Презентация презентация.Апаратты апарт кздері мен ттынушылар арасындаы апараттар.

Скачать презентацию .Апаратты апарт кздері мен ттынушылар арасындаы апараттар. Скачать презентацию .Апаратты апарт кздері мен ттынушылар арасындаы апараттар.

prezentaciya.aparatty_apart_kzderі_men_ttynushylar_arasynday_aparattar..ppt

 • Размер: 680 Кб
 • Количество слайдов: 18

Описание презентации Презентация презентация.Апаратты апарт кздері мен ттынушылар арасындаы апараттар. по слайдам

 О т стік аза стан Мемлекеттік Фармацевтика Академиясың ү Қ қ « о амды О т стік аза стан Мемлекеттік Фармацевтика Академиясың ү Қ қ « о амды денсаулы са тау-2 » кафедрасы Қ ғ қ қ қ «Денсаулы са тауда ы экономика ж не аржыландару » п ні қ қ ғ ә қ ә Та ырыбы: қ А паратты а парт к здері мен т тынушылар қ қ қ ө ұ арасында ы а параттар. ғ қ Орында ан: ғ Аужан С. Тобы: 30 2 « б » ДС Қ абылда ан: Қ ғ

 Жоспар І. Кіріспе ІІ. Негізгі б лім ө 1. А парат, а паратты ж Жоспар І. Кіріспе ІІ. Негізгі б лім ө 1. А парат, а паратты ж йелер қ қ қ ү 2. А парт к здері мен т тынушылар арасында ы а параттар қ ө ұ ғ қ 3. Денсаулы са тау йымдарыны ызметіне а парат р лі. қ қ ұ ң қ қ ө ІІІ. орытынды Қ ІV. Пайдаланыл ан дебиеттер ғ ә

   КІРІСПЕ А парат (қ лат. informatio — т сіндіру, КІРІСПЕ А парат (қ лат. informatio — т сіндіру, мазм ндау) ымы к нделікті ү ұ ұғ ү мірден бастап ө техникалық салада пайдаланылатын к п ма ыналы ө ғ ым. Жалпы ал анда б л ым шектеу, байланыс, ба ылау, форма, ұғ ғ ұ ұғ қ инструкция, білiм, ма ына, рылым, бейнелеу, сезіну та ы бас а ғ құ ғ қ ымдармен ты ыз байланысты. К п адам б л жайлы Білім д уірі ұғ ғ ө ұ ә немесе білім о амы тудыр ан. А парат д уірі туралы айта бастады; қ ғ ғ қ ә а паратты о ам, қ қ қ ғ а паратты технологияларқ қ , тіпті информатика , а парат ылымы ж не қ ғ ә компьютер ылымы назар а к п т суде, ал ғ ғ ө ү “а парат” с зі білдіре баста ан ма ыналары ыпсыз пайдаланылуда. қ ө ғ ғ ұқ А парат к здері– айналамызда, б кіл қ ө ү лемдеә к нделікті болып ү жат ан о и алар, к ріністер, на ты деректер. . Сондай-а қ қ ғ ө қ қ журналистің жаз ан материалына, дайында ан ба дарламасына ар ау еткен ғ ғ ғ қ д йегіні т пнегізі. ә ң ү

 А паратты ж йелер дегеніміз а паратты жинау а, қ қ ү қ ғ А паратты ж йелер дегеніміз а паратты жинау а, қ қ ү қ ғ са тау а, іздеуге, талдау а ж не тарату а ба ыттал ан қ ғ ғ ә ғ ғ ғ олданбалы ба дарламалы нім. қ ғ қ ө А паратты ж йелер кіріс қ қ ү а паратты ( андайда бір м ліметтер, қ қ ә н с аулар) ж не шы ыс а паратты ұ қ ә ғ қ (есептеу, есептеулер) амтиды, я ни қ ғ а паратты ж йелер кіріс қ қ ү а параттарды деп, шы ыс қ өң ғ а параттарды н тиже ретінде береді. қ ә Амалдарды, рекеттерді ба ылап ә қ отыратын кері байланыс механизмі де ж зеге асырылынады. Бас а ү қ ж йелер сия ты а паратты ү қ қ қ ж йелер де орша ан ортада болады. ү қ ғ

 А параттық ң тарихы, аны тамалары. қ А парат - адамны зіне А параттық ң тарихы, аны тамалары. қ А парат — адамны зіне ара анда лде айда к не былыс. қ ң ө қ ғ ә қ ө құ Таби ат лде ашан сімдіктер мен тірі организмдерде ж мба тал ан ғ ә қ ө ұ қ ғ (кодтал ан) а паратты зіні даму барысында беріп отыр ан. Ал, ғ қ ө ң ғ жануарлар мен старды тілі а парат а бай. Адамдар здеріні құ ң қ қ ө ң ал аш ы адамдарынан бастап-а а парат беру мен са тауды жа а ғ қ қ қ ң ң ралдарын іздеуде ж не табуда. Б ан жартаста ы суреттер де, құ ә ұғ ғ «Жазбалар ибадатханасында ы» Майя ркениетіні иероглифті ғ ғ ө ң та талары да, ежелгі египеттіктерді абак тастары мен жасырын қ ң хабарларды жіберуге арнал ан дискілері де д лел бола алады. ғ ә

 А парат термині латынны т сіндіру, баяндау, м лімет қ ң ү ә деген «А парат» термині латынны т сіндіру, баяндау, м лімет қ ң ү ә деген ымдарды білдіретін «informatio» с зінен шы ан. ұғ ө ққ Б л терминні ке тара анына арамастан, а парат т сінігі ұ ң ң ғ қ қ ү ылымда ы е к п пікірталас тудыр ан т сініктерді бірі ғ ғ ң ө ғ ү ң болып табылады. азіргі кезде а парат т сінігіні д л Қ қ ү ң ә аны тамасы жо , к птеген жа дайларда ол интуициялы қ қ ө ғ қ болып келеді ж не о ан адам рекетіні р т рлі ә ғ ә ң ә ү салаларында р т рлі ма ына беріледі. ә ү ғ

 А паратты аны тамаларыны к п болуы - б л қ ң ө ұ А паратты аны тамаларыны к п болуы — б л қ ң ө ұ т сінікті ма ынасын т сіндіруді к рделілігімен, ү ң ғ ү ң ү ерекшелігімен ж не к п т рлілігімен байланысты. ә ө ү азіргі кезде а парат т сінігін ай ындауды ке Қ қ ү қ ң ң тарал ан ш теориялы жолы бар. Оларды ғ ү қ ң р айсысы оны ма ынасын зінше т сіндіреді. ә қ ң ғ ө ү

 Бірінші теория (К. Шенон) санды -а паратты т р ыдан қ қ қ ұ Бірінші теория (К. Шенон) санды -а паратты т р ыдан қ қ қ ұ ғ т р ыдан арастырады да, а паратты о и аны ұ ғ қ қ қ ғ ң аны талма анды ыны (энтропияны ) лшемі ретінде қ ғ ғ ң ң ө ай ындайды. А парат к лемі, андай жа дайда болмасын, оны қ қ ө қ ғ алу ы тималдылы ына т уелді: хабар не рлым ы тимал болып қ ғ ә ғұ қ табылса, оны а параты со рлым аз болады. Б л теория ң қ ғұ ұ а паратты ма ыналы жа ын ескермесе де, хабарды о тайлы қ ң ғ қ ғ ң кодтау мен а паратты лшеуге негіз болды да, байланыс қ ө техникасы мен есептеуіш техникасында те пайдалы болып ө шы ты. Б дан бас а, ол а паратты жа алы ы, хабарды қ ұ қ қ ң ң ғ ң жеделдігі сия ты ма ызды асиеттерін к рсету ші те олайлы қ ң қ ө ү ө қ А паратты осы т р ыдан т сінгенде — б л аны талма анды ты қ ұ ғ ү ұ қ ғ қ ң алынуы немесе м мкін баламалар жина ынан та дап алу ү ғ ң н тижесі. ә

   Кірісі :   деуӨң Кірісі : деуӨң Шы ысы: ғ Бизнес-есептер Шешімдер — м ліметтер; ә ба дарламалар; ғ — есептер — а параттар; қ адамдар; — сызбалар — есептеулер; рал-жабды тар; құ қ — есептеулер — м мкіндіктер; ү — дыбыстар Бас ару қ бас арушы т л а; қ ұ ғ Кері автоматты бас ару; қ Байланыс А паратты ж йелерді сызбасы қ қ ү ң

 Маркетингтік а парат ж йесі – адамдарды зара рекетіні , қ ү ң Маркетингтік а парат ж йесі – адамдарды зара рекетіні , қ ү ң ө ә ң ал а ой ан міндеттерді табысты орындау а ба ыттал ан ғ қ ғ ғ а паратты алу, жоспарлау ж не деуді дістемелік т сілдері қ ә өң ң ә ә мен техникалы ралдарыны т ра ты ж мыс істейтін қ құ ң ұ қ ұ ж йесі. ү Маркетингтік зерттеулерді ма саты: к сіпорынны ма сатына ң қ ә ң қ ол жеткізу шін маркетингтік а парат ар ылы ндірушілер қ ү қ қ ө мен т тынушыларды байланыстыру. ұ

 Біріншілік маркетингтік а парат – б л тікелей қ ұ зерттеу ма сатына с Біріншілік маркетингтік а парат – б л тікелей қ ұ зерттеу ма сатына с йкес жиналатын а парат. қ ә қ Екіншілік маркетингтік а парат – б л б рын қ ұ ұ осы фирманы немесе бас а йымдарды ң қ ұ ң бас а ма сатта жина ан ж не деген қ қ ғ ә өң а параттары. қ

 · теориялы ; қ · сипаттайтын-аналитикалы ; қ ·зерттеу. Маркетингтік зерттеуді ң ы · теориялы ; қ · сипаттайтын-аналитикалы ; қ ·зерттеу. Маркетингтік зерттеуді ң ы айлары: ңғ

 Зерттеу дістері: ә · бай ау; қ · с рау; ұ ·эксперимент Зерттеу дістері: ә · бай ау; қ · с рау; ұ ·эксперимент

 · сауалнама (анкета) · арнайы рыл ыларқұ ғ · жеке д кендерде сатудан ызметті · сауалнама (анкета) · арнайы рыл ыларқұ ғ · жеке д кендерде сатудан ызметті ау ымды т рлеріне к шу; ү қ ң қ ү ө · м тажды тан ажеттілікке к шу; ұқ қ қ ө · б секелестікті ба алы дістерінен ба алы емес дістеріне ә ң ғ қ ә к шу. ө Зерттеу ралдары: құ Тенденциялары:

 Маркетингтік а парат ж йесі – б л қ ү ұ маркетингтік операцияларды жоспарлауды Маркетингтік а парат ж йесі – б л қ ү ұ маркетингтік операцияларды жоспарлауды жетілдіру, ж зеге асыру ж не олданылуына ү ә қ ба ылау жасау ма сатымен маркетинг қ қ сферасында ы б лушілер олдану шін ғ ө қ ү ма ызды ж не д л а паратты жинау а, ң ә ә қ ғ жіктеуге, талдау а, ба алау а ж не тарату а ғ ғ ғ ә ғ арнал ан дістемелік т сілдерді , ғ ә ә ң рал-жабды тарды ж не адамдарды зара құ қ ң ә ң ө рекетіні т ра ты ж йесі ә ң ұ қ ү

 1. Ішкі есеп беру ж йесі - к нделікті сату к рсеткіштерін, ү ү 1. Ішкі есеп беру ж йесі — к нделікті сату к рсеткіштерін, ү ү ө шы ын сомасын, материалды орларды к лемін, на ты ғ қ ң ө қ а шаны оз алысынн, дебиторлы ж не кредиторлы қ ң қ ғ қ ә қ арыздар туралы м ліметтерді к рсетеді. қ ә ө 2. К нделікті ж не сырт ы а паратты жинау ж йесі (со ы ү ә қ қ ү ңғ о и алар туралы а парат) – коммерциялы ортада болып қ ғ қ қ жат ан о и алар туралы жетекшілер к нделікті а паратты алып қ қ ғ ү қ отыратын дістемелік т сілдер мен а парат к здеріні ә ә қ ө ң жиынты ы. ғ 3. Маркетингтік зерттеулер ж йесі – фирма алдында т р ан ү ұ ғ маркетингтік жа дай а байланысты ажетті белгілі бір ғ ғ қ м ліметтерді ж йелі аны тамасы, оларды жинау, талдау ж не ә ң ү қ ә н тижелері туралы есеп беру. ә 4. Маркетингтік а паратты талдау ж йесі – маркетинг м селесі қ ү ә мен маркетингтік м ліметтерді талдау дістеріні жиынты ы. ә ә ң ғ

 орытынды. Қ А парат термині латынны т сіндіру, баяндау, м орытынды. Қ «А парат» термині латынны т сіндіру, баяндау, м лімет деген қ ң ү ә ымдарды білдіретін «informatio» с зінен шы ан. Б л терминні ұғ ө ққ ұ ң ке тара анына арамастан, а парат т сінігі ылымда ы е к п ң ғ қ қ ү ғ ғ ң ө пікірталас тудыр ан т сініктерді бірі болып табылады. азіргі кезде ғ ү ң Қ а парат т сінігіні д л аны тамасы жо , к птеген жа дайларда ол қ ү ң ә қ қ ө ғ интуициялы болып келеді ж не о ан адам рекетіні р т рлі қ ә ғ ә ң ә ү салаларында р т рлі ма ына беріледі. ә ү ғ А паратты ж йелер дегеніміз а паратты жинау а, са тау а, қ қ ү қ ғ іздеуге, талдау а ж не тарату а ба ыттал ан олданбалы ғ ә ғ ғ ғ қ ба дарламалы нім. А паратты ж йелер кіріс а паратты ғ қ ө қ қ ү қ ( андайда бір м ліметтер, н с аулар) ж не шы ыс а паратты қ ә ұ қ ә ғ қ (есептеу, есептеулер) амтиды, я ни а паратты ж йелер кіріс қ ғ қ қ ү а параттарды деп, шы ыс а параттарды н тиже ретінде береді. қ өң ғ қ ә Амалдарды, рекеттерді ба ылап отыратын кері байланыс механизмі ә қ де ж зеге асырылынады. Бас а ж йелер сия ты а паратты ж йелер ү қ қ қ ү де орша ан ортада болады. қ ғ

 Пайдаланыл ан дебиеттер тізіміғ ә 1. С. кімбеков, А. С. Байм хаметова, У. Пайдаланыл ан дебиеттер тізіміғ ә 1. С. кімбеков, А. С. Байм хаметова, У. А. Жанайдаров. Экономикалы теория. Ә ұ қ О у ралы. Жалпы редакция С. кімбековтікі. – Астана: 2002. — 464 б. қ құ Ә 2. Жалпы экономикалы теория. О улы. . . Шеденов, Е. Н. Са ынды ов, Б. А. қ қ қ Ө Қ ғ қ Ж нісов, . С. Байжомартов, Б. И. Комягин. /Жалпы редакциясын бас ар ан . . ү Ү қ ғ Ө Қ Шеденов – А т бе, «А-Полиграфия» , 2004 – 455 бет. қ ө 3. абит Ж. Х. Экономикалы теория: о у- дістемелік кешен. – Астана: 2006. , 248 Ғ қ қ ә б. 4. Нарматов С. Р. , Нарматова А. С. Экономикалы теория. Лекциялар курсы. (О у қ қ ралы). – Алматы: «Эверо» , 2009. – 516 бет. құ 5. Курс экономической теории: учебник – 5-е исправленное, дополненное и переработанное издание/ Под общ. ред. Чепурина М. Н. и Киселевой Е. А. – Киров: «АСА» , 2006 – 832 с. 6. Р-ны Президенті Н. . Назарбаевты халы а Жолдауы «Да дарыстан жа ару Қ ң Ә ң ққ ғ ң мен даму а» . 2009 ж. 7 наурыз. ғ
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.