Презентация Жоары интенсивті лазерлік сулелерді биологиялы лпалара серіні механизмі СРС

 • Размер: 263 Кб
 • Количество слайдов: 11

Описание презентации Презентация Жоары интенсивті лазерлік сулелерді биологиялы лпалара серіні механизмі СРС по слайдам

Та ырыбы: қ «Жо ар ы ғ ғ интенсивті лазерлік с улелерді ә ңТа ырыбы: қ «Жо ар ы ғ ғ интенсивті лазерлік с улелерді ә ң биологиялы лпалар а серіні қ ұ ғ ә ң механизмі» Орында ан: Ордабеков Т. А ғ Тексерген: Б кеев С. Б ө ара анды Мемлекеттік Медицина Университеті Қ ғ ара анды 2010жыл. Қ ғ

Жоспар: І Кіріспе ІІ Негізгі б лімө Лазерлер ж не оларды медицинада ә ңЖоспар: І Кіріспе ІІ Негізгі б лімө Лазерлер ж не оларды медицинада ә ң олданылуы. қ Лазерлерді пайда болуы ң Биофизикада лазерлік с улелерді зерттеу. ә ІІІ Пайдаланыл ан дебиеттер ғ ә.

  Лазерлер ж не оларды медицинада ә ң олданылуы. қ Лазерлер ж не оларды медицинада ә ң олданылуы. қ С улелерді ж не радиотол ындарды жалпы ә ң ә қ ң шы уына арамастан, к п жылдар бойы оптика мен ғ қ ө радиоэлектроника здігінен дамып келеді. Жары ө қ шы ару б ліктері бастауыны озу б лігіні ж не ғ ө ң қ ө ң ә радиотол ынды генераторлар арасында байланыс аз қ болып к рінген. ө Бізді уа ытымыздан бастап малекулалы ң қ қ к шейткіштер ж не радиотол ынды генераторлар ү ә қ жасап шы арыла бастады. Осы негібен физиканы ғ ң жа а б лімі ң ө – квантты электроника пайда болдық.

Б ліктерді энергетикалы б лімдерге б лінуі ө ң қ ө ө Больцман заБ ліктерді энергетикалы б лімдерге б лінуі ө ң қ ө ө Больцман за ымен аны талады. ң қ 1 суретте к рсетілгендей. ө Осы суретте к рсетілгендей « зынды ы » р айсысы ө ұ ғ ә қ б лімдерді пропорционалды орналас ан ж не ө ң қ ә энергия а сай келеді. ғ

Электромагниттік тол ындарды к шейуіне қ ң ү активті ортаны пайдалана отырып ша ыруЭлектромагниттік тол ындарды к шейуіне қ ң ү активті ортаны пайдалана отырып ша ыру а қ ғ болады, еш болмаса 2 б лігі б лімшелерді ө ө растыру а атысады. құ ғ қ Б л жа дай Больцманны Т<о. К шешіміне ұ ғ ң формальді д рыс келеді, сонды танг б л кері ұ қ ұ температура деп аталады Инверсті т ра тану жа дайын тура кемтік ұ қ ғ б лік немесе оз ан б лік ар ылы жасап ө қ ғ ө қ шы ару а болады: Мысалы: светпен немесе ғ ғ электрикалы разрядпен. қ арама — айшылы ж не кері температурада ы Қ қ қ ә ғ жа дай здігімен к п т ра алмайды. ғ ө ө ұ

Лазерлерді пайда болу тарихы. ң Осындай 1-ші СВЧ шамасында ы генератор 1995 Лазерлерді пайда болу тарихы. ң Осындай 1-ші СВЧ шамасында ы генератор 1995 ғ жылы шы арыл ан. Оны советтік алымдар ғ ғ ғ Н. Г. Басов, А. М. Прохоровтар ж не американды ә қ Ч. Гаунсом ойлап шы ар ан. Осы приборды я ни ғ ғ ң ғ м жб рлі ша ылысу аммиак молекулаларына ә ү ғ зерттелген со ол генератор молекулалы генератор ң қ деп аталып кеткен. 1960 жылы бірінші рет квантты генератор лазері ойлап шы арылды қ ғ ж не оларды рубинмен ж мыс істеу шін ә ұ ү олданды қ.

  Биофизикада лазерлік с улелерді ә зерттеу. Биофизикалы зерттеулерде физикалы , Биофизикада лазерлік с улелерді ә зерттеу. Биофизикалы зерттеулерде физикалы , физика-химиялы қ қ қ дістер ке інен олданылады. Олар а: ә ң қ ғ • рентген с улесіні дифракциялы кескіні ар ылы ә ң қ қ зерттелінетін зат рылысын аны тау а негізделген құ қ ғ рентгендік рылымды талдау. құ қ • ж й с уле орнына электрондар а ынын ә ә ғ пайдаланатын, сол ар ылы заттарды к руді қ ө амтамасыз ететін электронды микроскоп. қ қ • зерттелінетін заттарды с улелерді ж туы мен ң ә ұ шы аруына негізделен оптикалы спектроскопия. ғ қ • зерттелінентін заттарды радиодиапозонда ы ң ғ электромагниттік тол ындарды та дамалы ж туына қ ң ұ негізделген (ЭМР ж не ЯПР) радиоспектроскопиялы ә қ дістер. ә

ткізу коэффициенті деп заттан немесе Ө ерітіндіден ткен жары а ыныны осы затты ө қткізу коэффициенті деп заттан немесе Ө ерітіндіден ткен жары а ыныны осы затты ө қ ғ ң ң немесе ерітіндіні бетіне т скен жары а ынына ң ү қ ғ атынасын айтады. Оптикалы ты ызды деп қ қ ғ қ D=lg(1/1)=lg(Jd/J 0)= c× d× C — шамасын айтады.

Заттар тол ын зынды ы р т рлі жары ты қ ұ ғ ә ү қЗаттар тол ын зынды ы р т рлі жары ты қ ұ ғ ә ү қ т рлі д режеде ж тады. ү ә ұ Заттарды оптикалы ты ызды ыны ж тыл ан ң қ ғ ғ ң ұ ғ жары ты тол ын зынды ына т уелділігін қ ң қ ұ ғ ә сипаттайтын исы сызы ты ж тылу спектрі қ қ қ ұ деп атайды. Негізінен молекулаларды ң ж тылу спектрі здіксіз болып келеді. Кейде ұ ү жары кванттарыны е к п ж тыл ан қ ң ң ө ұ ғ жеріндегі тол ын зынды ына оптикалы қ ұ ғ қ ты ызды ты е лкен м ні с йкес келеді. ғ қ ң ң ү ә ә

Абсцисса осінде – нанометрмен алын ан тол ын ғ қ зынды ы; ордината осінде – заттардыАбсцисса осінде – нанометрмен алын ан тол ын ғ қ зынды ы; ордината осінде – заттарды ұ ғ ң оптикалы ты ызды ы; 1- а уыз; 2 – нуклейн қ ғ ғ қ ыш ылы; 3 — хлорофилл; 4 – родопсин қ қ

Пайдаланыл ан дебиеттер: ғ ә 1. А. Н. Ремизов; «Медицинская и биологическая физика» Москва,Пайдаланыл ан дебиеттер: ғ ә 1. А. Н. Ремизов; «Медицинская и биологическая физика» Москва, Высшая школа, 2003 г. 2. . Х. К. С тбаева, А. А. тепбергенов, Ж. Б. ә Ө Нілдібаева; «Адам физиологиясы» , Алматы, Д уір, 2005 ж. ә