Презентация presentation2 the last

Скачать презентацию  presentation2 the last Скачать презентацию presentation2 the last

presentation2_the_last.ppt

  • Размер: 1.3 Mегабайта
  • Количество слайдов: 14

Описание презентации Презентация presentation2 the last по слайдам

 ТМ -р— ндірісциклінде олданылатын рт рліе бекзаттары. ОларҚ ө қ ә ү ң ндіріс дерісіндет ТМ -р— ндірісциклінде олданылатын рт рліе бекзаттары. ОларҚ ө қ ә ү ң ндіріс дерісіндет тынылып, зіні нын ндірілетін німгетолы тай ө ү ұ ө ң құ ө ө қ аударады. ТМ — амыналаржатады: Қ ғ — шикізат, материал, сатыпалын анжартылайфабрикаттармен ғ рамдасб йымдар, рыл ыларментетіктер, отын, ыдысж неыдыс құ ұ құ ғ ә материалдары, осал ыб лшектер, ндірісте олдану анемесеж мыстар қ қ ө ө қ ғ ұ мен ызметтердіорындау аарнал анбас адаматериалды орлар; қ ғ ғ қ қ қ — ая талма ан ндіріс; қ ғ ө -субъектіні іс- рекетібарысындасату аарнал андайын німдер, ң ә ғ ғ ө тауарлар. Материалды орларбылайшажіктеледі: қ қ — негізгіматериалдар–шы арылатын німгезатты негізжасап, оны ғ ө қ ң материалды негізін райды; қ құ — к мекшіматериалдар— ндірілетін німгебелгілібір асиеттер ө ө қ қ дарытады.

ндіріскебосатыл анматериалдар нынӨ ғ құ аны та анкезде «ТМ -ресебі» 7 БЕСмен қ ғ Қ ЕБХСндіріскебосатыл анматериалдар нынӨ ғ құ аны та анкезде «ТМ -ресебі» 7 БЕСмен қ ғ Қ ЕБХС 2 « орлар» сын анба алаут сілдері Қ Қ ұ ғ ғ ә олданылуым мкін: қ ү Орташа лшемді нбойынша–есептікезе де ө құ ң оз алысыбол ан рбірт рді , есептікезе қ ғ ғ ә ү ң ң со ында олданылма андарды да, ндіріске ң қ ғ ң ө босатыл андарды дабірлікорташа нын ғ ң құ есептеулерменаны тауларды олдану а қ қ ғ негізделген.

оймаларда ыматериалды орлардыҚ ғ қ қ есепкеалудыматериалды жауапты қ адамдарнемесеоларды келісімімен ң есепшілер материалды есепке алуоймаларда ыматериалды орлардыҚ ғ қ қ есепкеалудыматериалды жауапты қ адамдарнемесеоларды келісімімен ң есепшілер материалды есепке алу карточкаларында (. М-№ 17). ү Материалдарды рбірномерінежеке ң ә карточкаларыашылады, ол бухгалтериядан ойма ажартылай қ ғ толтырыл анк йіндеберіледі. Ал ан ғ ү ғ карточкаларда оймашыматериалдарды қ ң са талуорнынсипаттайтын қ реквизиттердітолтырады.

Егер оймада ыматериалды орларды қ ғ қ қ ң алды тарынормаданжо арыж некемболса, қ қ ғЕгер оймада ыматериалды орларды қ ғ қ қ ң алды тарынормаданжо арыж некемболса, қ қ ғ ә оны ауыт уына ң қ дабыл аны тамасы қ (. М-№ 34)ү толтырылады. Бухгалтериябелгіленгенмерзімдерде ойманы қ ң тікелей зіндежазбаларды д рысты ынж не ө ң ұ ғ ә карточкада ы алды тарды шы арылуын ғ қ қ ң ғ тексереді. Материалды орларды оз алысынр сімдейтін қ қ ң қ ғ ә жаттарды, бухгалтер оймада құ қ жаттарды құ ткізу тізімін ө (. М-№ 18 а)толтыруар ылыү қ абылдайды қ

ФИФО –есептікезе со ындаесептет р анң ң ұ ғ материалдарды нынескеріпесептікезе деал аш ы ң құФИФО –есептікезе со ындаесептет р анң ң ұ ғ материалдарды нынескеріпесептікезе деал аш ы ң құ ң ғ қ сатыпалуды зіндік ныбойыншаматериалдарды ң ө құ есептеншы арудыболжайды. Я ниалдыменесептікезе ғ ғ ң со ындапайдаланылма ан зіндік наны талады. ң ғ ө құ қ ЛИФО –кейінгісатыпалуларды зіндік ныбойынша ң ө құ материалдардыесептеншы аруа ымда ыкірістермен ғ ғ ғ шы ындарды с йкестілігін амтамасызетедіж не ғ ң ә қ ә инфляцияны рылыс ызметін тижелерінеы палын ң құ қ ә қ ескеругем мкіндікбереді ү

оймада ытм -ресебінматериалдыесептеуҚ ғ қ карточкаларындаж ргізеді. ү Карточканоменклатуралы н мірбойынша қ ө материалдарды рбірт рінежекеашыладыжоймада ытм -ресебінматериалдыесептеуҚ ғ қ карточкаларындаж ргізеді. ү Карточканоменклатуралы н мірбойынша қ ө материалдарды рбірт рінежекеашыладыж не ң ә ү ә жартылайтолтырыл анк йібухгалтериядан ғ ү материалдыжауаптыадам а олхатар ылыберіледі. ғ қ қ Карточка ажазуды оймашыларкірісж нешы ыс ғ қ ә ғ жаттарынегізіндеж ргізеді. құ ү

Айсо ында ойма а «Материалдар алды ың қ ғ кітабы» тапсырылады, о анкарточкадан ғ материалды орларАйсо ында ойма а «Материалдар алды ың қ ғ кітабы» тапсырылады, о анкарточкадан ғ материалды орлар алды ык шіріледі. қ қ қ ғ ө Осылайша оймада ыесепзаттай, ал қ ғ бухгалтерияда орларды са тал анорны қ ң қ ғ бойыншаа ша аша ылыпк рсетіледі. қ ғ ғ ө оймаданбухгалтерия ат скен Қ ғ ү « жаттардытапсыруреестрін» тіркелген Құ жаттарменбіргеба аланады құ ғ.

Бухгалтериябелгіленгенмерзімдетікелей оймадақ жазбалардытексередіж некарточкада ы ә ғ алды тардыбухгалтерлікесепм ліметтерімен қ қ ә салыстырып, карточканы арнайыжолынаБухгалтериябелгіленгенмерзімдетікелей оймадақ жазбалардытексередіж некарточкада ы ә ғ алды тардыбухгалтерлікесепм ліметтерімен қ қ ә салыстырып, карточканы арнайыжолына ол ң қ ояды. қ жаттарды абылдау оймада « жаттарды Құ қ қ Құ тапсыруреестрін» жасауар ылыіскеасады. қ Материалдыжауаптыадамны ж мысында ы ң ұ ғ ауыт ушылы тараны тал андабухгалтербас қ қ қ ғ бухгалтердінемесебасшылы тыхабардаретугетиіс қ.

. Бухгалтериядаматериалды аны тамақ қ есебіні жина таушытізімдемесінегізінде ң қ немесематериалдардыжауапты адамдарды материалды орларды ң қ. Бухгалтериядаматериалды аны тамақ қ есебіні жина таушытізімдемесінегізінде ң қ немесематериалдардыжауапты адамдарды материалды орларды ң қ қ ң алды тарымен оз алысытуралыесеп қ қ қ ғ берунегізінде « материалдарды а ша ң қ т ріндегі оз алысы” ү қ ғ тізімдемесі жасалынады. Б лтізімдеме 2 б лімнен ұ ө т рады ұ

. 1 -б лімде, к сіпорын ана ты зіндік ныменө ә ғ қ ө құ есептік. 1 -б лімде, к сіпорын ана ты зіндік ныменө ә ғ қ ө құ есептік ныбойыншаматериалдарды т суі құ ң ү ж ніндедеректержина талады. ө қ 2 -б лімде, ндылы тарды есептікба асымен ө құ қ ң ғ на тылы зіндік ныбойынша алды тарымен қ ө құ қ қ оз алысытуралыдеректеріні жиынты ы қ ғ ң ғ жасалады. А ымды есепдеректеріні негізіндецехтар ғ қ ң (учаскелер)бухгалтерия аматериалдарды ғ ң ндірістепайдаланылуытуралыж не немні ө ә ү ң немесеарты жасауды себептерінк рсетеотырып, қ ң ө нормаданауыт ушылартуралырапорттарменесеп қ береді. Материалдар оз алысынесепкеалу қ ғ ж ніндегішоттаркорреспонденциясы ө т мендегінше: ө

А ымды есепдеректеріні негізіндецехтар(учаскелер)бухгалтерия ағ қ ң ғ материалдарды ндірістепайдаланылуытуралыж не немні немесе ң ө әА ымды есепдеректеріні негізіндецехтар(учаскелер)бухгалтерия ағ қ ң ғ материалдарды ндірістепайдаланылуытуралыж не немні немесе ң ө ә ү ң арты жасауды себептерінк рсетеотырып, нормаданауыт ушылар қ ң ө қ туралырапорттарменесепбереді. Материалдар оз алысынесепкеалу қ ғ ж ніндегішоттаркорреспонденциясыт мендегінше: ө ө 1. Дт1310 -Кт3310 — німжеткізушілерденкеліпт скенматериалды ө ү қ ндылы тарды нына; құ қ ң құ 2. Дт1420 -Кт3310 -жабды таушыларды шотфактурадат р ансалы қ ң ұ ғ қ сомасына; 3. Дт1310 -Кт6210 -негізгі ралдардыжоюданкіріскеалын ан құ ғ материалдар а; ғ 4. Дт8010, 8030 -Кт1310 -негізгіж нек мекші ндіріскебосатыл ан ә ө ө ғ материалдар нына; құ 5. Дт7210 -Кт1310 — йжайларды, имараттардыж ндеуге, жалпы ү ғ ө шаруашылы ты ж небас арума сатында ыжабды тау аж мсал ан қ ң ә қ қ ғ ұ ғ материал нына. құ

ТМ -дыт гендеуоларды орын-орындаж неҚ ү ң ә барлы оз алыскезе деріндеса талуынтексеруге, қ қ ғТМ -дыт гендеуоларды орын-орындаж неҚ ү ң ә барлы оз алыскезе деріндеса талуынтексеруге, қ қ ғ ң қ оларды ндіріске олданудыба ылау а, ткізу шін ө қ қ ғ ө ү ажетсізж неарты материалдардыуа ытылы қ ә қ қ аны тау асаяды. қ ғ Т гендеуматериалдыжауаптыадамдарды ү ң атысуымен, міндеттіт рде айтаесептеу, айта қ ү қ қ лшеу, лшеужолыменж ргізіледі. Ісж зінде ө ө ү ү тексермей, материалдыжауаптыны айтуымен ң т гендеутізімдемесінежазу аболады ү ғ.

Жекеб лімшелердеж йелі ткізілгент гендеуденкейінолар аө ү ғ кіругеболмайтындайжабылып, м рленеді. Егерт гендеуді ө ү ткізукезінде.Жекеб лімшелердеж йелі ткізілгент гендеуденкейінолар аө ү ғ кіругеболмайтындайжабылып, м рленеді. Егерт гендеуді ө ү ткізукезінде. ТМ -рт ссе, ондаолардыматериалдыжауапты ө Қ ү адамт гендеукомиссиясыны атысуымен абылдайдыж не ү ң қ қ ә т гендеуденкейінтізілімнемесематериалды есепбойынша ү қ кіріскеалады. М ндай ндылы тар ат скенай-к нінесілтеме ұ құ қ ғ ү ү жасалып, т гендеукомиссиясыны т ра асы олы ойылып, ү ң ө ғ қ қ «Т гендеукезіндет скен. ТМ -р» аттыарнайытізімдеме ү ү Қ (опись)жасалады. Т гендеунегізінде, аса ажетбол ан ү қ ғ жа дайдатек анасубъектібасшысыны ж небас ғ қ ң ә бухгалтеріні жазбашар сатымен. ТМ -рбосатылады, ол ң ұқ Қ т гендеукомиссиясыны т ра асы ол ой ан. Т гендеукезінде ү ң ө ғ қ қ ғ ү босатыл ан. ТМ -ржекетізілімдемесінде ткізіледі. ғ Қ ө
  • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.