Презентация presentation kafedra

Скачать презентацию presentation kafedra Скачать презентацию presentation kafedra

presentation_kafedra.ppt

 • Размер: 6.2 Mегабайта
 • Количество слайдов: 22

Описание презентации Презентация presentation kafedra по слайдам

Кафедра економічної теорії та історії економіки Кафедра була створена рішенням Вченої ради Академії 29 квітня 1999Кафедра економічної теорії та історії економіки Кафедра була створена рішенням Вченої ради Академії 29 квітня 1999 р. , протокол № 40/

Сфера наукових інтересів: державне регулювання економіки, аналіз економічної політики, теорії порівняльного аналізу і трансформаціїСфера наукових інтересів: державне регулювання економіки, аналіз економічної політики, теорії порівняльного аналізу і трансформації економічних систем, державні фінанси, новітня історія світової економічної думки Бодров Володимир Григорович , доктор економічних наук, професор, з аслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії економічних наук (з 2005 р. ), дійсний член Української академії наук державного управління (з 2006 р. ) 2 Завідувач кафедри

Заступники завідувача кафедри Сафронова Ольга Миколаївна , кандидат наук з державного управління, доцент кафедри,Заступники завідувача кафедри Сафронова Ольга Миколаївна , кандидат наук з державного управління, доцент кафедри, заступник завідувача кафедри з організаційно-методичної роботи 3 Сфера наукових інтересів: управління об’єктами державної власності, державно-приватне партнерство, взаємодія органів державної влади та саморегулівних організацій бізнесу, державне сприяння розвитку інтегрованих корпоративних структур, регуляторна політика

Заступники завідувача кафедри 4 Гусєв Вячеслав Олександрович , кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри,Заступники завідувача кафедри 4 Гусєв Вячеслав Олександрович , кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри, заступник завідувача кафедри з наукової роботи Сфера наукових інтересів: управління проектами, державна інноваційна політика, управління інтелектуальною власністю

Співробітники кафедри Пісьмаченко Людмила Миколаївна , доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри СфераСпівробітники кафедри Пісьмаченко Людмила Миколаївна , доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри Сфера наукових інтересів: державне управління у сфері зовнішньоекономічної діяльності, організація та проведення державного економічного та фінансового контролю, контролінг, аудит, організація бухгалтерського обліку 5Івашов Михайло Федорович , кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент, доцент кафедри Сфера наукових інтересів: системний аналіз в організації державного управління економікою, інституційна економіка, діагностування, оцінювання, розвиток персоналу державного управління, профорієнтація

Співробітники кафедри 6 Соколова Ольга Миколаївна , кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри СфераСпівробітники кафедри 6 Соколова Ольга Миколаївна , кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри Сфера наукових інтересів: теоретичні основи інвестиційної діяльності, аналіз джерел інвестиційних ресурсів, державна амортизаційна та податково-бюджетна політика, банки та банківська діяльність Олійник Наталія Іванівна , кандидат наук з державного управління, доцент кафедри Сфера наукових інтересів: регулювання природних монополій, управління житлово-комунальним господарством, регулювання ринку житла, державно-приватне партнерство у житлово-комунальній сфері

Співробітники кафедри 7 Балдич Наталія Іванівна , кандидат наук з державного управління, доцент кафедри, відповідальний секретарСпівробітники кафедри 7 Балдич Наталія Іванівна , кандидат наук з державного управління, доцент кафедри, відповідальний секретар редакційної колегії Вісника та Збірника наукових праць НАДУ Сфера наукових інтересів: державні фінанси, податкова політика, фінансові механізми державного регулювання економіки, місцеві бюджети, міжбюджетні відносини Старкова Тетяна Андріївна, секретар кафедри

МІСІЯ КАФЕДРИ Формування та розвиток у фахівців галузі публічного управління нової культури економічного мислення, МІСІЯ КАФЕДРИ Формування та розвиток у фахівців галузі публічного управління нової культури економічного мислення, що відповідає реаліям ринкових і постринкових трансформацій українського суспільства

ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ МІСІЇ 1. Забезпечення сучасного рівня загальноекономічної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевогоШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ МІСІЇ 1. Забезпечення сучасного рівня загальноекономічної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 2. Поглиблена спеціалізована підготовка у сфері державного регулювання економіки та підприємництва 3. Підготовка кадрів вищої кваліфікації з проблем державного управління національним господарством та регулювання різних сфер економічного розвитку 4. Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з теорії, історії та механізмів державного управління господарськими процесами 5. Здійснення експертно-аналітичного супроводу діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування

Навчальні курси Нормативні дисципліни: – Державне управління в економічній сфері (спеціальність «Державне управління»Навчальні курси Нормативні дисципліни: – Державне управління в економічній сфері (спеціальність «Державне управління» ) – Макроекономічна політика (спеціальність «Управління суспільним розвитком» ) – Державне регулювання економіки та економічна політика (спеціальність «Публічне адміністрування» ) – Економіка і фінанси (спеціальності «Державне управління в сфері національної безпеки» , «Державне управління у сфері охорони здоров’я» , «Державне управління освітою» , «Місцеве самоврядування» , «Регіональне управління» , «Публічна політика та управління» , «Електронне урядування» )

Навчальні курси Дисципліни спеціалізації «Державне регулювання економіки та підприємництва» : – Державне управління в історії економічнихНавчальні курси Дисципліни спеціалізації «Державне регулювання економіки та підприємництва» : – Державне управління в історії економічних вчень – Державне регулювання макроекономічних процесів та інституційна економіка – Монетарна політика та державне регулювання банківської і біржової діяльності – Управління структурними зрушеннями та інноваційно-інвестиційним процесом в економіці України Факультативи: – Державне регулювання корпоративних відносин в Україні – Формування приватного сектора

Підготовка магістерських робіт • За період з 1999 по 2010 рр. на кафедрі підготовлено та успішноПідготовка магістерських робіт • За період з 1999 по 2010 рр. на кафедрі підготовлено та успішно захищено близько 220 магістерських робіт зі спеціальностей “Державне управління” та “Управління суспільним розвитком” за різними формами навчання • Випускники кафедри плідно працюють у різних сферах державного управління та місцевого самоврядування

Основні напрями наукових досліджень кафедри – Проблеми підвищення ефективності державного управління суспільно-економічними трансформа-ціями –Основні напрями наукових досліджень кафедри – Проблеми підвищення ефективності державного управління суспільно-економічними трансформа-ціями – Теорія і практика державного регулювання економіки та підприємництва, галузей і секторів національного господарства, управління госпо-дарськими процесами на мікро- та макрорівнях – Теоретичні та прикладні аспекти вироблення, реалізації та оцінювання державної політики в сферах: інтеграції України у світовий економічний простір, бюджетної, фінансової, структурної, інвестиційно-інноваційної політики; регулювання корпоративних відносин

Теми науково-дослідних робіт кафедри • 2000 -2002 рр. – “Механізми регулювання ринкової економіки” • 2003 -2006Теми науково-дослідних робіт кафедри • 2000 -2002 рр. – “Механізми регулювання ринкової економіки” • 2003 -2006 рр. — “Методологічні та інституційні засади державного регулювання економіки” • 2004 -2005 рр. – “Реформування міжбюджетних відносин та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування” (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2003 р. № 729 -р) • 2007 р. – “Інвестиційна складова соціально-економічного розвитку регіону” • 2008 р. – “Формування інвестиційно-інноваційної моделі сталого розвитку національної економіки” • 2009 р. – “Державне регулювання інноваційної модернізації промислового комплексу України” • 2010 р. — “Удосконалення механізмів державного регулювання розвитку внутрішнього ринку України”

Захист дисертацій Протягом 1999 -2009 рр. на кафедрі виконано і захищено 14 докторських і 21Захист дисертацій Протягом 1999 -2009 рр. на кафедрі виконано і захищено 14 докторських і 21 канди — датську дисертацію в галузі державного управління та еконо — мічних наук На сьогодні кафедра забезпечує підготовку 7 докторантів та 17 аспірантів

Динаміка захисту кандидатських і докторських дисертацій, виконаних на кафедрі Динаміка захисту кандидатських і докторських дисертацій, виконаних на кафедрі

Видавнича діяльність кафедри Протягом 1999 -2009 рр. кафедрою підготовлено 19 наукових монографій, 6 Видавнича діяльність кафедри Протягом 1999 -2009 рр. кафедрою підготовлено 19 наукових монографій, 6 підручників, 39 навчальних посіб — ників, близько 350 статей у наукових журналах, тези понад 150 доповідей на науково-практичних конференціях та інших комунікативних заходах

Монографії, інші наукові публікації • Економіка. Суспільство. Влада. Актуальні проблеми державного управління в умовах економічних іМонографії, інші наукові публікації • Економіка. Суспільство. Влада. Актуальні проблеми державного управління в умовах економічних і суспільних трансформацій : матеріали методологічних семінарів кафедри економічної теорії та історії економіки / За заг. наук. ред. В. Г. Бодрова. – К. : НАДУ, 2010. – 90 с. • Бодров В. Г. та ін. Регулювання міжбюджетних відносин: Україна і європейський досвід: Наукова монографія / За ред. В. Г. Бодрова. – Запоріжжя: Вид-во ГУ”ЗІДМУ”, 2006. – 382 с. • Халецька А. А. Соціальний захист населення в Україні: теорія та практика державного управління. — Донецьк : Юго-Восток, 2010. — 429 с. • Пісьмаченко Л. М. Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю в Україні: регулювання та контроль. — Донецьк : Юго-Восток, 2008. — 365 с. • Бодров В. Г. , Знахур С. И. , Манойленко О. В. Промышленные предприятия Украины в постприватизационный период: механизмы государственного регулирования и финансовой поддержки. – Харків: „Константа”, 2006. – 450 с. • Державне регулювання спеціальних монополій в Україні / В. Г. Бодров (заг. ред. , кер. автор. колективу), Т. П. Крушельницька, О. В. Манойленко, В. Ф. Мартиненко. – Харків: „Константа”, 2005. – 320 с. • Іваницька О. М. Державне регулювання розвитку фінансової інфраструктури. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. -276 c. • Мартиненко В. Ф. Державне управління інвестиційним процесом в Україні: Монографія. Вид-во НАДУ, 2005. – 296 с. • Бодров В. Г. та ін. Бюджетна політика у контексті соціально-економічного розвитку України: У 6 т. / Редкол: М. Я. Азаров (голова) та ін. Т. 5: Реформування міжбюджетних відносин і зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, В. Г. Бодров (керівник авторського колективу) та ін. – К. : НДФІ, 2004. – 400 с. • Біла С. О. Структурна політика в системі державного регулювання економіки. – К. : Вид-во УАДУ, 2001. – 408 с. та ін.

Підручники та навчальні посібники • Державне регулювання економіки та економічна політика : методичні рекомендації до семінарськихПідручники та навчальні посібники • Державне регулювання економіки та економічна політика : методичні рекомендації до семінарських і практичних занять, виконання індивідуальних навчально-практичних завдань з дисципліни / уклад. : В. Г. Бодров, О. М. Сафронова, Н. І. Балдич. – К. : НАДУ, 2009. – 80 с. • Пісьмаченко Л. М. Контролінг в органах державної влади і органах місцевого самоврядування : навч. посіб. – К. : НАДУ, 2008. – 72 с. • Балдич Н. І. , Сафронова О. М. Управління в системі державних фінансів : навч. -метод. матеріали. — К. : НАДУ, 2008. – 56 с. • Сучасна економічна теорія та її застосування в практиці державного управління: Методичні рекомендації до практичних занять та виконання індивідуальних навчально-практичних завдань з модуля / Уклад. : В. Г. Бодров, О. М. Сафронова, Н. І. Балдич. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – 52 с. • Воротін В. Є. , Ляпін Д. В. Регіональні програми розвитку підприємництва: шлях до ефективності: Посібник. – К. : Інститут конкурентного суспільства; Український незалежний центр політичних досліджень, 2005. – 100 с. • Політична економія. Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / За ред. В. Г. Бодрова, В. О. Рибалкіна. – К. : Академвидав, 2004. – 672 с. • Івашов М. Ф. Актуальні питання економічної теорії та практики її застосування в державному управлінні — К. : Вид-во НАДУ. — 2004. — 64 с. • Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання: Навчальний посібник / Л. І. Воротіна, В. Є. Воротін, Л. А. Мартинюк, Т. В. Черняк; За ред. проф. Л. І. Воротіної. — 3 –є вид. , доповнене і перероблене — К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 308 с. • Бодров В. Г. , Мартиненко В. Ф. Формування приватного сектора економіки і державна політика в Україні. Методичні рекомендації до дисципліни. – К. : Вид-во НАДУ, 2004. – 52 с. • та ін.

Науково-експертна та консультативна підтримка органам управління Співробітники кафедри залучаються до проведення експертизи проектів нормативно-правових актівНауково-експертна та консультативна підтримка органам управління Співробітники кафедри залучаються до проведення експертизи проектів нормативно-правових актів за зверненнями і запитами Секретаріату Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Міністерства промислової політики, Державного комітету з питань регуляторної політики та підприєм-ництва, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування та ін.

Міжнародне співробітництво кафедри Наукові зв'язки з: Школою державного управління Нью-Йоркського університету (США) Університетом Бундесверу в ГамбурзіМіжнародне співробітництво кафедри Наукові зв’язки з: Школою державного управління Нью-Йоркського університету (США) Університетом Бундесверу в Гамбурзі Вищою школи Німецького Телекому у Лейпцигу (Німеччина) Об’єднаним Віденським інститутом (Австрія) Російською академією державної служби при Президентові Російської Федерації Академією управління при Президентові Республіки Білорусь Національною школою управління (Франція, Париж) Вищою школою економіки та права (Німеччина, Берлін) та іншими закладами Надання консультативних та експертних послуг при реалізації програм міжнародного співробітництва INTAS , TACIS , Світового банку, Міжнародного Валютного Фонду, Міністерства у справах міжнародного розвитку Великої Британії ( DFID ), Німецької служби академічних обмінів ( DAAD ) в Україні

Контакти 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, каб. 122. Тел. , факс: ( +38Контакти 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, каб. 122. Тел. , факс: ( +38 044) 456 -73 -58 E-mail: ekteor @ academy. gov. ua