Презентация Сырты орта факторларыны рекеттеріне азаны тым уалайтын патологиялы реакциялары

Скачать презентацию Сырты орта факторларыны рекеттеріне азаны тым уалайтын патологиялы реакциялары Скачать презентацию Сырты орта факторларыны рекеттеріне азаны тым уалайтын патологиялы реакциялары

syrty_orta_faktorlaryny_reketterіne_azany_tym_ualaytyn_patologiyaly_reakciyalary.ppt

 • Размер: 880.5 Кб
 • Количество слайдов: 21

Описание презентации Презентация Сырты орта факторларыны рекеттеріне азаны тым уалайтын патологиялы реакциялары по слайдам

ара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ Молекулярлы биология ж не медициналы генетика қ ә қара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ Молекулярлы биология ж не медициналы генетика қ ә қ кафедрасы С Ж ӨС ЖӨ Та ырыбы: қ “Сырт ы орта факторларыны рекеттеріне қ ң ә а заны т ым уалайтын патологиялы реакцияларыны ғ ң ұқ қ қ ңа заны т ым уалайтын патологиялы реакцияларыны ғ ң ұқ қ қ ң алыптасу тетіктері ” қалыптасу тетіктері ”қ Орында ан: Рсалиева , ЖМФ ғ ҚОрында ан: Рсалиева , ЖМФғ Қ 114 топтоп Тексерген: алиева Г. Т ҚТексерген: алиева Г. ТҚ ара анды 2010 Қ ғара анды 2010Қ ғ

Жоспары: Кіріспе орша ан орта мен адам а засыны байланысыҚ ғ ғ ң Негізгі бЖоспары: Кіріспе орша ан орта мен адам а засыны байланысыҚ ғ ғ ң Негізгі б лім өНегізгі б лімө Биотрансформация ту фазалары Өту фазаларыӨ Атмосфераны ластануы ңАтмосфераны ластануың Тама тар ж не тама а осатын заттар қ ә ққ қТама тар ж не тама а осатын заттарқ ә ққ қ орытынды ҚорытындыҚ Пайдалан ан дебиеттер ғ әПайдалан ан дебиеттерғ ә

Адам а засына к нделікті енетін затар ғ ү метоболизм ферменттеріні атысумен ң қ биотрансформацияланады.Адам а засына к нделікті енетін затар ғ ү метоболизм ферменттеріні атысумен ң қ биотрансформацияланады. Олар: Ас су рамында ы рт рлі заттар құ ғ ә ү Темекі ж не т. б т тіндер ә үТемекі ж не т. б т тіндерә ү Д рі д рмектер ә әД рі д рмектерә ә Ша тоза дар ң ңШа тоза дарң ң Ауа рамында ы т рлі газдар құ ғ үАуа рамында ы т рлі газдарқұ ғ ү К н с улесі ү әК н с улесіү ә

Биотрансформация 700- жж уы реакциялардан т ратын те қ ұ ө к рделі процесс. ОныБиотрансформация 700- жж уы реакциялардан т ратын те қ ұ ө к рделі процесс. Оны ш фазасын ү ң ү ажыратады. Адам а засына к нделікті ғ ү енетін-затар ас су рамында ы рт рлі құ ғ ә ү заттар, д рі әзаттар, д ріә — д рмектер, т тіндер, ша ә ү ң тоза дар ж не ауа рамында ы т рліше ң ә құ ғ ү газдар , тіпті к н с улесі-метаболизм ү ә ферменттеріні атынасуымен жасушаларда ң қ биотрансформацияланады.

Фазалары: I I - ф- ф азасында а за а енген экзогендік ғ ғ молекулаларФазалары: I I — ф- ф азасында а за а енген экзогендік ғ ғ молекулалар цитохром 450(СУП-450) атысумен, монооксигенаци қ 450(СУП-450) атысумен, монооксигенациқ я я реакциясын тежиесінде, активтенеді. Н т ә әреакциясын тежиесінде, активтенеді. Н тә ә ежиесінде к птеген аралы улы німдер ө қ ө т зіледі. ү II-II- фазасында аралы улы німдер қ ө залалсызданады.

 Егер биотрансформацияның I-II фазалары арасында ы тепе ғфазалары арасында ы тепеғ -- те дік Егер биотрансформацияның I-II фазалары арасында ы тепе ғфазалары арасында ы тепеғ — те дік ң са талса а за бір алыпты тіршілік етеді қ ғ қса талса а за бір алыпты тіршілік етедіқ ғ қ , , ал егер фаза реакциялары те белсенді ө болса, я ни тепе те дік б зылса ғ ң ұ , жасушада аралы улы німдер қ ө жина талып оксидативті стрессті қ оздырады қоздырадық. . Н тижесінде жасуша тез ә артайып леді. қ ө

Оксидативтік стресс Мембрана липидтеріні ас ынтоты ты тоты уыны ң қ қ ғ ң бОксидативтік стресс Мембрана липидтеріні ас ынтоты ты тоты уыны ң қ қ ғ ң б зылуына алып келетін тізбекті реакциялар ұ салдары болып табылады. Биотрансформацияны ңсалдары болып табылады. Биотрансформацияның I-I- фазасында т зілетін эндогендік еркін радикалдар ү те ауіпті молекулалар болып табылады ж не олар ө қ ә жасушаны белсенді шабуылдап, мембрана липидтеріні ас ынтоты ты тоты уын ң қ қ ғ б зып, мембраналарда са ыллаулар пайда ұ ң етеді. Н тежиесінде жасушаішілік ысым т мендеп ә қ ө гомеостаз згереді. ө

СУПСУП 11 АА 11 гені СУПСУП 1 1 АА 11 гені 15 15 хромосоманыСУПСУП 11 АА 11 гені СУПСУП 1 1 АА 11 гені 15 15 хромосоманы ң 15q 22q-24 локусында орналас ан. Ол қ I-I- фазада темекі т тіні серінен активтенеді. Оны кодтайтын ү ә ң ферменті СУП 11 АА 22 полициклды ароматты қ қ полициклды ароматты қ қ к мірсуларды алмасуын катализдейді. Осы ө ң ферментті же іл индукцияланатын ң ң формасы темекі тартушылар арасында кпе ө рагыны дамуыны т уекелділігіні жо ары ң ң ә ң ғ болуымен сипатталады.

СС УП УП 11 АА 22 гені 15 15 хромосоманы ң 15q 22-qter. локусында орналасСС УП УП 11 АА 22 гені 15 15 хромосоманы ң 15q 22-qter. локусында орналас ан ж не адамны бауыр қ ә ң жасушаларында ы барлы цитохром ғ қ 450- діңдің 10-15% райды. Ол ксенобиотиктерді құ ң райды. Ол ксенобиотиктердіқұ ң — ароматты ж не гетероциклды қ ә қароматты ж не гетероциклды қ ә қ аминдерді , нитроароматты ң қаминдерді , нитроароматты ң қ осылыстарды , микотоксиндерді , эстрогендерді қ ң ңосылыстарды , микотоксиндерді , эстрогендердіқ ң ң ж не кейбір д рі ң ә ә ж не кейбір д рің ә ә — д рмектерді ә ң (( фенацин, ацетоминофан, кофеин т. б. ) ) метаболизміні активтенуіне атысады. ң қметаболизміні активтенуіне атысады. ң қ

СУПСУП 22 ДД 6-6- гені 22 22 хх ромосоманың 22q 13. 1 локусында орналасСУПСУП 22 ДД 6-6- гені 22 22 хх ромосоманың 22q 13. 1 локусында орналас ан. Б л ген негізгі қ ұ фармакогенетикалы маркер болып қ табылады. Оны полиморфты эффекті ң қтабылады. Оны полиморфты эффектің қ 30-30- а жуы д рі ғ қ әа жуы д ріғ қ ә — д рмектерді ж не ә ң ә орша ан ортаны химиялы німдеріні қ ғ ң қ ө ңорша ан ортаны химиялы німдеріні қ ғ ң қ ө ң ж не нейромедиаторларды метаболизміне ә ң сер етеді. ә

СУП 22 СС 19-19- гені 10 10 хх ромосоманы ң 10q 24. 1-q 24 локусында орналасСУП 22 СС 19-19- гені 10 10 хх ромосоманы ң 10q 24. 1-q 24 локусында орналас ан ж не д рі қ ә әорналас ан ж не д ріқ ә ә — д рмектер ә метаболизімінде ма ызды р л ат арады. Ген ң ө қ німі өніміө -S—S- мефенитоингидроксилаза — тырысу а арсы олданылатын д рі ғ қ қ әтырысу а арсы олданылатын д ріғ қ қ ә — д рмектер, протонды сор ыш ингибиторы ә қ ғ ж не кейбір барбитураттарды ә ңж не кейбір барбитураттарды ә ң метаболизміне атынасады. қметаболизміне атынасады. қ

GSTM 1 1-1- хх ромосоманың 1p 13 локусында орналас ан. Ол тоты ан қ ққGSTM 1 1-1- хх ромосоманың 1p 13 локусында орналас ан. Ол тоты ан қ ққ липидтерді , ДН , катехол німдеріні ң Қ ө ңлипидтерді , ДН , катехол німдеріні ң Қ ө ң кейбір электрофильдік осылыстарын қ залалсыздандыратын II-II- фазаны ңфазаның GSTM 1 ферментіні белсенділігін ай ындайды. ң қ

NAT-2 К птеген ксенобиотиктерді , оны ішінде ө ң ң ароматты ж не гетероциклдыNAT-2 К птеген ксенобиотиктерді , оны ішінде ө ң ң ароматты ж не гетероциклды аминдерді қ ә қ ңароматты ж не гетероциклды аминдерді қ ә қ ң активтену не активсіздену реакцияларына атынасады. Полиморфты эффекттері з р қ қ ә шы ару жолдарыны , уы ты , с т ғ ң қ қ ң ү безіні , бас, мойын, кпе то ж не тік ң ө қ қ ә ішекті атерлі ісіктеріне ж не д рі д рмек ң қ ә ә ә метаболизміне деген сезімталды ты қ згеруне айтарлы тай сер етеді. ңө қ әзгеруне айтарлы тай сер етеді. ңө қ ә

Атмосфераны ластануың Атмосфераны ластануы салдарынан а заны ң ғ ңАтмосфераны ластануы салдарынан аАтмосфераны ластануың Атмосфераны ластануы салдарынан а заны ң ғ ңАтмосфераны ластануы салдарынан а заны ң ғ ң реакциясын тудыратын мутацияларды бірі ң –a 1- антитрипсинні жетіспеушілігі болып ң табылады. ан плазмасыны б л а уызын протеиназ Қ ң ұ қ ингибиторы деп те атайды. алыпты жа дайда оны Қ ғ ңингибиторы деп те атайды. алыпты жа дайда оны Қ ғ ң концентрациясы екі абат йелдерде ж не абыну қ ә ә қ кезінде жо арылайды. Т ым уалайтын протеиназ ғ ұқ қ ингибиторы жетіспеушілігі кездесетін адамдар гомозиготалы болса, созылмалы абыну а ж не кпе қ ғ ә ө эмфиземасына бейім болып келеді.

Тама тар ж не тама а осатын қ ә ққ қ заттар Генетикалы сезімтал адамдардаТама тар ж не тама а осатын қ ә ққ қ заттар Генетикалы сезімтал адамдарда кейбір тама т рлері қ қ ү олайсыз реакцияларды тудыруы қ м мкін. Мысалы, лактозаны к тере алмау. Осындай кемістігі ү ө бар адамдарда с т ж не с т німдерін пайдалан аннан ү ә ү ө ғ кейін ас орыту жолыны дискомфорты ж не ішті туі қ ң ә ң ө бай алады. М ны себебі ішекте лактозаны ыдырататын қ ұ ң ферментті синтезделмеуі не жетіспеушілігі болып ң саналады. Н тежиесінде шіріту микрофлорасыны ә ңсаналады. Н тежиесінде шіріту микрофлорасыны ә ң к беюіне олайлы жа дай туады. Б л генні мутантты ө қ ғ ұ ң формалары шы ыс халы тарында ке тарал ан ғ қ ң ғ жиелігі( 95-100%), негры(70-75%), европоиды(5-10%).

орытындыҚ Болаша та, адамдарды денсаулы ын қ ң ғ са тауда адам экогенетикасыны қ ңсаорытындыҚ Болаша та, адамдарды денсаулы ын қ ң ғ са тауда адам экогенетикасыны қ ңса тауда адам экогенетикасыны қ ң ма ызы еселеп сетіні с зсіз, себебі ң ө ө азіргі та да орша ан ортаны згерісі қ ң қ ғ ң ө адам геномыны б зылыстарында ң ұ к рініс беруде ж не б л саланы тере ө ә ұ ңк рініс беруде ж не б л саланы тере ө ә ұ ң зерттеу адамзат шін жасал ан ігілік ү ғ болары с зсіз. ө

Пайдалан ан дебиеттер: ғ ә уанды ов Е. . , билаев С. А. , ҚПайдалан ан дебиеттер: ғ ә уанды ов Е. . , билаев С. А. , Қ қ Ө Әуанды ов Е. . , билаев С. А. , Қ қ Ө Ә Медициналы биология ж не ғ ә генетика, Алматы, 2006 Жимулев И. Ф. , Общая и молекулярная генетика, Новосибирск, 2006 [email protected] kz Lori. ru/
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.