Презентация Омарбекова А

Скачать презентацию Омарбекова А Скачать презентацию Омарбекова А

omarbekova_a.ppt

 • Размер: 719.5 Кб
 • Количество слайдов: 18

Описание презентации Презентация Омарбекова А по слайдам

С. Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА ЫҒ АЗА ЛТТЫ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ Қ Қ Ұ Қ КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙС. Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА ЫҒ АЗА ЛТТЫ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ Қ Қ Ұ Қ КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА Та ырыбы: қ Н рестені туа біткен патологиясын ә ң ерте аны тап алдын алу қ Тексерген: Орында ан: Омарбекова А ғ Факультет: Жалпы медицина Курс: 5 Топ: 11-16-2k. Кафедра: Акушерия ж не гинекология ә С Ж Ө

Жоспар 1. Кіріспе 2. Негізгі бөлім а)Тексеру әдістері 1. Қорытынды 2. Пайдаланылған әдебиеттер Жоспар 1. Кіріспе 2. Негізгі бөлім а)Тексеру әдістері 1. Қорытынды 2. Пайдаланылған әдебиеттер

УДЗ – ж ктілікті барлы мерзімінде ү ң қ аны тау а болатын ж не жоУДЗ – ж ктілікті барлы мерзімінде ү ң қ аны тау а болатын ж не жо ары д режеде қ ғ ә м лімет беретін зерттеу дісі. УДЗ ар ылы ә ә қ ж ктілік мерзімін, ры ты суін, ү ұ қ ң ө жа дайын, ры ты жатырда ы ғ ұ қ ң ғ орналасуын, жатуын, даму а ауларын қ аны тайды. қ 12-14 аптада 22-24 аптада 32-34 аптада

1-тексеруде - ж ктілерді ауіп- атер ү ң қ қ факторларын, т ым уалайтын а1-тексеруде — ж ктілерді ауіп- атер ү ң қ қ факторларын, т ым уалайтын а ауларын, ұқ қ қ хромосомды синромдарды қ ж не бас а да ә қ т ым уалайтын ауруларды аны тау. Ж рек ұқ қ қ ү со ысын, ж ктілік мерзімін, болжама ғ ү салма ын тексеру. ғ 2- тексеруде – ры ты анатомиялы на ты ұ қ ң қ қ ба а беретін мерзімі 22-24 апта, т ым ғ ұқ уалайтын а ауларды, ж рек со ысын, қ қ ү ғ ж ктілік мерзімін, болжама салма ын ү ғ 3- тексеруде 32-34 апта. Ж ктілікті со ы ү ң ңғ мерзімінде пайда болатын а ауларды аны тау. қ қ

 Ж ктілікті ү ң I триместрінде хромосома рылымын аны тайтын хорион биопсиясында құ қ т Ж ктілікті ү ң I триместрінде хромосома рылымын аны тайтын хорион биопсиясында құ қ т сік тастау аупі жо ары. Сонды тан ү қ ғ қ ж ктілікті ү ң II триместрінде плацентез ж не амниоцентез олданылады. Б л діс ә қ ұ ә т ым уалауды болжама патологиясын 3-4 ұқ қ ң к нде аны тап береді. ү қ

 Плацентез – плацента жасушасын алу ар ылы ры ты хромосомды ж не генетикалы қ ұ Плацентез – плацента жасушасын алу ар ылы ры ты хромосомды ж не генетикалы қ ұ қ ң қ ә қ рылымын аны тау. Плацента негізі ры құ қ жасушасынан т зілгендіктен те к п а парат а ие. ү ө ө қ қ Б л процедура ж ктілікті 16-20 аптасында ұ ү ң ж ргізіледі. Плацентез ү ультрадыбыс ар ылы қ тек ана стационар жа дайында жасалады. Жі ішке қ ғ ң инені іш уысына енгізіп, плацентаны аз б лігін қ ң ө алады, содан кейн 3-4 к н йелді ж не баланы ү ә ң жа дайын ба ылайды. Егер йелде резус теріс, ал ғ қ ә жолдасында о болса профилактика ретінде резус ң сенсибилизацияны алдын алу шін анти-резус ң ү иммуноглобулин та айындайды. ғ

    К рсеткіштері: ө - Ж кті йел 35 жастан К рсеткіштері: ө — Ж кті йел 35 жастан жо ары болса, жолдасыны 45 ү ә ғ ң жастан жо ары болуы. ғ — УДЗ-да т ым уалау белгілері аны талса ұқ қ қ — Ата-анасыны біреуінде хромосамалы аурулар ң қ бол анда ғ — Туыстарында т ым уалайтын моногенді аурулар ұқ қ бол анда ғ (фенилкетонурия, муковисцидоз) -Алды ы бала т ым уалайтын а аумен ауыр ан ңғ ұқ қ қ ғ болса — Анамнезінде т сік бол ан жа дайда, лі туыл анда, ү ғ ғ ө ғ біріншілік аменорея, біріншілік бедеулік -Ж ктілікке ауіпті орша ан ортада ү қ қ ғ (радиоактивті с улелену, улану) ә

   арсы к рсеткіштері: Қ ө - т сік аупі бол анда арсы к рсеткіштері: Қ ө — т сік аупі бол анда ү қ ғ — іш терісіні абыну ауруларында ң қ — жатырды алды ы абыр асыны миомасында ң ңғ қ ғ ң — созылмалы аурулар кезінде — А Т ауыр андар Қ Қ ғ Асқынулары: — здігінен т сік тастау Ө ү — Плацентаны б лінуіне алып келетін ң ө абыр алы гематома пайда болуы қ ғ қ — жатырішілік инфекция

  Амниоцентез – ж кті йелді рса уысына ү ә ң құ Амниоцентез – ж кті йелді рса уысына ү ә ң құ қ қ жі ішке инені енгізу ар ылы амниотикалы ң қ қ с йы ты ты зерттеу. Б л діс бала жайлы толы а парат ұ қ қ ұ ә қ қ алу а м мкіндік беретін кіші хирургиялы операция. ғ ү қ Орындалуы: Манипуляция жайлы т сіндіру. йелге ауру ү Ә сезімін басатын д рі енгізеді. Д рігер йелді рса ына ә ә ә ң құ ғ инені и ашынан н ресте мен кіндік бауына тигізбей, қ ғ ә а ана суыны к п м лшерде жинал ан жеріне қ ғ қ ң ө ө ғ енгізеді. Процедура УДЗ ба ылауымен ж ргізіледі. қ ү Амниоцентез ж ктілікті 16-18 аптасында ж ргізіледі. ү ң ү Я ни б л уа ыт а дейін а ана суы зерттеуге ғ ұ қ қ қ ғ қ жеткіліксіз м лшерде болады. 15-16 апталы ж ктілікте ө қ ү баланы хромосомалы аномалияларын, соны ішінде ң қ ң к біне Даун синдромын аны тауда те ма ызды. ө қ ө ң

Көрсеткіштері: йел жасы 35 жастан жо ары бол андаӘ ғ ғ Жан ялы анамнезінде нерв тКөрсеткіштері: йел жасы 35 жастан жо ары бол андаӘ ғ ғ Жан ялы анамнезінде нерв т тігіні аурулары ұ қ ү ң бол анда ғ (миеломенингоцеле, энцефалоцеле) Туа пайда бол ан метаболизм б зылыстары ғ ұ (б лшы еттік Дюшен дистрофиясы, Гоше ұ қ ауруы ) Анамнезде т сік тастау бол анда ү ғ ( 3 ден артық ) Амниоредукция ( к п сулылы ө қ )

Қарсы көрсеткіштері: Анамнезінде-лапоратомия жасал ан болсағ Жатыр ісігі бол анда ғ Созылмалы ауруларды ршуі кезіндеҚарсы көрсеткіштері: Анамнезінде-лапоратомия жасал ан болсағ Жатыр ісігі бол анда ғ Созылмалы ауруларды ршуі кезінде ң ө Ж ктілікті зілу аупінде ү ң ү қ

 Амниопункциядан ерекшелігі – хорион биопсиясы ры ты туа пайда болатын ұ қ ң ауруын Амниопункциядан ерекшелігі – хорион биопсиясы ры ты туа пайда болатын ұ қ ң ауруын ж ктілікті ерте кезе інде ү ң ң аны тайды. Гендік ж не хромосомалы қ ә қ а аулы тардан дамитын б зылыстарды қ қ ұ ң барлы ы хорион биопсиясы ар ылы ғ қ аны талады деп есептеледі. Б л діс ары қ ұ ә арай осы б зылыстар мен жатырда ы қ ұ ғ б зылыстарды да емін ж не коррекциясын ұ ң ә ж ргізуге м мкіндік береді ү ү.

 Хорион биопсиясы ар ылы Тай-Сакс синдромын, қ муковисцидозды кейбір т рлерін, талассемия ж не ң Хорион биопсиясы ар ылы Тай-Сакс синдромын, қ муковисцидозды кейбір т рлерін, талассемия ж не ң ү ә Даун синдромын аны тайы. Зерттеу к рсеткіштері қ ө тура амниопункция т різді, тек хорион ә биопсиясында ры кпесіні дамуын ұ қ ө ң аны тамайды. Бастап ыда хорион биопсиясын қ қ ынап ар ылы ж не жатыр мойыны ар ылы қ қ ә қ алын ан болса, азіргі кезде рса уысыны ғ қ құ қ қ ң абыр асы ар ылы да алынады. Мойын қ ғ қ биопсиясында ж кті йел операция стеліне ү ә ү жатады, жатыр а ынап ар ылы жі ішке зын инені ғ қ қ ң ұ енгізеді. Удз ар ылы ба ылайды. рса биопсиясы қ қ Құ қ да д л осындай. Инені енгізу орны антисептикпен ә деледі, ауру сезімін басатын д рі енгізеді. өң ә

 Доплерография – ры ты анайналым ұ қ ң қ ж йесін, кіндік тамырын Доплерография – ры ты анайналым ұ қ ң қ ж йесін, кіндік тамырын ж не жатыр ү ә антамырларыны жа дайын аны тайды. қ ң ғ қ На тты м ліметті 20-24 аптада аламыз. қ ә Доплерография а міндетті к рсеткіш: ғ ө Ж ктілік мерзімі мен ры лшемдеріні ү ұ қ ө ң с йкес келмеуін, ультрадыбысты згерістер ә ө бол анда, а ана суыны аномальды ғ қ ң м лшері, плацентаны патологиялы ж не ө ң қ ә ерте жетілуі, анасыны фонды ауруы ң қ ( А Қ згеруі, ант диабеті, анемия, б йрек ауруы ө қ ү ) КТГ – Жатырды тонусы мен ры ты ж рек ң ұ қ ң ү со уыны жиырылуын аны тайтын аспап. ғ ң қ

Қорытынды Қазіргі таңда перинаталды және ерте балалар өлімінің, мүгедектіктің көрсеткішінің де өсуі байқалады. Осындай жайттарҚорытынды Қазіргі таңда перинаталды және ерте балалар өлімінің, мүгедектіктің көрсеткішінің де өсуі байқалады. Осындай жайттар орын алмас үшін диагностикадан емге дейінгі әр кезең аса маңызды боліп табылады. Балалар өлімінің алдын алу үшін өз кезегінде алдын алу шараларын жүргізу керек.