Презентация Сейдахмет А.преэклампсия

Скачать презентацию Сейдахмет А.преэклампсия Скачать презентацию Сейдахмет А.преэклампсия

seydahmet_a.preeklampsiya.ppt

 • Размер: 571 Кб
 • Количество слайдов: 18

Описание презентации Презентация Сейдахмет А.преэклампсия по слайдам

Та ырыбы: қ Преэклампсия Орында ан: Сейдахмет А. О. ғ Топ: 13-2К ЖМ абылда ан: Та ырыбы: қ Преэклампсия Орында ан: Сейдахмет А. О. ғ Топ: 13-2К ЖМ абылда ан: адырбаева Б. Н. Қ ғ Қ С. Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА № 1 акушерия ж не гинекология кафедрасы ә

Жоспар • Кіріспе • ауіп факторыҚ • Патогенезі • Клиникасы • Диагностика • ЕміЕмі •Жоспар • Кіріспе • ауіп факторыҚ • Патогенезі • Клиникасы • Диагностика • ЕміЕмі • Ас ынуы қ

Преэклампсия- б л ж кті йелдердегі гестацияны 20 аптасынан ұ ү ә ң со , Преэклампсия- б л ж кті йелдердегі гестацияны 20 аптасынан ұ ү ә ң со , детте А мен протеинурияны жо арылауымен к рінетін к п ң ә Қ ң ғ ө ө ж йелі синдром. ү Преэклампсияны же іл формасы йелдерді 3% кездеседі, ң ң ә ң к бінесе ана мен н рестені денсаулы ына айтарлы тай ісер ө ә ң ғ қ етпейді. Ауыр формасы ж кті йелдерді 1- 2% кездеседі, ана мен н ресте ү ә ң ә денсаулы ына айтарлы тай зиян тигізіп, лімге келуі м мкін ғ қ ө ә ү

Патогенезі • Преэклампсияны басты себебі- перифериялы ан ң қ қ тамырларыны спазмы ңтамырларыны спазмыңПатогенезі • Преэклампсияны басты себебі- перифериялы ан ң қ қ тамырларыны спазмы ңтамырларыны спазмың • алыпты ж ктілік а ымында плацента ферменттері Қ ү ғ жеткіліксіздігінен жергілікті вазоконстрикторлар б зылады. ұ • Н тижесінде: ә

ауіп тобыҚ • йелді жасы (25ж-6%, 35ж-9%, 40ж-15%) Ә ңйелді жасы (25ж-6%, 35ж-9%, 40ж-15%)Ә ң •ауіп тобыҚ • йелді жасы (25ж-6%, 35ж-9%, 40ж-15%) Ә ңйелді жасы (25ж-6%, 35ж-9%, 40ж-15%)Ә ң • Ал аш босанушы (20жастан т мен немесе 35жастан ғ ө жо ары) ғжо ары)ғ • К п ры ты ж ктілік ө ұ қ үК п ры ты ж ктілікө ұ қ ү • Плацента а аулары қПлацента а ауларық • Семіздік • Гипертония ж не б йрек ауруларыны болуы ә ү ңГипертония ж не б йрек ауруларыны болуыә ү ң

Клиникасы • Же іл формасы йелдерді 3% кездеседі, ана мен н рестені денсаулы ына ңКлиникасы • Же іл формасы йелдерді 3% кездеседі, ана мен н рестені денсаулы ына ң ә ң ә ң ғ айтарлы тай сер етпейді. қ әайтарлы тай сер етпейді. қ ә • Ауыр формасы ж кті йелдерді 1- 2% кездеседі, ана мен н ресте денсаулы ына ү ә ң ә ғ айтарлы тай зиян тигізіп, лімге келуі м мкін. қ ө ә ү • Бас айналуы, бас ауруы • Эпигастрий ауырсыну, ж рек айну, су ү құЭпигастрий ауырсыну, ж рек айну, суү құ • Гипертензия(140/90мм с. б. ), протеинурия(5г), олигоурия • Аптасына 3, 5 кг жо ары салма осу ғ қ қАптасына 3, 5 кг жо ары салма осуғ қ қ • Бетті , ая — олдарыны бірден ісінуі, ң қ қ ңБетті , ая — олдарыны бірден ісінуі, ң қ қ ң • Ж рек айну, су ү құЖ рек айну, суү құ • К руді лсіреуі, к з алдында «жабынны » немесе «т манны » пайда болуы, к з ө ң ә ө ң ұ ң ө арауытуы қарауытуық

Диагностика • Ша. Ша ғғ ымдар мен анамнез • Физикалы тексеруқ • Инструментальды •Диагностика • Ша. Ша ғғ ымдар мен анамнез • Физикалы тексеруқ • Инструментальды • Лабораторлы зерттеулер қЛабораторлы зерттеулерқ

Диагностика • ПСМП: АД лшеу, жалпы з р анализі, клиникалы ан ө ә қДиагностика • ПСМП: АД лшеу, жалпы з р анализі, клиникалы ан ө ә қ қ анализі (гемоглобин, тромбоцит) • Стационар: А лшеу, ЭКГ, ЖЗА, т ул. протеинурия, Қ ө әСтационар: А лшеу, ЭКГ, ЖЗА, т ул. протеинурия, Қ ө ә биохимиялы анализ (жалпы белок, креатинин, қбиохимиялы анализ (жалпы белок, креатинин, қ АЛа. Т, АСа. Т, мочевина, билирубин) • Коагулограмма • УЗИУЗИ • КТГ • Доплерометрия

Емі • Ж кті йелді міріне ауіп т ндіретін ас ынуларды ү ә ңЕмі • Ж кті йелді міріне ауіп т ндіретін ас ынуларды ү ә ң ө қ ө қ болдырмау, м мкіншілігіне арай н рестені са тау, ү қ ә қболдырмау, м мкіншілігіне арай н рестені са тау, ү қ ә қ босан аннан кейінгі кезк де йелге реаблитация жасау. ғ ң ә • Симптоматикалы ем қСимптоматикалы емқ • Тырысу а арсы ғ қ • Гипотензивті терапия • Ауыр т рінде ем сер етпегенде ж ктілік мерзіміне ү ә ү арамастан ж ктілікті зеді. қ ү ү

Магний сульфатын к к тамыр а ж не б лшы ө ғ ә ұ қ еткеМагний сульфатын к к тамыр а ж не б лшы ө ғ ә ұ қ етке енгізу 5 г магний сульфаты р. зат (20 мл 25 құ ғ 5 г магний сульфаты р. зат (20 мл 25құ ғ % ерт. ) 10-15 мин ішінде к к ө тамыр а баяу енгізіледі. ғ 320320 физ. ерт-гі 25%- 80 мл мл 25%Mg. S О 4 11 кап/са. -1 г р. зат ғ құ ғ 11 кап/са. -1 г р. затғ құ ғ 22 кап/са. -2 г р. зат к к тамыр а тамшыл. 12-24са. ішінде(1-2 г са. ) ғ құ ғ ө ғ ғ ғ 22 кап/са. -2 г р. зат к к тамыр а тамшыл. 12-24са. ішінде(1-2 г са. )ғ құ ғ ө ғ ғ ғ • Босан аннан 24 са. кейін немесе со ы тырыспадан со емді ғ ғ ңғ ң айталайды. қ • Б лшы етке 10г . з. магний сульф. 1 мл 2 ұ қ қБ лшы етке 10г . з. магний сульф. 1 мл 2ұ қ қ % новокаин немесе 1мл 1% лидокаин ерт. енгізеді. • Б лшы етке енгізілген магний сульфаты йел шін те ауыр, кейде ине ұ қ ә ү ө орнында абцесс т зілуі м мкін. ү ү

Гипотензивті терапия • Жылдам серлі препарат: ә • Нифедипин- 10мг бастап, 30мин айталау қ (120 мгГипотензивті терапия • Жылдам серлі препарат: ә • Нифедипин- 10мг бастап, 30мин айталау қ (120 мг т ул. доза) ә(120 мг т ул. доза)ә • Натрий нитропруссид-0, 25мкг/кг/мин к к ө тамыр тамш. • Баяу серлі препарат: ә • Допегит- 250мг/т ул. ә • Босан аннан кейін йелді т ра ты ғ ә ң ұ қ жа дайына дейін препарат м лшерін ғ ө азайту керек.

Босануды шешу • Егер йелді жа дайы т ра талмаса босандыру а ә ң ғ ұБосануды шешу • Егер йелді жа дайы т ра талмаса босандыру а ә ң ғ ұ қ ғ болмайды. • Босандыруды тек ай ын гипертензия мен гипоксияны қ жой ан кезде, тырыспаны адекватты ба ылаумен ғ қ ж ргізіледі. ү • Шынайы жолмен босандыру а к мек жасау керек. Егер ғ ө йел ал аш босанушы ж не жатыр мойны босану а ә ғ ә ғ дайын болмаса жіне жетілмеген ры болса, онда ұ қ босандыруды тек кесар тілігін жасайды.

Преэклампсия салдары Преэклампсия салдары

Мамандар консультациясы • Орташа ж не ауыр д режедегі преэклампсияны ә ә ң болуы- кМамандар консультациясы • Орташа ж не ауыр д режедегі преэклампсияны ә ә ң болуы- к з д рігері ж не терапевтті арауы ө ә ә ң қболуы- к з д рігері ж не терапевтті арауыө ә ә ң қ • Ми симптоматикасы, тырыспа мен кома болса, осымша- невропатологты арауы қ ң қосымша- невропатологты арауық ң қ • б йрек жетіспеушілігіні белгілері болса- ү ң неврологты арауы керек. ң қ

Профилактика • ауіп тобында ы ж кті йелге Қ ғ ү ә • Аспирин 75-120 мгПрофилактика • ауіп тобында ы ж кті йелге Қ ғ ү ә • Аспирин 75-120 мг т ул. ә • Кальци 1г/т ул. ә • Су мен т зды шектеу ұСу мен т зды шектеуұ • Темір, фоли ыш ылы, балы қ қ қТемір, фоли ыш ылы, балы қ қ қ майы, Е ж не С вит. абылдау. ә қ
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.