Презентация Шакетаева А.Повг!

Скачать презентацию Шакетаева А.Повг! Скачать презентацию Шакетаева А.Повг!

shaketaeva_a.povg!.ppt

 • Размер: 1 Mегабайта
 • Количество слайдов: 23

Описание презентации Презентация Шакетаева А.Повг! по слайдам

 АЛМАТЫ – 2015 жыл. Та ырыбы: қ Алды ы рса абыр асында АЛМАТЫ – 2015 жыл. Та ырыбы: қ Алды ы рса абыр асында ы ңғ құ қ қ ғ ғ ашы ота жасау барысында ауіп- атерді туындауын қ қ қ ң ж не ота жасал аннан кейін пайда болатын вентралды ә ғ жары ты болдырмау дістеріне ылыми негізделген қ ә ғ зерттеме Орында ан: ғ 4-курс студенті Шакетаева . Е. Ә Факультет: Жалпы медицина ылыми жетекшісі: Ғ медицина ылымыны докторы Мадьяров В. М. ғ ңаза стан-Ресей Медициналы Университеті Қ қ қ

Жоспар : Кіріспе Негізгі б лімө Ота жасал аннан кейін вентралды ғ жары ты Жоспар : Кіріспе Негізгі б лімө Ота жасал аннан кейін вентралды ғ жары ты айталануы қ ң қ Зерттеу ж мысы ұ орытынды Қ

Ота жасал аннан кейін пайда ғ бол ан вентралды жары ғ қ Ота жасал аннан кейін пайда ғ бол ан вентралды жары ғ қ

Зерттеу ма сатық : Алды ы рса уысына жасал ан ңғ құ қ қЗерттеу ма сатық : Алды ы рса уысына жасал ан ңғ құ қ қ ғ хирургиялы ота н тижесін жа сарту, ота қ ә қ жасал аннан кейін пайда болатын ғ вентралды жары тарды ж не оны қ ә ң айталануын азайту. қ

Зерттеу міндеті : Ота жасал аннан кейінгі вентралды жары ты ғ қ ң ж неЗерттеу міндеті : Ота жасал аннан кейінгі вентралды жары ты ғ қ ң ж не оны айталануыны коллаген ә ң қ ң агрегациясымен зара байланысын аны тау. ө қ Коллаген агрегациясын есепке ала отырып емдеу т сіліні алгоритімін растыру. ә ң құ Та айындал ан алгоритім бойынша нау астар а ғ ғ қ ғ салыстырмалы т рде емдеу т сілін олдану. ү ә қ Ота жасал аннан кейінгі вентралды жары ты ғ қ ң ж не оны айталануыны алдын алу шін ә ң қ ң ү клиникалы т жірибеге та айындал ан қ ә ғ ғ шараларды енгізу.

ылыми жа алы тар: Ғ ң қ Е ал аш коллаген агрегациясыны ота ң ғ ңылыми жа алы тар: Ғ ң қ Е ал аш коллаген агрегациясыны ота ң ғ ң жасал аннан кейінгі вентралды жары а ж не оны ғ ққ ә ң айталануына зара атынасын зерттеу дістерін қ ө қ ә енгізу. Коллаген агрегациясын аны таумен емдеу қ дістеріні алгоритмі іске асырылады. ә ң Емдеу дістеріні алгоритмі салыстырмалы т рде ә ң ү ж ргізіледі. ү Ал аш рет ота жасал аннан кейінгі вентралды ғ ғ жары ж не оны айталануы алдын алу шаралары қ ә ң қ клиникалы т жірибеге енгізіледі қ ә

Т жірибелік ма ызыә ң : Ж ргізілген зерттеулер н тижелері ү ә хирургия саласындаТ жірибелік ма ызыә ң : Ж ргізілген зерттеулер н тижелері ү ә хирургия саласында ота жасал аннан кейін ғ пайда болатын кайталама жары тарды қ ң пайда болуын аны тау а ж не р нау ас а қ ғ ә ә қ қ тиімді ем-шара олдануына м мкіндік қ ү береді.

Зерттеу ж мысыұ № 1 Зерттеу ж мысыұ №

 2013 жылды тамыз айынан бастап ң 2015 жылды а тар айына дейінгі ң қ 2013 жылды тамыз айынан бастап ң 2015 жылды а тар айына дейінгі ң қ ң аралы та 50 нау ас а вентралды қ қ қ жары диагнозымен ″Авторлы қ қ медицина″ клиникасында хирургиялы қ ем к рсетілген. Соны ішінде 20 ө ң нау аста ота жасал аннан кейін қ ғ вентралды жары ты айталануы қ ң қ к рініс берген. ө

Зерттеу материалы : Ба ылау тобық : 50 нау ас. D/s: вентралды қ жарыЗерттеу материалы : Ба ылау тобық : 50 нау ас. D/s: вентралды қ жары қ Зерттеу тобы : 20 нау ас. D/s: Ота қ жасал аннан кейін вентралды жары ты ғ қ ң кайталануы Коллагенге арнал ан реагенттер ғ Коллаген ерітінділері Агригометр аппараты Шыны т тік ү Шприц

50 нау ас қ D/s: вентралды жары қ 20 нау ас. D/s: қ Ота жасал50 нау ас қ D/s: вентралды жары қ 20 нау ас. D/s: қ Ота жасал аннан ғ кейін вентралды жары ты қ ң кайталануы30 нау аста қ ас ынусыз қ

 Осы 50 нау астан тромбоциттерді қ ң агрегациясын: АДФ, Коллаген, Адреналин аны тау шін Осы 50 нау астан тромбоциттерді қ ң агрегациясын: АДФ, Коллаген, Адреналин аны тау шін биологиялы қ ү қ зат алынды. Зерттеу INVIVO зертханасында ж ргізілді. ү

№ Аты- ж ні тегіө Ту ан жылығ Жынысы Ота жасалу уа ыты қ Коллаген агрегациясы№ Аты- ж ні тегіө Ту ан жылығ Жынысы Ота жасалу уа ыты қ Коллаген агрегациясы м лшеріө 1 Назаренко Г. А. 05. 09. 1949 йел ә 27. 06. 2013г 32 2 Литус Е. П. 12. 09. 1971 йел ә 31. 08. 2013г 35 3 Таттибаева Э. Ж 23. 051938 йел ә 07. 09. 2013г 35 4 Белашапко Г. Г 01. 1947 ер 09. 11. 2013г 40 5 Случанко В. Г. 01. 1937 йел ә 16. 02. 2014г 35 6 Темирбекова Л. П. 02. 11. 1947 йел ә 04. 03. 2014г 33 7 Саду Р. Б. 30. 04. 1974 ер 26. 03. 2014г 41 8 Мамутова Б. 14. 04. 1949 йел ә 04. 05. 2014г 40 9 Унаспеков А. Д. 21. 12. 1956 ер 06. 05. 2014г 40 10 Питюшина Р. Г. 12. 02. 1930 йел ә 26. 05. 2014г 31 11 Садыкова А. К. 06. 02. 1990 йел ә 27. 05. 2014г 34 12 Кибаев Р. И 01. 1971 ер 28. 05. 2014г 47 13 Керейбаева К. Р 23. 02. 1962 йел ә 29. 05. 2014г 35 14 Оспицева В. Н 01. 1953 йел ә 10. 06. 2014г 40 15 Берников В. Н 25. 06. 1946 ер 25. 08. 2014г 43 16 Аймашев А. Б. 17. 11. 1973 ер 24. 09. 2014 44 17 Абдуллаева З. Ш. 19. 02. 1961 йел ә 16. 10. 2014г 35 18 Ыбыраева Ж. 05. 11. 2013 йел ә 04. 11. 2013г. 35 19 Павлова А. Г 25. 12. 1935 йел ә 27. 11. 2014г 38 20 Назаренко В. П. 28. 04. 1948 ер 09. 12. 2014г

Зерттеу тобында 20 на у асқ : 7 ер жынысты нау ас қ 13 йел жыныстыЗерттеу тобында 20 на у асқ : 7 ер жынысты нау ас қ 13 йел жынысты нау ас ә қ Орташа есеппен коллаген агрегасиясын аны тау: қ Ер= 40+41+40+47+43+44+40/7=42, 14 йел Ә = 32+35+35+35+33+40+31+34+35+40+35+35+38/13=35,

2013ж-2015ж а тар айы аралы тарында ы зерттеуге алын ан 50қ ң қ ғ ғ 2013ж-2015ж а тар айы аралы тарында ы зерттеуге алын ан 50қ ң қ ғ ғ нау астарды коллаген агрегациясына алын ан зерттеу н тижесі қ ң ғ ә

Зерттеу ж мысы ұ № 2 Зерттеу ж мысы ұ №

ULTRAPRO торы 50% полипропиленді сі ірілмейтін ң моножіп(PROLENE) 50%Полиглекапрон 25 (MONOCRYL) cі ірілуі 90-120 кULTRAPRO торы 50% полипропиленді сі ірілмейтін ң моножіп(PROLENE) 50%Полиглекапрон 25 (MONOCRYL) cі ірілуі 90-120 к ннен кейін ң ү мы тылы асиетін береді қ қ қ са тесіктер м лшері 3-4мм ұ қ ө жетілген КоллагенІІІ жо ар ыэкспрессиясын ғ ғ ша ырады қ

ULTRAPRO торы са тесіктеріні м лшеріні лкендігі, Ұ қ ң ө ң ү рса ULTRAPRO торы са тесіктеріні м лшеріні лкендігі, Ұ қ ң ө ң ү рса уысында ы отадан кейін құ қ қ ғ пайда бол ан тырты ты ғ қ ң ашылмауына ж не физиологиялы ә қ оз алыс н тижесінде тырты ты қ ғ ә қ ң иілгіштігіне ма ызы зор. ң

ULTRAPRO торы Зерттеу барысында ота жасал аннан кейін нау астарды ғ қ ба ылауда қ бULTRAPRO торы Зерттеу барысында ота жасал аннан кейін нау астарды ғ қ ба ылауда қ б тен денені бас а ө ң қ торлар а кара анда азда ан ғ ғ ғ д режеде ішкі ортаны жауап беруі ә ң бай алды. қ

ULTRAPRO торы ULTRAPRO торы

орытындыҚ Зерттеу н тижелерін арап, ота ә қ жасал аннан кейін вентралды жары ты ғорытындыҚ Зерттеу н тижелерін арап, ота ә қ жасал аннан кейін вентралды жары ты ғ қ ң айталануы жиі йел адамдарда қ ә кездесуін бай ады. Сол себепті қ қ Коллаген агрегациясыны адам ң а засында ы м лшеріне м н беруіміз ғ ғ ө ә ажет. Коллаген агрегациясын аны тау қ қ ар ылы ота жасал аннан кейін қ ғ вентралды жары ты қ ң

орытындыҚ айталануыны атері бар тобын қ ң қ аны тауымыз ажет. Аны тал анорытындыҚ айталануыны атері бар тобын қ ң қ аны тауымыз ажет. Аны тал ан топ а қ қ қ ғ қ ота жасал аннан кейін арнайы т ртіпті ғ ә енгізу. ULTRAPRO торы Рандомизирленген клиникалы тексеріс н тижесі бойынша қ ә вентралды жары тарды айталануын қ ң қ т мендетеді. ө

Назар аудар андары ыз а ғ ң ғ рахмет Назар аудар андары ыз а ғ ң ғ рахмет
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.