Презентация популяціяMicrosoft Office Power Point

Скачать презентацию популяціяMicrosoft Office Power Point Скачать презентацию популяціяMicrosoft Office Power Point

populyacіyamicrosoft_office_power_point.ppt

 • Размер: 350 Кб
 • Количество слайдов: 37

Описание презентации Презентация популяціяMicrosoft Office Power Point по слайдам

Популяція. Характеристика популяцій. Популяція. Характеристика популяцій.

 • 1. Екологічна ніша • 2. Життєві форми організмів • 3. Структура виду. Популяція. • 1. Екологічна ніша • 2. Життєві форми організмів • 3. Структура виду. Популяція. • 4. Структура популяцій • 5. Регуляція чисельності популяцій. Гомеостаз популяцій

  1. Екологічна ніша. • Кожен вид організмів у процесі свого історичного 1. Екологічна ніша. • Кожен вид організмів у процесі свого історичного розвитку пристосовується до певних умов існування, що визначає його ареал. • Взаємодія виду з екологічними факторами певного середовища існування , визначає місце його популяцій у системі біогеоценозу — екологічну нішу.

 • Екологічна ніша - це просторове і розміщення популяції певного виду в біогеоценозі, комплекс взаємозв'язків • Екологічна ніша — це просторове і розміщення популяції певного виду в біогеоценозі, комплекс взаємозв’язків з іншими видами і вимог до умов довкілля. • Екологічна ніша популяції визначається як абіотичними факторами, так і біотичними (взаємодіями з популяціями інших видів).

 • Чим ближчі екологічні ніші популяцій різних видів в одному біогеоценозі, тим гостріша між ними • Чим ближчі екологічні ніші популяцій різних видів в одному біогеоценозі, тим гостріша між ними конкуренція за ресурси. Внаслідок такої конкуренції або один вид витискує інший з даного біогеоценозу, або їхні вимоги до умов довкілля (характеру їжі, просторового розміщення, часу розмноження тощо) змінюються.

 • Сукупність екологічних ніш, які займають різні популяції певного виду в різних біогеоценозах, становить екологічну • Сукупність екологічних ніш, які займають різні популяції певного виду в різних біогеоценозах, становить екологічну характеристику виду. • Місцеіснування виду — це частина простору в біогеоценозах, заселена популяціями даного виду, яка забезпечує їх потрібними ресурсами.

 2. Життєві форми організмів • Пристосування організмів до певних умов середовища позначається на їхній 2. Життєві форми організмів • Пристосування організмів до певних умов середовища позначається на їхній будові та процесах життєдіяльності. • Так виникають адаптації , які сприяють успішному здійсненню життєвих функцій і виживанню організмів кожного виду.

 • Життєва форма свідчить про спосіб життя виду і є одиницею екологічної класифікації організмів. • Життєва форма свідчить про спосіб життя виду і є одиницею екологічної класифікації організмів. • У тварин класифікація життєвих форм залежить від того, який критерій покладено в її основу (тип живлення, характер місця існування тощо).

 Серед ссавців можна виділити такі життєві форми: • наземні (коні, зебри, вовки), Серед ссавців можна виділити такі життєві форми: • наземні (коні, зебри, вовки), • підземні, або землериї (кріт, сліпак), • деревні (білки), • повітряні (кажани), • водяні (китоподібні, ластоногі).

 • У рослин життєва форма – це зовнішній вигляд, який відображає характер пристосованості до умов • У рослин життєва форма – це зовнішній вигляд, який відображає характер пристосованості до умов середовища. Так, у вищих рослин, виділяють такі життєві форми: • дерева, • кущі, • трави.

 Серед цих життєвих форм незалежно один від одного можуть виникати • ліаноподібні форми, Серед цих життєвих форм незалежно один від одного можуть виникати • ліаноподібні форми, • сукуленти (багаторічні рослини із соковитим стеблом або листками), • сланкі форми.

 • 3. Структура виду. Популяція. На території, яку займає вид, окремі особини зібрані в • 3. Структура виду. Популяція. На території, яку займає вид, окремі особини зібрані в більш-менш відмежовані одна від одної групи — популяції.

 • Популяція - сукупність особин одного виду, які тривалий час мешкають у певній частині • Популяція — сукупність особин одного виду, які тривалий час мешкають у певній частині його ареалу частково чи повністю ізольовано від інших подібних угруповань.

 • Існування виду в формі популяцій пов'язане з нерівномірністю розподілу сприятливих умов існування по його • Існування виду в формі популяцій пов’язане з нерівномірністю розподілу сприятливих умов існування по його ареалу. • Наприклад, білка звичайна поширена в Євразії, але мешкає лише в лісах певних типів, які розділені іншими рослинними угрупованнями, річками, горами. Тому кожен із таких лісів має одну або кілька популяцій білки.

 • Отже, чим різноманітніші умови існування на території поширення виду, тим більшою буде кількість популяцій, • Отже, чим різноманітніші умови існування на території поширення виду, тим більшою буде кількість популяцій, з яких він складається.

 • Популяція як структурна одиниця виду характеризується певними показниками. • Популяція як структурна одиниця виду характеризується певними показниками.

 • Чисельність- кількість особин, які складають популяцію. • Кожна популяція в біогеоценозі займає • Чисельність- кількість особин, які складають популяцію. • Кожна популяція в біогеоценозі займає певну площу або об’єм (популяції мешканців водойм). • Густота популяції визначається середньою кількістю особин, що припадає на одиницю площі або об’єму.

 • Біомаса - це маса особин у перерахунку на одиницю площі або об'єму. • • Біомаса — це маса особин у перерахунку на одиницю площі або об’єму. • Народжуваність — кількість особин популяції, які народилися за певний час, а смертність — кількість особин, яка гине за цей самий час. • Різниця між народжуваністю і смертністю становить приріст популяції. За певних умов він може бути або позитивним, або негативним.

  4. Структура популяцій • Кожна популяція характеризується певною структурою: 1. Статева : 4. Структура популяцій • Кожна популяція характеризується певною структурою: 1. Статева : залежить від співвідношення особин різних статей. 2. Вікова : залежить від розподілу особин за віковими групами.

 • 3. Етологічна : це система взаємозв’язків між її особинами, що проявляється у поведінці. • 3. Етологічна : це система взаємозв’язків між її особинами, що проявляється у поведінці.

 4. Просторова : розподіл особин популяції по території, яку вона займає. За характером використання території 4. Просторова : розподіл особин популяції по території, яку вона займає. За характером використання території популяції тварин можна поділити на: • осілі, • кочові • мігруючі.

 • Популяції осілих видів (бурі ведмеді, кроти, дощові черв'яки тощо), живуть на одній і • Популяції осілих видів (бурі ведмеді, кроти, дощові черв’яки тощо), живуть на одній і тій самій території.

 • Популяції кочових видів у пошуках їжі або оптимальних умов життя здатні пересуватись на відносно • Популяції кочових видів у пошуках їжі або оптимальних умов життя здатні пересуватись на відносно незначні відстані (шпаки, песці, сірі ворони). Кочовий спосіб життя дає можливість уникнути швидкого виснаження ресурсів довкілля, а також краще пристосуватись до сезонних змін клімату.

 Популяції мігруючих видів закономірно змінюють місця існування, просторово значно віддалені. Популяції мігруючих видів закономірно змінюють місця існування, просторово значно віддалені.

 Міграції бувають періодичними (перелітні птахи, прохідні риби) і неперіодичними. Останні спричиняються несприятливими змінами Міграції бувають періодичними (перелітні птахи, прохідні риби) і неперіодичними. Останні спричиняються несприятливими змінами умов довкілля, виснаженням кормової бази, масовим розмноженням тощо (наприклад, міграції перелітної сарани, білок, лемінгів).

 • Коливання чисельності популяцій називають популяційними хвилями, або хвилями життя. • Коливання чисельності популяцій називають популяційними хвилями, або хвилями життя.

 Популяційні хвилі можуть бути сезонними чи несезонними. • Сезонні популяційні хвилі зумовлені особливостями Популяційні хвилі можуть бути сезонними чи несезонними. • Сезонні популяційні хвилі зумовлені особливостями життєвих циклів організмів або сезонними змінами кліматичних факторів.

 • Несезонні популяційні хвилі можуть бути спричинені зміною інтенсивності дії різних екологічних факторів ( наприклад, • Несезонні популяційні хвилі можуть бути спричинені зміною інтенсивності дії різних екологічних факторів ( наприклад, спрямовані протягом тривалого історичного періоду зміни кліматичних факторів, інтенсивний вплив хижаків або паразитів, господарська діяльність людини).

 5. Регуляція чисельності популяцій. Гомеостаз популяцій • Чисельність популяції залежить від рівня 5. Регуляція чисельності популяцій. Гомеостаз популяцій • Чисельність популяції залежить від рівня народжуваності й смертності особин, які входять до її складу. • Якщо інтенсивність народжуваності перевищуватиме смертність, то приріст популяції буде позитивним, якщо ж навпаки — негативним. Тривалий негативний приріст популяції з часом може спричинити її зникнення.

 • Густота популяції залежить і від змін інтенсивності дії кліматичних факторів. Популяції рослин і • Густота популяції залежить і від змін інтенсивності дії кліматичних факторів. Популяції рослин і тварин, що мають тривалий період розвитку, як правило, характеризуються відносно повільними темпами розмноження і порівняно слабкою чутливістю до змін кліматичних факторів.

 • На зміни чисельності популяцій впливають взаємозв'язки з популяціями інших видів. Так, чисельність популяцій • На зміни чисельності популяцій впливають взаємозв’язки з популяціями інших видів. Так, чисельність популяцій паразитів залежить від чисельності популяцій їхніх хазяїв, популяцій хижаків — популяцій здобичі.

 • Уникненню надмірної густоти популяції сприяє розселення, коли частина особин мігрує на незайняті території або • Уникненню надмірної густоти популяції сприяє розселення, коли частина особин мігрує на незайняті території або до інших популяцій, з низькою густотою.

 • Підтримання чисельності популяції на певному, оптимальному для даного середовища життя рівні, дістало назву гомеостаз • Підтримання чисельності популяції на певному, оптимальному для даного середовища життя рівні, дістало назву гомеостаз популяції. • На гомеостаз популяції впливають абіотичні фактори, а також міжвидові й внутрішньовидові взаємозв’язки.

 1. Що таке екологічна ніша? 2. Що таке місцеіснування виду? 3. Що таке 1. Що таке екологічна ніша? 2. Що таке місцеіснування виду? 3. Що таке життєва форма організмів? 4. Що таке популяція? 5. Чому вид існує у вигляді системи популяцій? 6. Які показники характеризують стан популяції? 7. Що таке структура популяції? Чим вона визначається? 8. Чим спричинені популяційні хвилі? 9. Від чого залежить народжуваність і смертність особин популяції? 10. Як регулюється чисельність популяцій?
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.