Презентация Шара іштей сызылан кпжатар — копия

Скачать презентацию  Шара іштей сызылан кпжатар — копия Скачать презентацию Шара іштей сызылан кпжатар — копия

shara_іshtey_syzylan_kpghatar_-_kopiya.ppt

  • Размер: 1.7 Mегабайта
  • Количество слайдов: 16

Описание презентации Презентация Шара іштей сызылан кпжатар — копия по слайдам

ылыми жобаны ма саты: Ғ ң қ Шар а іштей ж не сырттай сызыл ан кылыми жобаны ма саты: Ғ ң қ Шар а іштей ж не сырттай сызыл ан к пжа тар мен ғ ә ғ ө қ айналу денелеріне атысты есептерді шы ару жолдарын қ ң ғ арастыру, БТ- а дайындалушы о ушылар а к мек ралы қ Ұ ғ қ ғ ө құ ретінде сыну, зерттеу кезе дері: ұ ң 1. та ырыпты негіздеу, ма саттары мен міндеттерін қ қ ай ындау; қ 2. та ырып а байланысты теориялы жа даяттарды қ қ қ ғ жина тау, дебиеттерге шолу жасау, талдау; қ ә 3. есептерді т рлерін арастыру; ң ү қ 4. алын ан н тижелер бойынша есептер; ғ ә 5. ж мысты орытындылау. ұ қ Зерттеуді жа ашылды ы: ң ң ғ Математика п ні бойынша лтты тестілеу орталы ы ә ұ қ ғ р ан о у- дістемелік ралда кездесетін шар а іштей ж не құ ғ қ ә құ ғ ә сырттай сызыл ан к пжа тар мен айналу денелеріне арнал ан ғ ө қ ғ стреометрия есептерін шешу жолдары к рсетіледі. ө

Шар а іштей ж не сырттай сызыл ан к пжа тар мен ғ ә ғ өШар а іштей ж не сырттай сызыл ан к пжа тар мен ғ ә ғ ө қ айналу денелері сурет №

сурет № 2  сурет №

сурет № 3 сурет №

сурет № 4 сурет №

Шар а іштей ж не сырттай сызыл ан к пжа тар мен айналу денелеріғ ә ғШар а іштей ж не сырттай сызыл ан к пжа тар мен айналу денелеріғ ә ғ ө қ Бізді орша ан ортада, сіресе геометриялы есептерді шы ару кезінде, біз іштей қ ғ ә қ ғ ж не сырттай сызыл ан к пжа тарды: ә ғ ө қ Шар а іштей сызыл ан призмалар, кубтар ғ ғ Куб а, призма а іштей сызыл ан шарлар қ ғ ғ Шар а іштей сызыл ан пирамидалар ғ ғ Пирамида а іштей сызыл ан шар ғ ғ Айналу денелеріне іштей ж не сырттай сызыл ан шар ж не т. б. жиі кездестіреміз. ә ғ ә Осындай фигураларды комбинацияларына рыл ан 2009-2012 жыл ы лтты ң құ ғ ғ ұ қ біры ай тест есептерін жина тап, шы ару жолдарын б ліскім келді. ңғ қ ғ ө Шар а іштей сызыл ан жа ты аны тамасы: ғ ғ қ ң қ — Егер к пжа ты барлы т белері шарды бетінде жатса, онда к пжа шар а іштей ө қ ң қ ө ң ө қ ғ сызыл ан, ол шар к пжа а сырттай сызыл ан деп аталады. ғ ө ққ ғ Шар а сырттай сызыл ан к пжа ты аны тамасы: ғ ғ ө қ ң қ — Егер к пжа ты барлы жа тары шар бетімен жанасса, онда м ндай к пжа шар а ө қ ң қ қ ұ ө қ ғ сырттай сызыл ан, ал шар к пжа а іштей сызыл ан деп аталады. ғ ө ққ ғ — Шарды центрі к пжа ты барлы жа тарынан бірдей ашы ты та орналас ан; ң ө қ ң қ қ қ — Шарды радиусы жанасу н ктесіне перпендикуляр т седі. ң ү ү

n = 3     n = 4     n =n = 3 n = 4 n =

шб рышты д рыс Ү ұ ұ пирамиданы екіжа ты ң қ б рышы α, ошб рышты д рыс Ү ұ ұ пирамиданы екіжа ты ң қ б рышы α, о ан іштей ұ ғ сызыл ан шарды к лемі ғ ң ө V болса пирамида к лемін ө табы ыз. ң Берілгені: шб рышты ү ұ д рыс пирамида а іштей ұ ғ сызыл ан шар α-екі ғ жа ты б рыш, шарды қ ұ ң к лемі V ө Табу керек: V пирамида =?

орытындыҚ  Ж мысты орындау барысында шар а іштей ж не сырттай сызыл ан ұ ғорытындыҚ Ж мысты орындау барысында шар а іштей ж не сырттай сызыл ан ұ ғ ә ғ к пжа тар мен айналу денелеріне арнал ан есептерді бірнеше т рлеріні ө қ ғ ң ү ң шешу т сілдерін арастырдым. Со ы жылдарда ы лтты бірі ай тест о у — ә қ ңғ ғ ұ қ ңғ қ дістемелік ралдарында жиі кездесіп ж рген осындай фигуралар ә құ ү комбинациасына рыл ан есептер мені ж не сынаптас достарымны құ ғ ң ә ң ызы ушылы ын тудырды. Сонды тан шар ж не сфера, к пжа тар ж не қ ғ ғ қ ә ө қ ә айналу денелеріні асиеттерін зерттеп, есеп жатты улар орындау барысында ң қ ғ оны олдана білуді ма сат еттім. қ қ Бірнеше есептерді шешу жолдарын к рсетіп, осы ан у сас жатты улар ң ө ғ қ ғ тізімін д рыс жауабымен к рсетуге тырыстым. Жина тал ан м ліметтер ұ ө қ ғ ә бойынша есептерді схемалы суреттері салынып, моделі жасалды. ң қ ылыми жоба ж мыстарын орындау барысында математикалы есептеу Ғ ұ қ ж мыстары, модельдеу, талдау сия ты жалпы ылыми дістер олдандым. ұ қ ғ ә қ Б л дістерді сипаттамалары зерттеуде олданылды. ұ ә ң қ Б л ж мысты талапкер БТ мен кешенді тестілеуге дайындалуына к мек ұ ұ Ұ ө ралы ретінде пайдалану а болады. құ ғ