Презентация Нурлыман А

Скачать презентацию Нурлыман А Скачать презентацию Нурлыман А

nurlyman_a.ppt

 • Размер: 231.5 Кб
 • Количество слайдов: 15

Описание презентации Презентация Нурлыман А по слайдам

С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті Кафедра: Эпидемиология Тақырыбы: Клиникалық эпидемиология. Дәлелді медицинаС. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті Кафедра: Эпидемиология Тақырыбы: Клиникалық эпидемиология. Дәлелді медицина айғағы ретінде. Орындаған: Нурлыман А Тобы: ЖМ 12-010-01 Қабылдаған: Искакова Б. А. Алматы

 Ма сатық : Д лелді медицина а кіріспе. ә ғ Клиникалы эпидемиологияны Ма сатық : Д лелді медицина а кіріспе. ә ғ Клиникалы эпидемиологияны қ ң а идаларын о ып білу. қ ғ қ Міндеті : Д лелдерге негізделген медицина ә ажеттігі қ ” Клиникалы эпидемиология” қ Д лелді медицинаны міндеттері ә ң Клиникалы эпидемиологияны қ ң а идалары. қ ғ

Жоспары: Кіріспе. Негізгі б лім. ө  1 . Д лелдерге негізделген медицинаЖоспары: Кіріспе. Негізгі б лім. ө 1 . Д лелдерге негізделген медицина ә 2. ”Клиникалы эпидемиология” қ 3. Д лелді медицинаны міндеттері ә ң 4. Клиникалы эпидемиологияны қ ң а идалары. қ ғ орытынды. Қ олданыл ан дебиеттер. Қ ғ ә

 «Д лелдерге негізделген медицина» немесе «д лелді медицина» ә ә (evidence based medicine*) термині азіргі «Д лелдерге негізделген медицина» немесе «д лелді медицина» ә ә (evidence based medicine*) термині азіргі кезде негізгі қ медициналы мамандарды лексиконында жа ын арада пайда қ ң қ болды, со ан арамастан шамалы уа ыт ішінде осы термин ғ қ қ м нісіні негізгі станымдары XXI асыр медицинасыны ә ң ұ ғ ң басым идеологиясына айналды. Б л терминді Торонто (Канада) аласында ы Мак Мастер ұ қ ғ университетіні бір топ алымдары 1990 ж. сын ан болатын. ң ғ ұ ғ * Еvidence based medicine. Термин со ы кезде жалпы ңғ олданыс а ие болып отыр ан д лелді медицина ретінде қ қ ғ ә беріліп отыр. Д лелді медицина термині клиникалы ә қ зерттеулерді синонимы ретінде пайдаланылуымен атар, ң қ диагноз ою, емдеу ж не алдын алу процестеріні амалы қ ә ң ретінде де олданылады. қ

 « Д лелді медицинаә – медицинаны д лелдеуге ң ә негізделген, ізденісті, салыстыруды ж не « Д лелді медицинаә – медицинаны д лелдеуге ң ә негізделген, ізденісті, салыстыруды ж не алын ан ә ғ д лелдерді нау астарды (клиникалы ә қ ң қ эпидемиология) немесе б кіл т р ындарды ү ұ ғ ң (д лелді профилактикалы медицина) м ддесі ә қ ү шін пайдалануды ке таратуды к здейтін ү ң ө тарауы» .

Со ы кезде «д лелді медицина» (ДМ) т сінігіні ңғ ә ү ң аны тамасы туралыСо ы кезде «д лелді медицина» (ДМ) т сінігіні ңғ ә ү ң аны тамасы туралы бірнеше варианттар олданылып қ қ ж р: ү ДМ – б л на ты нау асты емдеуге та дап алу шін ұ қ қ ң ү клиникалы зерттеулерді е жа сы н тижелерін қ ң ң қ ә сапалы, д л ж не м нін т сініп пайдалану ә ә ә ү (клиникалы эпидемиология); қ ДМ – б л д рігер пациентпен іс ж ргізгенде, ұ ә ү пайдалылы ы сапалы зерттеулермен д лелденген, ғ ә дістерді олданумен шектелетін медицинада ы ә қ ғ практикалы т сілді бір т рі (клиникалы қ ә ң ү қ эпиедмиология);

 ДМ – б л клиницистерді бай ауын ж не пациенттерді ұ ң қ ә ң ДМ – б л клиницистерді бай ауын ж не пациенттерді ұ ң қ ә ң ша ымын (клиникалы эпидемиология) ж не де т р ындар ғ қ ә ұ ғ денсаулы ыны жа дайын ( о амды денсаулы са тау) ғ ң ғ қ қ қ ескеріп, арнайы зерттеулермен алын ан, сенімді, ма ызды ғ ң ж не практикада олданылатын д лелдерді жинау, ә қ ә интерпретациялау мен интерграциялауды амтамасыз ететін қ медициналы к мек к рсету амалы; қ ө ө ДМ – б л медициналы а параттарды жина тау, ұ қ қ қ орытындылау ж не т сіндіру технологиясыны жа а т сілі. қ ә ү ң ң ә Жо арыда келтірілген аны тамаларды м нісі ауіпсіздігі, ғ қ ң ә қ пайдалылы ы, тиімділігі, ба асыны олайлылы ы т. б. ғ ғ ң қ ғ бойынша т р ындар а (на ты нау ас а) медициналы ызмет ұ ғ ғ қ қ қ к рсету сапасын о тайландыру болып табылады. ө ң

Д лелді медицинаны негізі болып, ә ң медициналы а парат алу шін тек ана қ қД лелді медицинаны негізі болып, ә ң медициналы а парат алу шін тек ана қ қ ү қ ылыми фактылармен д лелденген, ғ ә ж йелі ж не кездейсо ателіктерді сер ү ә қ қ ң ә етуін бол ызбайтын эпидемиологиялы ғ қ дістерді пайдаланатын, медицинаны бір ә ң саласы «клиникалы эпидемиология» қ саналады.

 «Клиникалы эпидемиология» қ термині екі п нні ә ң атынан алын ан – «клиникалы медицина» «Клиникалы эпидемиология» қ термині екі п нні ә ң атынан алын ан – «клиникалы медицина» ж не ғ қ ә «эпидемиология» : «клиникалы эпидемиология» (clinical epidemiology) қ – б л «клиникалы » ылым, йткені те сенімді ұ қ ғ ө ө фактылар а негізделген клиникалы с ра тар а ғ қ ұ қ ғ жауап беруге ж не клиникалы шешімдер сыну а ә қ ұ ғ мтылады. Бас аша айт анда «клиникалы ұ қ қ қ эпидемиология» — клиникалы зерттеу дістерін қ ә жасайтын ылым, ол ж йелі ж не кездейсо ғ ү ә қ ателіктерді серін ба ылай отырып, діл қ ң ә қ ә орытындылар шы ару а м мкіндік береді; қ ғ ғ ү

 эпидемиологиялы т р ыдан – ол медициналы қ ұ ғ қ а парат алу шін эпидемиологиялы т р ыдан – ол медициналы қ ұ ғ қ а парат алу шін тек ана ылыми фактылармен қ ү қ ғ д лелденген, ж йелі ж не кездейсо ателіктерді ә ү ә қ қ ң сер етуін бол ызбайтын, эпидемиологиялы ә ғ қ дістерді пайдаланатын медицинаны бір тарауы. ә ң Сонды тан, б л «эпидемиология» ылымы, йткені қ ұ ғ ө оны к п жа тарын ( « ауіпті факторларды» немесе ң ө қ қ «себепкер факторларды» немесе «себепкерлік модульді» іздеп табу, оны салдары ретінде шы атын ң ғ ауруларды ж не оларды жою а ба ыттал ан ә ғ ғ ғ т сілдерді, я ни жауап ретінде олданатын ә ғ қ шараларды) эпидемиологтар зерттейді. Б л жерде ұ нау ас а берілетін на ты к мек жеке т л а а (ауру қ қ қ ө ұ ғ ғ адам) жататын т р ындарды лкен популяциясымен ұ ғ ң ү (ауру ж у аупі т нген адамдар тобы) бірге ұғ қ ө арастырылады; қ

 эпидемиолог пен клиницисті арасында зара ты ыз ң ө ғ байланыс ажет, онсыз на ты эпидемиолог пен клиницисті арасында зара ты ыз ң ө ғ байланыс ажет, онсыз на ты адамны ж не жалпы қ қ ң ә т р ындарды денсаулы ын ор ау м селелерін ұ ғ ң ғ қ ғ ә шешуде оларды іс- рекеті шектеулі ж не тиімділігі ң ә ә аз болады. Клиникалы эпидемиологияны е басты постулаты – қ ң ң медициналы практикада ы кез келген шешім атал қ ғ қ д лелденген фактылар а с йенуі керек, олар д лелді ә ғ ү ә медицина шін негіз болып табылады. ү

Д лелді медицинаны міндеті – ә ң д рігерлер шін ә ү ылыми зерттеулер н тижелерінД лелді медицинаны міндеті – ә ң д рігерлер шін ә ү ылыми зерттеулер н тижелерін на ты ғ ә қ клиникалы ж не профилактикалы қ ә қ шешімдер мен сыныстар а айналдыру. ұ ғ Медициналы а паратты сенімділік ж не қ қ ң ә м нділік д режесін, я ни «д лелдігін» ә ә ғ ә аны тау қ д лелді медицинаны ма ызды ә ң ң аспектісі болып отыр.

қорытынды: Медицинаның дәлелді болуының маңыздылығы – бұл тек ғана дәрігер қолданған іс-әрекеттердің дұрыстылығын негіздеуге тікелейқорытынды: Медицинаның дәлелді болуының маңыздылығы – бұл тек ғана дәрігер қолданған іс-әрекеттердің дұрыстылығын негіздеуге тікелей ғылыми дәйектемелер, яғни сапалы жүргізілген клиникалық тексерістердің қорытындылары қажет. Клиникалы эпидемиологияны е басты қ ң ң постулаты – медициналы практикада ы кез қ ғ келген шешім атал д лелденген фактылар а қ ә ғ с йенуі керек, олар д лелді медицина шін негіз ү ә ү болып табылады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: Власов В. В. Эпидемиология ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 464с Флетчер Р. , ФлетчерПайдаланылған әдебиеттер тізімі: Власов В. В. Эпидемиология ГЭОТАР-МЕД, 2004. — 464с Флетчер Р. , Флетчер С. , Вагнер Э. Клиническая эпидемиология: основы доказательной мещицины, М. : Медиа. Сфера, 1998. — 350с. Власов В. В. «Введение в доказательную медицину» . М. : Медиа. Сфера, 2001. — 392 с. http: // www. google. ru Триша Гринхальх “Основы доказательной медицины” под редакцией И. Н. Денисова, К. И. Сайткулова; Москва , 2008 жыл; 24-30 беттер

Назар аударғандарыңызғ а рахмет!!! Назар аударғандарыңызғ а рахмет!!!