Презентация Zhetpis k 1199 n 1241 ni 1187 biri zhem 1179 orly 1179

Скачать презентацию Zhetpis k 1199 n 1241 ni 1187 biri zhem 1179 orly 1179 Скачать презентацию Zhetpis k 1199 n 1241 ni 1187 biri zhem 1179 orly 1179

zhetpis_k_1199_n_1241_ni_1187_biri_zhem_1179_orly_1179.ppt

 • Размер: 1.5 Mегабайта
 • Количество слайдов: 14

Описание презентации Презентация Zhetpis k 1199 n 1241 ni 1187 biri zhem 1179 orly 1179 по слайдам

Жетпіс к н ні бірі – жем орлыү ә ң қ қ Жетпіс к н ні бірі – жем орлыү ә ң қ қ

 • Жем орлық қ - мемлекеттік бас ару қ рылымдарында ы лауазымды ызметкерді • Жем орлық қ — мемлекеттік бас ару қ рылымдарында ы лауазымды ызметкерді құ ғ қ ң зіне тапсырыл ан ызмет м мкіндіктерін жеке ө ғ қ ү басыны пайдасы мен м ддесі шін пайдалану ң ү ү ма сатында жаса ан о ам а ауіпті ылмысты қ ғ ғ қ қ қ іс- рекеті. ә

 • Ислам діні сыбайлас жем орлы а арсы іс- имылды жеке т л алы ж • Ислам діні сыбайлас жем орлы а арсы іс- имылды жеке т л алы ж не жыммен қ ққ қ қ ұ ғ қ ә ұ бірлесе ж зеге асыр ан. Шари атта ы жем орлы ты кімі — харам. Я ни, зілді-кесілді ү ғ ғ ғ қ қ ң ү ғ ү тыйым салын ан. Асыл дінімізде жем орлы лкен к н лар атарына жатады. Жалпы, ғ қ қ ү ү ә қ Ислам шари атында кез-келген м селені кімі — ран аяттары мен хадиснама деректеріне ғ ә ң ү Құ ж гіне отырып шы арылады. Б л ж нінде Алла Та ала асиетті ран К рімде (М ида ү ғ ұ ө ғ қ Құ ә ә с ресі, 42 -аят): « ү Олар тірікке ла салушы, арам жеушілер. (М хаммед . С. ) егер ө құ қ ұ Ғ олар са ан келсе, араларына кім бер, немесе олардан ж зі ді б р. Егер олардан ж з ғ ү ү ң ұ ү б рса , олар са ан ешбір зиянын тигізе алмайды. Ал егер араларына кім берсе , тура ұ ң ғ ү ң кім бер. Ш ксіз Алла турашылдарды с йеді ү ә ү » , -деген. Аятта ы «арам жеушілер» дегені — ғ згені мал-м лкін иемденіп, а ысын жегендер. Ал т псірнама деректеріндегі Са ид Бин ө ң ү қ ә ғ Жубайр: «М нда жем орлы турасында айтыл ан» , -деп т сінік берген. ұ қ қ ғ ү

Дін мен о ам атынасық ғ қ • М сылманшылы тек намаз о у, ораза тДін мен о ам атынасық ғ қ • М сылманшылы тек намаз о у, ораза т ту емес екенін азіргі та да к пшілік ж рт біле бастады. Дін ұ қ қ ұ қ ң ө ұ тек мешіт аума ымен шектелмейді. Ол мірімізді барлы саласын амтиды. М сылман тек жайнамаз ғ ө ң қ қ ұ стінде ана м сылман емес. Оны м сылманшылы ы адамдармен с йлесуден бастап, барлы о амды ү ғ ұ ң ұ ғ ө қ қ ғ қ ж не леуметтік арым- атынасында сезілуі ж не к рініс табуы тиіс. Ал, м сылманшылы адал да діл ә ә қ қ ә ө ұ қ ә арым- атынас а негізделеді. Кісі а ысын жеу, біреуді ала жібін аттау к н. К н бол анда да лкені. қ қ ң ү ә ғ ү

лкен к нҮ ү ә • Е ауыры – Алла та ала а серік осу. Сосынлкен к нҮ ү ә • Е ауыры – Алла та ала а серік осу. Сосын б л тізім жазы сыз ж не бейк н адамды лтіру, ң ғ ғ қ ұ қ ә ү ә ө си ыршылы пен айналысу, намаз о ымау, рамазанда ораза т тпау, мал-д ниесі жете т ра зекет қ қ қ ұ ү ұ бермеу, аражаты болса да ажылы а бармау деп тізбектеліп кете береді. зын саны жетпіске қ қ ққ Ұ тарта. • Имам ртубиді лкен к н а берген аны тамасында: « ран аятында, пай амбар с зінде немесе Құ ң ү ү әғ қ Құ ғ ө ламалар ижмасында бір рекетті лкен немесе ауыр іс яки болмаса ол іс шін ауыр жаза бары ғұ ә ү ү айтылса немесе ол істі жасаушы а жаза бар делінсе немесе ата айтылса, ол – лкен к н » , – деп ғ қ ң ү ү ә к рсетілген. ө • Та ы бір аны тамада: «Бір істі істеушіге ла ынет ( ар ыс) немесе азап яки болмаса тоза бар деп ғ қ ғ қ айтылса, ол – лкен к н » , – делінген. ү ү ә • лкен к н ларды атарына жем орлы та жатады. Ү ү ә ң қ қ қ

Жетпіс лкен к н ні бірі – жем орлыү ү ә ң қ қ • БаЖетпіс лкен к н ні бірі – жем орлыү ү ә ң қ қ • Ба ара с ресіні 188 -аятында: қ ү ң • ىلإ اهب اولدتو لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت لو متنأو مثلاب سانلا لاومأ نم اقيرف اولكأتل ماكحلا نوملعت • « Аралары да ы малдары ды (д ниені) б зы ң ғ ң ү ұ қ жолмен жеме дер. Сондай-а , біле т ра ң қ ұ адамдарды малынан бір б лім жеу шін ң ө ү билерге апарма дар» деп айтыл ан. ң ғ • М ны ма ынасы: «Би мен азылар а ұ ң ғ қ ғ мал-д ние сынба дар. Д ние беріп, оларды ү ұ ң ү ң к ілін табу а, пара беріп, біле т ра згеге өң ғ ұ ө тиесілі м лікті, игілікті олды етпе дер» , – ү қ ң дегенді білдіреді.

 Жем орлы пен қ қ пара орлы ранда харам қ қ Құ ж Жем орлы пен қ қ пара орлы ранда харам қ қ Құ ж не ылмыс іс ретінде ә қ к рсетілген. Маида ө с ресіні 42 -аятында: ү ң • ننوللاككأنببذبكنلللبننوعلامكسن ت بحلسسللب Я ни: «Олар тірікке ла ғ ө құ қ салушы, арам жеушілер. . . » , -деп айтыл ан. ғ Б л аят – пара алып, арам ұ табыспен к нелтетін ү я удилер жайында. һ

 Пара орлы хадиспен, пай амбарымызды (с. . с. ) с зімен де тыйым етілген Пара орлы хадиспен, пай амбарымызды (с. . с. ) с зімен де тыйым етілген ылмыс. қ қ ғ ң ғ ө қ бу Д уід ж не Тирмизиде сахаба Абдулла бин Амрды (р. а. ) Ә ә ә ң • يشترملاو يشارلا هللا لوسر نعل Ма ынасы: «Алла елшісі (с. . с. ) пара берушіні ж не пара алушыны ар ыс еткен» , -деген риуаяты бар. ғ ғ ә қ ғ

 Бір хадисте: бу Зарр (р. а): Ә Мен, пай амбарымыз а (с. . Бір хадисте: бу Зарр (р. а): Ә Мен, пай амбарымыз а (с. . с) келіп: ғ ғ ғ — «Мені мансап а та айындамайсыз ба? » , -деген едім. Сонда пай амбарымыз (с. . с) мені қ ғ ғ ғ ң иы ымнан а ып: ғ қ ғ — « бу Зарр! Расында, сен лсізсі , ал билік – сенімділік. рбір адамны иямет к ніндегі Ә ә ң Ә ң қ ү орлы ы мен кініші» , -деген еді. қ ғ ө (Муслим) М нда, лауазымды ызметке лайы емес адамны та айындалуына тыйым салын анды ына ұ қ қ қ ң ғ ғ ғ бірден-бір д йек. ә

 Келесі хадисте Ибн Бурайда (р. а) кесінен жеткізгенінде пай амбарымыз (с. . с): ә Келесі хадисте Ибн Бурайда (р. а) кесінен жеткізгенінде пай амбарымыз (с. . с): ә ғ ғ — « ш тірлі азы болады , оларды екеуі тоза та, ал біреуі ж ма та: Ү қ ң қ ұ қ 1) з дегенін орындаймын деп кім шы ар ан – тоза та. Ө ү ғ ғ қ 2) Білімсіз бола т ра кім шы ар ан да –тоза та. ұ ү ғ ғ қ 3) рдайым шынды а ж гінген — ж ма та» , -деген. Ә ққ ү ұ қ

Жем орлы сыз о амқ қ қ ғ Ал, имам Ахмед кітабында Саубан (р. а. )Жем орлы сыз о амқ қ қ ғ Ал, имам Ахмед кітабында Саубан (р. а. ) риуаят еткен хадисте: • . شئارلاو يشترملاو يشارلا هللا لوسر نعل Я ни: «Алла елшісі (с. . с. ) пара берушіні, пара алушыны ж не пара алу а (екі адам арасында) ғ ғ ә ғ д некер кісіні ар ыс еткен» , -делінген. ә қ ғ Міне, пай амбарымыз (с. . с. ) пара а атысты ш адамны ар ыс а кіріптар болатынды ын ғ ғ ғ қ ү ң қ ғ ескертуде. Беруші де, алушы да ж не екеуіні арасында шап ылап ж рген шабарман да ә ң қ ү ла ынетке орта. ғ қ

 Ия, параны сын ан да, оны шімірікпей ал ан да ылмыскер. Олар б л рекетіне Ия, параны сын ан да, оны шімірікпей ал ан да ылмыскер. Олар б л рекетіне о ам ұ ғ ғ қ ұ ә қ ғ алдында жауапты. Е бастысы з ар-намысы алдында кін лі. Мемлекетімізде сыбайлас ң ө ә жем орлы а арсы шари атта ыдай ата шаралар олдануда. Б л ылмыс а атысты кез қ ққ қ ғ ғ қ ң қ ұ қ қ қ келген азаматты ата жазалау. Т рлі де гейлерде жем орлы а арсы іс-шаралар қ ң ү ң қ ққ қ йымдастыру. Жастар арасында гіт-насихат ж мыстарын ткізу. Жем орлы ты болдырмау ұ ү ұ ө қ қ шін т рлі т сілдерді енгізу. Б л з кезегінде о ды н тиже беруде. О ан баршамыз ку міз. ү ү ә ұ ө ң ә ғ ә Алайда, жем орлы пен к ресті е тиімді т сілі иман. Иман адамды ылмыстан тиюшы рі е қ қ ү ң ң ә қ ә ң лкен ба ылаушы. ү қ

 Ислам діні – лкен не кішілі сыбайлас жем орлы пен пара беруді андай да Ислам діні – лкен не кішілі сыбайлас жем орлы пен пара беруді андай да бір т ріне ран мен с ннет ү қ қ ң қ ү Құ ү д йектеріне сай ата тыйым салып, тіпті, ауыр к н лар санатына да жат ызады. Шари ат ше беріндегі ә қ ң ү ә қ ғ ң андай да бір тыйымдарын алып араса ыз адам мен о амны дамуына негізделген. Алла а шынайы қ қ ң қ ғ ң ғ лшылы — ибадат жасап, айт андарын б лжытпай орындау а тырыс ан жанны йінде береке атаулысы құ қ ғ қ ұ ғ қ ң ү ялайды. ла атты данышпан бабаларымыз «Аз болса да берекесін берсін» , -деп бос а айтпа ан. Демек, ұ Ұ ғ қ ғ д ние орлы а бой беріп, діндегі тыйымдарды ескермеуге болмайды. «Отан – отбасынан ү қ ққ басталады» , -демекші рбір жан яда береке болса, о амда береке болады. ә ұ қ ғ

 Ал жем орлы а арсы к ресті – рбір жан з отбасынан бастап, Ал жем орлы а арсы к ресті – рбір жан з отбасынан бастап, рпа а д рыс т рбие беріп, сыбайлас қ ққ қ ү ә ө ұ ққ ұ ә жем орлы ты тамырына балта шабар – имандылы ты стану ажет. Я ни, кез-келген жан сыбайлас қ қ ң қ ұ қ ғ жем орлы сына шыра анда лезде Алланы еске алып, иямет к ніндегі халін ескеріп, отбасында ы қ қ ғ ұ ғ қ ү ғ Алланы берген берекесін мытпай, рдайым ш кіршілік ыл ан а Алла Та ала (Ибра им с ресі, 7 -аят): ң ұ ә ү қ ғ ғ ғ һ ү • ملكلنكدنيزبلنملتلرلكنشننئبلن « Егер ш кір етсе дер, арттыра беремін ү ң » , -деген [3]. Ал Ха Та ала у десін орындайды. Мінеки, Алла қ ғ ә Та аланы б йры ын орындап, тыйымдарынан тыйыл анны зінде, отбасында, о амда, мемлекетте ғ ң ұ ғ ғ ң ө қ ғ береке орнатар, елді дамуына ш б сіз орасан зор лесіні кепілі. ң ү ә ү ң