Презентация Жакупова А. 6-044 гр

Скачать презентацию Жакупова А. 6-044 гр Скачать презентацию Жакупова А. 6-044 гр

ghakupova_a._6-044_gr.ppt

 • Размер: 1.7 Mегабайта
 • Количество слайдов: 92

Описание презентации Презентация Жакупова А. 6-044 гр по слайдам

ара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ Ж палы аурулар ж не дерматовенерология кафедрасы ұқ ә Сара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ Ж палы аурулар ж не дерматовенерология кафедрасы ұқ ә С Ж Ө Мерез, соз, вирусты ж не т ым уалайтын ә ұқ қ дерматоздарды рациональді дифференциальді ң диагностикасы, амбулаторлы жа дайда ж ргізу ғ ү тактикасы мен динамикалы ба ылау алгоритмі қ қ Тексерген: Беймбетова М. Р. Орында ан: ғ 6-044 -ЖМФ Жакупова А. ара анды Қ ғ —

Сифилис - LUES Treponema pallidum т удыратын созылмылы инфекционды ауру. – полиорганды заСифилис — LUES Treponema pallidum т удыратын созылмылы инфекционды ауру. – полиорганды за ымдануқ – сатылы а ым ғ

КЛАССИФИКАЦИЯ: Т ымдасты : ұқ қ Spirochaetaceae Туыстасты : қ Treponema Т р: үКЛАССИФИКАЦИЯ: Т ымдасты : ұқ қ Spirochaetaceae Туыстасты : қ Treponema Т р: ү Treponema p а llidum

МОРФОЛОГИЯ • Форма- спиралт різдіә • 8-14 оралма. • оз ал ыш: Қ ғМОРФОЛОГИЯ • Форма- спиралт різдіә • 8-14 оралма. • оз ал ыш: Қ ғ ғ — поступательные — айналмалы — маякт різді ә оз алыстар қ ғ

ТИНКТОРИАЛЬ ДІ АСИЕТТЕРІҚ : • Анилинді бояулар а нашар боялады ғ • Романовский-Гимзе –ТИНКТОРИАЛЬ ДІ АСИЕТТЕРІҚ : • Анилинді бояулар а нашар боялады ғ • Романовский-Гимзе – а шыл ыз ылт т с қ қ ғ ү • Морозов бойынша к містендіруде ү – ара т сқ ү

Резистенттілік: • Сырт ы ортада қ т ра сызұ қ   Резистенттілік: • Сырт ы ортада қ т ра сызұ қ (кептіргенде леді) ө • суы та маталарда 50 т у. қ ә • 40° С – патогенді абілеттерін қ жо алтады; ғ • 48 ° С — 10 мин ішінде жойылады;

Эпидемиология • Адам ана ауырадығ • экспериментте – маймылдар мен ояндар қ  Эпидемиология • Адам ана ауырадығ • экспериментте – маймылдар мен ояндар қ Таралу жолдары: • Жынысты қ — негізгі • Контактты — сиректеу (киім, т рмыс ұ заттары) • Плацента ар ылы қ

Патогенез:   Ену жолдары : шырышты абат қ тері беткейіні микрожара аттарыПатогенез: Ену жолдары : шырышты абат қ тері беткейіні микрожара аттары ң қ Лимфа тамырлары мен т йіндерімен миграция ү ана ыс қ ғ (Герксгеймер реакциясы ) генерализденген диссеминация

СИФИЛИСті кезе дерің ң СИФИЛИСті кезе дерің ң

Инкубационды кезең (ИК) : • 10нан 90 т улікке дейін ( ә орташа - 21-24к нИнкубационды кезең (ИК) : • 10нан 90 т улікке дейін ( ә орташа — 21-24к н ү ) • ИКде – клиникалы к ріністер қ ө болмайды, ал серологиялы қ реакциялар (АДні б лінуі) детте теріс ң ө ә н тиже береді ә

Біріншілік кезең : атты шанкр  7-10 к ннен со қ ү ң регионалдіБіріншілік кезең : атты шанкр 7-10 к ннен со қ ү ң регионалді лимфоаденит 5-6 аптадан со ң полиаденит генерализденген спирохетемия • Біріншілік за ым тырты танады. қ қ • « атты қ шанкр» пайда бол аннан кейін ғ ем ж ргізілмеген ү жа дайда ғ 6-7 аптадан соң екіншілік кезе ң

Сифилис кезінде за ымдануқ • атты шанкр Қ – жыныс м шелерінде, ү ерін шырыштыСифилис кезінде за ымдануқ • атты шанкр Қ – жыныс м шелерінде, ү ерін шырышты абатында, тілде, қ десна, бадамшаларда пайда болады. Форма: — жыныс м шелерінде, ү ерінде, тілде – домала қ немесе сопа тау; қ — десна – жартыай т різді созыл ан; ә ғ — Ауйыз б рышында– ұ трещина т різді. ә

Біріншілік сифилис. Т менгі ерінні атты шанкрі. ө ң қ Біріншілік сифилис. Т менгі ерінні атты шанкрі. ө ң қ

Тілдегі біріншілік шанкр Тілдегі біріншілік шанкр

атты шанкрҚ • Ты ызды ы ғ ғ 2-3 см • Беткейден шы ып татты шанкрҚ • Ты ызды ы ғ ғ 2-3 см • Беткейден шы ып т рады, ғ ұ • Ауырсынусыз • Центрда – абырша сыз қ қ эрозия.

ШҚ регионалді  лимфоаденопат ИЯМЕН Ж РЕДІ Ү. Екіншілік инфекция осылса ойы тере дей қШҚ регионалді лимфоаденопат ИЯМЕН Ж РЕДІ Ү. Екіншілік инфекция осылса ойы тере дей қ қ ң т седі ү

   Екіншілік кезең генерализ денген спирохетеми я мен ішкі Екіншілік кезең генерализ денген спирохетеми я мен ішкі м шелерді ү ң за ымдану қ фазасы П апулез ді — розеолез ді и пустулез ді б ртпелер ө – сифилид тер. ыз ылт қ ғ т сті, ү горохтан бастап ( розеол алар ) тиын а дейінгі к лемде — ғ ө папул алар ; Ауыр формада- ішкіш , наркоман , АИВ- пустул алар ойы танады қ ( сифилистік рупийлер ). Б ртпелерді периодты жойылуы ( ө ң қ латентті кезе дең ) оздыр ышты жою а ба ыттал ан иммунды қ ғ ғ реакциялар а байланысты ғ. Алайда трепонем аларды бір ң б лігі ө л/ т йіндерү мен ішкі а заларда са талып аладығ қ қ.

Папулалар и розеолалар ( те ж палыө ұ қ !!!) орналасады :  - терідеПапулалар и розеолалар ( те ж палыө ұ қ !!!) орналасады : — теріде — ерін, тіл ( шында, б йір бетке ұ ү інде), бадамшада — ртты шырыштысында ұ ң Бадамшада– сифилистік ангина Екіншілік кезе ң

Екіншілік сифилис ПАПУЛАЛАР Екіншілік сифилис ПАПУЛАЛАР

Екіншілік сифилис. Табанда ы папулалар. ғ ПАПУЛАЛАР Екіншілік сифилис. Табанда ы папулалар. ғ ПАПУЛАЛАР

СИФИЛИСТІК АЛОПЕЦИЯ СИФИЛИСТІК АЛОПЕЦИЯ

шіншілік СИФИЛИСҮ (ойы ты Гумма) қ шіншілік СИФИЛИСҮ (ойы ты Гумма) қ

шіншілік сифилистегі за ымданулар - Ү қ гуммалар • Т мпешікті гуммозды ө сифилис • Топтасыпшіншілік сифилистегі за ымданулар — Ү қ гуммалар • Т мпешікті гуммозды ө сифилис • Топтасып орналас ан қ к к- ызыл т сті ө қ ү ауырсынусыз т мпешіктер ө • лшемі са жа а тан Ө ұ қ ңғ қ к гершін ж мырт асына ө ұ қ дейін • Тере ойы пайда ң қ болуымен жойылады • Со ы — тырты , ң қ перфорациялар, фистулалар

НЕЙРОСИФИЛИС (ж йке тіндеріндегі ү трепонемалар) НЕЙРОСИФИЛИС (ж йке тіндеріндегі ү трепонемалар)

Туа пайда бол ан сифилисғ Туа пайда бол ан сифилисғ

 • Туа пайда бол анғ сифилис - нау ас анасынан қ ры а беріледі ( • Туа пайда бол анғ сифилис — нау ас анасынан қ ры а беріледі ( оздыр ыш кіндік венасы ар ылы ұ ққ қ ғ қ таралады). • Ерте туа пайда бол ан ғ сифилис бірден туыл ан со (б ртпелер, пузырчатка, ішкі м шелерді ғ ң ө ү ң за ымы, остеохондриттер); қ • Кеш туа пайда бол ан ғ сифилис 5 жастан 15 жас арасында ( Хатчинсон триадасы -паренхиматозды кератит, «бошкет різді» тістер, кере дік). ә ң • Сифилисті атипті формасы — ң шанкрсыз ж не атерлі ә қ сифилис

 Хатчинсон т р иадасы паренхиматозды кератит, б шкет різді тістер, кере дік ө ә ң Хатчинсон т р иадасы паренхиматозды кератит, б шкет різді тістер, кере дік ө ә ң

Туа пайда бол ан сифилисғ атты та дайды Қ ң ң перфорациясы Туа пайда бол ан сифилисғ атты та дайды Қ ң ң перфорациясы

ТПБ сифилистегі за ымдарық • Емізулі балаларда - сифилистік    папулаларТПБ сифилистегі за ымдарық • Емізулі балаларда — сифилистік папулалар – 30% • Теріні ң диффузная сифилистік инфильтрациясы : — ала анда, табанда, жамбаста қ Ауыз айналасында — тырты тар қ • Ауыз б рышында сызы ты ұ қ тырты тар қ (Робинсон-Фурнье тырты тары) қ

Сифилис кезіндегі иммунитет • Инфекционды. А зада оздыр ыш бол ан а дейін ғСифилис кезіндегі иммунитет • Инфекционды. А зада оздыр ыш бол ан а дейін ғ қ ғ ғ ғ са талады қ • Сифилиспен инфицирленген адамдарда экзогенді реинфекция а ғ т ра тылыұ қ қ болады (шанкерлі иммунитет)

Сифилиске серологиялы зерттеулер қ келесі жа дайларда жасалады: ғ • сифилисті клиникалы белгілері ң қ барСифилиске серологиялы зерттеулер қ келесі жа дайларда жасалады: ғ • сифилисті клиникалы белгілері ң қ бар адамдар; • Кез келген генитальді ойы тары қ бар адамдар; • Сифилиспен ауыр ан адамны жынысты жолдасы, ғ ң қ екіншілік сифилисті нау аспен жа ын т рмысты қ қ ұ қ контакт бол андпар; ғ • Сифилисті аналардан туыл ан балалар; ғ • Бас а жынысты инфекция аны тал ан адамдар; қ қ қ ғ

Сифилисті клиникалы диагнозы міндетті ң қ т рде ү лабораторлы д лелдемені ә талап етеді. Сифилисті клиникалы диагнозы міндетті ң қ т рде ү лабораторлы д лелдемені ә талап етеді. • Treponema pallidumды тікелей аны тау қ — сифилис диагностикасында абсолютті критерий. • ТІКЕЛЕЙ ТЕСТТЕР: • Б л дістер ар ылы инфекция оздыр ышын ұ ә қ қ ғ тек ерте кезе де ң аны тады. қтемнопольді микроскопия Т. р allidum ДН Қ детекциясыны ң молекулярлы-биологиялы дісі (ПТР қ ә немесе ДН -зондтау) ҚНау астан алын ан қ ғ инфицирленген материалмен ояндарды қ ж тырту ұқ

ТЕМНОПОЛЬНАЯ МИКРОСКОПИЯ • Для диагностики первичных и вторичных поражений кожи • при раннемТЕМНОПОЛЬНАЯ МИКРОСКОПИЯ • Для диагностики первичных и вторичных поражений кожи • при раннем врожденном сифилисе , в редких случаях — при третичном сифилисе. • Образцы для микроскопии в темном поле могут быть получены путем пункции региональных лимфат. узлов, а также спинномозговой жидкости и амниотической жидкости. • Наличие непатогенных трепонем ( T. refringens, T. phagedenis ( reiteri ) в урогенитальном тракте и T. denticola в полости рта) затрудняет исследования материала из поражений в полости рта или прямой кишке, поскольку морфология этих трепонем сходна с таковой T. pallidum

Темнопольная микроскопия Темнопольная микроскопия

 Серологиялы дістер – қ ә сифилис лаб. диагностикасында ы ғ негізгі дістер Серологиялы дістер – қ ә сифилис лаб. диагностикасында ы ғ негізгі дістер ә • ан сарысуы мен ж лын с йы ты ында Қ ұ ұ қ ғ T. pallidum ге АД б лінуге ө негізделеді

Принципы серологической диагностики сифилиса   Отборочная реакция (нетрепонемный тест) с определением АТ(Принципы серологической диагностики сифилиса Отборочная реакция (нетрепонемный тест) с определением АТ( МР, VDRL) Данная схема диагностики позволяет снизить риск получения ложно(+) результатов и повысить чувствительность выявления инфекции. (+) результат в нетрепонемном тесте не может трактоваться как (+) серологический диагноз на сифилис без подтверждения в трепонемном тесте. • (-) результат (+) результат подтверждающий тест (трепонемный – ИФА, РСК, РПГА, РИФ )

 Сифилис скринингі   • Ж кті йелдерү ә • ан мен м Сифилис скринингі • Ж кті йелдерү ә • ан мен м шелер трансплантациясыны Қ ү ң • Кейбір профессионалді контингенттер (ас, білім, денсаулы саласы) қ • скери адамдар Ә • Бас бостанды ынан айырыл ан адамдар ғ ғ • Оперативті хирургиялы кірісуге дайынды та ы адамдар қ қ ғ • Стационарлы емге келген адамдар

. Емі - АБ (негізінен пенициллин перепараттары) Бензилпенициллин новокаин діт зыұ (син. : Novocillin,. Емі — АБ (негізінен пенициллин перепараттары) Бензилпенициллин новокаин діт зыұ (син. : Novocillin, Benzylpenicillinum, Biocillin). Препарат баяу сі еде ж не б лшы етке енгізгенге за сер ң ә ұ қ ә к рсетеді. ө Терапевт тік концентрация сы андақ 12 са ғ са талады қ. Тек б лшы етке енгізіледіұ қ 1 – 2 р ет в сутки по 300 000-600 000 ЕД. Детям до 2 лет – 50 000 ЕД/кг, от 2 до 7 лет – 250 000 ЕД/кг, от 7 до 14 лет – 500 000 ЕД/кг.

Для больных вторичным рецидивным, третичным, скрытым (ранним, поздним, неуточненным), висцеральным и нейросифилисом предусмотрен 3-летнийДля больных вторичным рецидивным, третичным, скрытым (ранним, поздним, неуточненным), висцеральным и нейросифилисом предусмотрен 3-летний срок диспансерного наблюдения. Клинико-серологический контроль проводят ежеквартально в течение 2 лет, а затем 1 раз в 6 мес в течение 3-го года.

 № 1 есеп • Нау ас Н. , 29 жаста, лсіздікке, мазасызды а, жыныс № 1 есеп • Нау ас Н. , 29 жаста, лсіздікке, мазасызды а, жыныс қ ә ққ м шелерінде ойы пайда бол анына ша ымданады. Пациентті ү қ ғ ғ арау барысында жыныс м шелерінде екі ауырсынусыз, шеті қ ү ты ыз ойы тар жіне жергілікті лимфа т йіндерді л аюы ғ қ ү ң ұ ғ аны талды. Диагнозы : біріншілік сифилис. қ • С ра тар: ұ қ • 1. зерттеу ж ргізу шін материалды алай алады? ү ү қ • 2. Сифилисті б л серонегативті кезе інде андай зерттеу ң ұ ң қ дістері ж ргізіледі? ә ү • 3. сифилис оздыр ышыны морфологиясы андай? қ ғ ң қ

Задача № 1 - ответ 1. Язву очищают ватным тампоном, смоченном в физ. растворе, при плохомЗадача № 1 — ответ 1. Язву очищают ватным тампоном, смоченном в физ. растворе, при плохом выделении тканевой жидкости, края язвы сдавливают пинцетом, содержимое язвы отбирают стерильной пипеткой, собранную жидкость наносят на предметное стекло для микроскопии. 2. В серонегативный период сифилиса применяют микроскопические методы исследования: • А) Микроскопия в темном поле зрения. Берутся 2-3 капли тканевой жидкости из язвы, готовится препарат «раздавленная капля» , микроскопируют в темном поле зрения (объектив х40, окуляр х10). • Б) Из тканевой жидкости готовится мазок, окрашивается по Романовскому — Гимзе. При микроскопии видны спирохеты бледно-розового цвета. Метод Левадити — импрегнация мазка серебром. В препарате при микроскопии трепонема имеет вид черной спирали на светлом фоне. • Г) РИФ: приготовленный мазок обрабатывается флюоресцирующими диагностическими сыворотками. При люминесцентной микроскопии видны извитые трепонемы • Д) Метод фазово-контрастной микроскопии. 3. Treponema pallidum имеет спиралевидную форму с одинаковыми по высоте завитками, до 12-14 штук. Движения разнообразные: сгибательные, поступательные, маятникообразные, винтообразные.

 № 2 есеп • . • Тері-венерологиялы диспансерге нау ас келді. қ қ Диагноз: № 2 есеп • . • Тері-венерологиялы диспансерге нау ас келді. қ қ Диагноз: сифилис, екіншілік кезе. ң • С ра тар: ұ қ • 1. Зерттеуге андай материал ал ан д рыс? қ ғ ұ • 2. Диагнозды д лелдеу шін андай серологиялы ә ү қ қ діс керек? ә • 3. Вассерман реакцисыны принципі неде? ң

Задача 2- ответ 1. Во вторичном периоде сифилиса на исследование следует взять кровь. 2. ДляЗадача 2- ответ 1. Во вторичном периоде сифилиса на исследование следует взять кровь. 2. Для подтверждения диагноза необходимо поставить реакцию Вассермана для выявления специфических иммуноглобулинов. 3. Реакцию Вассермана ставят по принципу РСК. Отличается она тем, что при реакции Вассермана может быть использован неспецифический антиген. Например, липоидный экстракт из бычьего сердца, кардиолипиновый АГ. Реакция с неспецифическим антигеном объясняется тем, что в сыворотке крови больного повышается содержание глобулинов и изменяется степень их дисперсности. Глобулины, вступая в соединение с липидными экстрактами, образуют комплекс, который связывает комплемент и поэтому гемолиз в гемолитической системе не наступает. Отсутствие гемолиза — положительная реакция — серологически подтверждает диагноз: «Сифилис» .

Соз • Соз(гонорея)- жынысты жолмен берілетін, жынысты контакті ар ылы қ қ қ берілетін, жиі кездесетінСоз • Соз(гонорея)- жынысты жолмен берілетін, жынысты контакті ар ылы қ қ қ берілетін, жиі кездесетін ауру. Б л несепа ар зегіні ірі деуімен ж не ұ ғ ө ң ң ә ауру тудыратын микроорганизм-гонооккы болуымен сипатталады. ң Гонореяны еркектер мен йелдерде біршама айырмашылы тары бар. ң ә қ • Еркек Гонореясы. Еркектерде ол тек жыныс жолымен ана ж ады. Жа а ғ ұғ ң гонорея (2 ай ауру кезінде) ж не созылмалы гонорея (2 айдан жо ары) деп ә ғ б лінеді. Ауруды бай алуы 3-тен 5-ке дейінгі к н аралы ында пайда ө ң қ ү ғ болады (кейде 1 к ннен- 2-3 апта аралы ында болады). ү ғ

 • Несепа арды алды ы б лігінде алдымен к ю сезімі ғ ң ңғ ө • Несепа арды алды ы б лігінде алдымен к ю сезімі ғ ң ңғ ө ү мен ышуы, сосын кілегейлі б ліністер қ ө бай алады(жыныс м шесіні басы). 3-4 к ннен кейін қ ү ң ү ауру былыстары атты к рінеді. Несепа ар зегіні құ қ ө ғ ө ң сырт ы тесігінде ызару мен ісіну пайда болып, ол қ қ ты ыздалып ж не аурулы болады. Ірі ғ ә ң б лінеді: лайланады, сары т сті ж не к п б лінеді. ө ү ә ө ө Несепшы аруда ауру пайда болады. Жалпы а за азап ғ ғ шегеді ж не лсіздік, оз ышты пайда болады. ә ә қ ғ қ Содан бас а б л олайсыз ж тырыл ан факт қ ұқ ғ ж йкені тоздырып, психо- эмоционалды стрессті ү алыптастырады. қ

 • йелдердегі гонорея. Еркектер сия ты ж тыруыны негізі жынысты жолмен Ә қ ұқ ң • йелдердегі гонорея. Еркектер сия ты ж тыруыны негізі жынысты жолмен Ә қ ұқ ң қ теді. Біра йелдерде, сіресе, жас ыздарда д ретханадан кейін, бас а ішкі ө қ ә ә қ киімнен, ж кеден, с лгіден ж уы м мкін. йелдерде созылмалы ж не латтенті ө ү ұғ ү Ә ә гонорея лсіз а ады. А ыр ы кезде оларда ауру белгілері бай алмай, с йтіп олар ә ғ қ ө ж ты- руды негізгі к зі болады. Жынысты м шелеріні рлысыны рт рлі ұқ ң ө қ ү ң құ ң ә ү болуына байланысты еркектер мен йелдер гонореясыны а ымы да р т рлі. ә ң ғ ә ү • Несепа ар зегіні за ымдануы йелдерде еркектердікі сия ты теді. йелдерде ғ ө ң қ ә қ ө Ә инфекцияны тез тере енуі, несепа ар зегіні ыс алы ымен байланысты. ң ң ғ ө ң қ қ ғ Жедел сатысында несепа ар зегі ауырады, кілегей, кейіннен ірі б лінеді, ғ ө ң ө ызаруы ж не несепа ар зегіні сырт ы тесігінде ісіну пайда болады. қ ә ғ ө ң қ • Гонорея ынап пен жатырды мойнына за ым келтіруі м мкін. Оларды кілегей қ ң қ ү ң абы ы ж мсарып, ірі деп кетеді. Ішті т менгі б лімінде ауру сезімі қ ғ ұ ң ң ө ө бай алады. қ • Б л жатырды кілегей абатыны за ымдалуына келеді. Б л жа дай ішті ұ ң қ ә ұ ғ ң т менгі жа ын ауыртып, температурасын жо арылатып, ынаптан ретсіз анны ө ғ ғ қ қ ң б лінуіне кеп со тырады. Жатырды кілегейлі абы ыны за ымдануы ауіпті, ө ә қ ң қ ғ ң қ қ біріншіден ол жатыр т тігіне, ж мырт асына ж не рса уысына ү ұ қ ә құ қ қ инфекцияны туіне жол ашады; екіншіден- егер йел ж кті болса, ң ө ә ү жатырында ы ры за ымдалып, оны дамуы нашарлайды. ғ ұ қ қ ң

ДИАГНОСТИКА ГОНОРЕИ • Диагностика основана на данных анамнеза, физикального исследования. Основные методы лабораторной диагностики гонореиДИАГНОСТИКА ГОНОРЕИ • Диагностика основана на данных анамнеза, физикального исследования. Основные методы лабораторной диагностики гонореи — бактериоскопический и бактериологический, направлены на обнаружение возбудителя. Идентификацию гонококка осуществляют по трём признакам: диплококк, внутриклеточное расположение, грамотрицательный микроорганизм. В связи с высокой способностью к изменчивости под влиянием неблагоприятных воздействий окружающей среды гонококк не всегда можно обнаружить при бактериоскопии, чувствительность и специфичность которой составляют 45– 80% и 38% соответственно. Для диагностирования стёртых и асимптомных форм гонореи, а также у детей и беременных, более подходящим является бактериологический метод. Посев материала производят на специально созданные искусственные питательные среды. При загрязнённости материала посторонней сопутствующей флорой выделение гонококка становится затруднительным, поэтому для его обнаружения используют селективные среды с добавлением антибиотиков.

 • При невозможности произвести посев незамедлительно, материал для исследования помещают в транспортную среду. Выросшие на • При невозможности произвести посев незамедлительно, материал для исследования помещают в транспортную среду. Выросшие на питательной среде культуры подвергают микроскопии, определяют их свойства и чувствительность к антибиотикам. Чувствительность бактериологического метода — 90– 100%, специфичность — 98%. Материал для микроскопии и посева берут ложечкой Фолькмана или бактериологической петлёй из цервикального канала, влагалища, уретры, при необходимости — из прямой кишки или любого другого места, где предположительно может находиться гонококк. Из прямой кишки берут соскоб или смывы изотоническим раствором натрия хлорида.

Порядок диагностики гонореи: • 1. Бактериоскопия (анализ свежеокрашенного мазка, взятого из 3-х точек: U,Порядок диагностики гонореи: • 1. Бактериоскопия (анализ свежеокрашенного мазка, взятого из 3-х точек: U, V, C), при остром течении гонореи возбудитель располагается в основном внутри лейкоцитов, а при хроническом — внеклеточно. • 2. Бактериологическое исследование, с определением чувствительности к антибактериальным препаратам. Показания: • неоднократное получение отрицательного результата бактериоскопии; • • наличие в мазках из патологического материала подозрительных на гонококк микроорганизмов; • • при клиническом или эпидемиологическом подозрении на гонорею. • 3. Реакция иммунофлюоресценции (РИФ). • 4. Иммунофлюоресцентный анализ (ИФА). • 5. Молекулярные методы: полимеразная цепная реакция и лигазная цепная реакция (ПЦР, ЛЦР). • 6. При отсутствии гонококков в мазках и посевах проводятся провокационные пробы с использованием иммунологических, химических, термических методов, обязательно учитываются возможные осложнения и последствия при их проведении:

 • 1) химическая — смазывание уретры на глубину 1— 2 см 1— 2 % раствором • 1) химическая — смазывание уретры на глубину 1— 2 см 1— 2 % раствором нитрата серебра, прямой кишки на глубину 4 см 1 % раствором Люголя в глицерине, цервикального канала на глубину 1— 1, 5 см 2— 5% раствором нитрата серебра; • 2) биологическая — введение внутримышечно гоновак-цины в дозе 500 млн. микробных тел или одновременное введение гоновакцины с пирогеналом в дозе 200 МПД; • 3) термическая — ежедневная диатермия в течение 3-х дней (в 1-й день в течение 30 мин, во 2-й день — 40 мин, в 3-й — 50 мин) или индуктотермия в течение 3-х дней по 15— 20 мин. Отделяемое для лабораторного анализа берется ежедневно через 1 час после физиотерапевтических процедур; • 4) физиологическая — взятие мазков в дни менструации; • 5) комбинированная — проведение биологической, химической и термической провокационных проб в один день. Отделяемое берётся через 24, 48 и 72 часа, а посевы проводятся через 72 часа после проведения комбинированной пробы.

ЛЕЧЕНИЕ ГОНОРЕИ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГОНОРЕИ • Физиотерапию в виде магнитотерапии, индуктотермии, электрофореза и фонофореза лекарственных веществ,ЛЕЧЕНИЕ ГОНОРЕИ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГОНОРЕИ • Физиотерапию в виде магнитотерапии, индуктотермии, электрофореза и фонофореза лекарственных веществ, лазеротерапии, терапии ультрафиолетовым облучением и ультравысокими частотами применяют при отсутствии острых явлений воспалительного процесса. МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГОНОРЕИ • В лечения гонореи основное место принадлежит антибиотикотерапии для воздействия на возбудителя. Однако следует учитывать рост штаммов гонококка, устойчивых к применяемым в настоящее время антибиотикам. Причинами неэффективного лечения могут служить широкие возможности гонококка образовывать Lформы, вырабатывать βлактамазу, сохраняться внутри клеток. Лечение назначают с учётом формы заболевания, локализации воспалительного процесса, наличия осложнений, сопутствующей инфекции, ограничения применения ЛС изза наличия у них побочных эффектов, чувствительности возбудителя к антибиотикам.

Схемы лечения гонореи: • Этиотропное лечение свежей гонореи нижних отделов мочеполовой системы без осложнений заключаетсяСхемы лечения гонореи: • Этиотропное лечение свежей гонореи нижних отделов мочеполовой системы без осложнений заключается в назначении одного из антибиотиков: • цефтриаксон — 250 мг внутримышечно однократно или • азитромицин — 2 г внутрь однократно или • ципрофлоксацин — 500 мг внутрь однократно или • цефиксим — 400 мг внутрь однократно или • спектиномицин — 2 г внутримышечно однократно. • Альтернативные схемы лечения: • офлоксацин — 400 мг внутрь однократно или • цефодизим — 500 мг внутримышечно однократно или • канамицин — 2, 0 г внутримышечно однократно или • триметоприм + сульфаметоксазол (80 мг + 400 мг) — 10 таблеток внутрь 1 раз в день 3 дня подряд.

 • Для этиотропного лечения гонореи нижних отделов мочеполовой системы с осложнениями и гонореи верхних отделов • Для этиотропного лечения гонореи нижних отделов мочеполовой системы с осложнениями и гонореи верхних отделов и органов малого таза применяют: • цефтриаксон — 1 г внутримышечно или внутривенно каждые 24 ч 7 дней или • спектиномицин — 2, 0 г внутримышечно каждые 12 ч 7 дней. • Альтернативные схемы лечения: • цефотаксим — 1 г внутривенно каждые 8 ч или • канамицин — 1 млн ЕД внутримышечно каждые 12 ч или • ципрофлоксацин — 500 мг внутривенно каждые 12 ч.

Вирусты дерматоздар • Вирусты этологиялы дерматоздар тер і ауруларыны ң ішінде лкен топты райды ж неВирусты дерматоздар • Вирусты этологиялы дерматоздар тер і ауруларыны ң ішінде лкен топты райды ж не жиі кездеседі. О ан ү құ ә ғ шы , с йелдер, атынасты лу (моллюск), ткір ұ қ ү қ ұ ө шты кандилома жатады. Ересектерде вирусты тері ұ аурулары 3-4 % , балаларда (сирек 5-8 жаста) – 9, 5 % райды. Вирусты ену жолдары р т рлі: тері, құ ң ә ү инфицирленген заттар, кілегей абаттары (нау ас қ қ адамдармен вирус тасымалдаушыларымен жынысты қ атынаста болу, с йісу), ауа тамшылы жолдар ар ылы қ ү қ беріледі.

Жай герпес • Жай герпес (gerpes simplex) немесе к піршікті теміреткі, те жиі кездеседі. өЖай герпес • Жай герпес (gerpes simplex) немесе к піршікті теміреткі, те жиі кездеседі. ө ө • Этиология ж не патогенезі: ә • Герпес вирусына 4 морфологиялы қ састы ы бар вирустар жат ызады: ұқ ғ қ • 1. ЖГВ • 2. Varicella zoster вирусы • 3. желшешек пен белдемелі теміреткі оздыр ышы қ ғ • 4. Эпштайн – Барр ж не ә цитомегаловирустары

Жай герпес вирусыны екі ң серотипі бар (ЖГВ) • ЖГВ 1 мен атынас барлы адамдарда мірініЖай герпес вирусыны екі ң серотипі бар (ЖГВ) • ЖГВ 1 мен атынас барлы адамдарда міріні 18 айдан қ қ ө ң ас ан кезде пайда болады. Бірінші атынастан кейін, қ қ вирус тыныс алу жолдары ар ылы еніп, штік нервіні қ ү ң ганглий жасушаларына енеді. Еш андай клиникалы қ қ к рініс бермей осы к йінде латентті формада за уа ыт ө ү ұ қ қ са талады. қ • ЖГВ 2 мен бірінші атынас жынысты жетілу барысында, қ қ сексуальды белсенділік кезінде туындайды. Вирус біріншілік к рініс бергеннен кейін, ЖГВ 1 т різді белсенсіз ө ә формада болады, сакральды ганглий жасушаларында орналасады. • ЖГВ 1 детте, керато – конъюктивит, ауыз ж не ерін ә ә айма ында б рітпелер пайда болады. ғ ө • ЖГВ 2 де гениталий айналасында б рітпелерді пайда ө ң болуымен ж реді. ү

Клиникалы к рінісіқ ө • Жай герпес элементтері м рын анаттарында, ауыз ұ қ б рышында,Клиникалы к рінісіқ ө • Жай герпес элементтері м рын анаттарында, ауыз ұ қ б рышында, жыныс м шелерінде, ерін шында ұ ү ұ орналасады. • Бастап ыда бір жерде, жиі екі немесе оданда к п жерде қ ө орналасады. Шектелген гиперемия фонында майда диаметрі 1 ден 3 мм дейінгі к піршіктер п. б. р оша та 2 ө Ә қ ден 10 к піршікке дейін болады. К піршіктер топпен ө ө орналасады, м лдір экссудат болады, кейін б л экссудат ө ұ 2-3 кун ткеннен кейін арауытады. Егер к піршік ө қ ө мацерация а душар болмаса, одан рі оларды ғ ә ң рамында ы с йы ты р ап, сары с р абы а құ ғ ұ қ ққ айналып, 5-6 к нде, артында аздап гиперемиялан ан ү ғ немесе пигменттелген да пайда болады. К піршік қ ө жарыл ан жерден теріс б лігінде ашы ызыл т сті ғ ө қ қ ү полициклойдты эрозия п. б. Жалпы жа дайы алыпты, ғ қ кейде нау астарды б лшы етті ауырсынуы, алтырау, қ ң ұ қ ң қ дене температурасы 38-39 С к терілуі м мкін. ө ү

Диагностика Клиникалы к рінісі мен орналасуы алыпты қ ө қ болса табу иын а соДиагностика Клиникалы к рінісі мен орналасуы алыпты қ ө қ болса табу иын а со пайды. қ ғ қ Жыныс м шелерінде орналас ан жай герпес ү қ атты шанкрге састы жа ынан с йкес келуі қ ұқ қ ғ ә м мкін. Біра герпесте шанкрга ара анда эрозия ү қ қ ғ полициклды дерісті болып келеді. Б рітпелер бір ү ө біріне осылып т ратын са эрозиялардан қ ұ ұ қ т рады, атты шанкрга ара анда, инфильтратсыз ұ қ қ ғ абын ан негізде орналасады. қ ғ арапайым шы ты аны тауда цитологиялы Қ ұ қ қ қ дісті олдану а болады. ырындыны зерттеуді ә қ ғ Қ к лдіреуік пайда бол аннан 2-3 к ннен кейін ү ғ ү ж ргізеді. Романовский Гимзе бояуымен боя анда ү ғ 3-4 немесе оданда к п ядролы базофильдік ө цитоплазмалы алып жасушалар аны аталады. қ Ядролары жа ын біріне абаттаса орналасады. қ қ

Емі • Сырт ы ем ретінде анилин бояуларыны спиртті қ ң ерітінділері, ішінде вирус а арсыЕмі • Сырт ы ем ретінде анилин бояуларыны спиртті қ ң ерітінділері, ішінде вирус а арсы препараттар бар, қ қ соны ішінде фукорцин, жа па майлар (оксолинді 3 ң қ % , тербофенді 3-5 % , зовиракс ацикловир) олданылады. қ Жа сы терапиялы н тиже емді ертерек олдана қ қ ә қ баста анда бай алады. Лейкоцитарлы интерферон ғ қ қ ерітіндісін за ымдал ан оша а к ніне 6-7 рет қ ғ ққ ү олданады. Рецидивтерді то тату шін имунитетті қ қ ү жо арылату ажет. Герпетикалы поливалентті ғ қ қ вакцинаны иы а тері ішіне 0, 1 мл арасына 2-3 к н ққ ү салып, 10 к ндік курс ж ргізіледі. Шамалы н тижелі ем ү ү ә ретінде дистиляциялан ан су немесе натрий ғ хлоридіні иозотоникалы ерітіндісінде ң қ дезоксиребонуклеаза 10-25 мг нта ын ерітіп енгізу ұ ғ олданылады. Инъкцияны к нара жасайды, емдеу қ ү курсы 6-10 к н. шы та ацикловирді (зовиракс, ү Ұ қ ң виролекс) жо ары терапиялы сері бар, оны ғ қ ә айталамалы шы та 200 мг нан т улігіне рет ішеді, қ ұ қ ә за ты ы к н. ұ қ ғ ү

С йелдерү • арапайым, жалпа немесе жас спірімдік, Қ қ ө шкірлі, табан с йелдеріС йелдерү • арапайым, жалпа немесе жас спірімдік, Қ қ ө шкірлі, табан с йелдері ажыратылады. ү ү • оздыр ышы адам папиломасыны вирусы Қ ғ ң (АПВ). Кез келген жаста ы адамдар ауыруы ғ м мкін, дегенмен ал аш ы екі т рімен балалар ү ғ ғ ү мен жас спірмдере жиі кезедеседі. Ауру ө контагиозды. • арапайым с йелдер, Қ ү АПВ-2 ж не АПВ-3 пен ә ша ырылады, негізінен олда орналасады, қ қ бетте, еріндерді ызыл, сіресе ауыз ң қ ә б рыштарыны , жиегінде, ауыз уысыны ұ ң қ ң кілегей абатында сирек аны талады. қ қ арапайым с йел диаметрі 1 см т йін т різді, Қ ү ү ә консистенциясы ты ыз, тері стінен к теріліп ғ ү ө т ратын, с р немесе тері т стес рылым ұ ұ ү құ болып табылады. за уа ыт т ратын с йелдер Ұ қ қ ұ ү емізікше т різді, сті м йізделген болады. ә ү ү

 • Жалпа немесе жас спімдік с йелдер – АПВ – 3 қ ө ү пен • Жалпа немесе жас спімдік с йелдер – АПВ – 3 қ ө ү пен ша ырылады, балалар мен жас спірімдерде қ ө жиі кезедеседі. Олар тері стінен б лініп к рініп, ү ө ө т йін т різденіп, диаметрі 3-мм ге дейін, жиі ү ә полигональды формалы болады. Б ртпелер к біне ө ө бетте бай ал анда, жиірек ерінні ызыл жиегіне де қ ғ ң қ таралады. • Ала ан – табан с йелдері – ала ан мен табанда қ ү қ орналасады. АПВ – 1 мен ша ырылатын тере қ ң кератозды ж не АПВ – 2 ж не АПВ – 3 пен ә ә ша ырылатын беткей т рлерін ажыратамыз. Тере қ ү ң кератозды т рлері ауырсынбалы оша ты, д гелек ү қ өң 1 см диаметрлі формалы болады. С йелді орталы ү ң қ б лігін алып таста анда орнында ыл алды емізікше ө ғ ғ т різді м йізді са иналар алады. ә ү қ қ

Диагноз • Диагноз ою о ай. Кей жа дайда ыз ылт т сті ж не қДиагноз • Диагноз ою о ай. Кей жа дайда ыз ылт т сті ж не қ ң ғ қ ғ ү ә ышитын жалпа теміреткіден ажырату ажет папулалары қ қ қ балауыз т різді жылтырайды, кіндік т різді ортасы т сі кі ә ә ү ң к лгін ызыл т сті ж не ышынуды ша ырады. Ал теріні ү қ ү ә қ қ ң с йелді туберкулезінде шеткі ыз ылт т сті инфильтратты ү қ ғ ү оша болады. Со ы уа ытта АПВ — ын ажыратуда қ ңғ қ сигналды амплификациялы діс олданылады. Оны қ қ ә қ ң негізінде екеулік гендік ры ж йесі – құ қ ү Digene Hibrid Capture System II. Осы жо ары мамандандырыл ан діс ғ ғ ә ар ылы АПВ – канцерогендік т рлерін аны тайды қ ң ү қ (16, 18, 31, 33, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) ж не т менгі ауіп ә ө қ типтерін (6, 11, 42, 43, 44) аны талады. қ

Емі • Вирус а арсы жа па майлар олданылады: 3қ қ % оксолинд і, 5 %Емі • Вирус а арсы жа па майлар олданылады: 3қ қ % оксолинд і, 5 % торбофенді, 0, 5 % бонафтонды, сонымен атар 5 қ % фторурацилді, 20 % подофиллин ерітіндісі, 10-15 % с т ж не салицил ыш ылы. Ауыр ү ә қ қ жа дайларда интерферон к нара оша ішіне енгізеді. ғ ү қ Криотерапиямен электрокоагуляция, салкодерм препараты, ферезол препаратымен к йдіру жа сы ү қ сер етеді. ә • шкір с йелдер АПВ – 6 мен АПВ – 11 ша ырады. Ол Ү ү қ амыр т різді, б лікті рылымды, формасы бойынша қ ә ө құ т сті ыры абатты немесе ораз айдарын еске ү қ қ салады, жі ішке негізде орналас ан, басында 2-3 мм ң қ райды. Беті мацерациялан анда аны ызл т ске құ ғ қ қ ү айналады, жара аттан анда же іл анайды. қ ғ ң қ • Емі: Бірен саран элементтерде ота (электрокоагуляция, криодеструкция, ию) жасалады. қ Жайыл ан рістерде зовиракс (ацикловир ), 20-25 ғ ү % подофиллинмен, 5 % фторурацилмен, солкадерм мен жа па майлар олданылады. қ қ

атынасты лу (Моллюск)Қ қ ұ • Дерт с зілген е лкен ү ң үатынасты лу (Моллюск)Қ қ ұ • Дерт с зілген е лкен ү ң ү Molitar hominis вирусымен ша ырылады, оны ж тыр ышты ы т жірибеде қ ң ұқ ғ ғ ә д лелденген. Инфекцияны ж уы нау ас адаммен немесе ә ң ұғ қ вирус тасымалдаушымен тікелей атынаста бол анда, қ ғ сонымен атар ластан ан к тім заттарын, ванна, бассейн, қ ғ ү й заттарын олдан аннан болады. Жиі балалар ауырады. ү қ ғ Инкубациялы кезе 2 апта немесе оданда да к п. қ ң ө • Клиникалы к рінісері: М лшері 1-8 мм дейін, т с сау қ ө ө ү ә терідей немесе с р т сті, пішіні жартышар т різді, ұ ү ә ортасында жары т різді басы ы айма ж не с збе т різді қ ә ңқ қ ә ү ә т зіліс орналас ан т йін. Оны микроскоппен ара анда ү қ ғ дегенеративті, эпиталий алды, жылтыра , лкен сопа , қ ү қ протоплазматикалы т йіршікті жасуша аны талады. қ ү қ

 • Балаларда т йіндер негізінен бет , мойын, кеуде, ол ү қ басыны сыртында • Балаларда т йіндер негізінен бет , мойын, кеуде, ол ү қ басыны сыртында орналдасады. Ересектерде к біне ң ө сырт ы жыныс м шелерінде, аса а ж не іш айма ында қ ү қ ғ ә ғ орналасады. атынасты луды бірнеше клиникалы Қ қ ұ ң қ т рін ажырату а болады: ү ғ Molluscum contagiosum miliare к птеген са б ртпелер, ө ұ қ ө Molluscum contagiosum pediculatum – ая тарында отыр ан лулар. қ ғ ұ • Диагностикасы: • Контагиозды ж лдыз ртты пинцетпен т йінді жанынан ұ құ ү бас анда оны ортасында бот а т різді, ірімшік т різді а қ ң қ ә ә қ т сті масса шы ады, м йізделген жасушалардан ж не ү ғ ү ә ерекше лу денешіктері шы ады. С йелдерде орталы ұ ғ ү қ басыл ан айма болмайды ж не с р т сі болмайды. ғ қ ә ұ ү • Емі • Пинцетпен сы ып немесе ткір асы пен ырып тастап, ғ ө қ қ қ 5-10 % спиртті йод ерітіндісімен майлау малын ан д кені ғ ә т йінді деу ж не диатермокоагуляция, криотерапия. ү өң ә

Т ым уалайтын ұқ қ дерматоздар • Ихтиоздар (ichthyosis) т ым уалайтын ауралар тобы, ұқТ ым уалайтын ұқ қ дерматоздар • Ихтиоздар (ichthyosis) т ым уалайтын ауралар тобы, ұқ қ генерализденген м йіздену процесіні б зылуымен ү ң ұ ж реді. Ерекшелігі н рестені 1 жас а дейінгі уа ытта ү ә ң қ қ п. б. р а тері, шамадан тыс т леуі. Құ ғ қ ү • Этиологиясы мен патогенезі • Ауру этиологиясы белгісіз, ихтиозды патогенетикалы ң қ негізі кератинге жауап беретін гендерді экспрессия ң ерекшелігі мен мутациясы • Клиникалы к рінісі қ ө • Жиі кездесетін ихтиозды т рлері: Вульгарлы ихтиоз, ң ү ламерярлы ихтиоз, ихтиозформды эритродермия, туа біткен ихтиоз

Вульгарлы Ихтиоз • Аутусомды доминантты т ым уалайды. Н рестені 3-12 айда ұқ қ ә ңВульгарлы Ихтиоз • Аутусомды доминантты т ым уалайды. Н рестені 3-12 айда ұқ қ ә ң к рінеді, теріні р а ышты ы мен т леуі ай ын ж реді. ө ң құ ғ ғ ғ ү қ ү Максимальды клиникалы к рінісі жынысты жетілу кезінде ж реді. қ ө ө ү • Клиникалы к рінісіне триада т н: қ ө ә • Теріні майда пластинкалы диффузды т леуі, абынулы к ріністер ң қ ү қ қ ө болмайды. • Ала ан мен теріні за ымдануы, тері атпарларыны к шеюмен қ ң қ қ ң ү ж реді. ү • Фолликулярлы гиперкератоз. Тізе мен иы ты б гілетін жерлерінде қ ң ү м йізденген атпарлар т зіледі. ү қ ү • Т леуді д режесіне арай ж не атпарларды т сіне арай ү ң ә қ ң ү қ ихтиозды бірнеше клиникалы варианттары болады: арапайым, ң қ қ жылтыра ан, жылант різді ж не т. б. Жиі вульгарлы ихтиозды ғ ә ә ң абортивті формасы – ксеродермия кезедеседі. Ая олдарды қ қ ң б гілетін жерлерінде же іл т леумен, р аумен ж реді. ү ң ү құ ғ ү

Вулгарлы ихтиоз Вулгарлы ихтиоз

Х о шаулан ан ихтиозқ ғ • Х о шаулан ан ихтиоз сирек кездесетін т рі,Х о шаулан ан ихтиозқ ғ • Х о шаулан ан ихтиоз сирек кездесетін т рі, ер адамдар қ ғ ү ауырады. Негізгі т ым уалайтын биохимиялы дефект – ұқ қ қ стероидты сульфатазаны синтезіні б зылуы. Балаларда ң ң ұ босан аннан кейін бірден п. б. Ихтиозды б л т ріне ғ ң ұ ү локализациясыны орналасуы ерекше: ірі атпарларда жа сы ң қ қ к рінеді, табан мен бет за ымданбайды. Жиі торлы абы ты ө қ қ қ ң арауытуы, гипогонадизм, крипторхизм, а ыл ойды кемдігімен қ қ ң ж реді. ү • Коллодидті ры – жа а туыл ан н рестелерді ихтиозы. ұ қ ң ғ ә ң Ихтиозды толы топтарыны бастап ы к рінісі болып келеді. ң қ ө Босан анда н ресте коллодийге сас сар ыш о ыр пленкада ғ ә ұқ ғ қ ң болады, ол уа ыт те келіп кебеді, артынан шытынайды. Б л қ ө ұ н рестелерде теріні ор аныс ызметі мен терморегуляция ә ң қ ғ қ б зылады. ұ • Ламерярлы ихтиоз • Эритематозды терідегі пленка кепкеннен кейін ірі ара қ атпарлар а айналады, арасында ыртыстар п. б. Бет терісіні қ ғ қ ң шамадан тыс тартылуына байланысты аба ты айналуы қ қ ң (эктропион) ж не ерінні (эклабиум). міріні со ына дейін ә ң Ө ң ң болады. Ала ан мен табанда — диффузды кератоз ж не қ ә ауырсынатын ыртыстар болады қ

Ламерярлы ихтиоз Ламерярлы ихтиоз

Л а м е р я р л ы и х т и о зЛ а м е р я р л ы и х т и о з

Туа біткен ихтиоз Туа біткен ихтиоз

р а ихтиозоформды Құ ғ қ эритродермия • Коллодидті ры ты сас варианты. Пленка сылынр а ихтиозоформды Құ ғ қ эритродермия • Коллодидті ры ты сас варианты. Пленка сылын аннан ұ қ ң ұқ ғ кей н ай ын эритродермия дамиды. Ламерярлы ихтиоз т різді ң қ ә б л т рінде аба ты к терілуі ж не бет терісіні тартылуы ұ ү қ қ ң ө ә ң т н. Кейбір нау астарда ла ал аныны деформацисы ә қ құ қ қ қ ң ж реді. ү • Ихтиозоформды эритродермияны буллезды формасы ң – Босан аннан кейін ай ын эритродермия п. б. К птеген ғ қ ө к піршіктер мен эрозиялар п. б. се келе алы атпарлар ө Ө қ ң қ бар жерде іріпластинкалы м йізденге т зілістер қ ү ү гиперкертаозбен бірге ж реді. ү – Туа п. б. Изтиоз (Арлекин синдромы) – сирек ж не те ауыр ә ө формасы. Теріні м йізді абатыны бірден алы дауымен ң ү қ ң к рінеді. Клиникалы аба ты айналуы, ерінні айналуы, ө қ қ қ ң ң теріні тере жарылыстарымен, микроцефалиямен ң ң ж реді. А ымы: жа ымсыз, болжам нашар. ү ғ ғ

Н рестедегі р а ә құ ғ қ ихтиозоформды эритродермия Н рестедегі р а ә құ ғ қ ихтиозоформды эритродермия

Дифференцияалды диагноз • Диф диагностиканы абынудан кейінгі ал ан тері т леуімен қ қ ғ үДифференцияалды диагноз • Диф диагностиканы абынудан кейінгі ал ан тері т леуімен қ қ ғ ү ж ргізеді (эритродермия, таралмалы атынасты дерматит ү қ ж не т. б. Буллезді ихтиозоформды эритродермияны ә буллезді эпидермолизбен (буллезді пиодермиямен) дифференциялайды. • Емі • Коллодидті ры ж не Арлекин сондромымен ұ қ ә босан андар а жо ары ыл алдылы режиміндегі инкубация. ғ ғ қ Босан аннан кейін бірден глюкокортикоидты препараттар ғ предниозолон дозасы т улігіне 1, 5-3мг/кг ( 1-1, 5 ай) есеппен ә та айындалады. Екіншілік инфекцияны алдын алу шін ғ ң ү антибиотикотерапия ж ргізеді. ү • Ихтиозды ауыр формаларында А витаминй (ретинол) ң та айындал ан. Ацитретин 0, 5-1мг /кг. ғ ғ

Сырт ы емқ • Ыл алдандыр ыш ж не суса та ыш ғ ғ ә қСырт ы емқ • Ыл алдандыр ыш ж не суса та ыш ғ ғ ә қ ғ заттар а 2 ғ % мочевина, вазелин, ланолин, минеральды майлар, эмоленттер( атодерм, тризекра, топикрем, фореталь крем) • Кератоликалы заттар 2-10 қ % салицилді, с т, димон ыш ылдары, сонымен атар ү қ қ қ 5-10 % мочевинамен мазь, Ихтиоз терапиясыны тиімділігі жа ынан ң ғ жо ары болып А витамин айтса болады. ғ

Буллезді эпидермолиз • Буллезді эпидермолиз ( epidermolysis bullosa congenital) немесе т ым уалаушыл к піршік, Буллезді эпидермолиз • Буллезді эпидермолиз ( epidermolysis bullosa congenital) немесе т ым уалаушыл к піршік, абынбалы емес ұқ қ қ ө қ тері ауруларыны лкен тобына жатады. Жара ат ң ү қ бол ан жердегі тері мен шырышты абаттарды ғ қ ң к піршіктерді п. б. Ж ретін тері ауруы. ө ң ү • Этиология мен патогенз: р т рлі хромосомада Ә ү бірнеше гендерді мутациясымен ж реді. ң ү Кератиноциттерді , базальды мембрана мен ң дерманы байланысуы б зылады. Артынан ң ұ к піршекті пайда болуына келеді. ө ң ә • Т ым уалаушылы жолы: аутосомды доинантты ұқ қ қ немесе аутосомды рецессивті.

Клиникалы к рінісі: қ ө • Ауруды ерте басталуы (босан аннан ң ғ кейін немесе балалыКлиникалы к рінісі: қ ө • Ауруды ерте басталуы (босан аннан ң ғ кейін немесе балалы ша та) қ қ • К піршіктер серозды немесе серозды ө геморрагиялы рамды болады. қ құ • К піршіктерді пайда болуы шамалы ө ң жара аттан кейін п. б. қ • Тырна , тістерді за ымдануы болуы қ ң қ м мкін, тырты ты аллопеция болуы ү қ қ м мкін ү • Анемия

Буллезді эпидермолиз. арапайым Қ м йізденбейт ү ін формасы Буллезді эпидермолиз. арапайым Қ м йізденбейт ү ін формасы

Жай буллезді эпидермолиз • Б л формада к піршіктер эпителиоциттеді базальды абатыны ұ ө ң қЖай буллезді эпидермолиз • Б л формада к піршіктер эпителиоциттеді базальды абатыны ұ ө ң қ ң бойымен орналасады. Ауруды клиникалы к рінісі бірінші жылда ң ө ө п. б. К піршіктер жанаспалы жара ат кезінде болады (білекте, ө қ табанда, тізеде, олты та, іште, Эрозияны бірден аш аннан кейін қ қ қ эрозиялар бірден эпителизацияланады. • Дистрофиялы буллезді эпидермолиз қ • 3 жас а дейінгі уа ытта п. б. Дистрофиялы буллезді эпидермолиз қ қ қ кезінде к піршіктер тере базальды мембрананы астында ө ң ң орналасады, мембрана мен коллагенді талшы тар арасында қ байланысты зілуіне байланысты. Б л т рінде коллагеназ ң ү ұ ү ферментіні белсенділігі жо арылайды. Тере к піршіктер за ң ғ ң ө ұ қ емделіп, тырты алдырады. Теріде милиарлы кисталармен атар қ қ қ ж реді. ү • К піршіктерді ауыз уысыны к мей, шырышты абаттарында ө ң қ ң ө қ орналас анда ауырсынумен бірге ж реді. Тырты тарды п. б. қ ү қ ң Микростомалар а, ешті тарылуына келеді. ғ өң ң ә • Тістерді дистрофиясы, тырты ты алопеция, анемия, бойыны ң қ қ ң артта алуы т н. қ ә

Буллезді эпидермоли з. Дистрофия лы қ формасы Буллезді эпидермоли з. Дистрофия лы қ формасы

Ажыратпалы диагноз • Буллезді пиодермиямен • Нарестелерді к піршіктенулерінен ң ө • Жай герпеспен • ТеріАжыратпалы диагноз • Буллезді пиодермиямен • Нарестелерді к піршіктенулерінен ң ө • Жай герпеспен • Тері аплазиясымен

Емі • Нау асты жа дайын тек ана же ілдету. Теріге қ ң ғ қЕмі • Нау асты жа дайын тек ана же ілдету. Теріге қ ң ғ қ ң д рыс к тім жасау тиіс. Ыл алдандыр ыш ж не ұ ү ғ ғ ә ж мсарт ыш заттар жазылып келе жат ан тері ұ қ қ абатын мацерациядан ор айды. К піршік п. б. қ қ ғ ө Жа дайда к піршіктік с йы ты ты инмен тескен ғ ө ұ қ қ тиімді. Эрозияларды антисептиктік су оспаларымен дейді, артынан жаралы перде қ өң қ салынады (парапран, воскопран) , эпителизирлейтін заттар (солкосерил кремі, актовегин, гиалуронат цинкі бар гель) • Жалпы терапия А ж не Е витаминдерін ә та айындау (витамин Е 500-700мг/т у, витамин Е+ ғ ә ретинол 1-2капсула к ніне ү

олданыл ан Қ ғ дебиеттер: ә 1. Кожные и венерические болезни. Ю. К. Скрипкин Кубанова А.олданыл ан Қ ғ дебиеттер: ә 1. Кожные и венерические болезни. Ю. К. Скрипкин Кубанова А. А. 2. Уайт Г. Атлас по дерматологии / пер. с англ. Н. Г. Кочергина. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 384 с. 3. Атлас инфекционных болезней / 1999 г. в. Автор: Т. Фицпатрик, Р. Джонсон, К. Вулф, М. Полано, Д. Сюрмонд 4. Патоморфология болезней кожи/ Г. М. Цветкова В. В. Мордовцева, А. М. Вавилов Электронные ресурстар 1. vmede. org\sait 2. Health-kz. com\04_35_aprel_2015 3. www. dermatlas. ru