Презентация Жктілік босану жне босананнан кейінгі кезеде йел денсаулыын орау

Скачать презентацию Жктілік босану жне босананнан кейінгі кезеде йел денсаулыын орау Скачать презентацию Жктілік босану жне босананнан кейінгі кезеде йел денсаулыын орау

ghktіlіk_bosanu_ghne_bosanannan_keyіngі_kezede_yel_densaulyyn_orau.ppt

 • Размер: 1.1 Mегабайта
 • Количество слайдов: 21

Описание презентации Презентация Жктілік босану жне босананнан кейінгі кезеде йел денсаулыын орау по слайдам

Орында ан: Жетимова Рғ Факультет: ЖМ Курс : 5 Тобы: 040-2 абылда ан: Қ ғРОрында ан: Жетимова Рғ Факультет: ЖМ Курс : 5 Тобы: 040-2 абылда ан: Қ ғР ДЕНСАУЛЫ СА ТАУ Қ Қ Қ МИНИСТРЛІГІ С. Д. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА Ы ҒС. Д. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА ЫҒ АЗА ЛТТЫ МЕДИЦИНА Қ Қ Ұ Қ УНИВЕРСИТЕТІ Р ДЕНСАУЛЫ СА ТАУ МИНИСТРЛІГІ Қ Қ ҚР ДЕНСАУЛЫ СА ТАУ МИНИСТРЛІГІҚ Қ Қ С. Д. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА Ы ҒС. Д. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА ЫҒ АЗА ЛТТЫ МЕДИЦИНА Қ Қ Ұ Қ УНИВЕРСИТЕТІ ДЕНСАУЛЫ СА ТАУ САЯСАТЫ Ж НЕ БАС АРУ Қ Қ Ә Қ Ж ктілік, босану ж не босан аннан кейінгі ү ә ғ кезе де йел денсаулы ын ор ау ң ә ғ қ ғ

Жоспар І. Кіріспе. ІІ. Негізгі б лім. ө 1. йелдерді ж ктілік, босану ж неЖоспар І. Кіріспе. ІІ. Негізгі б лім. ө 1. йелдерді ж ктілік, босану ж не Ә ң ү ә босан аннан кейін кезе інде денсаулы ын ғ ң ғ са тау туралы за дар. қ ң 2. йел денсаулы ын леуметтік ор ау. Ә ғ ә қ ғ 3. йел денсаулы ын медицина Ә ғ ызметкерлеріні ба ылауы. қ ң қ ІІІ. орытынды. Қ І. Пайдаланыл ан дебиеттер. Ү ғ ә

Кіріспе • йел адам ж ктілік кезінде ж не Ә ү ә босан ан со денсаулыКіріспе • йел адам ж ктілік кезінде ж не Ә ү ә босан ан со денсаулы са тау ғ ң қ қ ж йесіні мемлкеттік ж не ү ң ә муниципальді мекемелерінде азаматтарды денсаулы ын ң ғ са тау а ба ыттал ан аражатты қ ғ ғ ғ қ ң есебінен мамандандырыл ан ғ медициналы к мекпен қ ө амтамасыз етіледі. Ана қ денсаулы ын ор ау азіргі кезде ғ қ мемлекетті басты м селелеріні ң ә ң бірі болып табылады.

“ Халы денсаулы ы ж не денсаулы қ ғ ә қ са тау ж йесі туралы”“ Халы денсаулы ы ж не денсаулы қ ғ ә қ са тау ж йесі туралы” Р-ны Кодексі қ ү Қ ң Тарау-17 97-бап. йелдердi ж ктiлiк, босану ж не босан аннан Ә ң ү ә ғ кейiнгi кезе iнде денсаулы ын са тау ң ғ қ 1. йелдi ж ктiлiк кезе iнде, босану кезiнде ж не Ә ң ү ң ә босан аннан кейiн, оны iшiнде шарананы тiрi тууды ғ ң ң ж не лi тууды халы аралы критерийлерiмен ә ө ң қ қ ай ындалатын мерзiмiнен б рын босан аннан кейiн қ ұ ғ аза стан Республикасыны аума ында р сат етiлген Қ қ ң ғ ұқ дiстердi олдана отырып, денсаулы ын са тау а ж не ә қ ғ ә к мек алу а ы ы бар. ө ғ құқ ғ

 2. Ж ктi, босанатын ж не босан ан ү ә ғ йелдерге денсаулы са 2. Ж ктi, босанатын ж не босан ан ү ә ғ йелдерге денсаулы са тау ә қ қ ж йесi йымдарында ү ұ медициналы , консультациялы қ қ к мек тегiн медициналы к мектi ө қ ө ң кепiлдiк берiлген к лемi шегiнде ө сынылады. ұ 3. Ж ктiлiк кезе iнде зерттеп- арау, ү ң қ емдеу ж не медициналы араласу ә қ йелдi немесе оны за ды ә ң ң ң кiлiнi келiсiмiмен ана ж зеге ө ң ғ ү асырылуы м мкiн. ү

 • Зерттеп- арауды, емдеудi қ ж не медициналы ә қ араласуды кешеуiлдету йелдi ж • Зерттеп- арауды, емдеудi қ ж не медициналы ә қ араласуды кешеуiлдету йелдi ж не баланы ә ң (шарананы ) мiрiне ауiп ң ө қ т ндiретiн жа дайларда ө ғ зерттеп- арауды, емдеудi қ ж не медициналы ә қ араласуды ж зеге асыру ү туралы шешiмдi д рiгер ә немесе д рiгерлiк комиссия ә абылдайды. қ

йел денсаулы ын леуметтік Ә ғ ә ор ау қ ғ • йел адамдар ж ктілікйел денсаулы ын леуметтік Ә ғ ә ор ау қ ғ • йел адамдар ж ктілік кезінде ж не босан ан Ә ү ә ғ со леуметтік ор алады. Ж кті ж не 3 жас а ң ә қ ғ ү ә қ дейінгі балалары бар йел адамдарды ауыр ә ж не т нгі уа ытта ы, демалыс к ніндегі ә ү қ ғ ү ж мыс а салу а; іс-сапарлар а жіберуге ұ қ ғ ғ р сат етілмейді. Ж кті йелдерді леуметтік ұқ ү ә ә са тандыру ж не леуметтік амтамасыз ету қ ә ә қ ж йесіндегі же ілдіктермен амтып, ж мысын ү ң қ ұ же ілдетеді. Б л же ілдіктер бас а да ң ұ ң қ нерк сіптерде рт рлі ж не спецификалы. ө ә ә ү ә Біра , ма ыздысы, б л же ілдіктер е бек қ ң ұ ң ң а ысын т мендетумен ж рмеуі керек. қ ө ү

 • За а с йкес, босан ан а дейін демалыс ңғ ә ғ ғ 70 • За а с йкес, босан ан а дейін демалыс ңғ ә ғ ғ 70 к нтізбелік к нге (к п ры ты ж ктілік ү ү ө ұ қ ү кезінде-84 к н) ж не босан аннан кейін ү ә ғ 56 к нтізбелік к нге ( босан аннан ү ү ғ кейінгі ас ынуларда, екі немесе к п бала қ ө ту анда-70 к н) беріледі. Демалыс а ғ ү қ шы у алыпты ж ктілікте 30 аптада, ал ғ қ ү ауіпті айма тарда т ратын ж кті қ қ ұ ү йелдерге, к п ры ты ж ктілікте 27 ә ө ұ қ ү аптада беріледі.

 • Ана ж не бала денсаулы ын ә ғ ор ау-мемлекеттік ж не о • Ана ж не бала денсаулы ын ә ғ ор ау-мемлекеттік ж не о амды қ ғ ә қ ғ қ іс-шаралар ж йесіндегі негізгі м селе, ү ә оны медико- леуметтік ма ынасы болып ң ә ғ ана денсаулы ын са тау, ана ж не бала ғ қ ә лімін азайту, дені сау рпа ты т рбиелеу ө ұ қ ә болып табылады. Ана мен бала денсаулы ыны к рсеткіштері о амны ғ ң ө қ ғ ң леуметті-экономикалы дамуыны ә қ ң сезімтал индикаторы ретінде саналады.

йел денсаулы ын медициналы Ә ғ қ т р ыда ор ау ұ ғ қ ғйел денсаулы ын медициналы Ә ғ қ т р ыда ор ау ұ ғ қ ғ • Ж ктілікті басынан ая ына дейін ж кті йел ү ң ғ ү ә йелдер консультациясыны ба ылауында ә ң қ болады. Ж ктілікті д рыс туін ба ылау шін ү ң ұ ө қ ү ажетті тексеру ж мыстары мемлекетті қ ұ ң аражаты есебінен тегін ж ргізіледі. Ж ктілікті қ ү ү уа ытында ба ылап отыру- ана мен бала қ қ денсаулы ына тиетін ауіпті дер кезінде ғ қ аны тау а м мкіндік береді. Егер ж ктілік қ ғ ү ү кезінде ауіп- атерді алдын алу м мкін қ қ ң ү болмаса, ана денсаулы ын ор ау шін ғ қ ғ ү ж ктілікті жасанды зу ж ргізіледі. ү ү ү

“ Халы денсаулы ы ж не денсаулы са тау қ ғ ә қ қ ж йесі“ Халы денсаулы ы ж не денсаулы са тау қ ғ ә қ қ ж йесі туралы” Р-ны Кодексі ү Қ ң • 104-бап. Ж ктiлiктi жасанды т рде зу. ү ү ү Ж ктiлiктi жасанды т рде зу йелдi алауы ү ү ү ә ң қ бойынша ж ктiлiктi он екi апта а дейiнгi ү ң ғ мерзiмiнде, леуметтiк ай а тар бойынша — ә ғ қ ж ктiлiктi жиырма екi апта а дейiнгi мерзiмiнде, ал ү ң ғ ж ктi йелдi ж не (немесе) шарананы мiрiне ү ә ң ө атер т ндiретiн медициналы ай а тар бол ан қ ө қ ғ кезде (шарананы дамуы мен жай-к йiнi мiрмен ң ү ң ө сыйыспайтын туа бiткен кемiстiгi т зелмейтiн ү монотектiк генетикалы аурулар бол ан кезде) — қ ғ ж ктiлiктi мерзiмiне арамастан жасалады. ү ң қ

Скрининг ж ргізуү • І триместрде ж ргізілетін ү комбинирленген скрининг: • 10-14 аптада жСкрининг ж ргізуү • І триместрде ж ргізілетін ү комбинирленген скрининг: • 10-14 аптада ж ргізіледі; ү • Болаша аналар а ультра қ ғ дыбысты зерттеу ж ргізу; қ ү • Биохимиялы ан анализіні қ қ ң скринингі, алын ан н тижеге ғ ә с йкес к рсеткіштерді санау ә ө ар ылы Даун ж не Эдвардс қ ә синдромдарыны даму ң аупін аны тайды. қ қ

 • азіргі кезде ж ктілік кезінде ры ты дамуында патология Қ ү ұ қ ң • азіргі кезде ж ктілік кезінде ры ты дамуында патология Қ ү ұ қ ң м мкіншілігін аны тайтын зертханалы скрининг бар. Келесі ү қ қ зерттеулер ж ргізіледі: ү • Ж кті йелді ан сарысуында ы хорионикалы ү ә ң қ ғ қ гонадотропинні де гейін аны тайды. Плацента ң ң қ за ымдан ан жа дайда ж ктілікті ая талу аупі болады. қ ғ ғ ү ң қ қ • Ана анында бос эстриолды де гейін аны тау. Егер оны қ ң ң қ ң де гейі т мендеген болса, ол ры ты ж не плацентаны ң ө ұ қ ң ә ң палогия а шыра анын к рсетеді. ғ ұ ғ ө • Ж кті йелді ан сарысуында ы альфа-фетопротеинні ү ә ң қ ғ ң де гейін аны тау. Егер оны де гейі жо арылап немесе ң қ ң ң ғ т мендеп кесе, онда ры ты палологиясы болады. нефроз, ө ұ қ ң он екі елі ішекті атрезиясы, омфалоцеле, анэнцефалия. ң • РАРР-А скрининг тест. М нда ұ «А ” а уызын аны тайды, қ қ

Ж ктіліктіү ң I триместрі Б л кезде ж ктілікті алыпты дамуыны негізгі, маЖ ктіліктіү ң I триместрі Б л кезде ж ктілікті алыпты дамуыны негізгі, ма ызды шарттарыны бірі атерлі ұ ү ң қ ң ң ң қ ас ынуларды болжау ж не оны алдын алу болып табылады. Ос ан байланысты ж ктілікті қ ә ң ғ ү ң I триместірінде міндетті осындай ауіпті факторларды алдын алу шін тез арада д рігерге қ ң ү ә бару керек. Ал аш ы ж ктілік кезінде міндетті т рде мынадай тексеруден ту ажет ғ қ ү ү ө қ. анны тобын ж не резус Қ ң ә — факторын аны тау қ ( б рын тексеруден ткен болса. ұ ө ) Сифилиске анды тексеру қ (RW) . Вич инфекциясы, гепатит, жасуша рамында анны құ қ ң клиникалы анализір аны тау, гемоглобинні де гейін аны тау. қ қ ң ң қ Т йіршікті ан жуіесіні белсенділігін ба алау. ү қ ң ғ Жалпы з р анализі. ә ынаптан, жатыр мойныны каналынан, уретрадан б лінген р т рлі оздырушы Қ ң ө ә ү қ инфекцияларды зерттеу. Б дан бас а, М ж не ұ қ ә G иммуноглобулиндік класыны спецификалы антиденелеріні ң қ ң пайда болуын иммуноферменттік ідісі комегімен серологиялы зерттеу ар ылы тексеріледі. қ қ Б ларды ішіндегі диагрозы д рыс оюда ы е ма ызды зерттеу дісі УДЗ. ұ ң ұ қ ғ ң ң ә Ал аш ы ғ қ 10 аптадан кейін ж ргізіледі. Б л зерттеу дісіні негізгі міндетіү ұ ә ң : жуктілікті дамуын растау, к п ры ты жуктілікті пайда болуы, бос жерді алы ды ын ң ө ұ қ ң ң қ ң ғ лшеу ө (10 -14 апта ) , жуктілікті ауіпті а ымында ы белгілерді пайда болуы болып ң қ ғ ғ ң табылады.

Ж ктілікті ІІ триместріү ң   Ж ктілікті ү ң II Ж ктілікті ІІ триместріү ң Ж ктілікті ү ң II триместрі плацента мен ры ты сіп ұ қ ң ө — дамуымен жал асады. Демек, алыпты ры ты дамуы ж не ж ктілікті а ымын , ғ қ ұ қ ң ә ү ң ғ сонымен атар м мкін болатын атерлі ас ынуларды алдын алу қ ү қ қ ң — б л ұ негізгі ма ыздысы болып табылады. ң Б л кезе де ж кті йел д рігерге жиі к рінуі керек. Ж кті йел д дігерге р ұ ң ү ә ә ө ү ә ә ә келген сайын, д рігер оны арап шы ады, дене салма ыны артуын ба ылайды, ә қ ғ ғ ң қ рса ты ше беріні зынды ын лшеу, ан ысымын аны тайды, ры ты құ қ ң ң ң ұ ғ ө қ қ қ ұ қ ң ж рек со уын ты дайды ж не міндетті т рде толы ыра тексерілуді сынады. ү ғ ң ә ү ғ қ ұ Ж ктілікті ү ң 20- 24 міндетті т рде УДЗү – ден тексерілуді ткізеді. Оларө : рпа ты мерзіміне сай екендігін аны тау, ры дамуында а ауды пайда ұ қ ң қ ұ қ қ ң болуын аны тау, ры ты ма айында ы суды м лшерін ба алау, плацентаны қ ұ қ ң ң ғ ң ө ғ ң жа дайын тексеру. УДЗ мен тексеру кезінде жатыр ғ — плацентарлы ж не рық ә ұ қ — планцентарлы ан айналымыны ар ындылы ын ба алауда Допплер дісі қ қ ң қ қ ғ ғ ә ма ызды болып табылады. Сонымен атар б л кезе де ж не келесі ң қ ұ ң ә 32 – 34 тада ы жоспарлы тексерілу кезінде ры ты жа дайын д лме ғ ұ қ ң ғ ә — д л аны тау ә қ шін ш рет УДЗ ж ргізіледі. ү ү ү 16 -20 апта аралы ында ры дамуын м мкін ғ ұ қ ү болатын а вуларын пренеталды скринингте анда ы альфа қ қ қ ғ – фетопротейінді ( АФП ) , бос эстиролдарды ( ЕЗ ) , ингибин А ж не созылмалы гонодотропинді ә аны тау ажет. қ қ

 • Ж ктілікті ү ң II триместіріндегі ерекше ас ын ан • Ж ктілікті ү ң II триместіріндегі ерекше ас ын ан атерлер қ ғ қ мынадай болады : здігінен болатын кеш т сікті ауіп ө ү ң қ – катері , плацентаны абатынан ан кету, анемия ң қ қ ( ан қ азды қ ) , гестозды ерте формасы, т тікішілік ң ү инфекция. Атал ан атерлер фето ғ қ — планцентарлы қ жеткіліксіздікті алыптасуына ж не ры дамуыны ң қ ә ұ қ ң то тап алуына м мкіндік ту ызады. йелдегі қ қ ү ғ Ә экстрагенитальды ауру серінен қ ә ( б йрек ауруы, ү гипертония, нейроциркуляторлы дистония қ ) 20 — аптадан бастап гестоз дамуыны аупі пайда болады. ң қ Б ан байланысты ісінуді пайда болуына , арты ұғ ң қ ж не бір алыпты емес дене сасма ыны осылуына , ә қ ғ ң қ ан ысымыны к терілуі ж не з рдегі белокты қ қ ң ө ә ә ң пайда болуына к іл аудару керек. Егерде м ндай өң ұ арсы к рсетілімдер болса, ж кті йелдерге арнал ан қ ө ү ә ғ арнайы физикалы ж не тыныс алу жатты уларын қ ә ғ жасау ажет. қ

Ж ктілікті ІІІ триместріү ң  Б л кезе ры ты суініЖ ктілікті ІІІ триместріү ң Б л кезе ры ты суіні ар ындылы ымен ж не м шелер ұ ң ұ қ ң ө ң қ қ ғ ә ү мен ж йені функционалды белсенділігірі артуымен ерекшелінеді. ү ң қ ң Ж ктілікті ү ң 32 -33 аптадасына ры зіні жатырда ы орнын ұ қ ө ң ғ бірнеше ретт ауыстырадыі, со ан с йкес ғ ә 35 -36 аптадан ры ұ қ туыл ан а дейін орналасуын бір алыпты са тайды. ғ ғ қ қ шірші Ү 32 -34 аптада ы міндетті УДЗ тексерілу кезінде ғ ры ты м лшерін аны тайды, плацентаны алпын тексереді ж не ұ қ ң ө қ ң қ ә ры аума ында ы суды ба алайды. Сонымен атар ры ты ұ қ ғ ғ ғ қ ұ қ ң эхогрофиялы функционалды жа дайын тексереді. қ қ ғ 32 аптадан кейін ры ты ж рек ұ қ ң ү — ан тамыр ж йесіні жа дайын ба алау шін қ ү ң ғ ғ ү кардиогрофияны олданады. Ж лтілік ж не туылу кезінде де ры ты қ ү ә ұ қ ң ж рек со уыны , жиілігін аны тап , ба алайды. Б л діс е ауіпсіз ү ғ ң қ ғ ұ ә ң қ ж не еш андай арсы к рсетілімдер к рсетпейді. ә қ қ ө ө Жатырішілікинфекциядан к діктенген кезде уро ү — гениталды қ тракттан ( ж йе ү ) материал алынып зерттелінеді жіне ан қ сарысуында ы инфекциялы оздыр ыш а спецификалы ғ қ қ антитенелерді де гейін аны тайды. ң ң қ

  Ж ктілікті ү ң III триместріндегі жиі болатын ауіп қ Ж ктілікті ү ң III триместріндегі жиі болатын ауіп қ – атерді біріне фето қ ң — планцентарлы жеткіліксіздік қ жатады. Б л плацента мен ры ты артериялды ұ ұ қ ң қ анмен амтамасыз етілуіні ж не ры а оректі заттар қ қ ң ә ұ ққ қ м лшеріні енуіні т мендеуі. Б л згерістер ана ө ң ң ө ұ ө – плацента — ры ж йесіні ор ау абілеті м мкіндігін ұ қ ү ң қ ғ қ ү шектейді, ж ктілік ж не туылу кезінде ескертеді. ү ә Осы триместірдегі ауіп қ — атерді бірі қ ң — ГЕСТОЗ. Ол фетоплацентарлды жеткіліксіз серінен қ ә пайда болатын сырт к зге ісіну ж не м лшерден тыс ө ә ө дене салма ыны осылуы ғ ң қ ( организімде с йы ты ты ұ қ қ ң т рып, то тап алуы, ұ қ қ ) артерия ан ысымыны к терілуі қ қ ң ө ( ан тамыр тонусы реттелуіні б зылуы қ ң ұ ). Сонды тан қ гестоз ж кті йелді денсаулы ына зиянды сер етеді. ү ә ң ғ ә

орытындыҚ • Ж ктілік, босану ж не босан аннан кейін ү ә ғ йел адам медициналыорытындыҚ • Ж ктілік, босану ж не босан аннан кейін ү ә ғ йел адам медициналы , леуметтік ә қ ә т р ыдан ба ылауда болады. Ж ктілік ұ ғ қ ү кезінде, одан кейін де ж ктіні ү ң денсаулы ына, мір с ру ж не е бек ету ғ ө ү ә ң т ртібіне, тама тануына ерекше м н ә қ ә беріледі. Ол шін де мемлекетімізде ү к птеген же ілдіктер жасал ан. Дені сау ө ң ғ ана-жар ын болаша ты кепілі. қ қ ң

олданыл ан дебиеттер: Қ ғ ә КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН • О ЗДОРОВЬЕ НАРОДА И СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯолданыл ан дебиеттер: Қ ғ ә КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН • О ЗДОРОВЬЕ НАРОДА И СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13. 02. 2012 г. ) http: //www. consultant. ru/popular/zdorovia_grazhdan /139_6. html Акушерия Р. С, Р. С Бейсембаева, . Т Раисова, Р. Ә Ғ Н р асымова Алматы-2004 ұ қ