Презентация Тттттттттттттт

Скачать презентацию Тттттттттттттт Скачать презентацию Тттттттттттттт

tttttttttttttt.ppt

 • Размер: 845 Кб
 • Количество слайдов: 15

Описание презентации Презентация Тттттттттттттт по слайдам

Этносты т рбиені қ ә ң принциптері Этносты т рбиені қ ә ң принциптері

Т рбие дегеніміз а а рпа ты жас рпа а ә ғ ұ қ ңТ рбие дегеніміз а а рпа ты жас рпа а ә ғ ұ қ ң ұ ққ берген мол м расы. ұ Т рбие ж йесі – белгілі ә ү бір леуметтік рылым ше берінде зара ә құ ң ө байланысты ма сатты ж не т рбие қ қ ң ә ә дерістерін йымдастыру станымдары мен ү ұ ұ оларды абылдау кезе дерін ж зеге қ ң ү асыруды (отбасы, мектеп, жо ары о у ң ғ қ орындары, мемлекет) ж не леуметтік ә ә тапсырысты орындау логикасыны ң жиынты ы. ғ

аза хал ыны лтты т рбиесіҚ қ қ ң ұ қ ә аза хал ыны лтты т рбиесіҚ қ қ ң ұ қ ә — мір бойы ө жал асатын бірт тас здіксіз рдіс ғ ұ ү ү , оны даму ң барысында адамны этнос субъектісі ретінде ң этносты ндылы тарды қ құ қ , этно леуметтік ә рольдерді ж не з хал ыны ә ө қ ң салт — д ст рлерінде шо ырлан ан этносты ә ү ғ ғ қ нормаларды ме геруі ң , этносты зіндік қ ө санасын оятып , з лтына ө ұ , тіліне , тарихына , м дениетіне деген ма таныш сезімін ж не ә қ ә бас а лт кілдеріне сыйласты қ ұ ө қ , т сіністік ү сезімін алыптастыру болып табылады қ.

   Этносты т рбиеқ ә – жеке т л Этносты т рбиеқ ә – жеке т л аны ұ ғ ң этно леуметтік рольдер ж йесін игеруін ма сатты ә ү қ т рде реттеу ү. Этностық т рбиені сипаты ж нінен ә ң ө тере згешелігі бол анды тан оны мазм дау ң ө ғ қ ұң азіргі қ т рбиеә теориясы мен практикасы шін аса ү ажет. Этнопедагогика курсы болаша қ қ маманды т рбие ә ж йесіндегі этникалы ү қ згешеліктер мен лтты даралы жайлы біліммен ө ұ қ қ аруландырады, к п асырлы тербие қ ө ғ қ ә рекеті н тижесінде жина тал ан педагогикалы ө қ ғ қ байлы ты практикада олдана алу да дысын қ қ ғ игертуді к здейді. ө

  Халы гы педагогикалы даналы ы қ ң қ ғ халы ты Халы гы педагогикалы даналы ы қ ң қ ғ халы ты т рбие ралдарын толы қ қ ә құ қ пайдалан ан жа дайда д л осы педагогика ғ ғ ә ылымын байыту а; халы а білім беруді ғ ғ ққ жа артуды ж зеге асыру а; отбасы, балаба ша, ң ү ғ қ к сіби о у орындары т рбие проблемаларын ә қ ә шешудегі ода ын ны айту а елеулі лес ғ ғ ғ ү осатын бастау болып табылатынды ын ескеру қ ғ керек.

  Халы ты педагогиканы негізі халы ты қ қ ң қ қ Халы ты педагогиканы негізі халы ты қ қ ң қ қ т лім-т рбие, неге, адамгершілік сезім, ә ә ө досты , ынтыма ты , т зімділік, қ қ қ ө байсалдылы м расы т р ысында қ ұ ұ ғ рылады. Халы ты педагогиканы құ қ қ ң негізгі ма саты — лтты рухани де гейі қ ұ қ ң биік, іскер, абілетті, иманды, депті адам қ ә т рбиелеу ә.

   Халы ты тарихи т жірибесінде қ ң ә алыптас Халы ты тарихи т жірибесінде қ ң ә алыптас ан да ды ж не деттер жиынты ы; қ қ ғ ә ә ғ барлы асиет сапаларды бірлігі (барлы қ қ ң қ адам а т н) ж не барлы халы ты асиет ғ ә ә қ қ ң қ сапаларыны ерекшелігі. лтты сана – «біз, ң Ұ қ олар» деген ымды т сіну, адамдар ұғ ү ауымдасты ында ы зіні орнын т йсінуі, з қ ғ ғ ө ң ү ө лтыны шы у тегін білу ж не о ан деген ұ ң ғ ә ғ с йіспеншілігі, оны жетістіктерін адірлеу, ү ң қ рт рлі тілдерді жалпы тілді , халы ә ү ң ң қ шы армашылы ыны айдан шы анын білу ғ ғ ң қ ққ ж не т. б. ә лтты Ұ қ мінез- лы құ қ

Т рмысты норма, леуметтік, м дени ұ қ ә ә т ра тылыТ рмысты норма, леуметтік, м дени ұ қ ә ә т ра тылы болып табылады. лтты ұ қ қ Ұ қ сезім – халы ты ажеттілігіне қ ң қ былыстар мен заттарды құ ң арым- атынасыны йлесушілігі, қ қ ң ү йлеспеушілігі; Ана тіліне с йіспеншілік; ү ү адамгершілік, эстетикалы , қ интеллектуалды сезімдерді ң осындысынан т рады. қ ұ лтты салт-д ст рлер Ұ қ ә үлтты салт-д ст рлерҰ қ ә ү

  Этникалы м дениет қ ә – халы тар қ м дениетіні Этникалы м дениет қ ә – халы тар қ м дениетіні жиынты ы, к нделікті мірлік ә ң ғ ү ө іс- рекетіне атыстылы ын ( аза еліні таби ат а ә қ ғ Қ қ ң ғ қ ы айланып, онымен йлесімдікті мір с руі, оны ңғ ү ө ү ор ауы) іске асыратын нысан. қ ғ • р лтты м дениеті оны жеріне, Ә ұ ң ә ң географиясына, ортасына, леуметіне, д ст ріне, ә ә ү о амына, зіндік сана-сезім рістеріне атысты қ ғ ө ө қ дамиды. аза хал ыны м дениеті зіні к сібі Қ қ қ ң ә ө ң ә мен шаруашылы ыны за дылы тарына арай ғ ң ң қ қ ркендеп келеді. ө

 1. Т рбиені таби илы принципіә ң ғ қ – – 1. Т рбиені таби илы принципіә ң ғ қ – – кез келген т рбие рекеті мен педагогикалы ә ә қ процесті жетекшісі болып ң , на ты даму қ де гейімен ерекшеленеді ң. Б л принципті м ні ұ ң ә мынада : т рбие мен білім беру таби и ж не ә ғ ә леуметтік ә — м дени процестерді зара ә ң ө байланысы туралы ылыми т сінігіні ғ ү ң негізінде танылады. Т рбиені таби илы ә ң ғ қ принципін ал аш ы рет ғ қ XVII асырда ғ Я. А. Коменский к рсетті. ө

  2. Н. Б. Крылова бойынша м денилік принцип – ә метапринцип, 2. Н. Б. Крылова бойынша м денилік принцип – ә метапринцип, т рбие мен білім беру, бір жа ынан, ә ғ м дениетті ерекшеліктері мен талаптары бір алыпты ә ң қ болса, екінші жа ынан, леуметтік айта ру а абілетті, ғ ә қ құ ғ қ я ни тек ана оны нормалары мен ндылы тарын ғ қ ң құ қ тасымалдаушы ана емес, жа а м дени формаларды ғ ң ә йымдастырушы. Т рбие мен білім беруді абілеттілігі — ұ ә ң қ м дениетті м нін, ар ынын, мазм ны мен ә ң ә қ қ ұ компоненттерін к рсетіп, м дени зін- зі аны тау а ж не ө ә ө ө қ ғ ә с йкестілендіруге (идентификациялау а) шарттар тудыру. ә ғ Б л принцип бойынша т рбие мен білім беру жалпы ұ ә адамзатты ндылы тар негізінде пайда болып, олар а қ құ қ ғ айшылы а келмейтін этно- лтты м дени ндылы тар қ ққ ұ қ ә құ қ мен нормалар ж не айма ты д ст рлерге с йкес ә қ қ ә ү ә рылады. құ

  3. Когнитивті компонентке жас ерекшелігіне этникалы зіндік қ ө идентификациялы принцип- 3. Когнитивті компонентке жас ерекшелігіне этникалы зіндік қ ө идентификациялы принцип- қ ана тілін йренуге талпыныс ү , з хал ыны ж не ө қ ң ә бас а да этностарды тарихын қ ң , м дениетін ж не лтты ерекшеліктерін ә ә ұ қ білу.
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.