Презентация Тобергенова Аерке Н-30 531топ

Скачать презентацию Тобергенова Аерке Н-30 531топ Скачать презентацию Тобергенова Аерке Н-30 531топ

tobergenova_aerke_n-30_531top.ppt

 • Размер: 2.2 Mегабайта
 • Количество слайдов: 22

Описание презентации Презентация Тобергенова Аерке Н-30 531топ по слайдам

1Дайында ан: То бергенова А. А. ғ қ 531топ Н 30 ара анды Қ ғ1Дайында ан: То бергенова А. А. ғ қ 531топ Н 30 ара анды Қ ғ Мемлекеттік Медицина Университеті Психиатрия, наркология ж не неврология кафедрасы ә ара анды Қ ғ – 2013 ж. Психотерапияны негізгі зерттеу ң дістері ә

2Психотерапия Нау ас а емдік ма сатта психикалы қ қ сер ету дісі. Психотерапия сіресе2Психотерапия Нау ас а емдік ма сатта психикалы қ қ сер ету дісі. Психотерапия сіресе ә ә ә шекаралы психопатологиялы қ қ жа дайларда олданылады. Ол жеке ғ қ ж не бас а да дістермен атар ә қ олданылады. қ

3Жіктелуі Психотерапияны субъектіге сері бойыншаң ә аутопсихотерапия гетеропсихотерапия Психокоррекционды сер типі бойынша ә директивті емес27 023Жіктелуі Психотерапияны субъектіге сері бойыншаң ә аутопсихотерапия гетеропсихотерапия Психокоррекционды сер типі бойынша ә директивті емес

4олдану дісі бойыншаҚ ә Нау астарды саны бойынша қ ң жеке топты қ олдану дісі бойынша4олдану дісі бойыншаҚ ә Нау астарды саны бойынша қ ң жеке топты қ олдану дісі бойынша Қ ә суггестивті когнитивті аналитикалы қ рациональды экзистенциальды бихевиориялы қ

5 Ай ындап, т сінікті етуге ба ыттал ан психотерапия қ ү ғ ғ дісі.5 Ай ындап, т сінікті етуге ба ыттал ан психотерапия қ ү ғ ғ дісі. Оны негізгі ма саты ә ң қ – нау асты з дерті қ ң ө ж нінде алыптас ан ате к з арасын згерту. рбір ө қ қ қ ө Ә д рігер нау аспен с йлескенде о ан дерт сипаты, пайда ә қ ө ғ болу себептері, ж ргізілетін терапия ерекшеліктері ү ж нінде толы т сіндіруі керек. Б л діс ө қ ү ұ ә ипохондриялы жа дайлар, к діктенулер, фобиялар, қ ғ ү ж йкелік соматовегетативті б зылыстар кезінде, ү ұ ж йкелік – психикалы б зылыстармен ж ретін ү қ ұ ү соматикалы аурулар кезінде те тиімді. қ ө

6  Ма саты қ – алыптас ан дертті ж ріс – т рыс6 Ма саты қ – алыптас ан дертті ж ріс – т рыс қ қ ү ұ стереотипін жатты улар ар ылы б зу ж не жа а сау ғ қ ұ ә ң стереотип алыптастыру. Д рігер ба ылауымен ж не оны қ ә ң белсенді араласуымен фобия немесе истериялы б зылысы қ ұ бар нау астар біртіндеп зіндегі б зылыстардан алша тайды, қ ө ұ қ зіні рекеттері айма ын ке ейте т седі. ө ң ә ғ ң ү Мысалы, агорофобия кезінде ал ашында нау ас д рігерді ғ қ ә ң олдауымен, д рігермен бірге аул қ ә a а шы ады, келесі к ні аулғ ғ ү a ортасына дейін жетеді, келесі к ні к шеге шы ады. Кейінірек ү ө ғ ол осы рекеттерді зі жасайды, м мкіндіктерін ке ейтіп ә ө ү ң отырады.

7Д рігерді к шті ы пал етуі ар ылы ә ң ү қ қ ж ргізілетін7Д рігерді к шті ы пал етуі ар ылы ә ң ү қ қ ж ргізілетін психотерапия дісі. діс нау асты ү ә Ә қ ң эмоциональді – еріктік сферасына ба ыттал ан, ғ ғ нау ас сенгіштігі жо ары бол ан сайын тиімдірек қ ғ ғ болады. Б л діс балаларда аффективті, ал ұ ә ересектерде истериялы , фобиялы , неврастения қ қ белгілері бол анда олданылады. Сендіру дісі ғ қ ә палатада немесе д рігер кабинетінде ж ргізіле ә ү береді. На ас б л кезде жатады немесе ұқ ұ к зін ж мып жартылай отыр ан к йде ө ұ ғ ү болады. Сеанстарды жалпы саны ң 15-20 рет.

8 Б л дісті м ніұ ә ң ә – емдеу ма сатында қ адамны8 Б л дісті м ніұ ә ң ә – емдеу ма сатында қ адамны жо ары сенгіштігін з алауы ң ғ ө қ бойынша гипноз жа дайына енгізуде олдану. ғ қ Б л терапияны бастамас б рын нау ас а дісті ұ ұ қ қ ә ң м нін т сіндіріп, о ан салма ты арау ә ү ғ қ қ керектігін айтады ж не оны сенгіштік ә ң д режесін аны тайды. ә қ Терапияны ткізу шін арнайы жабды тал ан ө ү қ ғ (дыбыс изоляциясы, ы айлы орынды , б лме ңғ қ ө жары ж не еденде кілем болу керек) б лме қ ә ө ажет. қ

9Сендіру сеансы 3 сатыдан т рады: ұ 3308 9Сендіру сеансы 3 сатыдан т рады: ұ

10 Нау асты гипнозды й ы а жылдамыра енгізу шін қ қ ұ қ ғ10 Нау асты гипнозды й ы а жылдамыра енгізу шін қ қ ұ қ ғ қ ү с здік сендіруден бас а метроном дыбысы, жауын шуы, ө қ те із тол ыны шуылын, нау ас терісін сипау ж не т. б. ң қ қ ә т сілдер де олданылады. Алдымен нау асты ә қ қ тыныштандырып, боса сытады, содан со денедегі жайлы ң ң сезімдермен ж ретін й ы жа дайына енгізеді. Келесі ү ұ қ ғ сеанстарда нау асты мазалайтын та ырыптар оз алады, қ қ қ ғ олар а д рыс ба а беріліп, аурудан сауы ып кететініне ғ ұ ғ ғ сендіреді. Гипнозды й ыдан шы у д рігер қ ұ қ ғ ә командасымен іске асырылады.

11

12 Гипноздан кейін лсіздік, сирекә – естен тану, тырысулы стама, гипноз а деттену12 Гипноздан кейін лсіздік, сирекә – естен тану, тырысулы стама, гипноз а деттену болуы қ ұ ғ ә м мкін. Кейде раппорт жо алуы бай алып, ү ғ қ гипнозды й ы физиологиялы а ауысуы қ ұ қ ққ м мкін. М ндай жа дайларда физиологиялы ү ұ ғ қ й ыны бірден б збайды, тек жарты са ат ткен ұ қ ұ ғ ө со гипноз сеансынан кейінгі діспен оятады. ң ә Ем курсы гипнозды 10-15 ң сеансынан т рады. ұ арама Қ — арсы к рсеткіштері: қ ө гипнозды ң ас ынуы, белсенді психотикалы симптоматика, қ қ психопатия декомпенсациясы, психотика алдылы қ жа дай, ай ын соматикалы б зылыстар, ғ қ қ ұ нау асты арсылы ы немесе ор уы, . қ ң қ ғ қ қ

13 дісті м ні – а заны вегетативті ж не соматикалы Ә ң ә ғ ң13 дісті м ні – а заны вегетативті ж не соматикалы Ә ң ә ғ ң ә қ б зылыстарын нау асты з ерік к шімен реттеуі болып ұ қ ң ө ү табылады. Аутогенді жатты у Шульцті дістемесі ғ ң ә бойынша ж ргізіледі. Ол бойынша пациент 6 жатты уды ү ғ игеруі керек: 1) Денені б кіл б лшы еттерін тез ж не толы боса сыту; ң ү ұ қ ә қ ң 2) Перифериялы тамырлар тонусына ерікті т рде сер ету қ ү ә ар ылы ол мен ая та жылу сезімін ша ыру; қ қ 3) Ж рек ызметіні ритмін ерікті т рде реттеу; ү қ ң ү 4) Тыныс ыр а ы мен тере дігіне сер ету; ғ ғ ң ә 5) рса уысы мен антамырларыны тонусына ерікті Құ қ қ қ ң т рде сер ету ар ылы жылу сезімін ша ыру; ү ә қ қ 6) Тамырлар а сер ету ар ылы бас айма ында сал ынды ғ ә қ ғ қ қ сезімін ша ыру. қ М ны барлы ы арнайы та далып алын ан с з ұ ң ғ ө формулаларын іштей бірнеше рет айталау ар ылы ол қ қ қ жеткізіледі. Ем курсы 12 апта а созылады. рбір жатты у 2 ғ Ә ғ апта бойы 5-10 минуттан т улігіне 3 реттен жиірек ә ж ргізіледі. ү Аутогенді жатты у ғ

14 Топ с тті рылса, ә құ пациенттерді ң сенгіштік д режесі ә артады. 14 Топ с тті рылса, ә құ пациенттерді ң сенгіштік д режесі ә артады.

15Фрейдизм мен неофрейдизмні идеологиялы ң қ позицияларына негізделген. діс ма саты Ә қ – ауруды15Фрейдизм мен неофрейдизмні идеологиялы ң қ позицияларына негізделген. діс ма саты Ә қ – ауруды негізінде жат ан жасырын, санадан ң қ тыс комплекстерді аны тау, ж не оларды қ ә нау ас санасына жеткізу. Нау аспен за қ қ ұ қ уа ыт гімелескенде оны ателесіп, қ әң ң қ а дамай айт ан с здерімен жаз ан ң қ ө ғ жазуларыны , к рген т стеріні ң ө ү ң символикалы ма ынасы ашылады. Кейбір қ ғ жа дайларда нау ас жа дайында ы жа саруды ғ қ ғ ғ қ нау ас пен д рігерді тікелей қ ә ң арым- атынасымен т сіндіруге болады. қ қ ү

16 Шамамен жарты асыр б рын А Шғ ұ Қ -та жасалды. Ол тая пен16 Шамамен жарты асыр б рын А Шғ ұ Қ -та жасалды. Ол тая пен м а сурет салу ар ылы ж не жай қ құ ғ қ ә арандаш, живопись ар ылы терапевтикалы қ қ қ арым- атынасты байланыстыру а к мектеседі. Кез қ қ ғ ө келген психиканы б зылысы кезінде пайдалану а ң ұ ғ болады. Еш андай кері к рсеткіші жо. Оны қ ө қ пайдалан андар сіресе балалар здерін ауіпсіз, оз ғ ә ө қ ойын еш андай ор ынышсыз айту а м мкіндік қ қ қ ғ ү береді. Мысалы, балалар здеріні ор ып ж рген ө ң қ қ ү заттарын немесе а дарын суретке салып берсе, ң психотерапевт о ан болды б л осы жерде алады, ғ ұ қ енді оны к рмейсі деп сендіреді. ө ң

17Б л ертеден бері олданылып ұ қ келе жат ан дістерді бірі. қ ә ң17Б л ертеден бері олданылып ұ қ келе жат ан дістерді бірі. қ ә ң уен адамды психотерапияны Ә ң бас а да дістерін олдану а қ ә қ ғ м мкіндік беруі м мкін. уен ү ү Ә тыныштандырады немесе керісінше нау асты қ ң психикасын к шейтеді. ү Балаларды емдеу кезінде музыкотерапия бимен бірге ж не жатты улармен бірге ә ғ жа сы сер к рсетеді. қ ә ө Музыкотерапия д рігерге ә бар ысы келмейтін балалар а да ғ ғ к мектеседі. Мысалы, ө шизофрениямен ж не ә аутизммен ауыратындар. Музыкотерапия 2, 5 жастан бастап олданылады. қ

18дебиет туындыларын Ә психотерапияны дісі ретінде ң ә пайдалану. Ересектерде ж не ә жас18дебиет туындыларын Ә психотерапияны дісі ретінде ң ә пайдалану. Ересектерде ж не ә жас спірімдірде о ы ан ө қ ғ дебиетіні мазм нын айтып ә ң ұ беру ар ылы, ал балаларда қ ертегі терапиясы олданылады. қ

19Нау асты зіні қ ң ө ң санасына т сініксіз ү жа дайларды ашып, 19Нау асты зіні қ ң ө ң санасына т сініксіз ү жа дайларды ашып, ғ шешілмеген конфликттерді деуге өң ба ыттал ан т л аны ғ ғ ұ ғ ң санасы.

20К бінесе балаларды ө емдегенде олданылады. Б л қ ұ кезде келесі ойын т рлері20К бінесе балаларды ө емдегенде олданылады. Б л қ ұ кезде келесі ойын т рлері ү олданылады: қт л аішілік ұ ғ леуметтік Ә — м дениеттікә биологиялы қт л ааралы ұ ғ қ

21Психотерапиялы б л діс о ытыл ан қ ұ ә қ ғ манипуляцияларды б рын ылармен21Психотерапиялы б л діс о ытыл ан қ ұ ә қ ғ манипуляцияларды б рын ылармен ұ ғ алмастыру шін ба ыттал ан. Нау ас ү ғ ғ қ бірінші боса сытуды техникасын йрену ң ң ү керек, сосын зін ор ыт ан суретті ө қ қ қ миына ша ырады. Одан кейін қ тыныштандаратын суретті ша ырады. қ Осылай істеу шін ү 30 минут уа ыт кетеді. қ Б л діспен ұ ә пациенттерді 10 жастан бастап емдейді. Психотерапиялы сер қ ә шін нау асты боса сыту ж не ішіндегі ү қ ң ә уатты алуды білу керек. Б л шін қ ұ ү биологиялы активті оспаларды курс қ қ ар ылы абылдайды. қ қ

22