Презентация slides thema 4

Скачать презентацию  slides thema 4 Скачать презентацию slides thema 4

slides_thema_4.ppt

  • Размер: 168.5 Кб
  • Количество слайдов: 18

Описание презентации Презентация slides thema 4 по слайдам

 1 ПОНЯТТЯ СУКУПНОГО ПОПИТУ Сукупний попит (AD)  - це загальний обсяг вітчизняних товарів і 1 ПОНЯТТЯ СУКУПНОГО ПОПИТУ Сукупний попит (AD) — це загальний обсяг вітчизняних товарів і послуг, які споживачі (домогосподарства, фірми та уряд країни, а також економічні агенти решти країн світу) готові придбати при кожному можливому рівні цін і за інших рівних умов. Сукупний попит (AS) — це попит на товари і послуги тільки вітчизняного виробництва. Фактичний обсяг національного виробництва і рівень цін визначаються взаємодією сукупного попиту AD (від англійського aggregate demand ) і сукупної пропозиції AS (від англійського aggregate supply).

 2 ДЕТЕРМІНАНТИ СУКУПНОГО ПОПИТУ • Попит на споживчі товари і  послуги  (споживчий попит 2 ДЕТЕРМІНАНТИ СУКУПНОГО ПОПИТУ • Попит на споживчі товари і послуги (споживчий попит — С) — платоспроможний попит домогосподарств на споживчі товари • Попит на інвестиційні товари (інвестиційний попит — I) — попит підприємств на засоби виробництва • Попит на товари і послуги з боку держави (державні закупівлі — G) • Попит на чистий експорт (попит закордону — NX) Отже, сукупний попит — це сума запланованих витрат економічних агентів у всіх секторах економіки. Визначається за формулою розрахунку ВВП методом кінцевого споживання: NXGICADY

 3 КРИВА СУКУПНОГО ПОПИТУ Графічно сукупний попит передається кривою AD ,  яка нахилена донизу: 3 КРИВА СУКУПНОГО ПОПИТУ Графічно сукупний попит передається кривою AD , яка нахилена донизу: Від’ ємний нахил кривої AD пояснюється ефектом пропозиції грошей (зростання цін за сталої пропозиції грошей робить гроші дорогими, а сукупні витрати низькими), а також дією цінових факторів сукупного попиту

 4 ЦІНОВІ ФАКТОРИ СУКУПНОГО ПОПИТУ • ефект процентних ставок • ефект багатства  • ефект 4 ЦІНОВІ ФАКТОРИ СУКУПНОГО ПОПИТУ • ефект процентних ставок • ефект багатства • ефект імпортних закупівель Вищому рівню цін відповідає менший обсяг сукупного попиту. Зміна сукупного попиту під дією цінових факторів передається рухом вздовж кривої

 5 НЕЦІНОВІ ФАКТОРИ СУКУПНОГО ПОПИТУ • споживчих витрат домогосподарств (добробут споживачів, їхні уподобання та смаки, 5 НЕЦІНОВІ ФАКТОРИ СУКУПНОГО ПОПИТУ • споживчих витрат домогосподарств (добробут споживачів, їхні уподобання та смаки, їхні очікування, заборгованість, податки, трансферти тощо) • інвестиційних витрат (процентні ставки, пільги та субсидії підприємствам, очікувані прибутки, інфляційні очікування, податки, технологія тощо) • державних витрат • витрат на чистий експорт (коливання валютних курсів, умови на зовнішніх ринках, обсяг національного доходу в інших країнах світу тощо)До нецінових факторів сукупного попиту відноситься все те, що впливає на динаміку:

 6 НЕЦІНОВІ ФАКТОРИ І КРИВА AD Під дією нецінових факторів крива сукупного попиту AD переміщується: 6 НЕЦІНОВІ ФАКТОРИ І КРИВА AD Під дією нецінових факторів крива сукупного попиту AD переміщується: 1. Вправо вгору, коли попит зростає ( AD 0 AD 1 ) 2. Вліво донизу, коли попит скорочується ( AD 0 AD 2 )

 7 ПОНЯТТЯ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ Сукупна пропозиція (AS) - це загальний обсяг товарів і 7 ПОНЯТТЯ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ Сукупна пропозиція (AS) — це загальний обсяг товарів і послуг, який фірми готові виробляти при певному рівні внутрішніх цін та за інших незмінних умов Фундаментальні детермінанти сукупної пропозиції: 1. Потенційний обсяг виробництва (пряма залежність — чим більшим є потенційний ВВП, тим більшою буде сукупна пропозиція) 2. Витрати фірм (обернена залежність — чим вищими є витрати виробництва, тим меншим буде обсяг сукупної пропозиції)

 8 КРИВА СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ Форма кривої AS залежить від того, який період розглядається: 1. короткостроковий 8 КРИВА СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ Форма кривої AS залежить від того, який період розглядається: 1. короткостроковий (звичайно до 2 -3 -х років) 2. довгостроковий (декілька років, десятиліття або більше) Поведінка економіки в короткостроковому періоді ( SR — від англійського short run ) описується кейнсіанською моделлю Поведінка економіки в довгостроковому періоді ( LR — від англійського long run ) описується класичною моделлю

 9 СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ В ДОВГОСТРОКОВОМУ ПЕРІОДІ Припущення аналізу сукупної пропозиції в класичній теорії : обсяг 9 СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ В ДОВГОСТРОКОВОМУ ПЕРІОДІ Припущення аналізу сукупної пропозиції в класичній теорії : обсяг випуску залежить тільки від кількості факторів виробництва ( праці і капіталу) і технології, і не залежить від рівня цін; зміни в факторах виробництва і технології відбуваються повільно; економіка функціонує в умовах повної зайнятості факторів виробництва, отже, обсяг випуску дорівнює потенційному; ціни і номінальна заробітна плата — гнучкі, за допомогою їх змін підтримується рівновага на ринках.

 10 ДОВГОСТРОКОВА КРИВА СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ Крива AS в довгостроковому періоді ( LRAS) є вертикальною на 10 ДОВГОСТРОКОВА КРИВА СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ Крива AS в довгостроковому періоді ( LRAS) є вертикальною на рівні потенційного обсягу випуску ( Y*). Зміна сукупного попиту відбивається лише на зміні цін. Зсув кривої LRAS можливий лише при зміні факторів виробництва, або технології (тобто, при зміні потенційного ВВП) Y*

 11 СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ В КОРОТКО СТРОКОВОМУ ПЕРІОДІ Припущення аналізу сукупної пропозиції в кейнсіанській теорії : 11 СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ В КОРОТКО СТРОКОВОМУ ПЕРІОДІ Припущення аналізу сукупної пропозиції в кейнсіанській теорії : економіка функціонує в умовах неповного використання факторів виробництва; ціни, номінальна заробітна плата й інші номінальні величини є відносно жорсткими, повільно реагують на ринкові коливання; реальні величини (о бсяг випуску , зайнятість, реальна заробітна плата тощо) є більш гнучкими, швидше реагують на ринкові коливання.

 12 КОРОТКОСТРОКОВА КРИВА СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ Крива AS в короткостроковому періоді ( SRAS): може бути горизонтальною 12 КОРОТКОСТРОКОВА КРИВА СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ Крива AS в короткостроковому періоді ( SRAS): може бути горизонтальною (кейнсіанський відрізок — крайній випадок, з абсолютно жорсткими цінами і номінальною заробітною платою і незмінним рівнем середніх витрат — SRAS 1 ). Показує зміни в обсязі виробництва в умовах неповної зайнятості за постійних цін (депресійний стан економіки). У цьому випадку обсяг сукупної пропозиції залежить лише від величини сукупного попиту може мати позитивний нахил (проміжний відрізок — при жорсткій номінальній заробітній платі і відносно гнучких цінах — SRAS 2 ). Показує зміни в обсязі виробництва в умовах, що наближаються до повної зайнятості. У цьому випадку зміна сукупного попиту призводить до зміни і в обсязі сукупної пропозиції, і в рівні цін

 13 ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ КОРОТКОСТРОКОВОЇ КРИВОЇ СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ Короткострокова крива сукупної пропозиції: SRAS 1 - 13 ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ КОРОТКОСТРОКОВОЇ КРИВОЇ СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ Короткострокова крива сукупної пропозиції: SRAS 1 — горизонтальний відрізок SRAS 2 — висхідний відрізок

 14 РІВНОВАГА СУКУПНОГО ПОПИТУ І СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ Перетин кривих AD і AS визначає рівноважний обсяг 14 РІВНОВАГА СУКУПНОГО ПОПИТУ І СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ Перетин кривих AD і AS визначає рівноважний обсяг випуску і рівень цін в економіці P A — рівноважний рівень цін Q A — рівноважний реальний обсяг національного виробництва P YAD A P a Q a AS

 15 ВПЛИВ СУКУПНОГО ПОПИТУ НА СУКУПНУ ПРОПОЗИЦІЮ • Якщо сукупний попит змінюється в межах горизонтального 15 ВПЛИВ СУКУПНОГО ПОПИТУ НА СУКУПНУ ПРОПОЗИЦІЮ • Якщо сукупний попит змінюється в межах горизонтального (кейнсіанського) відрізка кривої сукупної пропозиції, то це призводить до зміни реального обсягу національного виробництва і зайнятості, а ціни при цьому залишаються незмінними • Якщо сукупний попит зростає на проміжному відрізку кривої сукупної пропозиції, то це призводить до зростання реального обсягу національного виробництва, рівня зайнятості та цін • Якщо сукупний попит зростає на вертикальному (класичному) відрізку кривої сукупної пропозиції, то це призводить до інфляційного зростання цін та номінального ВВП при незмінному обсязі реального ВВП (який відповідає потенційному рівню)

 16 НАСЛІДКИ ПОЛІТИКИ СТИМУЛЮВАННЯ СУКУПНОГО ПОПИТУ точка А - початкова довгострокова рівновага точка В - 16 НАСЛІДКИ ПОЛІТИКИ СТИМУЛЮВАННЯ СУКУПНОГО ПОПИТУ точка А — початкова довгострокова рівновага точка В — короткострокова рівновага точка С — відновлена довгострокова рівновага

 17 НАСЛІДКИ ВПЛИВУ НЕГАТИВНОГО ШОКУ ПРОПОЗИЦІЇ 17 НАСЛІДКИ ВПЛИВУ НЕГАТИВНОГО ШОКУ ПРОПОЗИЦІЇ

 18ІНФЛЯЦІЙНА СПІРАЛЬ В МОДЕЛІ СУКУПНОГО ПОПИТУ І СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ Відрізок АВ (рух вздовж кривої AS 18ІНФЛЯЦІЙНА СПІРАЛЬ В МОДЕЛІ СУКУПНОГО ПОПИТУ І СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ Відрізок АВ (рух вздовж кривої AS 1 з т. А до т. В ) — інфляція попиту Відрізок ВС (рух вздовж кривої AD 2 з т. В до т. С ) — інфляція витрат
  • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.