Презентация Жре пайда болан жрек ааулары VD

Скачать презентацию Жре пайда болан жрек ааулары VD Скачать презентацию Жре пайда болан жрек ааулары VD

ghre_payda_bolan_ghrek_aaulary_vd.ppt

 • Размер: 1.2 Mегабайта
 • Количество слайдов: 57

Описание презентации Презентация Жре пайда болан жрек ааулары VD по слайдам

Жүре пайда болған жүрек ақаулары Өкпе артериясы Өкпе веналары Сол жақ жүрекше. Оң жақ жүрекшеЖүре пайда болған жүрек ақаулары Өкпе артериясы Өкпе веналары Сол жақ жүрекше. Оң жақ жүрекше Сол жақ қарынша Оң жақ қарынша Митралды қақпақша Үш жармалы қақпақша Төменгі қуысты вена. Жоғарғы қуысты вена

Жүрек қақпақшалары Аорта а па шасық қ қ Митралды а па ша қ қ қ шЖүрек қақпақшалары Аорта а па шасық қ қ Митралды а па ша қ қ қ ш жармалы а па ша Ү қ қ қ кпе артериясыны а па шасы Ө ң қ қ қ

ан айналым схемасыҚ ан айналым схемасыҚ

Жүре пайда болған жүрек ақаулары Ж ре пайда бол ан ж рек а аулары – үЖүре пайда болған жүрек ақаулары Ж ре пайда бол ан ж рек а аулары – ү ғ ү қ б л ауруды негізінде жедел ж не ұ ң ә созылмалы ауруларды ж не ң ә жара аттарды серінен а па ты қ ң ә қ қжара аттарды серінен а па ты қ ң ә қ қ аппаратты ( а па жармалары, ң қ қ қаппаратты ( а па жармалары, ң қ қ қ фиброзды са инаны , хорданы , қ қ ң ңфиброзды са инаны , хорданы , қ қ ң ң папилярлы б лшы еттерді ) қ ұ қ ң морфологиялы ж не /немесе қ ә ызметтік б зылысы жатыр, қ ұызметтік б зылысы жатыр, қ ұ н тижесінде ж рек ішілік ә ү гемодинамика б зылады. ұгемодинамика б зылады. ұ

Митралды а па ты қ қ қ ң шамасызды ы ғшамасызды ығ Митралды а паМитралды а па ты қ қ қ ң шамасызды ы ғшамасызды ығ Митралды а па ты шамасызды ы- қ қ қ ң ғ ж ре пайда бол ан ж рек а ауы, ү ғ ү қж ре пайда бол ан ж рек а ауы, ү ғ ү қ митралды а па ты за ымдануы қ қ қ ң қ н тижесінде систола кезінде жармалар ә толы жабылмайды, осыны қ ңтолы жабылмайды, осыны қ ң салдарынан сол арыншадан сол қ ж рекшеге анны белгілі к лемі кері ү қ ң ө оралады.

Себептері ревматизм 75%, атеросклероз, инфекциялы эндокардит, қ ж йелік аурулар, үж йелік аурулар, ү жараСебептері ревматизм 75%, атеросклероз, инфекциялы эндокардит, қ ж йелік аурулар, үж йелік аурулар, ү жара ат. қ

Гемодинамика б зылыстарыұ Митралды а па ты шамасызды ыны қ қ қ ң ғГемодинамика б зылыстарыұ Митралды а па ты шамасызды ыны қ қ қ ң ғ ңМитралды а па ты шамасызды ыны қ қ қ ң ғ ң н тижесінде С систоласы кезінде анны ә Қ қ ңн тижесінде С систоласы кезінде анны ә Қ қ ң бір к лемі СЖ оралады, СЖ ан к лемі ө қ ө к бейеді, диастолада кезінде к п м лшерде ө ө ө ан С т седі. Б л екі б лімні қ Қ ү ұ ө ңан С т седі. Б л екі б лімні қ Қ ү ұ ө ң гипертрофиясына келеді, СЖ ә гидростатикалы ысымны қ қ ңгидростатикалы ысымны қ қ ң жо арылауынан, Китаев рефлексі іске ғ осылып, К Ш артерияларыны қ Қ ңосылып, К Ш артерияларыны қ Қ ң тарылуынан К Ш гипертензия дамиды. О Қ Қтарылуынан К Ш гипертензия дамиды. О Қ Қ к ш т седі, кейін гипертрофиясы дамиды. ү үк ш т седі, кейін гипертрофиясы дамиды. ү ү Осы а ауларды салдарынан алдымен С қ ң ҚОсы а ауларды салдарынан алдымен С қ ң Қ кейін О шамасызды ы дамиды. Қ ғ

Митралды қақпақтың шамасыздығы кезіндегі қан айналым ; • дилатация және гипертрофия (қоңыр түспен берілген), Митралды қақпақтың шамасыздығы кезіндегі қан айналым ; • дилатация және гипертрофия (қоңыр түспен берілген), • қан қысымының жоғарылауы (көк түспен берілген); • стрелкамен регургитация бағыты көрсетілген.

а — минимальді д режедеә б — орташа д режеде ә в — максималды д режедеа — минимальді д режедеә б — орташа д режеде ә в — максималды д режеде әКөк түс регургитация

Митралды а па ты шамасызды ы қ қ қ ң ғ кезіндегі патологиялы згерістер. қМитралды а па ты шамасызды ы қ қ қ ң ғ кезіндегі патологиялы згерістер. қ ө а па тар жармаларыны б рісуі Қ қ қ ң ү ж не деформациясы н тижесінде ә ә а па тарды шеттері толы қ қ қ ң қа па тарды шеттері толы қ қ қ ң қ жабылмайды. Жармаларды бекітіп т ратын сі ірлік жіпшелерді ұ ң ңт ратын сі ірлік жіпшелерді ұ ң ң алы дауы ж не ыс аруы қ ң ә қ қ н тижесінде а па тар жабылмайды. ә қ қ қн тижесінде а па тар жабылмайды. ә қ қ қ Митралды са инаны абынулы қ ң қ қМитралды са инаны абынулы қ ң қ қ ж не тырты ты згерістері б лшы ә қ қ ө ұ қж не тырты ты згерістері б лшы ә қ қ ө ұ қ етті жиырылуы кедергі жасайды. ңетті жиырылуы кедергі жасайды. ң

Симптомдары Ж рек шында ж не Боткин н ктесінде бірінші ү ұ ә ү тон лісейдіСимптомдары Ж рек шында ж не Боткин н ктесінде бірінші ү ұ ә ү тон лісейді немесе болмайды әтон лісейді немесе болмайдыә кпе артериясында екінші тон к шейеді Ө үкпе артериясында екінші тон к шейедіӨ ү Сол арыншаны гипертрофиясы н тижесінде қ ң ә шінші тон болуы м мкін. ү ү Ж рек шында систолиялы шу естіледі ү ұ қЖ рек шында систолиялы шу естіледіү ұ қ осымша симптомдары Қосымша симптомдарыҚ Ж рек б кірі болуы м мкін ү ү үЖ рек б кірі болуы м мкінү ү ү Ж рек шы со ысы к шті ж не жайылмалы ү ұ ққ ү әЖ рек шы со ысы к шті ж не жайылмалыү ұ ққ ү ә Эпигастралды пульсация болуы м мкін үЭпигастралды пульсация болуы м мкінү Ж ректі шала т йы шекаралары сол а ж не ү ң ұ қ ғ ә жо ары жылжиды ғжо ары жылжидығ Акроцианоз

Диагностикасы: Рентгенография – С ж не СЖ Қ ә гипертрофиясы аны талады, мыДиагностикасы: Рентгенография – С ж не СЖ Қ ә гипертрофиясы аны талады, мы ыны қ қ тегістеледі. Декомпенсация кезе інде ң О гипертрофиясы аны талады. кпе Қ қ Ө гипертензиясыны белгілері ң аны талады ( кпе т біріні ке еюі, қ ө ү ң ңаны талады ( кпе т біріні ке еюі, қ ө ү ң ң контурларыны ай ын болмауы). ң қ ЭКГ– СЖ ж не С гипертрофия ә Қ белгілері аны талады. қбелгілері аны талады. қ

 Фонокардиограмма – бірінші тон амплитудасы т мендейді, оны ө ң систолиялы шумен бірігуі бай Фонокардиограмма – бірінші тон амплитудасы т мендейді, оны ө ң систолиялы шумен бірігуі бай алады. қ қсистолиялы шумен бірігуі бай алады. қ қ Екішні ж не шінші тон арасында ы ә ү ғ интервал 0, 12 с. Эхокардиограмма – митральды а па тар жармаларыны қ қ қ ңа па тар жармаларыны қ қ қ ң систолиялы сепарациясы ж не сол қ ә жа арыншаны ж не сол қ қ ң ә ж рекшені гипертрофиясы к рінеді. ү ң өж рекшені гипертрофиясы к рінеді. ү ң ө

ФКГ (жүрек ұшында), м итралды қақпақтың шамасыздығы :  І тонның амплитудасы төмендеген, бәсеңдейтін систолиялықФКГ (жүрек ұшында), м итралды қақпақтың шамасыздығы : І тонның амплитудасы төмендеген, бәсеңдейтін систолиялық шу байқалады, III тон айқын (стрелкамен көрсетілген).

Митралды а па ты қ қ қ ң орташа шамасызды ы ғ кезіндегі Эхо. КГ (регургитацияМитралды а па ты қ қ қ ң орташа шамасызды ы ғ кезіндегі Эхо. КГ (регургитация 3030 %% ж не сол жа ә қ ж не сол жа ә қ арынша мен қ ж рекшені ү ңж рекшені ү ң дилятациясы. Эхо КГ

Митралды қақпақтың шамасызды ғығы Жүрек көлеңкесіні ң көлденеңі екі жаққа да кеңейген, сол жұрекшенің доғасыМитралды қақпақтың шамасызды ғығы Жүрек көлеңкесіні ң көлденеңі екі жаққа да кеңейген, сол жұрекшенің доғасы шығыңқы.

Митралды қақпақтың шамасызды ғығы Оң жақ қиғаш проекциясынд ағы рентгенограмм ада: жүрек көлеңкесі анағұрлым үлкейген,Митралды қақпақтың шамасызды ғығы Оң жақ қиғаш проекциясынд ағы рентгенограмм ада: жүрек көлеңкесі анағұрлым үлкейген, контрастталға н өңеш артқа ығысқан, оң қарынша біршама үлкейген.

Митралды а па ты стенозық қ қ ң Митралды а па ты стенозы-ж реМитралды а па ты стенозық қ қ ң Митралды а па ты стенозы-ж ре қ қ қ ң ү пайда бол ан ж рек а ауы, митралды ғ ү қ а па ты за ымдануы н тижесінде сал қ қ қ ң қ ә жа атриовентрикулярлы са лау толы қ қ ң қжа атриовентрикулярлы са лау толы қ қ ң қ ашылмайды, осыны салдарынан сол ң ж рекшеден сол арынша а ан толы ү қ ғ қ қж рекшеден сол арынша а ан толы ү қ ғ қ қ т спейді. ү

Себептер іі Митралды а па стенозыны қ қ қ ң себептері: ревматизм, атеросклероз, Себептер іі Митралды а па стенозыны қ қ қ ң себептері: ревматизм, атеросклероз, инфекциялы эндокардит, қинфекциялы эндокардит, қ сол жа ж рекшені миксомасы. қ ү ң

Митралды а па ты стенозы қ қ қ ң кезіндегі патологиялы згерістер. қ ө аМитралды а па ты стенозы қ қ қ ң кезіндегі патологиялы згерістер. қ ө а па тар жармаларыны Қ қ қ ңа па тар жармаларыны Қ қ қ ң бір-бірімен жабысуы н тижесінде ж не ә ә хорда аппаратында ы згерістер ғ ө ( ыс аруынан), а па са лауы қ қ қ қ қ ң тарылады.

Митралды қақпақтың стенозы кезіндегі қан айналым ; • дилатация ж не ә гипертрофия ( оМитралды қақпақтың стенозы кезіндегі қан айналым ; • дилатация ж не ә гипертрофия ( о ыр т спен қ ң ү берілген), • ан ысымыны қ қ ң жо арылауы (к к ғ ө т спен берілген); ү • стрелкамен диастола кезіндегі ан ба ыты қ ғ к рсетілген. ө

Гемодинамикалы згерістер. қ ө Митралды а па ты стенозы н тижесінде сол қГемодинамикалы згерістер. қ ө Митралды а па ты стенозы н тижесінде сол қ қ қ ң ә арыншаны диастоласы кезінде сол қ ң ж рекшеден сол арынша а ан толы т спейді, ү қ ғ қ қ үж рекшеден сол арынша а ан толы т спейді, ү қ ғ қ қ ү сол ж рекшеде ан к лемі к бейеді. Б л сол ү қ ө ө ұ ж рекшені гипертрофиясына (кейін ү ң дилятациясына) келеді, сол ж рекшеде, кпе ә ү ө веналарында, капиллярларында гидроста — тикалы ысымны жо арылауынан, қ қ ң ғтикалы ысымны жо арылауынан, қ қ ң ғ Китаев рефлексі іске осылып, К Ш қ Қ артерияларыны тарылуынан К Ш ң Қ гипертензия дамиды. О арынша а к ш т седі, ң қ ғ ү үгипертензия дамиды. О арынша а к ш т седі, ң қ ғ ү ү кейін о арыншаны гипертрофиясы дамиды. ң қ ңкейін о арыншаны гипертрофиясы дамиды. ң қ ң

CC имптомдары Ша ымдары: еғ нтігу, ж рек т сында ү ұ ауырсыну, бас айналу. CC имптомдары Ша ымдары: еғ нтігу, ж рек т сында ү ұ ауырсыну, бас айналу. ара анда: Қ ғара анда: Қ ғ бет штарыны митралды ұ ң ызаруы, ж рек б кірі, эпигастралды қ ү ү пульсация болуы м мкін. ү

Пальпацияда: Ж Т диастолиялы діріл Ұ қ ( «мысы пырылы» ). Т сті сол қПальпацияда: Ж Т диастолиялы діріл Ұ қ ( «мысы пырылы» ). Т сті сол қ ө ң жа ынан 2-3 абыр а аралы ында ғ қ ғ ғ пульсация. Эпигастралды пульсация болуы м мкін. олдарында пульсті ү Қ ңболуы м мкін. олдарында пульсті ү Қ ң рт рлі болуы, пульс тапшылы ы. ә ү ғрт рлі болуы, пульс тапшылы ы. ә ү ғ Пульс ыр а ыны б зылысы, ғ ғ ң ұПульс ыр а ыны б зылысы, ғ ғ ң ұ толымдылы ыны т мендеуі. ғ ң ө Перкуссияда: ж ректі салыстырмалы ү ң шекаралары жо ары ж не о а ғ ә ңғ ы ысады. ғ

Аускультацияда: Ж рек шында бірінші тон к шейеді ү ұ ү ж не шапала әАускультацияда: Ж рек шында бірінші тон к шейеді ү ұ ү ж не шапала ә қж не шапалаә қ р анда ыдай ұ ғ ғ сипатта болады. Митралды а па ашылуыны қ қ қ ңМитралды а па ашылуыны қ қ қ ң осымша тоны естіледі. қ кпе артериясында екінші тонны Ө ңкпе артериясында екінші тонны Ө ң акценті естіледі. Ж рек шында диастолалы шу ү ұ қЖ рек шында диастолалы шуү ұ қ кпе артериясында Ө протодиастола — лы шу. қ

Кіші ан айналым ше берінде қ ң б зылыс а байланысты ас ынулар: ұ қ қКіші ан айналым ше берінде қ ң б зылыс а байланысты ас ынулар: ұ қ қ ж рек демікпесі, кпе шемені ү өж рек демікпесі, кпе шеменіү ө ан а ыру ж не кпеден ан кету, қ қ қ ә ө қ кпе артериясыны аневризмасы ө ңкпе артериясыны аневризмасыө ң инфекциялы ас ынулар қ қинфекциялы ас ынуларқ қ

Диагностикасы: Рентгенография – ж ректі митралды ү ң конфигурациясы, о арыншаны Диагностикасы: Рентгенография – ж ректі митралды ү ң конфигурациясы, о арыншаны ң қ ңконфигурациясы, о арыншаны ң қ ң ж не сол ж рекшені гипертрофиясы, ә ү ңж не сол ж рекшені гипертрофиясы, ә ү ң кпе т бірі ке ейеді. кпе ө ү ң Ө гипертензиясыны белгілері ң аны талады ( кпе т біріні ке еюі, қ ө ү ң ңаны талады ( кпе т біріні ке еюі, қ ө ү ң ң контурларыны ай ын болмауы). ң қ ЭКГ – сол ж рекшені ж не о ү ң ә ңЭКГ – сол ж рекшені ж не о ү ң ә ң арыншаны гипертрофия белгілері қ ң аны талады. қаны талады. қ

 Фонокардиограмма – бірінші тон амплетудасы к шейеді, митралды ү а па ты осымша Фонокардиограмма – бірінші тон амплетудасы к шейеді, митралды ү а па ты осымша ашылу тоны, қ қ қ ң қа па ты осымша ашылу тоны, қ қ қ ң қ одан кейін диастолиялы шу естіледі. қ Эхокардиограмма – митральды а па тар жармаларыны қ қ қ ңа па тар жармаларыны қ қ қ ң алы дауы, сол жа ж рекшені ж не қ ң қ ү ң ә сол жа арыншаны уыстарыны қ қ ңсол жа арыншаны уыстарыны қ қ ң ке еюі к рінеді. ң өке еюі к рінеді. ң ө

Митралды стеноз (жүрек мықынының тегістелуі байқалады) Митралды стеноз (жүрек мықынының тегістелуі байқалады)

Эхо. КГ Митралды стеноз а — допплерлік зерттеу б — т сті допплерлік ү зерттеу Эхо. КГ Митралды стеноз а — допплерлік зерттеу б — т сті допплерлік ү зерттеу

ЭКГ Р тісшесінің қосөркештенуі (P-mitrale), ФКГ— биік амплитудалы I тон, митральды қақпақтың ашылу тоны (стрелкамен көрсетілген),ЭКГ Р тісшесінің қосөркештенуі (P-mitrale), ФКГ— биік амплитудалы I тон, митральды қақпақтың ашылу тоны (стрелкамен көрсетілген), диастолалық шу пресистолалық күшеюімен.

Рентгенограмма - - декомпенсацияда ы митралды стеноз. ғ Операция а (комиссуротомия а) дейін ( кпедегіРентгенограмма — — декомпенсацияда ы митралды стеноз. ғ Операция а (комиссуротомия а) дейін ( кпедегі іркілістік ғ ғ ө былыстар ай ын). құ қ

Рентгенограмма, декомпенсацияда ы митралды стеноз. Операциядан ғ (комиссуротомиядан) кейін ( кпедегі іркілістік былыстар ө құ басылРентгенограмма, декомпенсацияда ы митралды стеноз. Операциядан ғ (комиссуротомиядан) кейін ( кпедегі іркілістік былыстар ө құ басыл ан). ғ

ол а а па ыны шамасызды ыҚ қ қ қ ғ ң ғ ол аол а а па ыны шамасызды ыҚ қ қ қ ғ ң ғ ол а а па ыны шамасызды ы- Қ қ қ қ ғ ң ғ ж ре пайда бол ан ж рек а ауы, ол а ү ғ ү қ қ қ а па ыны за ымдануы н тижесінде қ қ ғ ң қ ә диастола кезінде жармалар толы қдиастола кезінде жармалар толы қ жабылмайды, осыны салдарынан ң ол адан сол арынша а анны белгілі қ қ қ ғ қ ң к лемі кері оралады. ө

Себептері ревматизм инфекциялы эндокардит қ Мерез Себептері ревматизм инфекциялы эндокардит қ Мерез

Гемодинамика б зылыстарыұ ол а а па ыны диастола кезінде Қ қ қ қГемодинамика б зылыстарыұ ол а а па ыны диастола кезінде Қ қ қ қ ғ ң толы жабылмауынан регургитация қ ( анны кері оралуы) механизмі іске қ ң осылады. Сол арыншаны қ қ ңосылады. Сол арыншаны қ қ ң диастолалы к ш т суіне ж не шеткі қ ү ү ә ан айналым азды ына алып келеді. қ ған айналым азды ына алып келеді. қ ғ Сонды тан систола кезінде ол а а қ қ қ ғ к п м лшерде ан т седі. ө ө қ үк п м лшерде ан т седі. ө ө қ ү Систолиялы артериялы ысым қ қ қ жо арылайды. ғжо арылайды. ғ

Гемодинамика б зылыстарыұ Систолалы артериялы ысым қ қ қ жо арылайды. ДиастолаГемодинамика б зылыстарыұ Систолалы артериялы ысым қ қ қ жо арылайды. Диастола кезінде сол ғ арынша а анны бір б лігі айта оралады, қ ғ қ ң ө қарынша а анны бір б лігі айта оралады, қ ғ қ ң ө қ н тижесінде диастолалы артериялы ә қ қн тижесінде диастолалы артериялы ә қ қ ысым т мендейді. Ж ректі сол жа қ ө ү ң қысым т мендейді. Ж ректі сол жа қ ө ү ң қ б лімдеріні гипертрофиясы дамып, ө ңб лімдеріні гипертрофиясы дамып, ө ң митралды а па са инасыны керілуіне қ қ қ қ ң келеді, оны салдарынан салыстырмалы ә ң митралды шамасызды дамиды. А ау деген қ қ ү сайын алдымен сол арыншаны , кейін о қ ң ңсайын алдымен сол арыншаны , кейін о қ ң ң арыншаны шамасызды ы дамиды. қ ң ғ

Қолқа қақпағының шамасыздығы кезіндегі қан айналым ; • дилатация ж не ә гипертрофия ( оҚолқа қақпағының шамасыздығы кезіндегі қан айналым ; • дилатация ж не ә гипертрофия ( о ыр қ ң т спен берілген), ү • ан ысымыны қ қ ң жо арылауы (к к ғ ө т спен берілген); ү • стрелкамен ан қ ба ыты к рсетілген. ғ ө

Симптомдары Ша ымдары: ж рек т сында ауырсыну ғ ү ұ (стенокардия стамасында ыдай), Симптомдары Ша ымдары: ж рек т сында ауырсыну ғ ү ұ (стенокардия стамасында ыдай), ж рек ұ ғ ү а уы, теріні боз ылтты ы. қ ғ ң ғ ға уы, теріні боз ылтты ы. қ ғ ң ғ ғ ара анда: Қ ғара анда: Қ ғ й ы артерияларыны пульсациясы Ұ қ ңй ы артерияларыны пульсациясыҰ қ ң К з арашы ыны пульсациясы ө қ ғ ңК з арашы ыны пульсациясыө қ ғ ң Мюссе симптомы Аорта до асыны пульсациясы ғ ңАорта до асыны пульсациясығ ң Систолалы артериялы ысымны қ қ қ ңСистолалы артериялы ысымны қ қ қ ң жо ары болуы ж не диастолиялы ғ ә қжо ары болуы ж не диастолиялы ғ ә қ артериялы ысымны т мен болуы қ қ ң өартериялы ысымны т мен болуық қ ң ө Капиллярлы пульс қКапиллярлы пульсқ Пульсі биік ж не жылдам әПульсі биік ж не жылдамә

Пальпацияда: жайылма, к шті Ж Т ү Ұ сол а ж не т менПальпацияда: жайылма, к шті Ж Т ү Ұ сол а ж не т мен ы ысады. ғ ә ө ғсол а ж не т мен ы ысады. ғ ә ө ғ Перкуссияда: сол жа шекарасыны қ ң сол жа шекарасыны қ ң сол а ы ысуы, тамыр будасыны ғ ғ ңсол а ы ысуы, тамыр будасыны ғ ғ ң ке еюі ( ол а до асыны есбінен). ң қ қ ғ ң Аускультацияда: Бірінші тон лсірейді. әБірінші тон лсірейді. ә ол ада екінші тон б се , Қ қ ә ңол ада екінші тон б се , Қ қ ә ң диастолиялы шу естіледі, сіресе қ ә екінші ж не бесінші ты дау ә ң н ктелерінде. Шулар т сті сол жа ү ө ң қн ктелерінде. Шулар т сті сол жа ү ө ң қ бойынмен таралады.

Диагностикасы: Рентгенография – С гипертрофиясы Қ аны талады, мы ыны ай ын –Диагностикасы: Рентгенография – С гипертрофиясы Қ аны талады, мы ыны ай ын – қ қ қ ол алы конфигурация. ол а қ қ қ Қ қ пульсациясы амплитудасыны артуы. ң Электрокардиограммада – ж ректі ү ңЭлектрокардиограммада – ж ректі ү ң электрлік сіні сол а ы ысуы, С ө ң ғ ғ Қэлектрлік сіні сол а ы ысуы, С ө ң ғ ғ Қ гипертрофиясыны белгілері ң аны талады. қаны талады. қ

 ФКГ – б се дейтін протодиастолалы ә ң қ шу естіледі, екінші тоннан кейін. ФКГ – б се дейтін протодиастолалы ә ң қ шу естіледі, екінші тоннан кейін. ол аны бастап ы б лігі лкейгенде Қ қ ң қ ө ү а па т сында систолалы шу қ қ қ ұ қ естіледі. Пресистолалы ыс а Флинт қ қ қ шуы естілуі м мкін. ү Эхо. КГ – диастола кезінде митральды а па ты алды ы жармасыны қ қ қ ң ңғ ңа па ты алды ы жармасыны қ қ қ ң ңғ ң дірілі. ол а а па ы Қ қ қ қ ғ деформациясыны аны талуы. С ң қ Қдеформациясыны аны талуы. С ң қ Қ дилатациясы. С абыр асыны Қ қ ғ ңдилатациясы. С абыр асыны Қ қ ғ ң гиперкинезі.

Фонокардиограмма (Боткин — Эрб н ктесі), ол а ү қ қ шамасызды ы: ІІ тонныФонокардиограмма (Боткин — Эрб н ктесі), ол а ү қ қ шамасызды ы: ІІ тонны амплитудасы т мендеген, ғ ң ө протодиастолалы шу. қ

Қолқа шамасыздығы кезіндегі рентгенограмма: қолқалық конфигурация Қолқа шамасыздығы кезіндегі рентгенограмма: қолқалық конфигурация

Қолқа шамасыздығы кезіндегі ФКГ (жүрек ұшында): 1 және 2 тонның әлсіреуі, ІІ тоннан кейін бірден басталатынҚолқа шамасыздығы кезіндегі ФКГ (жүрек ұшында): 1 және 2 тонның әлсіреуі, ІІ тоннан кейін бірден басталатын диастолиялық шу, диастоланың барлық кезеңін алатын бәсеңдейтін шу (голодиастолал ық).

Қолқа шамасыздығының Эхокардиографиялық белгілері а — сол қарыншаға қанның диастолиялық екі ағысының схемасы (қалыпты солҚолқа шамасыздығының Эхокардиографиялық белгілері а — сол қарыншаға қанның диастолиялық екі ағысының схемасы (қалыпты сол жүрекшеден және регургитация аортадан) б — түсті допплерлік сканирлеу (аортадан регургитациялық ағыс анықталады) б — түсті допплерлік сканирлеу (аортадан регургитациялық ағыс қысымын анықтау 259 мс)

ол а а па ыны стенозыҚ қ қ қ ғ ң ол а а паол а а па ыны стенозыҚ қ қ қ ғ ң ол а а па ыны стенозы — ж ре Қ қ қ қ ғ ң ү пайда бол ан ж рек а ауы, ғ ү қпайда бол ан ж рек а ауы, ғ ү қ ол а қ қ а па ыны за ымдануы н тижесінде қ қ ғ ң қ ә ол а са лауы тарылады, осыны қ қ ң ңол а са лауы тарылады, осыны қ қ ң ң салдарынан сол арыншадан ол а а қ қ қ ғ ан толы т сі иындайды. қ қ ү қ

Себептері ревматизм, атеросклероз, инфекциялы эндокардит, қ Себептері ревматизм, атеросклероз, инфекциялы эндокардит, қ

Гемодинамика б зылыстарыұ ол а са лауы С систола кезінде Қ қ ң ҚГемодинамика б зылыстарыұ ол а са лауы С систола кезінде Қ қ ң Қ ол а а анны толы туі қ қ ғ қ ң қ ө иындайды, анды айдау уа ыты қ қ қ зарады. С к ш т седі, б л С ұ Қ ү ү ұ Қзарады. С к ш т седі, б л С ұ Қ ү ү ұ Қ гипертрофиясына (кейін дилятация — сына) келеді. Алдымен С ә Қсына) келеді. Алдымен С ә Қ кейін О шамасызды ы дамиды Қ ғкейін О шамасызды ы дамидыҚ ғ

Қолқа қақпағы стенозы кезіндегі қан айналым ; • дилатация және гипертрофия (қоңыр түспен берілген), Қолқа қақпағы стенозы кезіндегі қан айналым ; • дилатация және гипертрофия (қоңыр түспен берілген), • қан қысымының жоғарылауы (көк түспен берілген); • стрелкамен қан бағыты көрсетілген.

Симптомдары Ша ымдары: ж рек т сында ғ ү ұ ауырсыну (стенокардия стамасында ыдай), Симптомдары Ша ымдары: ж рек т сында ғ ү ұ ауырсыну (стенокардия стамасында ыдай), бас айналу, талып ұ ғ алу а бейімділік. қ ғ ара анда: Қ ғара анда: Қ ғ Теріні боз ылтты ы. ң ғ ғТеріні боз ылтты ы. ң ғ ғ Ж Т сол а ы ысуы Ұ ғ ғЖ Т сол а ы ысуыҰ ғ ғ сирек, б се , баяу пульс ә ңсирек, б се , баяу пульсә ң Ж ректі негізінде систолалы діріл ү ң қ «мысы пырылы» қ Систолиялы ысым т мен қ қ өСистолиялы ысым т менқ қ ө

Пальпацияда: жайылма, к шті Ж Т сол а ү Ұ ғ ж не тПальпацияда: жайылма, к шті Ж Т сол а ү Ұ ғ ж не т мен ы ысады. ә ө ғж не т мен ы ысады. ә ө ғ Перкуссияда: сол жа шекарасыны сол а қ ң ғ ы ысуы, тамыр будасыны ке еюі ( ол а ғ ң ң қ қ до асыны есбінен). ғ ң Аускультацияда: І тон лсірейді (С ә ҚІ тон лсірейді (С ә Қ гипер — трофиясына ж не диастолалы ә қтрофиясына ж не диастолалы ә қ толуына байланысты). ол ада ІІ тон б се Қ қ ә ңтолуына байланысты). ол ада ІІ тон б се Қ қ ә ң (фиброзданып згерген а па ты ө қ қ қ ң(фиброзданып згерген а па ты ө қ қ қ ң оз алысы шектелуінен), кпе қ ғ ө артериясында ІІ тонны акценті. Д рекі, ң өартериясында ІІ тонны акценті. Д рекі, ң ө к шті систолалы шу естіледі (5-і н ктеде ү қ ү де) й ы артерияларына таралады. ұ қде) й ы артерияларына таралады. ұ қ

Диагностикасы: Рентгенография – ол а қ қ а па тарыны т здануы, солДиагностикасы: Рентгенография – ол а қ қ а па тарыны т здануы, сол жа қ қ қ ң ұ қа па тарыны т здануы, сол жа қ қ қ ң ұ қ арыншаны лкеюі, ж рек мы ыны қ ң ү ү қ ай ын — ол алы конфигурация. қ қай ын — ол алы конфигурация. қ қ Электрокардиограммада – ЖЭО горизанталды жа дайда, сол ғ арыншаны гипертрофия белгілері қ ң аны талады қаны таладық. .

 Фонокардиограмма – І тон ж не ІІ тон ә лсіреу м мкін, І тонны Фонокардиограмма – І тон ж не ІІ тон ә лсіреу м мкін, І тонны еселенуі ә ү ң м мкін. Ромб т різ систолалы шу. ү ә қм мкін. Ромб т різ систолалы шу. ү ә қ Эхокардиограмма – ол а а па тары қ қ қ қ қ жармаларыны алы дауы, ашылуы ң қ ң д режесіні т мендеуі, сол арынша ә ң ө қ абыр асыны алы дауы, уысыны қ ғ ң қ ңабыр асыны алы дауы, уысыны қ ғ ң қ ң ке еюі. ң

Қолқа сағасының стенозы кезіндегі ФКГ (екінші қабырға аралықта оң жақта): I және II тондардың әлсіреуі, Қолқа сағасының стенозы кезіндегі ФКГ (екінші қабырға аралықта оң жақта): I және II тондардың әлсіреуі, ромб тәрізді жоғары амплитудалық систолалық шу

Рентгенограмма. ол а стенозы: Қ қ ж рек к ле кесіні ү ө ңРентгенограмма. ол а стенозы: Қ қ ж рек к ле кесіні ү ө ң ңж рек к ле кесіні ү ө ң ң к лдене і сол а ө ң ғ арай лкейген, қ ү ж рек мы ыны к рт ү қ ү ай ындал ан, С қ ғ Қай ындал ан, С қ ғ Қ до асы зар ан ж не ғ ұ ғ ә до алдан ан ғ ғ « ол алы » қ қ қ « ол алы » қ қ қ конфигурация).

Назар салып ты да андары ыз а ң ғ ң ғ рахмет! Назар салып ты да андары ыз а ң ғ ң ғ рахмет!