Презентация Найманова А

Скачать презентацию Найманова А Скачать презентацию Найманова А

naymanova_a.ppt

 • Размер: 1.1 Mегабайта
 • Количество слайдов: 16

Описание презентации Презентация Найманова А по слайдам

Кафедра: хирургиясы Та ырып: қ Жедел аппендицит диагностикасында ы ғ ателіктер қателіктерқ Орында ан: Кафедра: хирургиясы Та ырып: қ Жедел аппендицит диагностикасында ы ғ ателіктер қателіктерқ Орында ан: ғ Найманова А Факультет: Жалпы медицина Курс: 4 Топ: 33-1 Тексерген: Надыров М. Т

 • Кіріспе • Негізгі б лімө • 1. ЖА негізгі симртомдары • 2. Диагноз • Кіріспе • Негізгі б лімө • 1. ЖА негізгі симртомдары • 2. Диагноз оюда ателіктерден са тану қ қ қ • 3. ЖА атипті локализациясы • орытынды Қ

 • «Жедел аппендицит – хамельон т різдес ауру: ә оны болжа ан жерден ғ • «Жедел аппендицит – хамельон т різдес ауру: ә оны болжа ан жерден ғ емес, ойлама ан жерден ғ табады» . И. И. Греков. • Балаларда ы рса ғ құ қ уысында орналас ан қ қ м шелерден жедел ү хирургиялы атысулар а қ қ ғ келетін аурулардан ә бірінші орын алатынын – жедел аппендицит.

 • Жедел аппендицитті 100-ден аса симптомдары бар, біра ң қ дифференциальды диагностика жасауда к бісіні • Жедел аппендицитті 100-ден аса симптомдары бар, біра ң қ дифференциальды диагностика жасауда к бісіні ма ызы шамалы. ө ң ң ЭВМ-ні к мегімен (А. К. Арсений 1982ж) азіргі кезде т жірибеле ң ө қ ә 8-9 симптомдарды ма ызы бар. ң ң • Ерте симптомдарды біріне іштегі ауру сезімі болып табылады. ң Жедел аппендицитте ауру сезімі кенеттен пайда болады, эпигастральды айма та локализациялан ан, содан со о жа қ ғ ң ң қ мы ын айма ына т мендейді. Периодты айталанатын аурулар қ ғ ө қ катаральды аппендицитке т н, ал деструктивті формасында ол ә т ра ты. ұ қ • Ауру сезімі пайда бол аннан артынша ж рек айну, су жиі бір ғ ү құ реттік. Ж рек айну мен суды ауру сезіміні алдында пайда ү құ ң ң болуы гастроэнтерит жайлы айтады. Іш ту сирек кездеседі, ол жиі ө рт т різді сіндіні жамбас с йектік орналасуында болады. құ ә ө ң ү

 • Жедел аппендицит диагнозын оюда балаларда негізгі болып қ триаданы : ауру сезімі, о • Жедел аппендицит диагнозын оюда балаларда негізгі болып қ триаданы : ауру сезімі, о жа ң ң қ мы ын айма ында б лшы етті қ ғ ұ қ ң керуі ж не Щеткин-Блюмберг ә симптомыны болуы растайды. ң

 • олды ішті алды ы абыр асына біртіндеп Қ ң ғ қ ғ батырып, кенеттен • олды ішті алды ы абыр асына біртіндеп Қ ң ғ қ ғ батырып, кенеттен атты тартып алу. Белгі қ о бол ан жа дайда, нау ас атты ң ғ ғ қ қ ауырсынып, белгі береді.

 • Ішті жылы олмен сол жа мы ын қ қ қ аййма ынан бастап, солдан • Ішті жылы олмен сол жа мы ын қ қ қ аййма ынан бастап, солдан о а арай ғ ңғ қ а ырын сипап тексергенде, егер балада қ жедел аппендицит болса, ішті ауруыны ң ң к шейгені аны таймыз. ү ң қ

 •  Аурухана а дейінгі диагностикалауда ы ателіктерғ ғ қ • 1. • Аурухана а дейінгі диагностикалауда ы ателіктерғ ғ қ • 1. рт т різді сіндіні морфологиялы згерісі мен клиникалы белгілерді сай болмауы Құ ә ө ң қ ө қ ң • 2. Ауру сезіміні р т рлі жа а берілуі ң ә ү ққ • 3. Анамнезді д рыс жиналмауы ң ұ • 4. рт т різді сіндіні анатомиялы орналасуыны р т рлі болуына байланысты, Құ ә ө ң қ ң ә ү клиникалы к ріністі иындауы қ ө ң қ

 • ателерді типті себептері: Қ ң • Антибиотиктерді сер етуінен, аллергиялы реакцияларды ң • ателерді типті себептері: Қ ң • Антибиотиктерді сер етуінен, аллергиялы реакцияларды ң ә қ ң дамуынан жедел аппендицитті симптомдарда к рінетін ң ө классикалы к рінісіні згеруі. қ ө ң ө • Жедел аппендицит кезіндегі стрептококкты инфекцияны ң стафилококкты ж не аралас флораны ы ыстыруы, инфекциялы ә ғ қ гепатит кезінде эпидемиологиялы анамнезге к іл б лінбеуі. қ өң ө • Медициналы ызметкерлерді жа а заман ы клиникада жедел қ қ ң ң ғ аппендицитті дифференциация жасайтын аурулардан ажырата алмауы. • осымша аурулары бар балаларда ы, арт адамдарда, ж ктілік Қ ғ қ ү кезінде жедел аппендицитті атипиялы формаларыны бар ң қ ң болатынын білмеуі. • Нау астарды аурухана а кеш келуі. қ ң ғ • Диагноз ой анда ы осымша зерттеу дістеріні қ ғ ғ қ ә ң симптомдарды б лек ж не кардинальды ба алау, оларды ө ә ғ ң жа дайын ескеруі. ғ

 • Черемских-Кушниренко симптомында нау ас о жа мы ын қ ң қ қ айма ында • Черемских-Кушниренко симптомында нау ас о жа мы ын қ ң қ қ айма ында ы ауру сезімін ж телгенде сезінеді. Б лшы еттік ғ ғ ө ұ қ ор аныс симптомы о жа мы ын айма ында париетальды қ ғ ң қ қ ғ рса та абыну процесі бар екендігін к рсетеді. Б лшы етті құ қ қ ө ұ қ ң керуі р т рлі интенсивтілікте перитонитті дамуында ә ү ң білінер-білінбес аурудан та та т різді ішті пайда болуына дейін қ ә ң болады. • Егер нау асты жалпы жа дайы аппендицитті катаральды қ ң ғ ң формасында нашарлауы ай ын болмаса, деструктивті форманы қ ң дамуында ай ын нашарлайды. йткені, лсіздік, апатия дамып, қ Ө ә температура жо арылайды, ал токсемия синдромыны дамуында ғ ң пульс жиілейді (140 рет минутына). Лабораторлы анализдерде қ лейкоцитоз, жетілмеген, жас формалы лейкоциттер пайда болады, ЭТЖ жо арылайды. ғ • Жедел аппендицит диагнозын оюда балаларда негізгі болып қ триаданы : ауру сезімі, о жа мы ын айма ында б лшы етті ң ң қ қ ғ ұ қ ң керуі ж не Щеткин симптомыны болуы растайды. ә ң

 • Госпитализация а дейін ж не стационар жа дайына ғ ә ғ жедел аппендицитті урологиялы • Госпитализация а дейін ж не стационар жа дайына ғ ә ғ жедел аппендицитті урологиялы аурулар – несеп-тас қ ауруы мен пиелонефриттен ажырату керек. • Хирургиялы стационарларды абылдау б лімінде қ ң қ ө диагностикалауда ы ателіктер 3%-тен кем (сонда ғ қ ба ыттал ан барлы біріншілік жедел аппендицит ғ ғ қ диагнозымен). Б л басты кезекте ауру сезіміні ұ ң болуы, жедел басталуымен байланысты ж не о ә ң жа ты б йректік коликада да локализация о жа тан қ қ ү ң қ болады.

 • 1. Медиальді • 2. Латеральді • 3. Т мен (жамбас уысында орналасуы)ө қ • • 1. Медиальді • 2. Латеральді • 3. Т мен (жамбас уысында орналасуы)ө қ • 4. Жо ары (бауыр астында орналасуы) ғ 4. Жо ары (бауыр астында орналасуы)ғ • 5. Ретроцекальді орналасуы (со ыр ішек қ артында)

 • орыта келгенде, жедел аппендицит – тез к мек к рсететін Қ ө ө хирургияда • орыта келгенде, жедел аппендицит – тез к мек к рсететін Қ ө ө хирургияда ы балаларда ы рса уысы а заларыны е жиі ауруы, ғ ғ құ қ қ ғ ң ң баланы жасы т мен бол ан сайын а ымы ауыр болып табылады. ң ө ғ ғ Балаларда ы жедел аппендицитті диагностикада ы ателіктерді ғ ң ғ қ ң себебі болып: • А) симптомдарды жеткілікті білмеу ж не оларды д рыс ба аламау ә ұ ғ • Б) нау астарды жеткіліксіз біріншілік арау қ қ • В) жедел аппендицитте кездесетін симптомдарды бас а да ауруларда ы ң қ ғ састы ын білу ж не ажырату. ұқ ғ ә • Диагностикалы ателіктерді санын к мегімен азайту а болады: қ қ ң ө ғ • А) балаларда ы рса уысы а заларыны аурулары с ра тарында ғ құ қ қ ғ ң ұ қ ш ыл хирургияда ы жедел ж рдем д рігерлері мен педиатрларды ұғ ғ ә ә ң білімін жо арылату ғ • Б) Барлы диагностикалы абылдауларды ке ірек олдану қ қ қ ң қ (симптомдарды аны тауда). қ • Балаларда ы аппендицитті аупі жайлы халы а ке ірек таныстыру ғ ң қ ққ ң ж мыстары ж ргізілуі тиіс. ұ ү

 • А. А. Дюсембаев “Балалар хирургиясы” Алматы – 2008ж. • Ю. Ф: Исаков “Хирургические • А. А. Дюсембаев “Балалар хирургиясы” Алматы – 2008ж. • Ю. Ф: Исаков “Хирургические болезни у детей” Москва “Медицина“- 1998ж. • http: //bono-esse. ru/blizzard/RPP/O/Abdomen/o _append_ds. html • http: //moyorgan. pp. ua/oshibki-diagnostiki-ostro go-appendicita/ • http: //www. detskiysad. ru/fitoterapia/pediatria 26. html
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.