Презентация Тема 1 new

Скачать презентацию Тема 1 new Скачать презентацию Тема 1 new

tema_1_new.ppt

 • Размер: 749 Кб
 • Количество слайдов: 18

Описание презентации Презентация Тема 1 new по слайдам

Тема 1: СТАНОВЛЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ 1. Поняття та структура кредитноїТема 1: СТАНОВЛЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ 1. Поняття та структура кредитної системи країни. 2. Сутність банку з позиції його історичного розвитку. 3. Сутність банку як елемента банківської системи. 4. Становлення та розвиток банківської системи України.

2 Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ «Банківські операції» викладач: Козлова Ю. В. Кредитна система2 Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ «Банківські операції» викладач: Козлова Ю. В. Кредитна система – це сукупність кредитних відносин та інститутів, які реалізують ці відносини. Кредитна система: – центральний банк – банківські установи – небанківські фінансово-кредитні інститути 1. 1. Поняття та структура кредитної системи країни.

3 Кредитна система: 1)1) сукупність кредитно-розрахункових і платіжних відносин 2)2) сукупність фінансово-кредитних інститутів Севастопольський інститут банківської3 Кредитна система: 1)1) сукупність кредитно-розрахункових і платіжних відносин 2)2) сукупність фінансово-кредитних інститутів Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ «Банківські операції» викладач: Козлова Ю. В.

4 Сучасна кредитна система характеризується: – концентрацією і мобілізацією банківського капіталу – подальшим зростанням4 Сучасна кредитна система характеризується: – концентрацією і мобілізацією банківського капіталу – подальшим зростанням конкуренції між різними видами фінансово-кредитних установ – продовженням злиття великих фінансово-кредитних інститутів з потужними промисловими, торговими, транспортними корпораціями і компаніями – інтернаціоналізацією діяльності фінансово — кредитних інститутів і створенням міжнародних банківських об ’’ єднань і груп Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ «Банківські операції» викладач: Козлова Ю. В.

5

62. Сутність банку з позиції його історичного розвитку. Період виникнення перших банків: 1. ХІV-ХV ст.62. Сутність банку з позиції його історичного розвитку. Період виникнення перших банків: 1. ХІV-ХV ст. в окремих італійських містах – Венеції, Генуї (1407 р. – Banka di San Giorgio). Банк виник в період розвитку товарно-грошових відносин, коли була потрібна мережа спеціальних закладів, що регулювали б грошовий обіг і здійснювали кредитні операції. Банки з’явилися тільки на такій стадії розвитку кредиту, коли без його широкого використання неможливе було функціонування капіталістичних підприємств. 2. Перші банківські операції здійснювались в Єгипті 2700 році до нашої ери. Перші кредитні операції – VI ст. до н. е. (Вавилон). І V ст. до н. е. Греція – вкладні операції, обмін грошей, кредитування під заставу, розрахункове обслуговування. Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ «Банківські операції» викладач: Козлова Ю. В.

7– передумовою виникнення банків є наявність  товарно-грошових відносин – причина виникнення банків7– передумовою виникнення банків є наявність товарно-грошових відносин – причина виникнення банків – потреба ринку в посередницькій діяльності з розміну та обміну цінностей, що виконували функцію грошей – операції, які можна назвати банківськими, з ’’ явилися набагато раніше, ніж банки в сучасному розумінні Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ «Банківські операції» викладач: Козлова Ю. В.

8 Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ «Банківські операції» викладач: Козлова Ю. В. 3. 8 Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ «Банківські операції» викладач: Козлова Ю. В. 3. Сутність банку як елемента банківської системи. Комерційні банки складають основу кредитної системи країни. З економічного погляду банк – це підприємство, яке виробляє, купує і продає на ринку специфічні товари, які називають фінансовими послугами. Особливістю банківської діяльності є те, що банки функціонують не у сфері виробництва, а у сфері обміну. Основне призначення банку – посередництво в переміщенні грошових коштів від кредиторів до позичальників, від продавців до покупців.

9 Закон УРСР від 20 березня 1991 року № 873 -XII « Про банки і9 Закон УРСР від 20 березня 1991 року № 873 -XII « Про банки і банківську діяльність» : банками названо установи, функцією яких є кредитування за рахунок залучення коштів, касове та розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та інших банківських операцій, передбачених Законом. Закон України від 07 грудня 2000 року № 2121 -III «Про банки і банківську діяльність» : банки — установи, функцією яких є кредитування суб’єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення та інших кредитних ресурсів, касове та розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та інших банківських операцій, передбачених Законом. Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ «Банківські операції» викладач: Козлова Ю. В.

Суть банку з позиції здійснюваних ним операцій: комплекс із трьох базових операцій – депозитних, кредитних іСуть банку з позиції здійснюваних ним операцій: комплекс із трьох базових операцій – депозитних, кредитних і розрахункових – створює первинну сферу банківської діяльності, а фінансовий посередник, що виконує цей комплекс, є банком в економічному розумінні. 10 Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ «Банківські операції» викладач: Козлова Ю. В.

Сутність банку з позицій його функцій в економіці: 1) посередництво в кредиті ( пов’язана з перерозподіломСутність банку з позицій його функцій в економіці: 1) посередництво в кредиті ( пов’язана з перерозподілом банками грошових коштів, які тимчасово вивільняються у процесі кругообігу капіталів підприємств, а також грошових доходів населення; 2) посередництво у платежах ( полягає у здійсненні банками розрахунків між різними суб`єктами економічних відносин шляхом перерахування коштів за їхніми рахунками або заліку взаємних вимог ) ; 3) випуск кредитних грошей (полягає у забезпеченні банками на основі кредитно-розрахункових операцій потреб господарського обороту належною кількістю платіжних засобів на основі депозитно-кредитної емісії). 11 Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ «Банківські операції» викладач: Козлова Ю. В.

12 Банк є елементом банківської системи. Це означає, що він: 1) має такі властивості, які дозволяють12 Банк є елементом банківської системи. Це означає, що він: 1) має такі властивості, які дозволяють йому бути частиною цілого, функціонувати за загальними правилами; 2) функціонує в межах загальних та специфічних законів, юридичних норм суспільства; 3) є спроможним до саморегулювання, розвитку та вдосконалення; 4) взаємодіє з іншими елементами системи. Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ «Банківські операції» викладач: Козлова Ю. В.

Організаційно-економічні умови, які визначають потребу в банківській системі: 1) необхідність регулювання грошового обігу в країні зОрганізаційно-економічні умови, які визначають потребу в банківській системі: 1) необхідність регулювання грошового обігу в країні з огляду на наявність у банків можливості застосування емісійного механізму в ході здійснення своїх основних – кредитно-розрахункових – операцій з обслуговування суб`єктів ринку; 2) необхідність організації платежів у господарстві, що пов`язано з опосередковуванням банками обороту переважної частини грошової маси; 3) необхідність підтримання стабільного функціонування банків як гарантії збереження коштів клієнтів і забезпечення нормального процесу кредитування економіки. 13 Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ «Банківські операції» викладач: Козлова Ю. В.

Банківська система – це сукупність усіх банків країни, які взаємодіють між собою, підпорядковуючись встановленим нормамБанківська система – це сукупність усіх банків країни, які взаємодіють між собою, підпорядковуючись встановленим нормам і правилам ведення банківської справи, з метою забезпечення можливості ефективного грошово-кредитного регулювання економіки, кредитно-розрахункового обслуговування господарського обороту, а також стабільної діяльності банківських установ. 14 Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ «Банківські операції» викладач: Козлова Ю. В.

15 Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ «Банківські операції» викладач: Козлова Ю. В. Функції банківської15 Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ «Банківські операції» викладач: Козлова Ю. В. Функції банківської системи: 1) трансформаційна – трансформація ризиків – трансформація строків – трансформація капіталів – просторова трансформація; 2) функція створення платіжних засобів та регулювання грошової маси (емісійна); 3) забезпечення сталості банківської діяльності та грошового ринку (стабілізаційна).

Сучасні банківські системи, як правило, дворівневі: І рівень – центральний банк, ІІСучасні банківські системи, як правило, дворівневі: І рівень – центральний банк, ІІ рівень – всі види комерційних банків та інші кредитні організації, ліцензовані центральним банком. Центральний банк – це головний орган грошово-кредитного регулювання економіки, основне завдання якого полягає у кредитно-розрахунковому обслуговуванні держави та інших банківських установ. Комерційні банки – це багатофункціональні установи універсального типу, що здійснюють різні види кредитних, розрахункових та інших фінансових операцій, пов’язаних з обслуговуванням клієнтів у всіх секторах економіки. 16 Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ «Банківські операції» викладач: Козлова Ю. В.

17 Структура банківської системи України Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ «Банківські операції» викладач: Козлова17 Структура банківської системи України Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ «Банківські операції» викладач: Козлова Ю. В.

184. Еволюція банківської справи та становлення банківської системи в Україні. Етапи розвитку банківської системи України: 1)184. Еволюція банківської справи та становлення банківської системи в Україні. Етапи розвитку банківської системи України: 1) банківництво в північному Причорномор’ї; 2) банківські операції в Київській Русі (ІХ ст. – сер. ХІV ст. ); 3) банківництво в період Гетьманщини (сер. ХVІІ ст. – сер. ХVІІІ ст. ); 4) банківництво України в період перебування у складі Російської імперії (ХІХ ст. – поч. ХХ ст. ); 5) банківська система України в період перебування у складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік; 6) банківська система незалежної України.
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.