ ғ болады. Оны аны — аны ын ң қ қ ғ эхокардиография ар ылы қ аны тауымыз а болады. қ ғ Ал ж ректі жеке камераларыны ү ң ң к леміні згерісіні ө ң рентгенограммалы қ к рінісі: рентгенограммада а ө ғ ж рек до аларыны т зуленуі, ү ғ ң ү заруы, ж не лкейіп д естенуін ұ ә ү өң жат ызамыз. қ

Ж рек жиырылуыны ү ң згерісі ө С улелі дістер ар ылы ж рек жиырылуыны жиілігіЖ рек жиырылуыны ү ң згерісі ө С улелі дістер ар ылы ж рек жиырылуыны жиілігі мен ан ә ә қ ү ң қ тамырларыны тербелісін, оны тере дігі мен ритмін ң ң ң , жиырылу кезе індегі ж рек абыр аларыны имылдау ң ү қ ғ ң қ жылдамды ын, имыл ба ытын( алыпты жа дайда ғ қ ғ парадоксальды), осымша жиырылу мен боса суларды пайда қ ң ң болуын, систола мен диастола кезінде ж рек ү абыр аларыны алы ды ыны згерісін аны тау м мкін қ ғ ң қ ң ғ ң ө қ ү болып табылады. Ж рек а ауларыны б л симптомдарын к п ү қ ң ұ ө жа дайда ғ сонография дісі ар ылы аны тайды. Біра кей ә қ қ қ жа дайларда рентгеноскопия дісімен де аны тау м мкін ғ ә қ ү болып табылады. алыпты жа дайда сол жа арыншаны абыр асыны Қ ғ қ қ ң қ ғ ң оз алу диапазоны 10-12 мм, ал о жа арыншанікі 4-5 мм. қ ғ ң қ қ

Пайдалан ан дебиеттерғ ә « аза стан лтты энциклопедиясы» Алматы, 2007 Қ қ ұ қПайдалан ан дебиеттерғ ә « аза стан лтты энциклопедиясы» Алматы, 2007 Қ қ ұ қ Павлов А. С. Внутритканевая гамма- и бетатерапия злокачественных опухолей, М. , 1967 Л. Б. Ефимова, «Что нужно знать пациенту, получающему лучевую терапию» — «Медицинская сестра». Вайнберг М. Ш. и Сулькин А. Г. Эксплуатация гамма-терапевтических аппаратов, М. , 1981; Клиническая рентгенорадиология. под ред. Г. А. Зедгенидзе, т. 5, М. , 1985; Техническое и дозиметрическое обеспечение дистанционной гамма-терапии, М. , 1982; Сулькин А. Г. Гамма-терапевтические аппараты, М. , 1986: Ярмоненко С. П www. google. kz
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.