Презентация Ниязбекова А гепатит В

Скачать презентацию Ниязбекова А гепатит В Скачать презентацию Ниязбекова А гепатит В

niyazbekova_a_gepatit_v.ppt

 • Размер: 3.4 Mегабайта
 • Количество слайдов: 13

Описание презентации Презентация Ниязбекова А гепатит В по слайдам

абылда ан: Қ ғ Амантаева М. Е. Орында ан: Ниязбекова А. К. ғ Факультет: ЖМабылда ан: Қ ғ Амантаева М. Е. Орында ан: Ниязбекова А. К. ғ Факультет: ЖМ Курс: 4 Тобы: 11-024-1 Р ДЕНСАУЛЫ СА ТАУ МИНИСТРЛІГІ Қ Қ Қ С. Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА Ы Ғ АЗА ЛТТЫ МЕДИЦИНА Қ Қ Ұ Қ УНИВЕРСИТЕТІ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА

ЭТИОЛОГИЯ Вирусты гепатит В-гепадно-вирустар т ымдасты ыны ұқ ғ ң вирусы, сфера т різді, нуклеокапсидіЭТИОЛОГИЯ Вирусты гепатит В-гепадно-вирустар т ымдасты ыны ұқ ғ ң вирусы, сфера т різді, нуклеокапсиді бар оны ә ң ортасында вирус геномы бар, ол 2 тізбекті ДНК-дан т рады. Вирус рамында 3 ұ құ антиген бар: HBe. Ag HBs. Ag HBc. Ag

ЭПИДЕМИОЛОГИЯСЫ : :  HBV таралу жолы – за ымдал ан ан немесе оны қЭПИДЕМИОЛОГИЯСЫ : : HBV таралу жолы – за ымдал ан ан немесе оны қ ғ қ ң препаратарын й анда, нашар заладан ан, инелерді, құ ғ ғ кесетін инструменттерді, тіс емдегенде, эпидемиологиялы қ зерттеу кезінде, дуоденальды зондылау кезінде. Тікелей берілу анасынан баласына беріледі, егер анасы тасымалдаушы болса немесе ВВГ ж ктілікті со ы ү ң ңғ триместрінде ауырса. Бала а трансплацентарлы ж у жолы ғ ұғ 10 ℅, біра шешесінде қ HBe. Ag аны талса ж у аупі қ ұғ қ артады. Шешесіні аныны рамында ы мацерациялар ң құ ғ ар ылы ж уы м мкін немесе туу жолдарымен бала қ ұғ ү ткенде бала ж не бала егуден тпеген кезде анасымен ө ә ө ты ыз байланыста болса я ни, микротравмалар ғ ғ ар ылы-анасыны емізігіні жарылуы ж не емізу кезінде қ ң ң ә бала ауыз уысыны шырышты абатына мацерациялануы. қ ң қ

ПАТОГЕНЕЗІ 1. Вирусты енуі – ж уң ұғ 2. Гепатоциттерге жабысу ж не ә клеткаПАТОГЕНЕЗІ 1. Вирусты енуі – ж уң ұғ 2. Гепатоциттерге жабысу ж не ә клетка ішіне ену 3. Вирусты к беюі ж не оны ң ө ә ң гепатоцит бетіне, сонымен атар қ ан а туі қ ғ ө 4. Иммунологиялы реакцияларды қ ң осылуы қ 5. Бауырдан бас а органдар мен қ м шелерді за ымдануы ү ң қ 6. Иммунитетті т зілуі, ң ү оздыр ыштан арылу, жазылу қ ғ

 Инкубациялы кезеқ ң 60 – 180 к нге дейін, инкубациялы кезе ні за Инкубациялы кезеқ ң 60 – 180 к нге дейін, инкубациялы кезе ні за ты ы ү қ ң ң ұ қ ғ инфицирлеуші доза а ж не ауруды жасына байланысты. ыс а ғ ә ң Қ қ инкубациялы кезе массивті инфицирленгенде ж не 1-2 айлы қ ң ә қ балаларда кездеседі. Инкубациялы кезе ні со ында қ ң ң анда бауыр- клеткалы ферменттер мен ВВГ маркерлері қ аны талады. қ Сар аю алды ғСар аю алдығ Ерте улану белгілері аны талады: енжарлы , лсіздік, емуден бас қ қ ә тартады. Сирек диспепсиялы згерістер, интоксикациялы қ ө қ к ріністер. Бауырды л аюы, аздап дене б ртпелері аны талады. ө ң ұ ғ ө қ

 Сар аю кезе іғ ң Сар аю пайда болудан 1-2 к н б рын ғ Сар аю кезе іғ ң Сар аю пайда болудан 1-2 к н б рын ғ ү ұ з р т сіні о ыр болуы, н жіс т ссіз ә ү ң қ ң ә ү болады. Сар аю пайда болады, бауыр ғ ырыны ты ыздалуы, жиі қ ң ғ спленомегалия болады. Егер барлы қ белгілер жойылып, к кбауырды ө ң л ай ан к йде алуы созылмалы т рге ұ ғ ғ ү қ ү ткендігі к рінеді. ө ө Реконвалесцентті кезе ңРеконвалесцентті кезең Сар аю жойыл аннан бастап балалар ғ ғ белсенді бола бастайды, ша ымдары ғ жо , т беті пайда болады. Біра қ ә қ ауруды к пшілігінде гепатомегалия ң ө са талынады. қ

ТУА ПАЙДА БОЛ АН ГЕПАТИТ ВҒ  ры ты за ымдалуы трансплацентарлы жолмен ж неТУА ПАЙДА БОЛ АН ГЕПАТИТ ВҒ ры ты за ымдалуы трансплацентарлы жолмен ж не Ұ қ ң қ ә босану барысында босану жолдарынан ту кезінде ө интранатальды ж ады. Антенатальды ж тырылу жиілігі ұғ ұқ 3 триместрде ВВГауыр ан ананы ғ ң немесе ВВГ тасымалдаушы ананы ң ан рамында қ құ HBs. Ag де гейіне ң байланысты. Е жо ар ы ж тыру ауіпі босану кезе інде ң ғ ғ ұқ қ ң HBe. Ag ж не ә HBs. Ag де гейі жо ары бол анда. ң ғ ғ Жа а туыл ан н рестелерде сар аю алды кезе і болмайды. ң ғ ә ғ ң Н ресте туыл ан кезде ай ын сар аюмен туылады ж не ә ғ қ ғ ә сар аюды ршуі болады. ғ ң ө Бірінші к ннен бастап з рді о ыр т сті, н жісті т ссіз ү ә ң қ ң ү ә ң ү болуымен туылады. Бауырды кеюі 4-5 см сырт а шы ып ң ү қ ғ т рады ж не спленомегалия болады. ұ ә Бірінші к ннен бастап геморарргиялы синдроммен ү қ петехия болады, инъекция сал ан жерден ан а у болады. ғ қ ғ Интоксикация белгілері ай ын болады. Сар аю 2-3 аптадан қ ғ 2 ай а дейін созылады. ғ Биохимиялы анализінде тікелей билирубин есебінен қ жалпы билирубинні жо арылауы, АЛТ, АСТ, протромбин ң ғ индексіні жо арылауы болады. ң ғ

ДИАГНОСТИКАСЫ : ЖҚА ЖЗА ИФА ДИАГНОСТИКАСЫ : ЖҚА ЖЗА ИФА

АЛДЫН АЛУ Жа а туыл ан балаларда вакцинация ң ғ ж ргізіледі: ү Перзентханада туыл аннанАЛДЫН АЛУ Жа а туыл ан балаларда вакцинация ң ғ ж ргізіледі: ү Перзентханада туыл аннан кейін 24 са ат ғ ғ ткен со 4 к н ішінде; ө ң ү 2 ай бірінші АКДС егумен бірге. 4 ай шінші АКДС егумен бірге. ү

ЕМІ: Пегинтрон 1-1, 5мг/кг аптасына 1 рет, Ребетолмен 10, 5мг/кг к ніне ү ИнтерферонЕМІ: Пегинтрон 1-1, 5мг/кг аптасына 1 рет, Ребетолмен 10, 5мг/кг к ніне ү Интерферон препараттары Ауыр т рінде преднизалон ү Протеолиз ингибиторлары

ДЕБИЕТТЕР: Ә Корнева М. Ю. , Коровина Н. А. , Заплатников А. Л. и др.ДЕБИЕТТЕР: Ә Корнева М. Ю. , Коровина Н. А. , Заплатников А. Л. и др. Состояние здоровья внутриутробно инфицированных детей//Рос. вестн. перинатол. и педиатрии. 2005. № 2. С. 48-52. Гепатиты Е. А. Огай. , Е. С. Белозеров Алматы 1994 Шабалов Н. П “Неонатология” І том 2009 Москва