Презентация тірі азаларды кбеюі

Скачать презентацию тірі азаларды кбеюі Скачать презентацию тірі азаларды кбеюі

tіrі_azalardy_kbeyuі.ppt

 • Размер: 637.5 Кб
 • Количество слайдов: 22

Описание презентации Презентация тірі азаларды кбеюі по слайдам

Жоспар I. I. Негізгі б лімө II. Кіріспе К бею өК беюө Жынысты ж не жыныссызЖоспар I. I. Негізгі б лімө II. Кіріспе К бею өК беюө Жынысты ж не жыныссыз к бею ә өЖынысты ж не жыныссыз к беюә ө ры тану, ры тануды типтері Ұ қ ұ қ ңры тану, ры тануды типтеріҰ қ ұ қ ң Организмні жеке дамуы -Онтогенез ңОрганизмні жеке дамуы -Онтогенезң III. орытынды Қ IV. олданыл ан дебиеттер Қ ғ әолданыл ан дебиеттерҚ ғ ә

К беюө К бею ө – т рді тіршілігін ү ң жал асуын амтамасыз ететін ғК беюө К бею ө – т рді тіршілігін ү ң жал асуын амтамасыз ететін ғ қ физиологиялы рдіс. К бею б л қ ү ө ұ тіршілік сипаттамасымен ты ыз ғ байланысты – дискретті. Бірт тас ұ организм дискретті бірліктен т рады – жасуша. Осы себептен ұ рбір особь жасушаны к беюімен ә ң ө арастырылады. қ

К беюө Жынысты   Жыныссыз  Бір торшалы К беюө Жынысты Жыныссыз Бір торшалы Моноцитогенді Коньюгация(инфузория) (б ліну, спора т зілу) ө үКоньюгация(инфузория) (б ліну, спора т зілу)ө ү Трансдукция(бактерия) Полицитогенді Трансформация (б ршіктену, ү Копуляция(спорофиктер) полиэмбриология) К п торшалы өК п торшалыө

 Жыныс жасушалары гамета деп аталады. Я ни аналы ж не ғ қ ә аталы Жыныс жасушалары гамета деп аталады. Я ни аналы ж не ғ қ ә аталы жыныс бездерінде қ гаметалар дамиды. Жынысты к бею – ө гаметаларды осылуы. ң қ Жынысты к беюді жыныссыз ө ң к беюден айырмашылы ы – о ан ө ғ ғ екі организм осылады. қ

Жыныс жасушаларыны ң рылысы, ызметі құ қрылысы, ызметіқұ қ Жыныс жасушаларыны ң рылысы, ызметі құ қрылысы, ызметіқұ қ

 Спермотозоид – к бею кезінде екі негізгі ызметтерді ө қ ат арады. Хромосомаларды гаплоидты жиынты Спермотозоид – к бею кезінде екі негізгі ызметтерді ө қ ат арады. Хромосомаларды гаплоидты жиынты ын қ ң ғ ж мырт а жасуша а ендіру ж не оны даму ұ қ ғ ә ң ба дарламасын ж зеге асыру. Ол орта ғ ү қба дарламасын ж зеге асыру. Ол орта ғ ү қ плазмалемамен аптал ан ж не 4 б ліктен т рады қ ғ ә ө ұплазмалемамен аптал ан ж не 4 б ліктен т радық ғ ә ө ұ. . Спермотозоид рылысы: құ Басы Мойны Митохондриялар йры ы(аксонема) Құ ғйры ы(аксонема)Құ ғ

 Ооцит – аналы гамета. Дамуы аналы қ қ жыныс бездерінде ж реді ж не 3 Ооцит – аналы гамета. Дамуы аналы қ қ жыныс бездерінде ж реді ж не 3 ү ә кезе ге б лінеді: ң ө 1. К бею 2. су 3. Пісіп жетілу ө Ө 1. К бею 2. су 3. Пісіп жетілуө Ө Ооцит рылысы: құ Фолликулды жасушалар қФолликулды жасушаларқ Ядро

 Жыныссыз к беюө – к беюді арапайым ө ң қ т рі бол анды Жыныссыз к беюө – к беюді арапайым ө ң қ т рі бол анды тан, жынысты к беюден ү ғ қ қ ө б рын пайда бол ан деп есептеледі. ү ғб рын пайда бол ан деп есептеледі. ү ғ К беюді б л т рі сімдіктерге ж не ө ң ұ ү ө ә кейбір жануарлар а т н. ғ әкейбір жануарлар а т н. ғ ә Жыныссыз к беюге жануалардан ө гидраны , гидроидты маржан полиптеріні ң ңгидраны , гидроидты маржан полиптеріні ң ң ж не т. б омырт асыздарды к беюін ә қ ң ө жат ызу а болады. қ ғ

Жыныссыз к бею т рлері: ө ү I. I. арапайым б ліну Қ өарапайым б лінуҚЖыныссыз к бею т рлері: ө ү I. I. арапайым б ліну Қ өарапайым б лінуҚ ө – митоз ар ылы б лінуді қ ө ң н тижесінде ата тегімен бірдей рпа пайда болады. ә ұ қн тижесінде ата тегімен бірдей рпа пайда болады. ә ұ қ Б л арапайымдылар а т н жыныссыз к беюді е ұ қ ғ ә ө ң ңБ л арапайымдылар а т н жыныссыз к беюді е ұ қ ғ ә ө ң ң арапайым т рі. қ ү II. Спора т зілу үСпора т зілуү – к птеген сімдіктер, са ырау ла тар, ө ө ң құ қ кейбір арапайымдыларды тіршіліктеріні белгілі бір қ ң ң сатысында спора т зіледі. олайлы жа дай ту анда ү Қ ғ ғ споралар дамып митоз ар ылы б ліне бастайды. қ ө III. Вегетативті к бею өВегетативті к беюө – организмні бір топ жасушалары ң б лініп жа а организм т зеді, я ни генетикалы ө ң ү ғ қб лініп жа а организм т зеді, я ни генетикалы ө ң ү ғ қ материалдары бірдей организмдер т зіледі. Тірі ү а заларды т ріне байланысты вегетативті к беюге ғ ң ү ө арнал ан рт рлі м шелер мен сінділерді пайда ғ ә ү ү ө ң болуы. IV. Б ршіктену ү – Кейбір са ырау ла тар мен ң құ қ жануарлар а т н. Оларды денелерінде б ршік сіп ғ ә ң ү ө шы ады да б лініп жа а организмге бастама береді. ғ ө ң

ры тану Ұ қ  Екі гаметаны ңЕкі гаметаны ң осылуы н тижесінде қры тану Ұ қ Екі гаметаны ңЕкі гаметаны ң осылуы н тижесінде қ ә зиготаны т зілу ң ү процесі. Я ни екі ғ гаплоидты жасушаларды бірігуі ң н тижесінде ә диплоидты жасушаны (зигота) ң пайда болуы.

 ры тану Ұ қ – гаплоидты хромосома жиынты тары бар аналы ж не аталы ры тану Ұ қ – гаплоидты хромосома жиынты тары бар аналы ж не аталы қ қ ә қжиынты тары бар аналы ж не аталы қ қ ә қ жыныс жасушалары ядроларыны осылуы. ң қжыныс жасушалары ядроларыны осылуы. ң қ ры тан ан жасушаны зигота дейді. Ұ қ ғры тан ан жасушаны зигота дейді. Ұ қ ғ ры тануды барысында р т рге т н Ұ қ ң ә ү ә хромосомаларды диплоидты жиынты ы ң ғ алпына келеді. ры тану кезінде қ Ұ қ организмдерді т ым уалау а параты ң ұқ қ қ жа арып, комбинативтік згерістер пайда ң ө болады. Пайда бол ан згерістер т ым ғ ө ұқ уалау ар ылы рпа тан рпа а беріледі. қ қ ұ қ ұ ққ

Онтогенез - организмні жеке дамуың ОНТОГЕНЕЗ эмбрионды қ Постэмбр - и онды қ Бластула - бірОнтогенез — организмні жеке дамуың ОНТОГЕНЕЗ эмбрионды қ Постэмбр — и онды қ Бластула — бір абатты қ ры ты ұ қ ң т зілуі ү Гаструла — ш ү абатты қ ры ты ұ қ ң пайда болуы Нейрула- жеке м шелердіү ң дамуы Тура даму Т рленіпү даму

Ланцетникті ң ры ұ қ тан ан ғ ж мырт ұ қ асыны ң б лшектенуіЛанцетникті ң ры ұ қ тан ан ғ ж мырт ұ қ асыны ң б лшектенуі мен ө дамуы: А — р ұ ық тан ан ж мыртғ ұ қ а; Ә —жасушаны екіге б ліну ң ө сатысы; Б — жасушаны т ртке ң ө б лінуі; ө В — 8 жасуша; Г — 16 жасуша; Ғ — 32 жасуша; Д — бластула; Е — кесіп к ө рсетілген бластула; Ж — гаструланы ң т зіле бастауы; ү 3 — гаструла; И — ал аш ы нейрула; ғ қ К — нейрула: 1 — бласт оце ль; 2 — эктодерма; 3 — энтодерма; 4 — ал аш ы ішек ғ қ куысы; 5 — мезодерма; 6 — ж йке пластинкасы; 7 ү — 8 — ж ү йке т тігіні бастамасы ү ң

Тура даму организмні бірден ересек т ріне сап тууы. Б ан ң ү ұқ ұғТура дамуТура даму организмні бірден ересек т ріне сап тууы. Б ан ң ү ұқ ұғТура даму организмні бірден ересек т ріне сап тууы. Б ан ң ү ұқ ұғ омырт алы жануарлардан бауырымен жор алаушыларды , қ ғ ңомырт алы жануарлардан бауырымен жор алаушыларды , қ ғ ң старды , с т оректілерді ж не омырт асыздардан с ліктерді , құ ң ү қ ң ә қ ү ңстарды , с т оректілерді ж не омырт асыздардан с ліктерді , құ ң ү қ ң ә қ ү ң к пая тыларды , рмекшілерді ж не т. б. дамуы жатады. ө қ ң ө ң ә • сты тура Құ ң дамуы

Толы т рленіп дамуқ ү А та да ты арлы ан к белегіні метаморфозды (толыТолы т рленіп дамуқ ү А та да ты арлы ан к белегіні метаморфозды (толы т рленіп) қ ң қ қ ғ ө ң қ ү дамуы: 1- ересек т рі; 2- ж лдыз рт; 3- уырша. ү ұ құ қ қ