Презентация Ж РЕК ЫР А ЫНЫ

Скачать презентацию Ж РЕК ЫР А ЫНЫ Скачать презентацию Ж РЕК ЫР А ЫНЫ

gh_rek_yr_a_yny_.ppt

 • Размер: 3.1 Mегабайта
 • Количество слайдов: 78

Описание презентации Презентация Ж РЕК ЫР А ЫНЫ по слайдам

Ж РЕК Ү ЫР А ЫНЫ Ж НЕ Ғ Ғ Ң Ә ТКІЗГІШТІГІНІ Ө ҢТКІЗГІШТІГІНІЖ РЕК Ү ЫР А ЫНЫ Ж НЕ Ғ Ғ Ң Ә ТКІЗГІШТІГІНІ Ө ҢТКІЗГІШТІГІНІ Ө Ң Б ЗЫЛЫСТАРЫ ҰБ ЗЫЛЫСТАРЫҰ

Ж рек ткізгішті ж йесіү ө ң ү Ж рек ткізгішті ж йесіү ө ң ү

Ж рек ыр а ы ж не ткізгіштігі б зылысыны ү ғ ғ ә ө ұЖ рек ыр а ы ж не ткізгіштігі б зылысыны ү ғ ғ ә ө ұ ң арапайым жіктелуі қ II Синусты т йінні автоматизмі б зылысымен ү ң ұ ша ырыл ан аритмиялар қ ғша ырыл ан аритмияларқ ғ 1. Синусты тахикардия 2. Синусты брадикардия Синусты аритмия IIII Эктопиялы ыр а қ ғ қ Эктопиялы ыр ақ ғ қ 1. 1. Ж рекшелік экстрасистолия ү 2. 2. Атриовентрикулярлы экстрасистолия 3. 3. арыншалы экстрасистолия Қ қарыншалы экстрасистолияҚ қ IIIIII Пароксизмалды ж не пароксизмалды емес тахикардия ә Пароксизмалды ж не пароксизмалды емес тахикардияә 1. 1. Ж рекшелік т рі ү үЖ рекшелік т ріү ү 2. 2. Атриовентркулярлы осылыстан пайда бол ан қ ғАтриовентркулярлы осылыстан пайда бол анқ ғ 3. 3. арыншалы т рі Қ қ үарыншалы т ріҚ қ ү

Ж рек ыр а ы ж не ткізгіштігіні ү ғ ғ ә ө ң б зылысыныЖ рек ыр а ы ж не ткізгіштігіні ү ғ ғ ә ө ң б зылысыны арапайым жіктелуі ұ ң қ А. А. IVIV. Фибрилляция ж не діріл ә. Фибрилляция ж не дірілә 1. Ж рекше фибрилляциясы ү 1. Ж рекше фибрилляциясыү 2. Ж рекше діріліү 3. арыншалар дірілі мен фибрилляциясы Қ 3. арыншалар дірілі мен фибрилляциясыҚ VV. ткізгіштік ызметіні б зылысы Ө қ ң ұ. ткізгіштік ызметіні б зылысыӨ қ ң ұ 1. 1. Атриовентрикулярлы блокада 2. 2. Гисс шо ыры ая шаларыны блокадасы ғ қ ңГисс шо ыры ая шаларыны блокадасығ қ ң 3. 3. VIVI. арыншаларды ерте озу блокадасы Қ ң қ. арыншаларды ерте озу блокадасыҚ ң қ

Аритмияларды теріс к ріністерің ө 1. Орталы гемодинамиканы б зылысы (коронарлы, қ ң ұ 1.Аритмияларды теріс к ріністерің ө 1. Орталы гемодинамиканы б зылысы (коронарлы, қ ң ұ 1. Орталы гемодинамиканы б зылысы (коронарлы, қ ң ұ церебралды, б йрек ан айналымыны б зылысы) ү қ ң ұ келесілерді н тижесінде: ң ә ыс ар ан немесе зар ан диастола (тахи, Қ қ ғ ұ ғыс ар ан немесе зар ан диастола (тахи, Қ қ ғ ұ ғ брадикардия) Ж рекше систоласыны болмауы (жыпылы ү ң қЖ рекше систоласыны болмауы (жыпылы ү ң қ аритмиясы) арыншаларды аритмиясы (жиі экстрасистолиялар, Қ ңарыншаларды аритмиясы (жиі экстрасистолиялар, Қ ң ж рекшені жыпылы ты –дірілі) ү ң қж рекшені жыпылы ты –дірілі)ү ң қ 2. Кенеттен лім дамуыны жо арылау аупі ( мірге ө ң ғ қ ө ауіпті арыншалы ж не арынша стілік, ыр а ты қ қ қ ә қ ү ғ қ ңауіпті арыншалы ж не арынша стілік, ыр а ты қ қ қ ә қ ү ғ қ ң б зылысы, жо ары д режелі блокада) ұ ғ әб зылысы, жо ары д режелі блокада)ұ ғ ә 3. Тромбоэмболия дамуыны жо ары аупі ң ғ қ 3. Тромбоэмболия дамуыны жо ары аупің ғ қ 4. Ма ызды психо-вегетативті б зылыстарды дамуы ң ұ ң 4. Ма ызды психо-вегетативті б зылыстарды дамуың ұ ң

Ж рек ыр а ыны ж не ү ғ ғ ң ә ткізгіштігіні этиологиясы ө ңЖ рек ыр а ыны ж не ү ғ ғ ң ә ткізгіштігіні этиологиясы ө ң II. антамыр ж йесіні аурулары Қ ү ң. антамыр ж йесіні ауруларыҚ ү ң 1. ЖИА 2. Артериальды гипертония 3. Ж рек а аулары ү қ 3. Ж рек а ауларыү қ 4. Миокардиттер 5. Кардиомиопатиялар 6. Генетикалы б зылыстар а негізделген қ ұ ғ 6. Генетикалы б зылыстар а негізделгенқ ұ ғ

Ж рек ыр а ыны ж не ү ғ ғ ң ә ткізгіштігіні этиологиясы ө ңЖ рек ыр а ыны ж не ү ғ ғ ң ә ткізгіштігіні этиологиясы ө ң II. Ж рекке экстракардиальды сер ү ә. Ж рекке экстракардиальды серү ә Ішкі а заларды патологиялы рефлексі ғ ң қІшкі а заларды патологиялы рефлексіғ ң қ Гуморалды регуляцияны б зылысы ң ұГуморалды регуляцияны б зылысың ұ Электролитті балансты б зылысы ң ұ (гипокалемия, гипомагнезиемия) ыш ыл-сілтілі тепе-те дікті Қ қ ң ңыш ыл-сілтілі тепе-те дікті Қ қ ң ң б зылысы (ацидоз, алколоз) ұб зылысы (ацидоз, алколоз)ұ Эндокринді б зылыстар (тиреотоксикоз, ұЭндокринді б зылыстар (тиреотоксикоз, ұ феохрамоцитома)

IIIIII. Ж рекке физикалы ж не химиялы серіү қ ә қ ә Ішімдік Жара атIIIIII. Ж рекке физикалы ж не химиялы серіү қ ә қ ә Ішімдік Жара ат қЖара атқ Гипоксия Гипо-ж не гипертермия әГипо-ж не гипертермияә Д рілік заттар: әД рілік заттар: ә Ж рек гликозидтері үЖ рек гликозидтеріү З р айда ыштар ә ғЗ р айда ыштарә ғ Симпатомиметиктер Метилксатиндер II ж не ә IIII класты антиаритмиялы перпараттарқ IVIV. Ыр а ты идиопатиялы б зылысы ғ қ ң қ ұ

Аритмияны басты механизмің 1. озуды айта келуі (циркуляция) Қ ң қ 1. озудыАритмияны басты механизмің 1. озуды айта келуі (циркуляция) Қ ң қ 1. озуды айта келуі (циркуляция)Қ ң қ a)a) macroreentry b)b) microreentry 2. Тригерлі белсенділік a)a) ерте постдеполяризация b)b) кеш постдеполяризация 3. Автоматизмні а аулы ң қ қ 3. Автоматизмні а аулы ң қ қ жо арылауы ғжо арылауығ

Reentry дамуыны схемасың озуды айта келуіні даму жа дайлары Қ ң қ ң ғ 1.Reentry дамуыны схемасың озуды айта келуіні даму жа дайлары Қ ң қ ң ғ 1. екі ткізгіш жолдарыны дамуы ө ң 2. бір жолда ы импульсты бір жа ты блокадасы ғ ң қ 3. импульсты ткізгіш жылдамды ыны баяулауы ң ө ғ ң

алыпты автоматизмні к шею механизміҚ ң ү рекет Ә потенциалыны 4 ң фазасыны ңфазасыны ңалыпты автоматизмні к шею механизміҚ ң ү рекет Ә потенциалыны 4 ң фазасыны ңфазасыны ң ыс аруы қ қыс аруық қ Максималды диастолалы қдиастолалы қ потенциалды ңпотенциалды ң т мендеуі өт мендеуіө Табалдыры қТабалдыры қ потенциалыны ңпотенциалыны ң т мендеуі өт мендеуіө

Тригерлі белсенділік ерте постдеполяризация Кеш постдеполяризация • Реполяризация баяулауы ж не рекет ә ә потенциалыны Тригерлі белсенділік ерте постдеполяризация Кеш постдеполяризация • Реполяризация баяулауы ж не рекет ә ә потенциалыны ңпотенциалыны ң за ты ыны ұ қ ғ ңза ты ыны ұ қ ғ ң жо арылауы ғжо арылауығ • Са++ иондарымен кардиомиоциттерді ңкардиомиоциттерді ң жіктелуі

Аритмияны клиникалы ба алау кезінде ң қ ғ келесі с ра тар а жауап беру керек:Аритмияны клиникалы ба алау кезінде ң қ ғ келесі с ра тар а жауап беру керек: ұ қ ғ 1. Аритины себебі андай? ң қ 2. Аритмия ай жа дайда жалпы қ ғ клиникалы к рініске жауапты болып қ ө саналады? 3. Аритмия мірге ауіп тудыра ала ө қ ма? 4. Пайда бол ан аритмия, бас а да ғ қ ауіпті ыр а б зылысыны қ ғ қ ұ ңауіпті ыр а б зылысыны қ ғ қ ұ ң бастамасы болып табылмай ма?

Ж рек ыр а ы б зылысыны ү ғ ғ ұ ң диагностикалы ізденіс ерекшелігі қЖ рек ыр а ы б зылысыны ү ғ ғ ұ ң диагностикалы ізденіс ерекшелігі қ I I кезе ңкезе ң 1. Субъективті сезім (ша ымдары) аритмия даму ғ жа дайлары, сер етуші факторлар ғ әжа дайлары, сер етуші факторларғ ә 2. Аритмия бойынша анамнезіне салма салынба ан, қ ғ 2. Аритмия бойынша анамнезіне салма салынба ан, қ ғ жан ясына кенеттен лім жа дайлары жо. ұ ө ғ қ 3. Т рмысты факторлар, интоксикация, е бек пен ұ қ ң т рмысты жа дайлар ұ қ ғт рмысты жа дайларұ қ ғ 4. антамыр ж йесі ж не бас а а залар мен Қ ү ә қ ғ ж йелер ауруларыны болмауы ү ңж йелер ауруларыны болмауыү ң 5. Аритмия а ымдарыны ерекшеліктері: пайда болу ғ ң уа ыты, а ым динамикасы, ж ргізілген ем ж не қ ғ ү ә оны сері ң әоны серің ә

Ж рек ыр а ы б зылысыны ү ғ ғ ұ ң диагностикалы ізденіс ерекшелігі қЖ рек ыр а ы б зылысыны ү ғ ғ ұ ң диагностикалы ізденіс ерекшелігі қ IIII кезе ң кезең 1. Ж рек ыр а ы б зылысын аны тау ж не ү ғ ғ ұ қ ә оны ерекшеліктері, аритмия стамасы ң ұ кезінде зерттеу –ЭКГ жазу ж не оны басу ә шін рефлекторлы сынамаларды ү к рсеткіш бойынша жасау өк рсеткіш бойынша жасауө 2. Аритмия генезін немесе оны бас а ң қ а залар жа дайына сер етуін аны тау ғ ғ ә қ шін ан тамырлар ж йесін бас а ү қ ү қ а заларды зерттеу ға заларды зерттеуғ

Ж рек ыр а ы б зылысыны ү ғ ғ ұ ң диагностикалы ізденіс ерекшелігі қЖ рек ыр а ы б зылысыны ү ғ ғ ұ ң диагностикалы ізденіс ерекшелігі қ IIIIII кезе ң кезең 1. Электрокардиографиялы диагностика қ 1. Электрокардиографиялы диагностикақ Стандартты ЭКГ Т уліктік Холтер мониторингі әТ уліктік Холтер мониторингіә Физикалы ж ктемемен сынама қ үФизикалы ж ктемемен сынамақ ү • 2. Ж рек ыр а ыны вариабельдігін ү ғ ғ ң зерттеу • 3. Электрофизиологиялы зерттеу ( еш қ өң ар ылы, ж рекішілік, еш ар ылы ЭКГ) қ ү өң қар ылы, ж рекішілік, еш ар ылы ЭКГ)қ ү өң қ

еш ар ылы ЭКГӨң қ еш ар ылы ЭКГӨң қ

Ж рек ыр а ы б зылысыны ү ғ ғ ұ ң диагностикалы ізденіс ерекшелігі қЖ рек ыр а ы б зылысыны ү ғ ғ ұ ң диагностикалы ізденіс ерекшелігі қ III кезе ң 4. Негізгі лабораторлы инструменталды зерттеу дісі ә абыну процесстеріні к ріністерін аны тау Қ ң ө қ анда ы липидтерді аны тау Қ ғ қ Т 4, ТТГ д режесін аны тау ә қ Эхокардиография Кеуде клеткасыны рентгенограммасы ң 5. осымша лабораторлы инструменталды зерттеу дісі Қ ә еш ар ылы эхокардиографиясы Өң қ Ж ректі магнитті –резонансты томографиясы ү ң Ж ректі радионуклеидті зерттеуі ү ң ал анша безді УДЗ, сцинтиграфиясы Қ қ ң Аритмияны генетикалы маркерлерін зерттеу ң қ

Аритмияны емдеу дісіә Этитропты ем Рефректорлы ем Медикаментозды ем Электрлік емдеу дісі ә a) Ж рекАритмияны емдеу дісіә Этитропты ем Рефректорлы ем Медикаментозды ем Электрлік емдеу дісі ә a) Ж рек стимуляциясы ү b) Кардиоверсия Хирургиялы емдеу дісі қ ә a) Миокард оша ын аблациялау ғ b) Антиаритмиялы рыл ыларды қ құ ғ ң имплантациясы (стимуляторлар, кардиовертерлер-дефибрилляторлар)

Е. Vaughan - Williams бойынша антиаритмиялы қ препараттарды классификациясы ң Класс I А – блокаторыЕ. Vaughan — Williams бойынша антиаритмиялы қ препараттарды классификациясы ң Класс I А – блокаторы Na каналов хинидин; прокаинамид; аймалин ; дизопирамид Класс IB лидокаин, мексилетин, дифенин Класс IC пропафенон, флекаинид, этмозин , этацизин, аллапинин Класс II — -блокаторы пропранолол, атенолол, метопролол, бисопролол , небиволол Класс III – блокаторы К-каналов амиодарон, соталол, бретил ия тозилат , бутилид, дофетилид, нибентан Класс IV – блокаторы Са-каналов верапамил, дилтиазем Другие дигоксин, АТФ, сульфат магния

Пероральды та айындал ан негізгі ғ ғ антиаритмиялы препараттарды қ ңантиаритмиялы препараттарды қ ң мПероральды та айындал ан негізгі ғ ғ антиаритмиялы препараттарды қ ңантиаритмиялы препараттарды қ ң м лшері өм лшеріө препарат суточная доза, г хинидин-дурулес (кинелентин) 0, 2 0, 4-0, 6 дизопирамид (ритмилен) 0, 1 0, 3-0, 6 дифенилгидантоин натрия (дифенин) 0, 117-0, 35 аллапинин 0, 025 0, 05-0, 1 этацизин 0, 05 0, 1-0, 2 пропафенон (пропанорм) 0, 15 0, 6-0, 9 атенолол 0, 1 или 0, 05-0, 2 метопролол 0, 1 или 0, 05-0, 2 пропранолол (обзидан) 0, 04 или 0, 01 0, 04-0, 12 амиодарон (кордарон) 0, 2-0, 6 соталол (соталекс) 0, 16 0, 08-0, 32 верапамил (изоптин) 0, 04 или 0, 08 0, 12-0,

Экстрасистолия Экстрасистолия

Ж рекшелік экстрасистолияү Негізгі к ріністері: ө Р тісшесіні уа ытынан б рын пайда болуы ңЖ рекшелік экстрасистолияү Негізгі к ріністері: ө Р тісшесіні уа ытынан б рын пайда болуы ң қ ұ Р тісшесіні феформациясы немесе полярлы ыны ң ғ ң згеруі ө QRS кешені, синусты т йіннен шы ан ү ққ QRS кешеннен айырмашылы ы жо ғ қ Толы емес компенсаторлы зіліс қ ү

арыншалы экстрасистолияҚ қ Негізгі к ріністері: ө Р тісшесіні алдын-ала бол ан ң ғ QRS кешенініарыншалы экстрасистолияҚ қ Негізгі к ріністері: ө Р тісшесіні алдын-ала бол ан ң ғ QRS кешеніні алдын ала деформациясымен ке еюі ң ң ST-T , QRS арсы дискордантты орналасуы қ Толы компенсаторлы зіліс (кейде болмауы м мкін) қ ү ү

Топтас ан экстрасистолияқ Топтас ан экстрасистолияқ

Экстрасистолияны клиникалы ң қ ма ыздылы ы ң ғма ыздылы ың ғ Жа ымсыз субъективті сезімдерЭкстрасистолияны клиникалы ң қ ма ыздылы ы ң ғма ыздылы ың ғ Жа ымсыз субъективті сезімдер ғЖа ымсыз субъективті сезімдерғ Гемодинамиканы б зылыстары (аса к п ң ұ ө емес) Теріс болжамды к рініс өТеріс болжамды к рінісө

Экстрасистолияны емдеуге к рсеткішө Нашар субъективті к рсеткіш ө Жо ар ы болжамды ма ыздылы ыЭкстрасистолияны емдеуге к рсеткішө Нашар субъективті к рсеткіш ө Жо ар ы болжамды ма ыздылы ы ғ ғ қ ң ғ (ж ректі органикалы ү ң қ за ымдалуларын аны тау) қ қ 1 са ішінде 10экстрасистолиядан к п ғ ө Жиі, ерте, политоптас ан қ экстрасистолия • Гемодинамикалы б зылыстар а қ ұ ғ келетін, жиі экстрасистолиялар ә

Экстрасистолиякезіндегі антиаритмиялы емді та дау дісіқ ң ә 1. эмпирикалы қ 2. холтерлі мониторлы жа дайындаЭкстрасистолиякезіндегі антиаритмиялы емді та дау дісіқ ң ә 1. эмпирикалы қ 2. холтерлі мониторлы жа дайында ы сынама ем ғ ғ

арынша стілік экстрасистолия кезінде антиаритмиялы Қ ү қ препараттарды та айындау принципі ғпрепараттарды та айындау принципіғарынша стілік экстрасистолия кезінде антиаритмиялы Қ ү қ препараттарды та айындау принципі ғпрепараттарды та айындау принципіғ Класс II : пропранолол, атенолол, метопролол или Класс IV : верапамил, дилтиазем Класс III : соталол, Класс I С: аллапинин, пропафенон, этацизин Класс IA : хинидин, дизопирамид АМИОДАРОН

арынша экстрасистолия кезінде антиаритмиялы Қ қ препараттарды та айындау принципі ғпрепараттарды та айындау принципіғ Класс IIIарынша экстрасистолия кезінде антиаритмиялы Қ қ препараттарды та айындау принципі ғпрепараттарды та айындау принципіғ Класс III : соталол Класс I С: аллапинин, пропафенон, этацизин Класс IA : дизопирамид АМИОДАРОН Класс I В: лидокаин — ауыр жа дайларда к ғ /т дифенин – дигиталисті экстрасистолияда немесе бас а перпараттарды к тере қ ө алма анда ғ

медикаментозды емні ң сері болма анда ә ғ миокардта ы эктопиялы ғ қ оша тымедикаментозды емні ң сері болма анда ә ғ миокардта ы эктопиялы ғ қ оша ты аблациясы қ ң ж ргізіледі ү

Пароксизмальды тахикардия Пароксизмальды тахикардия

Пароксизмальды тахикардия Карынша стілік ү Синоатриальды Ж рекшелік ү АВ-т йінді ү Атриовентрикулярлы ( WPW синдромында)Пароксизмальды тахикардия Карынша стілік ү Синоатриальды Ж рекшелік ү АВ-т йінді ү Атриовентрикулярлы ( WPW синдромында) арыншалы Қ қ Мономорфты полиморфты

Эктопиялы ж рекшелік қ ү пароксизмальды тахикардия Негізгі белгілері: рбір Ә QRS кешені алдында ы синустыЭктопиялы ж рекшелік қ ү пароксизмальды тахикардия Негізгі белгілері: рбір Ә QRS кешені алдында ы синусты т йіннен ғ ү шы ан Р тісше ққ QRS кешені синусты т йіннен айырмашылы ы жо ү ғ қ (кейде кездесуі м мкін) ү ЖСЖ 160-240 минутына, ыр а ы д рыс ғ ғ ұ

АВ –т йінді пароксизмальды тахикардияү Ж рекшелік тахикардиядан ерекшелігі: ү Р тісшесі теріс немесе арыншалы кешенніАВ –т йінді пароксизмальды тахикардияү Ж рекшелік тахикардиядан ерекшелігі: ү Р тісшесі теріс немесе арыншалы кешенні стіне осыл ан. қ қ ң ү қ ғ

Вольф -Паркинсон -Уайт синдромы ( WPW ) Вольф -Паркинсон -Уайт синдромы ( WPW )

Пароксизмальды арыншалы қ қ тахикардия Негізгі белгілері: ЖСЖ 100-190/мин Ж О тез арада ы ыс анПароксизмальды арыншалы қ қ тахикардия Негізгі белгілері: ЖСЖ 100-190/мин Ж О тез арада ы ыс ан Ә ғ қ Р тісшесі QRS кешенімен байланыспа ан немесе деформацияланба ан ғ ғ QRS кешені (0, 16 с к бірек) немесе деформациялан ан ө ғ QRS кешені V 1(R) ж не ә V 6 (QS) дискордантты болып келеді Бір-біріне жабыс ан ж не арыншалы “ амтыл ан” кешендер қ ә қ қ қ ғ

“ Пируэт” т різді арыншалы ә қ қ тахикардия ( « torsade de pointes » )“ Пируэт” т різді арыншалы ә қ қ тахикардия ( « torsade de pointes » )

Пароксизмальды тахикардияны ң клиникалы к рінісі қ өклиникалы к рінісіқ ө Кенеттен басталып ж не аяПароксизмальды тахикардияны ң клиникалы к рінісі қ өклиникалы к рінісіқ ө Кенеттен басталып ж не ая талатын ә қ стама т різді ж рек а ысы ұ ә ү қ ғ Ж ректі жиырылу жылжамды ы ү ң ғ минутына 150-ден аса Вегетативті симптоматикамен к рінетін ө жиі стамалармен бай алады ұ қ Гемодинамиканы б зылыстары, ң ұ аритмогенді шок а дейін (к бінесе Т) қ ө Қ Кейде оны рефлекторлы сынамалармен басу а болады ғ

Пароксизмальды тахикардияны емдеу принциптері 1. стаманы басуҰ 2. Алдын алу шаралары 3. Хирургиялы ем қПароксизмальды тахикардияны емдеу принциптері 1. стаманы басуҰ 2. Алдын алу шаралары 3. Хирургиялы ем қ осымша ткізгіш жолдарды Қ ө немесе миокардта ы эктопиялы ғ қ оша ты аблация қ Кардиовертер-дефибриллятор имплантанты

арынша стілік тахикардияны Қ ү басу а арнал ан рефлекторлы діс ғ ғ ә Вальсальв сынамасыарынша стілік тахикардияны Қ ү басу а арнал ан рефлекторлы діс ғ ғ ә Вальсальв сынамасы (5-10 сек) Каротидті синусты массажы (5-10 ң сек) Чермак-Геринг сынамасы “ С гуші ит” рефлексі (10-30 сек) үң сы ты рефлекс Құ қ қ Ауалы шарды рлеу ү

арынша стілік тахикардияны басу (2)Қ ү ЭИТЭИТ  АЭС ӨАЭСӨ немесе  Гемодинамиканыарынша стілік тахикардияны басу (2)Қ ү ЭИТЭИТ АЭС ӨАЭСӨ немесе Гемодинамиканы ң б зылысымен ұ Гемодинамиканы ң б зылуынсыз ұарынша стілік тахикардия Қ ү Ерекше к рсеткіш: ө антиаритмиялы қ препараттарды ң жа пауы қ Бірінші ж не екінші кезектегі ә пр епараттарды та айындау ғ Н тиже жо ә қ

арынша стілік тахикардияны басу (2)Қ ү натрийді аденозинтрифосфаты (АТФ, аденозин) 10-20 мг ң арынша стілік тахикардияны басу (2)Қ ү натрийді аденозинтрифосфаты (АТФ, аденозин) 10-20 мг ң (1, 0-2, 0 мл 1% ерітінді бас а ерітіндіні оспай қ қ 5-10 секунд аралы ында) ғ 2-3 минут ішінде н тиже ә АТФ 5-10 мг енгізуді айталау қ Н тиже болмаса ә изоптин 10 мг (к / т бас а ерітінді оспай 1 мг 1 минут жылдамды пен енгізу) қ қ қ Н тиже болмаса ә Изоптин енгізуді айталау қ Н тиже болмаса ә Еекінші кезе дегі препараттар: ң новокаинамид 1, 0 к/т баяу немесе тамшылатып амиодарон 300 мг к/т баяу немесе тамшылатып

арынша стілік тахикардияны басу (2)Қ ү Бірінші ж не екінші кезе дегі препараттарды енгізу ә ңарынша стілік тахикардияны басу (2)Қ ү Бірінші ж не екінші кезе дегі препараттарды енгізу ә ң кезінде н тиже болмаса ә ЭИТЭИТ ерекше к рсеткіштері: ө — жедел сол арыншалы қ қ жетіспеушілік — аритмогенді шок — жедел коронарлы жетіспеушілік (( ЧПЭСС) АЭС Ө Ерекше к рсеткіштері: ө — гемодинамиканы ң б зылысы ұ — антиаритмиялы қ препараттарды н тижесі ң ә болмаса жа пауы қ

Ж рекшені стимуляциялау ар ылы АВ-т йінді ү қ ү тахикардияны басу Ж рекшені стимуляциялау ар ылы АВ-т йінді ү қ ү тахикардияны басу

Н тиже болмаса – ә кардиоверсия АРЫНШАЛЫ ТАХИКАРДИЯНЫ БАСУДЫ Қ Қ Ң СЫЗБАН С АСЫН тиже болмаса – ә кардиоверсия АРЫНШАЛЫ ТАХИКАРДИЯНЫ БАСУДЫ Қ Қ Ң СЫЗБАН С АСЫ Ұ Қ Гемодинамиканы ң б зылысымен ұ Гемодинамиканы ң б зылуынсыз ұ кардиоверсия лидокаин 80-100 мг к / т тез айталап 10 минуттан кейін 50 мг қ енгізу суммарлы доза а жеткізу 200-250 мг ғ Кардиостимуляция- н тижесі болмаса ә Н тижесі болмаса – новокаинамид ә 1000-1500 мг к / т тамшылатып (50 мг / мин. ) немесе амиодарон 300 мг / 20 минутарыншалы тахикардия қ қ Н тиже болмаса — ә кардиостимуляция

МЕДИКАМЕНТОЗДЫ ПРОФИЛАКТИКА а) пароксизмальды арынша стілік қ ү тахикардия I В тобынан бас а,МЕДИКАМЕНТОЗДЫ ПРОФИЛАКТИКА а) пароксизмальды арынша стілік қ ү тахикардия I В тобынан бас а, қ антиаритмиялы қ препараттарды барлы тобы : ң қ Класс IA : хинидин, дизопирамид Класс IC : аллапинин, пропафенон, этацизин Класс II : пропранолол, атенолол, метопролол Класс III : соталол, амиодарон Класс IV : верапамил, дилтиазем б) арыншалы қ қ пароксизмальды тахикардия Барынша IA, IC , III топта ы ғ антиаритмиялы қ препараттар

 РАДИОЖИІЛІКТЕГІ АБЛАЦИЯ СЫЗБАН С АСЫ (РЧА)Ұ Қ РЖА (РЧА) кейін кардиосклероз айма ы ғ РАДИОЖИІЛІКТЕГІ АБЛАЦИЯ СЫЗБАН С АСЫ (РЧА)Ұ Қ РЖА (РЧА) кейін кардиосклероз айма ы ғ

 КАРДИОВЕРТЕР-ДЕФИБРИЛЛЯТОР РАЗРЯДЫМЕН АРЫНШАЛЫ ТАХИКАРДИЯ Қ Қ ПАРОКСИЗМІН БАСУ КАРДИОВЕРТЕР-ДЕФИБРИЛЛЯТОР РАЗРЯДЫМЕН АРЫНШАЛЫ ТАХИКАРДИЯ Қ Қ ПАРОКСИЗМІН БАСУ

Ж РЕКШЕ ФИБРИЛЛЯЦИЯСЫҮ (ЖЫПЫЛЫ АРИТМИЯ) Қ Негізгі белгілері: • Р тісшесіні болмауы ңЖ РЕКШЕ ФИБРИЛЛЯЦИЯСЫҮ (ЖЫПЫЛЫ АРИТМИЯ) Қ Негізгі белгілері: • Р тісшесіні болмауы ң • толы ымен д рыс емес ыр а ғ ұ ғ қ (delirium cordis) • Ff тол ындарыны фибрилляциялары, қ ң V 1 шы пасында аны к рінедіқ қ ө

Ж РЕКШЕ ЖЫБЫРЫҮ Н егізгі белгілер : • Р тісшені болмауы ң • Ж РЕКШЕ ЖЫБЫРЫҮ Н егізгі белгілер : • Р тісшені болмауы ң • ыр а д рыс немесе д рыс емес (АВ т йінні ткізгіштігіне байланысты) ғ қ ұ ұ ү ң ө • FF жыбыр тол ындары қ ( 230-350/мин. ), II, III, a. VF, V 1 шы паларда ай ын к рінеді. қ қ ө

Жыпылы аритмиясыны қ ң теріс к ріністері өтеріс к ріністеріө 1. Гемодинамиканы нашарлауы ң 2. ТромбоэмболияЖыпылы аритмиясыны қ ң теріс к ріністері өтеріс к ріністеріө 1. Гемодинамиканы нашарлауы ң 2. Тромбоэмболия аупі қ 3. Миокард трофикасыны нашарлауы ң 4. Ж рекше мен арынша ү қ миокардыны айтамодельденуі ң қ (ремоделирование) 5. Ж рек айма ында ы дискомфорт, ү ғ ғ психо-эмоциональды б зылыстар ұ

Ж РЕКШЕ   Ү ФИБРИЛЛЯЦИЯСЫНЫ ЖІКТЕЛУІ Ң пароксизмальды т рі үЖ РЕКШЕ Ү ФИБРИЛЛЯЦИЯСЫНЫ ЖІКТЕЛУІ Ң пароксизмальды т рі ү (7 к нге дейін) ү Т ра ты ұ қ (т зімді) ө(т зімді)ө т рі ү (7 к ннен аса) ү персистирлеуші т рі ү

Жыпылы аритмиясыны қ ң клиникасы Жа ымсыз субъективті сезім (ж рек а уы) ғ ү қЖыпылы аритмиясыны қ ң клиникасы Жа ымсыз субъективті сезім (ж рек а уы) ғ ү қ ғ – ыл и да емес ғ ан айналысыны жетіспеушілік Қ ң симптомдары, церебральды, коронарлы ан айналысыны б зылысы қ ң ұ Ж рек жиырылуыны аритмділігі, ж ректі ү ң I тоны дыбысыны вариабельділігі ң Пульс (дефициті) жетіспеушілігі-ыл и да ғ емес тромбоэмболия

Жыпылы аритмиясыны қ ң пароксизмальды т рін емдеу т сілі ү ә 1. ЖА стамасын басуЖыпылы аритмиясыны қ ң пароксизмальды т рін емдеу т сілі ү ә 1. ЖА стамасын басу (ыл и да емес) ұ ғ 2. Профилактикалы аритмия а арсы ем қ ғ қ 3. Антиагрегантты (антикоагулянтты) терапия 4. Профилактикалы терапияны н тижесі қ ң ә болмаса-хирургиялы ем қ

ЖА пароксизмін ( стамасын) басуұ новокаинамид 1000 мг к/т амиодарон 600-800 мг/к н. үЖА пароксизмін ( стамасын) басуұ новокаинамид 1000 мг к/т амиодарон 600-800 мг/к н. ү per os немесе 5-7 мг / кг 1 са атта, ғ суммарлы 10 г дейін, кейін 200-400 мг / к н. ү нибентан 0, 125 мг/кг к/т (10-15 мг), ажеттілігіне байланысты – қ айталап енгізу қ хинидин-дурулес 200 мг р 6 са ат ә ғ сайын (1 г дейін) ЭИТГемодинамиканы ң б зылуынсыз ұ Гемодинамиканы ң б зылуымен ұ ЖА пароксизмі ( стамасы) ұ

ЖЫПЫЛЫ АРИТМИЯСЫ КЕЗІНДЕГІ ДЕМЕУШІ Қ АНТИАРИТМИЯЛЫ ПРЕПАРАТТАР Қ Класс IA : хинидин, дизопирамид Класс ICЖЫПЫЛЫ АРИТМИЯСЫ КЕЗІНДЕГІ ДЕМЕУШІ Қ АНТИАРИТМИЯЛЫ ПРЕПАРАТТАР Қ Класс IA : хинидин, дизопирамид Класс IC : аллапинин, пропафенон, этацизин, флекаинид Класс III : соталол, амиодарон, дофетилид

Жыпылы аритмиясыны пароксизмді қ ң ( стама) т різді т рінде хирургиялы ем ұ ә үЖыпылы аритмиясыны пароксизмді қ ң ( стама) т різді т рінде хирургиялы ем ұ ә ү қ( стама) т різді т рінде хирургиялы емұ ә ү қ 1. кпе веналар зегіні б лшы еттік Ө ө ң ұ қ муфтыны радиожиілікті аблациясы ң 2. АВ осынды айма ыны радиожиілікті қ ғ ң аблациясы a) ЭКС ою ар ылы толы деструкция қ қ қ b) Жиі ыр а модификациясы ғ қ 3. ж рекшелік ү кардиовертерлі-дефибриллятор имплантанты

АТРИОВЕРТЕР (имплантациялан ан ж рекшелік ғ ү кардиовертерлі-дефибриллятор) АТРИОВЕРТЕР (имплантациялан ан ж рекшелік ғ ү кардиовертерлі-дефибриллятор)

ЖЫПЫЛЫ АРИТМИЯСЫНЫ ПЕРСИСТИРЛЕУШІ Қ Ң Т РІН ЕМДЕУ Т СІЛІ Ү Ә Синусты ыр а тыЖЫПЫЛЫ АРИТМИЯСЫНЫ ПЕРСИСТИРЛЕУШІ Қ Ң Т РІН ЕМДЕУ Т СІЛІ Ү Ә Синусты ыр а ты алып а ғ қ қ қ келтіру, аритмия а арсы ғ қ профилактикалы ем қ Консервативті ем (ыр а ты жиілендіру, ғ қ ң антикоагулянттар) )

ЖЫПЫЛЫ АРИТМИЯСЫНЫ Қ Ң ПЕРСИСТИРЛЕУШІ Т РІ Ү Алып тастау немесе алмау? Басу м мкіншілігі үЖЫПЫЛЫ АРИТМИЯСЫНЫ Қ Ң ПЕРСИСТИРЛЕУШІ Т РІ Ү Алып тастау немесе алмау? Басу м мкіншілігі ү ауіпсізқ Синусты ыр а ты за ғ қ ң ұ қ са талу к рінісі қ ө д рілерә ЭИТ тромбоэмболия аупі қ миокард жа дайы ғ

Жыпылы аритмиясыны қ ң персистирлеуші т рін алып ү таста аннан кейін за ғ ұЖыпылы аритмиясыны қ ң персистирлеуші т рін алып ү таста аннан кейін за ғ ұ қтаста аннан кейін за ғ ұ қ уа ыт а дейін қ қ антиаритмиялы қантиаритмиялы қ препараттарды та айындайды ғта айындайдығ

Жыпылы аритмиясыны қ ң т ра ты т рін емдеу т сілі ұ қ ү әтЖыпылы аритмиясыны қ ң т ра ты т рін емдеу т сілі ұ қ ү әт ра ты т рін емдеу т сіліұ қ ү ә 1. арыншалы ыр а ты жиілігін Қ қ ғ қ ң алып а келуі қ қ ыр а ты жиілендіретін медикаментозды ғ қ ем т ра ты экс ою ар ылы АВ-т йініні ұ қ қ қ ү ң аблациясы брадиаритмия кезінде т ра ты ЭКС-ні ұ қ ң имплантациясы • 2. Антиагрегантты (антикоагулянтты) ем

ЖА т ра ты т рінде ыр а ты жиілендіру шін ұ қ ү ғ қЖА т ра ты т рінде ыр а ты жиілендіру шін ұ қ ү ғ қ ү олданылатын препараттар қолданылатын препараттарқ 1. Ж рек гликодидтері: ү дигоксин целанид 2. -адреноблокаторлар атенолол, метапролол пропронолол бисопролол, бетаксолол, небиволол 3. Са++ каналдарыны блокаторлары ң верапамил немесе дилтиазем 4. -блокаторлар III топта ы препараттар ғ (дигоксинмен немесе -блокатор мен осып) қ соталол амиодарон

Жыпылы аритмиясы кезіндегі қ тромбоэмболиялы ас ыну аупі қ қ қтромбоэмболиялы ас ыну аупіқ қ қЖыпылы аритмиясы кезіндегі қ тромбоэмболиялы ас ыну аупі қ қ қтромбоэмболиялы ас ыну аупіқ қ қ Жылына 5 % ауіп факторы болмаса-1 Қ % жылына (75 жас а дейін)қ ауіп факторы болса 8 Қ % не одан да к пө Ревматикалы емес этиологиясында жыпылы қ қ аритмия тромбоэмболия аупі 5 есе жо арылайды қ ғ Церебральды тромбоэмболия аупі жыпылы қ қ аритмия кезінде тура емес антикоагулянттармен 2/3 т мендейдейді ө Аспирин 2-3 есе лсіздеу, біра оны олдану ә қ қ геморрагиялы ас ынуы аупі азыра қ қ

Жыпылы аритмиясы кезінде қ антикоагулянттарды ж не аспиринді ә олдануды жалпы принциптері қ ңолдануды жалпы принциптеріқЖыпылы аритмиясы кезінде қ антикоагулянттарды ж не аспиринді ә олдануды жалпы принциптері қ ңолдануды жалпы принциптеріқ ң ауіп факторсыз 60-65 ж дейін –ем керек емес Қ немесе аспирин (0, 3г/к ніне) ү ауіп факторсыз 65-75 ж дейін – аспирин Қ немесе варфарин (МНО-2, 0-3, 0) ауіп факторы бар жасы 75 дейін –варфарин Қ (МНО-2, 0-3, 0) ауіп факторына байланысты емес жасы 75 Қ ас ан –варфарин (МНО-2, 0-3, 0) қ

АВ блокада АВ блокада

I -д режелі АВ блокадаә Негізгі белгілері: PQ интервалыны ( ң 0, 2с) заруыұ PQI -д режелі АВ блокадаә Негізгі белгілері: PQ интервалыны ( ң > 0, 2с) заруыұ PQ интервалыны заруы т ра ты ң ұ ұ қ р Р тісшеден кейін Ә QRS кешені пайда болып отырады

II д режелі АВ блокада 1 т ріә ү (Мобитц 1 т рі, Самоилов-Ванкебах аралыII д режелі АВ блокада 1 т ріә ү (Мобитц 1 т рі, Самоилов-Ванкебах аралы ымен) ү ғ Негізгі к ріністері: ө Біртіндеп PQ интервалыны заруы, оны толы ң ұ ң қ ж рекшелік импульсті ткізбеуіне келуімен ая талады ү ң ө ә қ (Р тісшеден кейін QRS кешені болмайды) р со ы циклдан кейін Ә ңғ RR аралы ында ыс арады ғ қ қ

тпелі АВ блокада Ө IIII д режелі 2 т рі ә ү (Мобитц 2 т рі)тпелі АВ блокада Ө IIII д режелі 2 т рі ә ү (Мобитц 2 т рі) ү(Мобитц 2 т рі)ү Негізгі к ріністері: ө PQ интервалы т ра ты зар ан ( алыпты немесе зар ан) ұ қ ұ ғ Ж рекшелік импульсті блокадалары ( рбір 2-ші, 3-ші, 4-ші т. с. ү ң ә арыншалар а тпейді) қ ғ ө Ж рекшелік ыр а згермей ала бермейді ү ғ қ ө қ

Толы АВ блокадақ Негізгі белгілері: Ж рекше ыр а ы мен арынша аралы байланыс толы ыменТолы АВ блокадақ Негізгі белгілері: Ж рекше ыр а ы мен арынша аралы байланыс толы ымен ү ғ ғ ққ қ ғ жо алады ғ QRS кешені л айма ан (пароксизмальды блокада) ұ ғ ғ немесе л ай ан ж не деформациялан ан (дистальды блокада) ұ ғ ғ ә ғ

АВ блокаданы теріс к ріністерің ө 1. Гемодинамиканы б зылысы ң ұ (кардиальды, церебральды, жАВ блокаданы теріс к ріністерің ө 1. Гемодинамиканы б зылысы ң ұ (кардиальды, церебральды, ж йелі) ү 2. Ж рек то тауына ауіп ү қ қ (асистолия, арыншалар фибрилляциясы) қ

АВ блокаданы клиникасы (1)ң I д реже- болмайды ә II д реже – Мобитц ә IАВ блокаданы клиникасы (1)ң I д реже- болмайды ә II д реже – Мобитц ә I т ріндегі аритмді ү ж рек а у сезімі (ж рек “то тауы”) ү қ ғ ү қ АВ блокаданы клиникасы (1) ңАВ блокаданы клиникасы (1)ң д реже – Мобитц 2 т ріндегі –сирек ә ү ж не со у сезімі, лсіздік, бас ауру ә ғ ә Асистолия сезімі (“преавтоматикалы қ пауза”). Морганьи-Эдамс-Стокс стамасыны дамуымен ұ ң

АВ блокаданы клиникасы (2)ң II д реже –сирек ж рек со у сезімі ә ү ғАВ блокаданы клиникасы (2)ң II д реже –сирек ж рек со у сезімі ә ү ғ лсіздік Ә Гемодинамиканы б зылысы ң ұ Жылдам систолалы А қ Қ жо арылауы, бас аурумен ғ Морганьи-Эдамс-Стокс стамалары ұ

АВ блокаданы консервативті емің Этиотропты ем (с йкес жа дайларда) ә ғ миокардит, миокард инфарктісі ЫрАВ блокаданы консервативті емің Этиотропты ем (с йкес жа дайларда) ә ғ миокардит, миокард инфарктісі Ыр а ты жиілететін препараттарды та айындау ғ қ ғ a) Холинолитиктер (атропин, беллоид) ) -адреномимитиктер (теофиллин)

АВ блокада кезінде ЭКС ою а қ ғ негізгі к рсеткіштер: ө 1. АВ блокада IIАВ блокада кезінде ЭКС ою а қ ғ негізгі к рсеткіштер: ө 1. АВ блокада II д режелі Мобитц 2 т рі ә ү немесе III д реже ә 2. Морганьи-Эдамс-Стокс стамалары ұ 3. Ж рек жиырылуыны т мендеуі ү ң ө < 40р минутына 4. гемодинамиканы демелі ң ү б зылыстары немесе коронарлы ан ұ қ айналыс б зылысы, систолалы А ұ қ Қ жо ары ғ

АВ блокада кезіндегі арыншалы қ қ стимуляция АВ блокада кезіндегі арыншалы қ қ стимуляция