Презентация Zheke 1179 or 1171 anys 1179 1201 raldary

Скачать презентацию Zheke 1179 or 1171 anys 1179 1201 raldary Скачать презентацию Zheke 1179 or 1171 anys 1179 1201 raldary

zheke_1179_or_1171_anys_1179_1201_raldary.ppt

 • Размер: 3.5 Mегабайта
 • Количество слайдов: 34

Описание презентации Презентация Zheke 1179 or 1171 anys 1179 1201 raldary по слайдам

Та ырыбы: қ Жеке ор аныс қ ғ ралдары құ ралдарықұ абылда ан Қ ғабылдаТа ырыбы: қ Жеке ор аныс қ ғ ралдары құ ралдарықұ абылда ан Қ ғабылда анҚ ғ : : Ж Ж. . Х. Абдрасилова

Жоспар : : 1)1) Жеке ор аныс ралдарық ғ құ 2)2) Жеке ор аныс ралдарына ойылатынЖоспар : : 1)1) Жеке ор аныс ралдарық ғ құ 2)2) Жеке ор аныс ралдарына ойылатын қ ғ құ қ талаптар 3)3) Жеке ор аныс ралдарында қ ғ құ олданылатын аны тамалар қ қолданылатын аны тамаларқ қ 4)4) Ж т рлері ж не мысал ҚҚ ү әЖ т рлері ж не мысалҚҚ ү ә 5)5) Пайдалан ан дебиет ғ ә

Ж е басты ат аратын ҚҚ ң қ міндеттері- адам міріні ө ң денсаулы ынЖ е басты ат аратын ҚҚ ң қ міндеттері- адам міріні ө ң денсаулы ын улы заттар шы аратын ғ ғ ндірістік зиянды факторларды ө ң серінен ор ау. ә қ ғ

Жеке ор ану ралдары ма сатына арай олданыл ан кезде, қ ғ құ қ қ қЖеке ор ану ралдары ма сатына арай олданыл ан кезде, қ ғ құ қ қ қ ғ пайдалану а ж не техникалы ызмет к рсетуге ойылатын ғ ә қ қ ө қ ауіпсіздік талаптары қ адам мірі мен денсаулы ын зиянды ж не ауіпті ө ғ ә қ факторлардан ор ауды ажетті де гейін қ ғ ң қ ң ауіптерді пайда болуына келуі м мкін жа дайларды қ ң ә ү ғ ң туындау атеріні болмауын қ ң жеке ор ану ралдарын пайдалану кезінде туындайтын қ ғ құ ауіптерден адам мірі мен денсаулы ын ор ауды ажетті қ ө ғ қ ғ ң қ де гейін амтамасыз ететіндей зірленуге ж не жасалу а ң қ ә ә ғ тиіс

Жеке ор аныс ралдарында олданылатын аны тамаларқ ғ құ қ қ • амортизатор – жо арыданЖеке ор аныс ралдарында олданылатын аны тамаларқ ғ құ қ қ • амортизатор – жо арыдан ла ан кезде л аятын кинетикалы ғ құ ғ қ энергияны б се детуге арнал ан са тандыру ж йесіні компоненті ә ң ғ қ ү ң немесе жеке б лшек; ө • биологиялы фактор қ – бактериялы препараттар мен оларды қ ң компоненттеріні рамында кездесетін микроа залар-продуценттер, ң құ ғ тірі жасушалар мен споралар; ж палы ауруларды оздыруы м мкін ұқ қ ү патогендік микроа залар мен вирустар; а за а ж не тері абатына сер ғ ғ ғ ә қ ә еткен кезде немесе а заны ішіне т скен кезде денсаулы а зиян ғ ң ү ққ келтіруі м мкін сімдіктер, ж ндіктер, рмекші т ымдастар, ү ө ә ө ұқ жануарлар; • зиянды фактор – адам а сер еткен кезде оны ауруына немесе ғ ә ң денсаулы ыны нашарлауына кеп со атын фактор; ғ ң ә ғ • жеке ор ану ралдарыны ор ау рекетіні уа ыты қ ғ құ ң қ ғ ә ң қ – зиянды немесе ауіпті факторды сер етуі жа дайында пайдаланушы жеке қ ң ә ғ ор ану ралдарын олдана баста аннан бастап зиянды немесе ауіпті қ ғ құ қ ғ қ факторды пайдаланушы а сер ету де гейі белгілі бір шарттарда ң ғ ә ң белгіленген нормативтерден асып кеткен, ал белгілі бір шарттарда механикалы сер еткен жа дайда жеке ор ану ралдарыны рамдас қ ә ғ құ ң құ б ліктері т тасты ыны б зылуына келген жа дай туында ан с тке ө ұ ғ ң ұ ә ғ ғ ә дейінгі уа ыт кезе і; қ ң

 • жеке ор ану ралдарын газсыздандыруқ ғ құ – жеке ор ану қ ғ ралдарын • жеке ор ану ралдарын газсыздандыруқ ғ құ – жеке ор ану қ ғ ралдарын зиянсыз ету (бейтараптандыру, с йылту) немесе олардан құ ұ ауіпті химиялы заттарды алып тастау; қ қ • жеке ор ану ралдарын дезинфекциялау қ ғ құ – жеке ор ану қ ғ ралдары мен оларды раушы б йымдардан бактериялы ластануды құ құ ұ қ алып тастау (азайту); • жеке ор ану ралдарын дезинсекциялау қ ғ құ – жеке ор ану қ ғ ралдары мен оларды раушы б йымдардан буна ая тыларды алып құ құ ұ қ қ тастау (азайту); • жеке ор ану ралдарын раушы б йымдар қ ғ құ құ ұ – дайындаушы іске асыру а (пайдалану а) дайын к йінде жеке ор ану ралдарымен бірге ғ ғ ү қ ғ құ немесе олардан б лек, та басымен ж не пайдалану ж ніндегі ө ң ә ө н с аулы пен бірге жеткізетін жеке ор ану ралдарыны ұ қ қ қ ғ құ ң алмалы-салмалы рамдас б ліктері; құ ө • жеке ор ану ралыны рамдас б лшегі қ ғ құ ң құ ө – жеке ор ану ралын қ ғ құ жина тау а арнал ан, оны т тасты ын б збай б лшектене алатын қ ғ ғ ң ұ ғ ұ ө ж не жеке ор ану ралын растыру шін айтадан пайдаланыла ә қ ғ құ құ ү қ алатын жеке ор ану ралыны функционалды жеке б лігі (оны ішінде қ ғ құ ң қ ө ң материалы); • жеке ор ану ралдарын зарарсыздандыру коэффициенті қ ғ құ – жеке ор ану ралдарыны зарарсыздандыру а дейінгі ж не одан кейінгі қ ғ құ ң ғ ә радиоактивтік ластану де гейіні ара атынасы; ң ң қ • радиациялы фактор – адам а засыны ішіне ткен ж не терісіні қ ғ ң ө ә ң бетіне тиген сырт ы иондаушы с улеленуді ж не (немесе) қ ә ң ә радиоактивті заттарды сері; ң ә

 • регенеративті патрон – тыныс алу органдарыны жеке ор ану ң қ ғ ралдарыны о • регенеративті патрон – тыныс алу органдарыны жеке ор ану ң қ ғ ралдарыны о шаулаушы лгідегі, іске осыл ан кезде оттегі мен құ ң қ ү қ ғ сі іргіш к міртек диоксидін ж не су буын б летін, рамында химиялы ң ө ә ө құ қ заттары бар рамдас б йымдары; құ ұ • регенеративті нім ө — регенеративті патронны іске осылу ң қ процесінде оттегі б ле отырып, к міртек диоксидін ж не су буын сі іруді ө ө ә ң амтамасыз ететін химиялы зат; қ қ • д некер элемент (карабин) ә – т тынушы а зін тікелей немесе ұ ғ ө жанама т рде тірекке жал ау шін са тандыру ж йесін осу а м мкіндік ү ғ ү қ ғ ү беретін рамдас б ліктерді осу а арнал ан ашылатын рыл ы; құ ө қ ғ ғ құ ғ • тыныс алу органдарыны с зуші жеке ор ану ралы ң ү қ ғ құ – пайдаланушы орша ан ортадан дем алатын ауаны тазалауды қ ғ амтамасыз ететін тыныс алу органдарыны жеке ор ану ралы; қ ң қ ғ құ • са тандыру ж йесі қ ү – са тандыру ар аны мен са тандыру шін қ қ қ ү жал анатын ша ын ж йеден т ратын жо арыдан лаудан ор айтын ғ ғ ү ұ ғ құ қ ғ жеке ор ану ралы; қ ғ құ • жеке ор ану ралдарын ор ау коэффициенті қ ғ құ қ ғ – жеке ор ану қ ғ ралыны адам а зиянды немесе ауіпті факторды тигізетін серіні құ ң ғ қ ң ә ң де гейін т мендету есесі; ң ө • ту коэффициенті ө — тыныс алу органыны жеке ор ану ралыны ң қ ғ құ ң беткі б лігіні астында ы тест-зат концентрациясыны сынауышта ө ң ғ ң ай ындалатын сынауды белгіленген шарттарында сынау камерасыны қ ң ң ауасында ы тест-зат концентрациясына пайызды ара атынасы ар ылы ғ қ қ қ к рсетілетін к рсеткіш; ө ө

МЕСТ 12. 4. 001 -87 бойынша Ж ҚҚ міндетіне байланысты т мендегідей ө топтар а бМЕСТ 12. 4. 001 -87 бойынша Ж ҚҚ міндетіне байланысты т мендегідей ө топтар а б лінеді: ғ ө Айыр ыш кастюмдер- ғ пневматикалы , қ гидроайыр ыш кастюмдер, скафандрлер. ғ

Арнайы киімдер- комбизондар, шола қ комбизондар, к ртешелер, шалбарлар, үкомбизондар, к ртешелер, шалбарлар, үАрнайы киімдер- комбизондар, шола қ комбизондар, к ртешелер, шалбарлар, үкомбизондар, к ртешелер, шалбарлар, ү халаттар, алжап ыштар, к кірекшелер, қ өхалаттар, алжап ыштар, к кірекшелер, қ ө пальтолар, шола тондар, т лып тондар. қ ұ

Арнайы ая киімдер-қ етіктер, ке ң онышты етіктер, шола етіктер, б те келер, қАрнайы ая киімдер-қ етіктер, ке ң онышты етіктер, шола етіктер, б те келер, қ қ ә ң туфлилер, галоштар, ботиктер, бахилдер.

Тыныс алу органдарын ор айтын ралдар-қ ғ құ газ а арлар, респираторлар, пневмотилендер, қТыныс алу органдарын ор айтын ралдар-қ ғ құ газ а арлар, респираторлар, пневмотилендер, қ ғ пневмомаскалар , противогаздар

Противогаздар изоляциялық фильтрлік Изоляциялы қ противогаздар адамдарды ауа рамында ы құПротивогаздар изоляциялық фильтрлік Изоляциялы қ противогаздар адамдарды ауа рамында ы құ ғ зиянды заттардан ор айды қ ғ Фильтрлік противогаздар ауада ы р т рлі ғ ә ү зиянды оспалардан қ фильтр ар ылы қ тазалап ор айды қ ғ

Бетті ор ау ралдары-қ ғ құ ор а ыш маскалар, қ ғ ғ ор аБетті ор ау ралдары-қ ғ құ ор а ыш маскалар, қ ғ ғ ор а ыш ал андар. қ ғ ғ қ қ

Басты ор ау ралдары-қ ғ құ каскалар, шлемдер, шлемні астынан киетіндер, бас ң киімдер,Басты ор ау ралдары-қ ғ құ каскалар, шлемдер, шлемні астынан киетіндер, бас ң киімдер, береттер, шляпалар.

олды ор ау ралдары-Қ қ ғ құ ол аптар, қ ғ биялайлар, сауса а киетіндер,олды ор ау ралдары-Қ қ ғ құ ол аптар, қ ғ биялайлар, сауса а киетіндер, ала ан а ққ қ ғ киетіндер.

К зді ор ау ралдары-ө қ ғ құ ор а ыш қ ғ ғ кК зді ор ау ралдары-ө қ ғ құ ор а ыш қ ғ ғ к зілдіріктер. ө

Есту органдарын ор ау ралдары-қ ғ құ шудан ор айтын шлемдер, ла шындар, Есту органдарын ор ау ралдары-қ ғ құ шудан ор айтын шлемдер, ла шындар, қ ғ құ қ арнайы шу а арсы ойындылар. ғ қ қ

Са тандыр ыш тетіктер- қ ғ са тандыр ыш қ ғ белдіктер, диэлектрлі кілемшелер, олтыСа тандыр ыш тетіктер- қ ғ са тандыр ыш қ ғ белдіктер, диэлектрлі кілемшелер, олты қ қ армауыштар, манимуляторлар, тізеге киетін қ аптар, шынта аптар, иы аптар. қ қ қ

Теріні дермотологиялы ор ау қ қ ғ ралдары- құ жу ыш заттар, пасталар, ғТеріні дермотологиялы ор ау қ қ ғ ралдары- құ жу ыш заттар, пасталар, ғ кремдер, майлар.

з білімі ді тексеріп к р. . . Ө ң ө з білімі ді тексеріп к р. . . Ө ң ө

Қ Ұ Р А Л Д А Р ЫЖеке ор анысқ ғ ндіріс жа дайында ауіптіҚ Ұ Р А Л Д А Р ЫЖеке ор анысқ ғ ндіріс жа дайында ауіпті факторларды серінен адам терісін Ө ғ қ ң ә ор айтын ж не тазалайтын Ж алай аталады? қ ғ ә ҚҚ қ

Д Е Р М А Т О Л О Г И Я Л Ы Қ ҰД Е Р М А Т О Л О Г И Я Л Ы Қ Ұ Р А Л Д А Р ЫЖеке ор анысқ ғ Есту органдарын ор айтын ралдарды қ ғ құ ң бірі?

Д Е Р М А Т О Л О Г И Я Л Ы Қ ҚД Е Р М А Т О Л О Г И Я Л Ы Қ Қ Ұ Л А Қ Ш Ы Н Д А Р Р А Л Д А Р ЫЖеке ор анысқ ғ Адам а засына иондаушы с улеленуді ж не радиоактивті ғ ә ң ә заттарды сері андай фактор деп аталады? ң ә қ

Д Е Р М А Т О Л О Г И Я Л Ы Қ ҚД Е Р М А Т О Л О Г И Я Л Ы Қ Қ Ұ Л А Қ Ш Ы Н Д А Р Р А Д И А Ц И Я Л Ы Қ А Л Д А Р ЫЖеке ор анысқ ғ Басты ор ау ралдарыны қ ғ құ ң бірі?

Д Е Р М А Т О Л О Г И Я Л Ы Қ ҚД Е Р М А Т О Л О Г И Я Л Ы Қ Қ Ұ Л А Қ Ш Ы Н Д А Р Р А Д И А Ц И Я Л Ы Қ К А С К А Л Д А Р ЫЖеке ор анысқ ғ Адамды ауа рамында ы зиянды заттардан ор айтын құ ғ қ ғ противогазды т рі? ң ү

Д Е Р М А Т О Л О Г И Я Л Ы Қ ҚД Е Р М А Т О Л О Г И Я Л Ы Қ Қ Ұ Л А Қ Ш Ы Н Д А Р Р А Д И А Ц И Я Л Ы Қ К А С К А И З О Л Я Ц И Я Л Ы Қ Д А Р ЫЖеке ор анысқ ғ Жеке ор ану ралдары мен оларды раушы б йымдардан, қ ғ құ құ ұ бактериялы ластануды алып тастау алай аталады? қ қ

Д Е Р М А Т О Л О Г И Я Л Ы Қ ҚД Е Р М А Т О Л О Г И Я Л Ы Қ Қ Ұ Л А Қ Ш Ы Н Д А Р Р А Д И А Ц И Я Л Ы Қ К А С К А И З О Л Я Ц И Я Л Ы Қ Д И З Е Н Ф Е К Ц И Я Л А У А Р ЫЖеке ор анысқ ғ Тыныс алу жолдарын ор айтын қ ғ рал? құ

Д Е Р М А Т О Л О Г И Я Л Ы Қ ҚД Е Р М А Т О Л О Г И Я Л Ы Қ Қ Ұ Л А Қ Ш Ы Н Д А Р Р А Д И А Ц И Я Л Ы Қ К А С К А И З О Л Я Ц И Я Л Ы Қ Д И З Е Н Ф Е К Ц И Я Л А У П Н Е В М О М А С К А Р ЫЖеке ор анысқ ғ Жо арыдан ла ан кезде л аятын кинетикалы энергияны ғ құ ғ қ б се детуге арнал ан са тандыру ж йесіні компаненті алай аталады? ә ң ғ қ ү ң қ

Д Е Р М А Т О Л О Г И Я Л Ы Қ ҚД Е Р М А Т О Л О Г И Я Л Ы Қ Қ Ұ Л А Қ Ш Ы Н Д А Р Р А Д И А Ц И Я Л Ы Қ К А С К А И З О Л Я Ц И Я Л Ы Қ Д И З Е Н Ф Е К Ц И Я Л А У П Н Е В М О М А С К А А М О Р Т И З А Т О Р ЫЖеке ор анысқ ғ Белдіктер, диэлектрикалы т сеніштер, манипуляторлар, тізе аптар, қ ө қ шынта аптар қ қ – андай ралдар деп аталады? қ құ

Д Е Р М А Т О Л О Г И Я Л Ы Қ ҚД Е Р М А Т О Л О Г И Я Л Ы Қ Қ Ұ Л А Қ Ш Ы Н Д А Р Р А Д И А Ц И Я Л Ы Қ К А С К А И З О Л Я Ц И Я Л Ы Қ Д И З Е Н Ф Е К Ц И Я Л А У П Н Е В М О М А С К А А М О Р Т И З А Т О Р С А Қ Т А Н Д Ы Р Ғ Ы ШЖеке ор анысқ ғ

Пайдалан ан дебиетғ ә 1) 1) https: //ru. wikipedia. org/ 2) 2) https: //www. google. kz/Пайдалан ан дебиетғ ә 1) 1) https: //ru. wikipedia. org/ 2) 2) https: //www. google. kz/ 3) 3) http: //unionalls. ru/ 4) 4) http: //satu. kz/Sredstva-individualnoj-zaschi tyty

Назарлары ыз а рахмет!ң ғ Назарлары ыз а рахмет!ң ғ
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.