Презентация ОПВ Калжанова А.И.

Скачать презентацию ОПВ Калжанова А.И. Скачать презентацию ОПВ Калжанова А.И.

opv_kalghanova_a.i..ppt

 • Размер: 2.1 Mегабайта
 • Количество слайдов: 23

Описание презентации Презентация ОПВ Калжанова А.И. по слайдам

ры ма ы суын зерттеу. Ұ қ ң Оырда ан: Калжанова А. И. ғ интернры ма ы суын зерттеу. Ұ қ ң Оырда ан: Калжанова А. И. ғ интерн 6-001 топ. Тексерген: Жанабаева С. У. Караганда

ры ма ы суы рамы к рделі ж не ж ктілік Ұ қ ң құ үры ма ы суы рамы к рделі ж не ж ктілік Ұ қ ң құ ү ә ү мерзіміне байланысты згеріп отырады: ө • А уыздар, к мірсулар, майлар; қ ө • Д румендер, минеральды заттар; ә • Гормондар, ферменттер; • Отегі, к мір ыш ыл газы; ө қ қ • Иммуноглобулиндер; • Шо ырлы шаштар, смазка элементтері. ғ

  ры ма ы суыны негізгі ызметтері: Ұ қ ң ң қ оректену ры ма ы суыны негізгі ызметтері: Ұ қ ң ң қ оректену Қ. С йы ты рамында оректік заттар бар, ұ қ қ құ қ ерте мерзімде ры терісі ар ылы, ал кеш мерзімде зі аз ұ қ қ ө к лемде суды ж ту ар ылы алады. ө ұ қ немі температуралы режимді стап т ру Ү қ ұ ұ (Цельси бойынша 37 градус шамасында) ж не ә ысымқ ; ры ты механикалы серлерден ор ау. Ұ қ қ ә қ ғ сер етуші Ә к ш пен ысымды т мендетеді. ү қ ө ры ты инфекциядан ор айды. Ұ қ қ ғ Б л ызметті су ұ қ рамында ы иммуноглобулиндер ат арады. құ ғ қ ры ты еркін оз алысын амтамасыз ету. Ұ қ ң қ ғ қ ры ты атты дыбыстардан ор ау Ұ қ қ қ ғ ( ры ма ы суы ұ қ ң дыбысты басады).

ры ма ы суын зерттеуҰ қ ң Негізгі к рсеткіштері ө диагностикалы ма сат ары ма ы суын зерттеуҰ қ ң Негізгі к рсеткіштері ө диагностикалы ма сат а ма ызды амниотикалы қ қ қ ң қ с йы ты : ұ қ қ • Т сі, м лдірлігі. ү ө алыпта ры ма ы суы т ссіз, м лдір лкен к лемде Қ ұ қ ң ү ө приместер болмауы керек (к ру айма ында тек бірен саран болуы тиіс); ө ғ • М лшері. Ж ктілік мерзіміне байланысты згеріп отырады: р к н сайын ө ү ө ә ү 32 апта а дейін 40-45 мл к бейеді, сосын а ырындап азая бастайды. Ж ктілік ғ ө қ ү со ында м лшері 500-1500 мл; ң ө • Гормондар рамы құ ; • Цитологиялы ж не биохимиялы рамы қ ә қ құ.

УДЗ зеттеу ры ма ы суы к лемін аны тауды е шынайы дісі, УДЗ да ҰУДЗ зеттеу ры ма ы суы к лемін аны тауды е шынайы дісі, УДЗ да Ұ қ ң ө қ ң ң ә амниотикалы с йы ты индекісін қ ұ қ қ аны тау — жатыр уысы 4 қ қ квадрантыны максимальды кармандары лшемін аламыз: ң ө 0— 5 см — те т мен индекс (ай ын суазды ), ө ө қ қ 5, 1— 20 см — алыпты индекс, қ 20 жо ары сук птілік. ғ ө Вертикальды карманны максимальді тере дігі ң ң — с йы ты ұ қ қ карманыны е лкен к лемі аны талады, ры ты са б ліктері мен ң ң ү ө қ ұ қ ң ұ қ ө кіндік бауынан бос жерден біріне перпендикуляр екі ара ашы ты ты қ қ қ лшейді. ө 2 — 8 см , алыпты қ 1-2 см, шегаралы қ 8 см, сук птілік ө

Амниоскопия — ры к піршігіні т менгі полюсін ұ қ ө ң ө трансцервикатьты арау. ЗерттеуАмниоскопия — ры к піршігіні т менгі полюсін ұ қ ө ң ө трансцервикатьты арау. Зерттеу кезінде ры ма ы суыны қ ұ қ ң ң т сіне, консистенциясына, меконии немесе ан аралас анына, ү қ қ шапала ты казозды смазканы оз ал ышты ына м н беріледі. қ ң қ ғ ғ ғ ә Амниоскопия а к рсеткіштер: ғ ө Созылмалы гипоксия а к дік; ғ ү Мерзімінен ас ан ж. ктілік; қ Ана ж не ры аныны изосерологиялы с йкессіздігі. ә ұ қ қ ң қ ә Амниоскопия а арсы к рсеткіштер: ғ қ ө ынапта ж не жатыр мойында ы абынулы процесстер; Қ ә ғ қ қ Плацентаны алда жатуы. ң

Амниоскопия ж ргізу: ү ж кті йелді гинекологиялы кресло а ү ә қ ғ жат ызады,Амниоскопия ж ргізу: ү ж кті йелді гинекологиялы кресло а ү ә қ ғ жат ызады, жатыр мойныны ткізгіштігін аны тау шін қ ң ө қ ү ынапты зерттеу ж ргізеді. Егер керек бол ан жа дайда қ қ ү ғ ғ сауса пен оны абайлап ке ітеді. Асептикалы жа дайда қ ң қ ғ сауса пен немесе жатыр мойнын айнаны орналастырып, ққ канал а ішкі а а а тубус мандренмен енгізіледі. Тубус ғ ңқ ғ диаметрін жатыр мойныны ашылуына байланысты та дайды ң ң (12— 20 мм). Мандренді ал аннан кейін тубусты ғ ң жары тандыруын осады, оны ры ты келіп т р ан б лігі қ қ ұ қ ң ұ ғ ө к рініп т ратындай етіп орналастыру керек, одан жары ты ө ұ қ қ с уле к рінеді. Егер арау а шырышты пробка кедергі келтіретін ә ө қ ғ болса, оны тупферді к мегімен абайлап алып тастайды. ң ө Плацентаны т мен орналасуы болса, ры абшы ында тамыр ң ө ұ қ қ ғ суреті ай ын к рінеді. Плацентаны алда жаты болса, барлы қ ө ң қ к ру айма ы ара- ызыл т с болады, м ндай жа дай аны талса ө ғ қ қ ү ұ ғ қ зерттеуді дереу то тату керек. қ

Амниоцентез — инвазивті шара, ры ма ы ұ қ ң суын лабораториялы зерттеу ж неАмниоцентез — инвазивті шара, ры ма ы ұ қ ң суын лабораториялы зерттеу ж не қ ә амниотикалы уыс а д рілік зат енгізу шін қ қ қ ә ү жасалатын амниотикалы абы пункциясы. қ қ қ Амниоцентезді бірінші, екінші ж не шінші ә ү ж ктілікті жартысында орындау а болады ү ң ғ (оптимальді — ж ктілікті 16-20). ү ң

Амниоцентез жіктелуі. Амниоцентез жіктелуі.

ткізуге к рсеткіштер: Ө ө Ультрадыбысты зерттеу н тижесінде дамуды тума а аулары белгілері ә ңткізуге к рсеткіштер: Ө ө Ультрадыбысты зерттеу н тижесінде дамуды тума а аулары белгілері ә ң қ аны талса. қ Пренатальді биохимиялы скринингта алыптан ауыт у аны талса. қ қ антуыстас неке. Қ Ж байларды бірінде т ым уалайтын немесе даму а аулары ұ ң ұқ қ қ хромосомаларыны згерісі болса. ң ө Даму а ауымен немесе т ым уалайтын аурулармен баланы туылуы. қ ұқ қ ң Анамнезінде здігінен бол ан т сік, баланы лі туылуы, біріншіліе ө ғ ү ң қ аменорея, ж байларда біріншілік бедеулік бол анда. ұ ғ Ж ктілікті бірінші жартысында орша ан ортаны жа ымсыз факторлары ү ң қ ғ ң ғ сер етсе (радиобелсенді с уле, бут різді умен дем алу. ә ә ә Ж ктілікті ерте мерзімінде эмбриотоксикалы препараттар олдану. ү ң қ қ Ж ктілікті ерте мерзімінде рентгенологиялы зерттеу. ү ң қ Ана мен ры ты топты немесе резус с йкессіздігі. ұ қ ң қ ә Тез босандыру керек бол анда кпені жетілген де гейін аны тау. шін. ғ ө ң ң қ Жынысын аны тау, кей т ым уалайтын аурулар тек ер балада ана болады. қ ұқ қ ғ ры ты созылмалы гипоксиясы. Ұ қ ң Внутриутробты инфекция.

Амниоцентез ткізуге арсы к рсеткіштер: ө қ ө Ж ктілікті зілу аупі. ү ңАмниоцентез ткізуге арсы к рсеткіштер: ө қ ө Ж ктілікті зілу аупі. ү ң ү қ Ананы абынулы аурулары. ң қ қ

ОПЕРАЦИЯ ТЕХНИКАСЫ УДЗ ба ылау ар ылы пункция жасайтын орынды белгілеп алады. қ қ Пункцияны плацентаданОПЕРАЦИЯ ТЕХНИКАСЫ УДЗ ба ылау ар ылы пункция жасайтын орынды белгілеп алады. қ қ Пункцияны плацентадан тыс, кіндік бауынан еркін амниотикалы с йы ты карманында орындау керек. Егер инені қ ұ қ қ трансплацентарлы енгізу керек болса, плацентаны е ж а ң ң ұқ б лігін алады. Амниоцентезді диаметрі 18– 22G инемен жасайды. қ Ине ры к піршігіні уында екеніне к з жеткізгеннен кейін, ұ қ қ ң қ ө одан мандренді шы арады, шприцті жал ап, керек м лшерлі суды ғ ғ ө алады. Осыдан кейін инеге мандренді айта жал ап, жатыр қ ғ уысынан шы арады. қ ғ Алын ан амниотикалы с йы ты ты ажетті аналыз шін ғ қ ұ қ қ қ ү зертхана а жібереді. Цитогенетикалы зерттеуге 20– 25 мл ры ғ қ ұ қ ма ы суы керек. ң

 ры ма ы суыны уа ытынан б рын т гілуі. Ұ қ ң ң қ ры ма ы суыны уа ытынан б рын т гілуі. Ұ қ ң ң қ ұ ө Операцичдан кейінгі ал аш ы к нде ры ма ы суыны аз ғ қ ү ұ қ ң ң к лемде т гілуі. ( 1-2% жа дайда). ө ө ғ ры абы шы ыны сыдырылуы. Ұ қ қ қ ғ ң Инфицирлену (ж ктілікті екінші жартысында ры ма ы ү ң ұ қ ң суыны антибактериальды белсендігі т мен болуынан ң ө инфицирленуге атынасы осы мерзімде жо ары болады). қ ғ Амниоцентезді ас ынулары: ң қ

ры ма ы суын Ұ қ ң биохимиялы зерттеу қ ыш ыл – қ қ негіздіры ма ы суын Ұ қ ң биохимиялы зерттеу қ ыш ыл – қ қ негізді жа дайын (р. Н, концентрация двуокиси углерод ғ ж не т. б. . ), ферменттер белсендігін (мысалы, ә диаминоксидаза) аны тау, ры ты метаболикалы қ ұ қ ң қ реакция б зылысы де гейін, ры ты гипоксиясын ұ ң ұ қ ң диагностикалайды. Б л зерттеуді ба алы ы андай да ұ ң ғ ғ қ бір згерістер туындайтын болса, ананы анына ө ң қ ара анда ры ма ы суында ерте пайда болады қ ғ ұ қ ң.

олданыл ан дебиеттер: Қ ғ ә Айламазян Э. Г. Акушерство – учебник для студентов мед. ВУЗов.олданыл ан дебиеттер: Қ ғ ә Айламазян Э. Г. Акушерство – учебник для студентов мед. ВУЗов. Санкт-Петербург. – 2005 г. Бодяжина В. И. , Жмакин К. Н. , Кирющенков А. П. Акушерство – учебник для студентов мед. ВУЗов. М. , 2001 г. Дуда В. И. Гинекология 2002 г. 77 экз. Красножон Д. — Лекции по акушерству.