Презентация Жктілік босану жне босананнан кейінгі кезеде йел денсаулыын орау

 • Размер: 1.1 Mегабайта
 • Количество слайдов: 21

Описание презентации Презентация Жктілік босану жне босананнан кейінгі кезеде йел денсаулыын орау по слайдам

Орында ан: Жетимова Рғ Факультет: ЖМ Курс : 5 Тобы: 040-2 абылда ан: Қ ғРОрында ан: Жетимова Рғ Факультет: ЖМ Курс : 5 Тобы: 040-2 абылда ан: Қ ғР ДЕНСАУЛЫ СА ТАУ Қ Қ Қ МИНИСТРЛІГІ С. Д. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА Ы ҒС. Д. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА ЫҒ АЗА ЛТТЫ МЕДИЦИНА Қ Қ Ұ Қ УНИВЕРСИТЕТІ Р ДЕНСАУЛЫ СА ТАУ МИНИСТРЛІГІ Қ Қ ҚР ДЕНСАУЛЫ СА ТАУ МИНИСТРЛІГІҚ Қ Қ С. Д. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА Ы ҒС. Д. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА ЫҒ АЗА ЛТТЫ МЕДИЦИНА Қ Қ Ұ Қ УНИВЕРСИТЕТІ ДЕНСАУЛЫ СА ТАУ САЯСАТЫ Ж НЕ БАС АРУ Қ Қ Ә Қ Ж ктілік, босану ж не босан аннан кейінгі ү ә ғ кезе де йел денсаулы ын ор ау ң ә ғ қ ғ

Жоспар І. Кіріспе. ІІ. Негізгі б лім. ө 1. йелдерді ж ктілік, босану ж неЖоспар І. Кіріспе. ІІ. Негізгі б лім. ө 1. йелдерді ж ктілік, босану ж не Ә ң ү ә босан аннан кейін кезе інде денсаулы ын ғ ң ғ са тау туралы за дар. қ ң 2. йел денсаулы ын леуметтік ор ау. Ә ғ ә қ ғ 3. йел денсаулы ын медицина Ә ғ ызметкерлеріні ба ылауы. қ ң қ ІІІ. орытынды. Қ І. Пайдаланыл ан дебиеттер. Ү ғ ә

Кіріспе • йел адам ж ктілік кезінде ж не Ә ү ә босан ан со денсаулыКіріспе • йел адам ж ктілік кезінде ж не Ә ү ә босан ан со денсаулы са тау ғ ң қ қ ж йесіні мемлкеттік ж не ү ң ә муниципальді мекемелерінде азаматтарды денсаулы ын ң ғ са тау а ба ыттал ан аражатты қ ғ ғ ғ қ ң есебінен мамандандырыл ан ғ медициналы к мекпен қ ө амтамасыз етіледі. Ана қ денсаулы ын ор ау азіргі кезде ғ қ мемлекетті басты м селелеріні ң ә ң бірі болып табылады.

“ Халы денсаулы ы ж не денсаулы қ ғ ә қ са тау ж йесі туралы”“ Халы денсаулы ы ж не денсаулы қ ғ ә қ са тау ж йесі туралы” Р-ны Кодексі қ ү Қ ң Тарау-17 97-бап. йелдердi ж ктiлiк, босану ж не босан аннан Ә ң ү ә ғ кейiнгi кезе iнде денсаулы ын са тау ң ғ қ 1. йелдi ж ктiлiк кезе iнде, босану кезiнде ж не Ә ң ү ң ә босан аннан кейiн, оны iшiнде шарананы тiрi тууды ғ ң ң ж не лi тууды халы аралы критерийлерiмен ә ө ң қ қ ай ындалатын мерзiмiнен б рын босан аннан кейiн қ ұ ғ аза стан Республикасыны аума ында р сат етiлген Қ қ ң ғ ұқ дiстердi олдана отырып, денсаулы ын са тау а ж не ә қ ғ ә к мек алу а ы ы бар. ө ғ құқ ғ

 2. Ж ктi, босанатын ж не босан ан ү ә ғ йелдерге денсаулы са 2. Ж ктi, босанатын ж не босан ан ү ә ғ йелдерге денсаулы са тау ә қ қ ж йесi йымдарында ү ұ медициналы , консультациялы қ қ к мек тегiн медициналы к мектi ө қ ө ң кепiлдiк берiлген к лемi шегiнде ө сынылады. ұ 3. Ж ктiлiк кезе iнде зерттеп- арау, ү ң қ емдеу ж не медициналы араласу ә қ йелдi немесе оны за ды ә ң ң ң кiлiнi келiсiмiмен ана ж зеге ө ң ғ ү асырылуы м мкiн. ү

 • Зерттеп- арауды, емдеудi қ ж не медициналы ә қ араласуды кешеуiлдету йелдi ж • Зерттеп- арауды, емдеудi қ ж не медициналы ә қ араласуды кешеуiлдету йелдi ж не баланы ә ң (шарананы ) мiрiне ауiп ң ө қ т ндiретiн жа дайларда ө ғ зерттеп- арауды, емдеудi қ ж не медициналы ә қ араласуды ж зеге асыру ү туралы шешiмдi д рiгер ә немесе д рiгерлiк комиссия ә абылдайды. қ

йел денсаулы ын леуметтік Ә ғ ә ор ау қ ғ • йел адамдар ж ктілікйел денсаулы ын леуметтік Ә ғ ә ор ау қ ғ • йел адамдар ж ктілік кезінде ж не босан ан Ә ү ә ғ со леуметтік ор алады. Ж кті ж не 3 жас а ң ә қ ғ ү ә қ дейінгі балалары бар йел адамдарды ауыр ә ж не т нгі уа ытта ы, демалыс к ніндегі ә ү қ ғ ү ж мыс а салу а; іс-сапарлар а жіберуге ұ қ ғ ғ р сат етілмейді. Ж кті йелдерді леуметтік ұқ ү ә ә са тандыру ж не леуметтік амтамасыз ету қ ә ә қ ж йесіндегі же ілдіктермен амтып, ж мысын ү ң қ ұ же ілдетеді. Б л же ілдіктер бас а да ң ұ ң қ нерк сіптерде рт рлі ж не спецификалы. ө ә ә ү ә Біра , ма ыздысы, б л же ілдіктер е бек қ ң ұ ң ң а ысын т мендетумен ж рмеуі керек. қ ө ү

 • За а с йкес, босан ан а дейін демалыс ңғ ә ғ ғ 70 • За а с йкес, босан ан а дейін демалыс ңғ ә ғ ғ 70 к нтізбелік к нге (к п ры ты ж ктілік ү ү ө ұ қ ү кезінде-84 к н) ж не босан аннан кейін ү ә ғ 56 к нтізбелік к нге ( босан аннан ү ү ғ кейінгі ас ынуларда, екі немесе к п бала қ ө ту анда-70 к н) беріледі. Демалыс а ғ ү қ шы у алыпты ж ктілікте 30 аптада, ал ғ қ ү ауіпті айма тарда т ратын ж кті қ қ ұ ү йелдерге, к п ры ты ж ктілікте 27 ә ө ұ қ ү аптада беріледі.

 • Ана ж не бала денсаулы ын ә ғ ор ау-мемлекеттік ж не о • Ана ж не бала денсаулы ын ә ғ ор ау-мемлекеттік ж не о амды қ ғ ә қ ғ қ іс-шаралар ж йесіндегі негізгі м селе, ү ә оны медико- леуметтік ма ынасы болып ң ә ғ ана денсаулы ын са тау, ана ж не бала ғ қ ә лімін азайту, дені сау рпа ты т рбиелеу ө ұ қ ә болып табылады. Ана мен бала денсаулы ыны к рсеткіштері о амны ғ ң ө қ ғ ң леуметті-экономикалы дамуыны ә қ ң сезімтал индикаторы ретінде саналады.

йел денсаулы ын медициналы Ә ғ қ т р ыда ор ау ұ ғ қ ғйел денсаулы ын медициналы Ә ғ қ т р ыда ор ау ұ ғ қ ғ • Ж ктілікті басынан ая ына дейін ж кті йел ү ң ғ ү ә йелдер консультациясыны ба ылауында ә ң қ болады. Ж ктілікті д рыс туін ба ылау шін ү ң ұ ө қ ү ажетті тексеру ж мыстары мемлекетті қ ұ ң аражаты есебінен тегін ж ргізіледі. Ж ктілікті қ ү ү уа ытында ба ылап отыру- ана мен бала қ қ денсаулы ына тиетін ауіпті дер кезінде ғ қ аны тау а м мкіндік береді. Егер ж ктілік қ ғ ү ү кезінде ауіп- атерді алдын алу м мкін қ қ ң ү болмаса, ана денсаулы ын ор ау шін ғ қ ғ ү ж ктілікті жасанды зу ж ргізіледі. ү ү ү

“ Халы денсаулы ы ж не денсаулы са тау қ ғ ә қ қ ж йесі“ Халы денсаулы ы ж не денсаулы са тау қ ғ ә қ қ ж йесі туралы” Р-ны Кодексі ү Қ ң • 104-бап. Ж ктiлiктi жасанды т рде зу. ү ү ү Ж ктiлiктi жасанды т рде зу йелдi алауы ү ү ү ә ң қ бойынша ж ктiлiктi он екi апта а дейiнгi ү ң ғ мерзiмiнде, леуметтiк ай а тар бойынша — ә ғ қ ж ктiлiктi жиырма екi апта а дейiнгi мерзiмiнде, ал ү ң ғ ж ктi йелдi ж не (немесе) шарананы мiрiне ү ә ң ө атер т ндiретiн медициналы ай а тар бол ан қ ө қ ғ кезде (шарананы дамуы мен жай-к йiнi мiрмен ң ү ң ө сыйыспайтын туа бiткен кемiстiгi т зелмейтiн ү монотектiк генетикалы аурулар бол ан кезде) — қ ғ ж ктiлiктi мерзiмiне арамастан жасалады. ү ң қ

Скрининг ж ргізуү • І триместрде ж ргізілетін ү комбинирленген скрининг: • 10-14 аптада жСкрининг ж ргізуү • І триместрде ж ргізілетін ү комбинирленген скрининг: • 10-14 аптада ж ргізіледі; ү • Болаша аналар а ультра қ ғ дыбысты зерттеу ж ргізу; қ ү • Биохимиялы ан анализіні қ қ ң скринингі, алын ан н тижеге ғ ә с йкес к рсеткіштерді санау ә ө ар ылы Даун ж не Эдвардс қ ә синдромдарыны даму ң аупін аны тайды. қ қ

 • азіргі кезде ж ктілік кезінде ры ты дамуында патология Қ ү ұ қ ң • азіргі кезде ж ктілік кезінде ры ты дамуында патология Қ ү ұ қ ң м мкіншілігін аны тайтын зертханалы скрининг бар. Келесі ү қ қ зерттеулер ж ргізіледі: ү • Ж кті йелді ан сарысуында ы хорионикалы ү ә ң қ ғ қ гонадотропинні де гейін аны тайды. Плацента ң ң қ за ымдан ан жа дайда ж ктілікті ая талу аупі болады. қ ғ ғ ү ң қ қ • Ана анында бос эстриолды де гейін аны тау. Егер оны қ ң ң қ ң де гейі т мендеген болса, ол ры ты ж не плацентаны ң ө ұ қ ң ә ң палогия а шыра анын к рсетеді. ғ ұ ғ ө • Ж кті йелді ан сарысуында ы альфа-фетопротеинні ү ә ң қ ғ ң де гейін аны тау. Егер оны де гейі жо арылап немесе ң қ ң ң ғ т мендеп кесе, онда ры ты палологиясы болады. нефроз, ө ұ қ ң он екі елі ішекті атрезиясы, омфалоцеле, анэнцефалия. ң • РАРР-А скрининг тест. М нда ұ «А ” а уызын аны тайды, қ қ

Ж ктіліктіү ң I триместрі Б л кезде ж ктілікті алыпты дамуыны негізгі, маЖ ктіліктіү ң I триместрі Б л кезде ж ктілікті алыпты дамуыны негізгі, ма ызды шарттарыны бірі атерлі ұ ү ң қ ң ң ң қ ас ынуларды болжау ж не оны алдын алу болып табылады. Ос ан байланысты ж ктілікті қ ә ң ғ ү ң I триместірінде міндетті осындай ауіпті факторларды алдын алу шін тез арада д рігерге қ ң ү ә бару керек. Ал аш ы ж ктілік кезінде міндетті т рде мынадай тексеруден ту ажет ғ қ ү ү ө қ. анны тобын ж не резус Қ ң ә — факторын аны тау қ ( б рын тексеруден ткен болса. ұ ө ) Сифилиске анды тексеру қ (RW) . Вич инфекциясы, гепатит, жасуша рамында анны құ қ ң клиникалы анализір аны тау, гемоглобинні де гейін аны тау. қ қ ң ң қ Т йіршікті ан жуіесіні белсенділігін ба алау. ү қ ң ғ Жалпы з р анализі. ә ынаптан, жатыр мойныны каналынан, уретрадан б лінген р т рлі оздырушы Қ ң ө ә ү қ инфекцияларды зерттеу. Б дан бас а, М ж не ұ қ ә G иммуноглобулиндік класыны спецификалы антиденелеріні ң қ ң пайда болуын иммуноферменттік ідісі комегімен серологиялы зерттеу ар ылы тексеріледі. қ қ Б ларды ішіндегі диагрозы д рыс оюда ы е ма ызды зерттеу дісі УДЗ. ұ ң ұ қ ғ ң ң ә Ал аш ы ғ қ 10 аптадан кейін ж ргізіледі. Б л зерттеу дісіні негізгі міндетіү ұ ә ң : жуктілікті дамуын растау, к п ры ты жуктілікті пайда болуы, бос жерді алы ды ын ң ө ұ қ ң ң қ ң ғ лшеу ө (10 -14 апта ) , жуктілікті ауіпті а ымында ы белгілерді пайда болуы болып ң қ ғ ғ ң табылады.

Ж ктілікті ІІ триместріү ң   Ж ктілікті ү ң II Ж ктілікті ІІ триместріү ң Ж ктілікті ү ң II триместрі плацента мен ры ты сіп ұ қ ң ө — дамуымен жал асады. Демек, алыпты ры ты дамуы ж не ж ктілікті а ымын , ғ қ ұ қ ң ә ү ң ғ сонымен атар м мкін болатын атерлі ас ынуларды алдын алу қ ү қ қ ң — б л ұ негізгі ма ыздысы болып табылады. ң Б л кезе де ж кті йел д рігерге жиі к рінуі керек. Ж кті йел д дігерге р ұ ң ү ә ә ө ү ә ә ә келген сайын, д рігер оны арап шы ады, дене салма ыны артуын ба ылайды, ә қ ғ ғ ң қ рса ты ше беріні зынды ын лшеу, ан ысымын аны тайды, ры ты құ қ ң ң ң ұ ғ ө қ қ қ ұ қ ң ж рек со уын ты дайды ж не міндетті т рде толы ыра тексерілуді сынады. ү ғ ң ә ү ғ қ ұ Ж ктілікті ү ң 20- 24 міндетті т рде УДЗү – ден тексерілуді ткізеді. Оларө : рпа ты мерзіміне сай екендігін аны тау, ры дамуында а ауды пайда ұ қ ң қ ұ қ қ ң болуын аны тау, ры ты ма айында ы суды м лшерін ба алау, плацентаны қ ұ қ ң ң ғ ң ө ғ ң жа дайын тексеру. УДЗ мен тексеру кезінде жатыр ғ — плацентарлы ж не рық ә ұ қ — планцентарлы ан айналымыны ар ындылы ын ба алауда Допплер дісі қ қ ң қ қ ғ ғ ә ма ызды болып табылады. Сонымен атар б л кезе де ж не келесі ң қ ұ ң ә 32 – 34 тада ы жоспарлы тексерілу кезінде ры ты жа дайын д лме ғ ұ қ ң ғ ә — д л аны тау ә қ шін ш рет УДЗ ж ргізіледі. ү ү ү 16 -20 апта аралы ында ры дамуын м мкін ғ ұ қ ү болатын а вуларын пренеталды скринингте анда ы альфа қ қ қ ғ – фетопротейінді ( АФП ) , бос эстиролдарды ( ЕЗ ) , ингибин А ж не созылмалы гонодотропинді ә аны тау ажет. қ қ

 • Ж ктілікті ү ң II триместіріндегі ерекше ас ын ан • Ж ктілікті ү ң II триместіріндегі ерекше ас ын ан атерлер қ ғ қ мынадай болады : здігінен болатын кеш т сікті ауіп ө ү ң қ – катері , плацентаны абатынан ан кету, анемия ң қ қ ( ан қ азды қ ) , гестозды ерте формасы, т тікішілік ң ү инфекция. Атал ан атерлер фето ғ қ — планцентарлы қ жеткіліксіздікті алыптасуына ж не ры дамуыны ң қ ә ұ қ ң то тап алуына м мкіндік ту ызады. йелдегі қ қ ү ғ Ә экстрагенитальды ауру серінен қ ә ( б йрек ауруы, ү гипертония, нейроциркуляторлы дистония қ ) 20 — аптадан бастап гестоз дамуыны аупі пайда болады. ң қ Б ан байланысты ісінуді пайда болуына , арты ұғ ң қ ж не бір алыпты емес дене сасма ыны осылуына , ә қ ғ ң қ ан ысымыны к терілуі ж не з рдегі белокты қ қ ң ө ә ә ң пайда болуына к іл аудару керек. Егерде м ндай өң ұ арсы к рсетілімдер болса, ж кті йелдерге арнал ан қ ө ү ә ғ арнайы физикалы ж не тыныс алу жатты уларын қ ә ғ жасау ажет. қ

Ж ктілікті ІІІ триместріү ң  Б л кезе ры ты суініЖ ктілікті ІІІ триместріү ң Б л кезе ры ты суіні ар ындылы ымен ж не м шелер ұ ң ұ қ ң ө ң қ қ ғ ә ү мен ж йені функционалды белсенділігірі артуымен ерекшелінеді. ү ң қ ң Ж ктілікті ү ң 32 -33 аптадасына ры зіні жатырда ы орнын ұ қ ө ң ғ бірнеше ретт ауыстырадыі, со ан с йкес ғ ә 35 -36 аптадан ры ұ қ туыл ан а дейін орналасуын бір алыпты са тайды. ғ ғ қ қ шірші Ү 32 -34 аптада ы міндетті УДЗ тексерілу кезінде ғ ры ты м лшерін аны тайды, плацентаны алпын тексереді ж не ұ қ ң ө қ ң қ ә ры аума ында ы суды ба алайды. Сонымен атар ры ты ұ қ ғ ғ ғ қ ұ қ ң эхогрофиялы функционалды жа дайын тексереді. қ қ ғ 32 аптадан кейін ры ты ж рек ұ қ ң ү — ан тамыр ж йесіні жа дайын ба алау шін қ ү ң ғ ғ ү кардиогрофияны олданады. Ж лтілік ж не туылу кезінде де ры ты қ ү ә ұ қ ң ж рек со уыны , жиілігін аны тап , ба алайды. Б л діс е ауіпсіз ү ғ ң қ ғ ұ ә ң қ ж не еш андай арсы к рсетілімдер к рсетпейді. ә қ қ ө ө Жатырішілікинфекциядан к діктенген кезде уро ү — гениталды қ тракттан ( ж йе ү ) материал алынып зерттелінеді жіне ан қ сарысуында ы инфекциялы оздыр ыш а спецификалы ғ қ қ антитенелерді де гейін аны тайды. ң ң қ

  Ж ктілікті ү ң III триместріндегі жиі болатын ауіп қ Ж ктілікті ү ң III триместріндегі жиі болатын ауіп қ – атерді біріне фето қ ң — планцентарлы жеткіліксіздік қ жатады. Б л плацента мен ры ты артериялды ұ ұ қ ң қ анмен амтамасыз етілуіні ж не ры а оректі заттар қ қ ң ә ұ ққ қ м лшеріні енуіні т мендеуі. Б л згерістер ана ө ң ң ө ұ ө – плацента — ры ж йесіні ор ау абілеті м мкіндігін ұ қ ү ң қ ғ қ ү шектейді, ж ктілік ж не туылу кезінде ескертеді. ү ә Осы триместірдегі ауіп қ — атерді бірі қ ң — ГЕСТОЗ. Ол фетоплацентарлды жеткіліксіз серінен қ ә пайда болатын сырт к зге ісіну ж не м лшерден тыс ө ә ө дене салма ыны осылуы ғ ң қ ( организімде с йы ты ты ұ қ қ ң т рып, то тап алуы, ұ қ қ ) артерия ан ысымыны к терілуі қ қ ң ө ( ан тамыр тонусы реттелуіні б зылуы қ ң ұ ). Сонды тан қ гестоз ж кті йелді денсаулы ына зиянды сер етеді. ү ә ң ғ ә

орытындыҚ • Ж ктілік, босану ж не босан аннан кейін ү ә ғ йел адам медициналыорытындыҚ • Ж ктілік, босану ж не босан аннан кейін ү ә ғ йел адам медициналы , леуметтік ә қ ә т р ыдан ба ылауда болады. Ж ктілік ұ ғ қ ү кезінде, одан кейін де ж ктіні ү ң денсаулы ына, мір с ру ж не е бек ету ғ ө ү ә ң т ртібіне, тама тануына ерекше м н ә қ ә беріледі. Ол шін де мемлекетімізде ү к птеген же ілдіктер жасал ан. Дені сау ө ң ғ ана-жар ын болаша ты кепілі. қ қ ң

олданыл ан дебиеттер: Қ ғ ә КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН • О ЗДОРОВЬЕ НАРОДА И СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯолданыл ан дебиеттер: Қ ғ ә КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН • О ЗДОРОВЬЕ НАРОДА И СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13. 02. 2012 г. ) http: //www. consultant. ru/popular/zdorovia_grazhdan /139_6. html Акушерия Р. С, Р. С Бейсембаева, . Т Раисова, Р. Ә Ғ Н р асымова Алматы-2004 ұ қ