Презентация Жанбекова А

Скачать презентацию Жанбекова А Скачать презентацию Жанбекова А

ghanbekova_a.ppt

 • Размер: 1.7 Mегабайта
 • Количество слайдов: 38

Описание презентации Презентация Жанбекова А по слайдам

АРА АНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНАҚ Ғ УНИВЕРСИТЕТІ ЖАЛПЫ ХИРУРГИЯ Ж НЕ Ә ТРАВМАТОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ С ЖАРА АНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНАҚ Ғ УНИВЕРСИТЕТІ ЖАЛПЫ ХИРУРГИЯ Ж НЕ Ә ТРАВМАТОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ С Ж Ө Та ырыбы: қ Жансыздандыру. Аны тамасық. Жаныздандыруды т рлері. Наркозды аны тамасы ж не ң ү ң қ ә жіктелуі. Наркотикалы заттарды сер ету механизмі қ ң ә (наркоз теориялары). Ингаляционды наркоз. Орында ан: ғ Жанбекова А. Е. 3-045ЖМФ Тексерген: адырбаев Ж. К Қ ара анды 2014ж Қ ғара анды 2014жҚ ғ

Жансыздандыру – ол сезімталды ты кез келген қ ң т рін, оны ішінде ауырсынуды да, Жансыздандыру – ол сезімталды ты кез келген қ ң т рін, оны ішінде ауырсынуды да, р т рлі ү ң ә ү д рілік препараттарды к мегімен басып тастау. ә ң ө Жансыздандыру зі екіге б лінеді: ө ө

Жерг і лікті жансыздандыру (жергілікті анестезия) — б л белгілі бір дене б лігінде ауырсынуды басу,Жерг і лікті жансыздандыру (жергілікті анестезия) — б л белгілі бір дене б лігінде ауырсынуды басу, ол ұ ө алпына келетін процесс ж не нау ас йы тамайды. Сезімталды ты қ ә қ ұ қ қ ң бас а т рлері (тактильды, проприорецептивті, суы ) т мендеген, біра қ ү қ ө қ са тал ан болады. қ ғ Жергілікті анестезияны арты шылы тары ң қ қ нау асты есі аны қ ң қ болады, я ни нау аспен атынас орната алу а м мкіндік болады; ғ қ қ ғ ү арнайы операция алды дайынды ты ажеті жо ; орындауды қ ң қ қ ң арапайымдылы ы мен ол жетімдігі; орындау шін ымбат қ ғ қ ү қ аппаратура ажетіні болмауы. қ ң Жергілікті анестезияны кемшіліктері ң м мкін болатын аллергиялы ү қ реакциялар; за операциялар кезінде нау асты психоэмоциональды ұ қ қ ң озуы; толы б лшы еттік боса су ажет жа дайларда, ау ымды қ қ ұ қ ң қ ғ қ ж не жара атты операциялар кезінде олдана алмаушылы , сонымен ә қ қ атар мірге ажетті м шелері за ымдан ан нау астарда олдана қ ө қ ү қ ғ қ қ алмаушылы. қ

Жергілікті жансыздандыруды т рлерің ү Анестетикті сер ету жеріне байланысты ажыратады ң ә Беткей ТереЖергілікті жансыздандыруды т рлерің ү Анестетикті сер ету жеріне байланысты ажыратады ң ә Беткей Тере ң Инфильтрационды анестезия ткізгіш Ө анестезия

Инфильтрационды анестезия тіндерді абатымен ң қ қ анестетик ерітіндісімен керілуі ж не денедегі таби иИнфильтрационды анестезия тіндерді абатымен ң қ қ анестетик ерітіндісімен керілуі ж не денедегі таби и ә ғ «футлярларды » — фасция ң аралы , б лшы ет аралы қ ұ қ қ ке істіктерді , ң ң шажыр айды ж не қ ң ә ішпердені толуы. ң діс д ние ж зінде Ә ү ү «жайылмалы инфильтрат» дісі ретінде таныл ан, оны ә ғ 1928 жылы орыс хирургі А. В. Вишневский ойлап тап ан. қ А. В. Вишневский

Жергілікті инфильтрационды анестезия кезіндегі «лимон абы ы» қ ғ. Жергілікті инфильтрационды анестезия кезіндегі «лимон абы ы» қ ғ.

ткізгіш анестезияӨ ткізгіш анестезия анестетикалы зат Ө қ ж лынны тпелі ба андарына, ұткізгіш анестезияӨ ткізгіш анестезия анестетикалы зат Ө қ ж лынны тпелі ба андарына, ұ ң ө ғ рімдеріне ж не т біршектеріне сер ө ә ү ә етуінен дамиды. Б л діс ткізгіш немесе ұ ә ө айма ты анестезия деп аталады. қ қ ткізгіш анестезиясы кезінде ж йке Ө ү ж йесі жолдары ткен айма ана ү ө қ қ жансызданады.

Оберст—Лукашевич бойынша жергілікті анестезия ткізгіш анестезияны т рлері Ө ң ү Оберст—Лукашевич бойынша жергілікті анестезия ткізгіш анестезияны т рлері Ө ң ү

Новокаин блокадалары Блокада — б л новокаин ерітіндісіні р ұ ң ә т рлі концентрациясынНовокаин блокадалары Блокада — б л новокаин ерітіндісіні р ұ ң ә т рлі концентрациясын ж не м лшерін, кейде ү ә ө бас а да заттармен араластырып емдік сер қ ә алу шін жергілікті енгізу. Блокадаларды ү кейбір аурулар мен жара аттарда ауырсынуды қ басу шін, шокты алдын алу шін ж не ү ң ү ә нау асты жа дайын жа сарту шін қ ң ғ қ ү олданады. қ Сын ан жерді блокадасы ғ ң — с йек сын ан ү ғ кезде е арапайым ж не н тижелі ң қ ә ә жансыздандыру дістеріні бірі. Б л кезде ә ң ұ за ымдан ан оша та ы ж йке рецепторлары қ ғ ү тежеледі.

 Циркулярлы (футлярлы) новокаин блокадасы ая – ол қ қ тіндері ау ымды за ымдан анда Циркулярлы (футлярлы) новокаин блокадасы ая – ол қ қ тіндері ау ымды за ымдан анда ая – ол а к дене ба ытта қ қ ғ ө ң ғ жасайды, сонымен оса «турникетті» шокты ж не за қ ң ә ұ қ жаншылу синдромыны алдын алу шін за т р ан б ранданы ң ү ұ қ ұ ғ ұ алу кезінде олданады. қ Иы ты футлярлы блокадасы қ ң

 Школьников — Селиванов бойынша жамбас ішілік блокада жамбас с йектері сын ан кезде жасалады. Школьников — Селиванов бойынша жамбас ішілік блокада жамбас с йектері сын ан кезде жасалады. Нау ас шал асынан ү ғ қ қ жат ан кезде инені рса абыр асыны ж мса тіндеріне қ құ қ қ ғ ң ұ қ мы ын с йекті алды ы – жо ар ы ырынан 1, 0 см ішке арай қ ү ң ңғ ғ ғ қ қ енгізеді. Екі жа ты жамбас ішілік жансыздандыру кезінде рбір қ ә жа тан 200 мл-ден 0, 25 қ % новокаин ерітіндісі енгізіледі.

 абыр а аралы ж йкелерді паравертебральды блокадасы Қ ғ қ ү ң абыр аларды к абыр а аралы ж йкелерді паравертебральды блокадасы Қ ғ қ ү ң абыр аларды к птеген сыны тарында жасалады. қ ғ ң ө қ абыр а Қ ғ аралы ж йкелерді тежеу шін новокаин ерітіндісі қ ү ү паравертебральды сызы тан сырт а арай, р сын ан қ қ қ ә ғ абыр аны астына, сонымен оса жо ары ж не т мен қ ғ ң қ ғ ә ө орналас ан бір абыр аны астына енгізіледі. 1 қ қ ғ ң % новокаин ерітіндісі р инъекция а 6 – 8 мл м шерде олданылады. ә ғ ө қ

 Мойынны вагосимпатикалы блокадасың қ кеуде клеткасы мен кеуде уысы м шелері оса за ымдан ан Мойынны вагосимпатикалы блокадасың қ кеуде клеткасы мен кеуде уысы м шелері оса за ымдан ан кезде жасалады. қ ү қ қ ғ Новокаин ерітіндісі т с – б ана – емізікшелік б лшы етті ө ұғ ұ қ ң арт ы шетіні ортасынан тетін н ктеге енгізіледі. қ ң ө ү Вишневский бойынша мойынны вагосимпатикалы ң қ блокадасы

 Паранефральды блокада рса уысыны кейбір аурулары құ қ қ ң кезінде (жедел Паранефральды блокада рса уысыны кейбір аурулары құ қ қ ң кезінде (жедел панкреатит, ішек парезі), ішті ж не іштік арты ң ә ке істігіні жара аты кезінде, за жаншылу синдромы кезінде ң ң қ ұ қ жасалады. Нау ас блокада жасалмайтын б йірінде, қ ү XII абыр а қ ғ мен мы ын с йек ыры де гейінде орналас ан қ ү қ ң қ жасты шаны қ ң стінде жату керек. Д рігер с сауса ымен ү ә ұқ ғ XII абыр а мен қ ғ ар аны зын б лшы еті иылыс ан н тесін аны тап, сол қ ң ұ ұ қ қ қ ү қ жерге инені енгізеді. Инені шын паранефральды ке істікке ң ұ ң арай новокаинды жібере отырып енгізеді. қ Вишневский бойынша паранефральды блокада жаса ан кездегі ғ нау асты алпы қ ң қ

Наркоз – б л жасанды жасалатын, ұ нау асты есі болмайтын, анальгезия қНаркоз – б л жасанды жасалатын, ұ нау асты есі болмайтын, анальгезия қ ң к йінде болатын, рефлекстерді тежелуі ү ң мен миорелаксация болатын тере й ы. ң ұ қ

Наркоз теориялары 1) Бернарды коагуляционды теориясы ң (оны т сінігінше наркоз а олдан ан ң үНаркоз теориялары 1) Бернарды коагуляционды теориясы ң (оны т сінігінше наркоз а олдан ан ң ү ғ қ ғ препараттар нейрондар протоплазмасыны коагуляциясын тудырып, оларды ң ң метаболизмін згерткен); ө 2) липоидті теория (б л теорияны т сінігінше наркозда олданатын липидті ұ ң ү қ заттар ж йке клеткасыны абыр асынан тіп, ішке еніп, оны метаболизмін ү ң қ ғ ө ң згерткен); ө 3) протеин теориясы (наркотикалы заттар ж йке клеткаларыны белок – қ ү ң ферменттерімен байланысып, оларда ы тоты у – тоты сыздандыру процесстерін ғ ғ қ б зады); ұ 4) адсорбционды теория (б л теорияны т сінігінше наркотикалы заттар клетка ұ ң ү қ беткейіне адсорбцияланып, мембрана асиеттерін згертеді, я ни ж йке тініні қ ө ғ ү ң физиологиясын згертеді); ө 5) инертті газдар теориясы ; 6) нейрофизиологиялы теория қ (б л теория зерттеушілерді с ра тарына ұ ң ұ қ не рлым толы жауап береді, арнайы препараттарды серінен наркозды ғұ қ ң ә қ й ыны дамуын т сіндіреді). ұ қ ң ү

Наркоз – б л к п кешенді ауыр шара, оны рамына кіредіұ ө ң құНаркоз – б л к п кешенді ауыр шара, оны рамына кіредіұ ө ң құ : 1) Наркотикалы й ы қ ұ қ (наркозды ша ыртатын қ препараттардан пайда болады). рамына кіреді: Құ а) есіні болмауы ң – толы ретроградты амнезия (нау асты қ қ ң есінде наркоз кезінде бол ан жа дайлар алады); ғ ғ қ б) сезімталды ты т мендеуі қ ң ө (парестезия, гипестезия, анестезия); в) анальгезия ; 2) нейровегетативті блокада 3) миорелаксация 4) мірге ажетті функцияларды жа дайын са тап т ру ө қ ң ғ қ ұ : газ алмасу, ан айналу, алыпты ж йе ж не м ше ан қ қ ү ә ү қ айналымын. 5) метаболизм процесстерін ажетті де гейде стап т ру қ ң ұ ұ

Наркотикалы заттарды а за а енгізу қ ғ ғ жолына байланысты наркозды жіктелуі: ң ИнгаляциондыНаркотикалы заттарды а за а енгізу қ ғ ғ жолына байланысты наркозды жіктелуі: ң Ингаляционды осарлан ан Қ ғТамыр ішілік Эндотрахеальды Маскалы қ

Ингаляционды наркозды т рлеріқ ң ү Ингаляционды наркоз дегеніміз қ – бу ж не ә газИнгаляционды наркозды т рлеріқ ң ү Ингаляционды наркоз дегеніміз қ – бу ж не ә газ т різді наркотикалы заттарды тыныс ә қ алдыратын жансыздандыруды т рі ң ү.

Наркозды клиникалы а ымың қ ғ Наркозды сатылары ң 1 - бастап ы, АНАЛЬГЕТИКАЛЫ кезе ;Наркозды клиникалы а ымың қ ғ Наркозды сатылары ң 1 — бастап ы, АНАЛЬГЕТИКАЛЫ кезе ; қ Қ ң 2 – ОЗУ кезе і; Қ ң 3 – ХИРУРГИЯЛЫ Й Ы кезе і; Қ Ұ Қ ң 4 – ОЯНУ кезе і. ң

Артузио бойынша І кезе ш де гейге ң ү ң б лінеді: ө І деАртузио бойынша І кезе ш де гейге ң ү ң б лінеді: ө І де гей – толы емес жансыздандыру ң қ ж не толы естен айырылуды ә қ ң (амнезия) жо ты ы; қ ғ ІІ де гей – толы жансыздандыру ж не ң қ ә есінен т гелдей айырылмайды; ү ІІІ де гей — толы жансыздандыру мен ң қ есінен айырылу.

Екінші кезе – озу кезе і: ң қ ң Б л ми астылы б лімдерді тежелуЕкінші кезе – озу кезе і: ң қ ң Б л ми астылы б лімдерді тежелу ұ қ ө ң серіні ы палынан шы аныны ар асында ә ң қ ққ ң қ болады. Клиникалы к рінісі к п т рлі. қ ө ө ү азіргі кездегі анестезиологияда сыр ат а Қ қ қ наркоз беруде озу кезе іні клиникалы қ ң ң қ белгілерін болдырмайтын, білдірмейтін д рілерді олданады (барбитураттар, ә қ сомбревин, катамин, седуксен, ардуан, калипсол, риланиум, т. б. ).

ІІІ кезе – хирургиялы й ы кезе ің қ ұ қ ң ІІІ кезе –ІІІ кезе – хирургиялы й ы кезе ің қ ұ қ ң ІІІ кезе – хирургиялы й ы ң қ ұ қ кезе іні : ң ң ІІІ 1, ІІІ2, ІІІ3, ІІІ4 де гейлерін ажыратады. ң

ІІІ1 – де гейі – к з алмасыны оз алу ң ө ң қ ғІІІ1 – де гейі – к з алмасыны оз алу ң ө ң қ ғ де гейі. Б л де гейде тыныс алу мен ң ұ ң тыныс шы ару бір алыпты – жасанды ғ қ аспап ар ылы алыптасады. К з қ қ ө арашы ы тарыл ан, жары а аны қ ғ ғ ққ қ серленеді. К з алмасы до а бойымен ә ө ғ жай, баяу оз алыста болады. М йіз қ ғ ү абы , к мей, ж т ынша рефлекстері қ қ ө ү қ қ ж не А , тамыр со ысы, б лшы ет к ші ә Қ ғ ұ қ ү алыпты де гейде са тал ан. қ ң қ ғ

ІІІ2 – де гейі – м йіз абы рефлекс де гейі. ң ү қ қ ңІІІ2 – де гейі – м йіз абы рефлекс де гейі. ң ү қ қ ң Б л де гейді со ына арай м йіз абы ұ ң ң ң қ ү қ қ рефлексі жо алып, к з алмасыны ғ ө ң оз алысы то талады. К з арашы ыны қ ғ қ ө қ ғ ң жары а деген реакциясы — лсіз, к мей – ққ ә ө ж т ынша рефлекстері – жо. Тыныс алу ұ қ қ қ бір алыпты, тегіс, тере деп жиілей қ ң бастайды, А ж не тамыр со ысы Қ ә ғ алыпты де гейде. Б л сатыда б лшы қ ң ұ ұ қ еттер боса си бастайды, біра толы ң қ қ боса су болмайды. Б л де гейде ң ұ ң жасалатын операциялар ая — олда, іш қ қ уысында ы м шелерге, рефлекстері қ ғ ү ана рым ж йелі а залар а тере ірек ғұ ү ғ ғ ң наркозбен ж ргізіледі. ү

ІІІ3 – де гей – арашы ты ке ею де гейі. ң қ қ ң ңІІІ3 – де гей – арашы ты ке ею де гейі. ң қ қ ң ң ң Б л де гейде мірлік ма ызды ж йелер ұ ң ө ң ү мен а залар а эфирді уландыру ғ ғ ң серіні клиникалы белгілері бай ала ә ң қ қ бастайды. арашы тар ке ейген, Қ қ ң жары а м лдем сері жо. Тыныс алуы ққ ү ә қ т ра сыз, айнымалы т різді, б зыл ан, ұ қ ә ұ ғ А т мендеп, тамыр со уы жиілейді. Қ ө ғ Б лшы ет к ші бден т мендейді, тек ұ қ ү ә ө к кет пен сфинктерлер ызметі ө қ са талады. қ

ІІІ4 – де гей. Б л де гейге нау ас еш ң ұ ң қ уаІІІ4 – де гей. Б л де гейге нау ас еш ң ұ ң қ уа ытта жеткізілмеу ажет. Сипатты қ қ белгілері: арашы тарды тым ке еюі, қ қ ң ң абыр а аралы еттерді толы семуі, қ ғ қ ң қ А т мендеуі, лсіз, жіп т різді тамыр Қ ө ә ә со ысы, к кетті жиырылу абілетіні ғ ө ң қ ң т мендеп, сфинктерлерді семуі ө ң бай алады. қ

ІV – кезе – Гведелу бойынша ояну кезе і. ң ң Б л кезе де наркоздыІV – кезе – Гведелу бойынша ояну кезе і. ң ң Б л кезе де наркозды барлы ұ ң ң қ сипатыны керісінше ж руі бай алады. ң ү қ

Эндотрахеальды наркоз Эндотрахеальды наркоз

Эндотрахеальды наркозды ң арты шылы ы. қ ғ 1. лі ке істікті болмауына байланытыЭндотрахеальды наркозды ң арты шылы ы. қ ғ 1. лі ке істікті болмауына байланыты Ө ң ң анестетикті м лшерлеуге м мкіндікті болуы; ө ү ң 2. Наркозды жылдам ба ылап т ру (наркозды қ ұ қ осындыны кпе альвеолаларына тікелей қ ң ө т суі); ү 3. Тыныс жолдары тімділігіні болуы; ө ң 4. Аспирациялы ас ынуларды алдын алу; қ қ ң 5. Трахеобронхиальды ж йені санациялау ү м мкіндігі. ү

 Наркоз аппараттары Наркоз аппараттары

Аппарат НАРКОН-6 Аппарат НАРКОН-

 «Аппарат – нау ас» ж йесі қ ү о ашалануыны д режесіне байланысты газ «Аппарат – нау ас» ж йесі қ ү о ашалануыны д режесіне байланысты газ ң ң ә ткізетін наркоз аппараттарыны ө ң 4 т рін ү ажыратады: Ашы ж йе қ ү Жартылай ашы ж йе қ ү Жартылай жабы ж йе қ ү Жабы ж йе қ ү

Анестезиологияда ы б лшы ет ғ ұ қ релаксанттары. Кураре - б л ұ экстракт-шырын,Анестезиологияда ы б лшы ет ғ ұ қ релаксанттары. Кураре — б л ұ экстракт-шырын, Британды қ Гвианада сетін ө сімдіктерді ө ң тамырларынан алынады. Осы айма та мір қ ө с ретін индеецтар ү здеріні сада ө ң қ о тарын сол қ шырынмен жа ып ғ оятын. қ

Б лшы ет релаксанттарын олдану ұ қ қ ма саттары. қ 1. Негізгі наркотикалы заттыБ лшы ет релаксанттарын олдану ұ қ қ ма саттары. қ 1. Негізгі наркотикалы затты зиянды серін қ ң ә басу 2. Белсенді тынысты басып, жасанды тыныс алдыру а ауыстыру ғ 3. Гипотермия кезінде б лшы ет тырысуын ұ қ т мендету ө 4. Эндоскопия ткізу жа дайын жа сарту ө ғ қ 5. Наркотикалы ж не шок а арсы серін қ ә қ қ ә к шейту ү

Интернет сайттары 1. 1. www. sprinter. ru 2. 2. www. inauka. ru 3. 3.Интернет сайттары 1. 1. www. sprinter. ru 2. 2. www. inauka. ru 3. 3. www. interventor. ru 4. 4. www. mds. kz Пайдалан ан дебиеттерғ ә

  Назарлары ыз а рахмет!!! ң ғ Назарлары ыз а рахмет!!! ң ғ
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.