Презентация Мусин А.К.

Скачать презентацию Мусин А.К. Скачать презентацию Мусин А.К.

musin_a.k..ppt

 • Размер: 2 Mегабайта
 • Количество слайдов: 28

Описание презентации Презентация Мусин А.К. по слайдам

ара анды мемлекеттік медицина университетіҚ ғ Д рігерді ріптестерімен коммуникативті ә ң ә да дылардыара анды мемлекеттік медицина университетіҚ ғ Д рігерді ріптестерімен коммуникативті ә ң ә да дыларды олдануын ба алау дістері. ғ қ ғ әда дыларды олдануын ба алау дістері. ғ қ ғ ә Конструктивті сынауды негіздері. ң ара анды 2015ж. Қ ғ Орында ан: Мусин А. К. ғ 21 2 топ ЖМФ Тексерген: Балабиева М. А.

I. I. Кіріспе II. Негізгі б лім ө  1) Д рігерI. I. Кіріспе II. Негізгі б лім ө 1) Д рігер – адам жаныны жанашыры ә ң 1) Д рігер – адам жаныны жанашырыә ң 2) Медициналы коллектив жымы қ ұ 2) Медициналы коллектив жымық ұ 3) Д рігерді ріптестерімен арым- ә ң ә қ 3) Д рігерді ріптестерімен арым-ә ң ә қ атынасында ойылатын талаптар қ қатынасында ойылатын талаптарқ қ III. орытынды Қ IV. олданыл ан дебиеттер Қ ғ ә олданыл ан дебиеттерҚ ғ ә Жоспар

 о амны басты байлы ы – адам десек, Қ ғ ң ғ адамны денсаулы о амны басты байлы ы – адам десек, Қ ғ ң ғ адамны денсаулы ынан асыл, ымбат ң ғ қ азына жо. «Бірінші байлы – денсаулы » қ қазына жо. «Бірінші байлы – денсаулы » қ қ деп аталарымыз денсаулы ты ежелден-а қ қдеп аталарымыз денсаулы ты ежелден-а қ қ бар азынадан арты ой ан. Ал адамны қ қ қ ғ ңбар азынадан арты ой ан. Ал адамны қ қ қ ғ ң дені сау болып, ел атарлы е бек етуіне қ ң бірден-бір жауапты адам – д рігер. Демек, әбірден-бір жауапты адам – д рігер. Демек, ә о амны саулы ы да осы бір а желе ді қ ғ ң ғ қ ң абзал жандарды олында. ң қ Кіріспе

Д рігер – ә адам жаныны жанашырың. . Д рігерді ж мысыны негізгі ма саты –Д рігер – ә адам жаныны жанашырың. . Д рігерді ж мысыны негізгі ма саты – ә ң ұ ң қ адамдарды мірін са тау, денсаулы тарын ң ө қ қ жа сарту, ауруларды алдын алу. қ ң Д рігер зіні ж мысын адал, Гиппократ ә ө ң ұ антына ж не аза стан Республикасыны ә Қ қ ңантына ж не аза стан Республикасыны ә Қ қ ң Конституциясына сай орындау а міндетті. ғКонституциясына сай орындау а міндетті. ғ Д рігер з шешіміне, істеген істеріне жауап ә ө беруі керек. рдайым білімін толы тырып, сонымен Ә қ атар медицина саласыны со ы қ ң ңғ жа алы тарымен, жа а д рілік заттар ң қ ң ә жайлы ж не медициналы техника жайлы ә қ рдайым хабардар болуы керек. әрдайым хабардар болуы керек. ә

Д рігерді ріптестерімен коммуникативті ә ң ә да дыларды д рыс олданылуы ж не медицинадаД рігерді ріптестерімен коммуникативті ә ң ә да дыларды д рыс олданылуы ж не медицинада ы ғ ұ қ ә ғ психологиялы ж мыс қ ұпсихологиялы ж мысқ ұ — — б лар азіргі кезде еліміздегі ұ қ денсаулы са тау ж йесіндегі е басты, актуалды қ қ ү ңденсаулы са тау ж йесіндегі е басты, актуалды қ қ ү ң дамушы ба ыт болып отыр. Д рігер маманды ыны ғ ә ғ ңдамушы ба ыт болып отыр. Д рігер маманды ыны ғ ә ғ ң психологиялы ызметі к сіптік ба ылау қ қ ә қ ндылы тарымен, ма сатымен, психологиялы құ қ қ қндылы тарымен, ма сатымен, психологиялы құ қ қ қ м дениетімен байланысты ішкі инстанцияларды ә ңм дениетімен байланысты ішкі инстанцияларды ә ң рылуымен ж реді. Медицина ызметіндегі е ажет құ ү қ ң қ мотиватор болып, ызметіне ба дар беріп, қ ғмотиватор болып, ызметіне ба дар беріп, қ ғ ажеттіліктерін ж не ызы ушылы тарын аны тайтын қ ә қ ғ қ қ ндылы ж йесі болып табылады. Б л байланыста құ қ ү ұ коммуникативті рдісті ж не оны компоненттеріні ү ң ә ң ңкоммуникативті рдісті ж не оны компоненттеріні ү ң ә ң ң ыр қырқ — — сырын танып білу аса ажет. К сіптік қ ә компетенттілікті е ажет б лігі коммуникация т сінігі ң ң қ ө ү ж не атынасу да дылары. ә қ ғ

Медициналы коллектив жымық ұ Медициналы коллектив жымық ұ

  Д рігерді ауру адамды емдеу ә ң ж мысы табысты болуы шін ұ Д рігерді ауру адамды емдеу ә ң ж мысы табысты болуы шін ұ ү коллектив м шелеріні зара ү ң ө арым қ — атынасы жо ары қ ғ моральдік де гейде болуы керек. ң Ол шін р д рігерді бойында ү ә ә ң : оны адамгершілігін, білімділігін, ң болуы ажет. Б л асиеттерді қ ұ қ ң негізін мыналар алайды: қ — жо ары де гейдегі ғ ң профессионалдылы білім қ — жалпы м дениеттілік ә — инабаттылы қ — кішіпейілділік — жолдасты сезім қ — бас алармен санасу қ — бас алармен сыйласа білу. қ

Д рігер ж не коллективә ә Д рігерді з ріптестерімен, ә ң өД рігер ж не коллективә ә Д рігерді з ріптестерімен, ә ң ө әД рігерді з ріптестерімен, ә ң ө ә мейірбикелермен, кіші медицина ызметкерлерімен қ (( санитаркалармен )) т. б. Коллектив м шелерімен зара арым ү ө қ — — ққ атынастары медициналы этика мен қ деонтологияны бір те ма ызды ж не ң ө ң ә к рделі м селелерді бірі. Д рігерлер ү ә ң ә коллективінде зара арым атынас ө қ қ к рсеткіші сол емдеу мекемесін ө сипаттайтын негізгі к рсеткіштерді бірі ө ң десек ателеспейміз. қ

денсаулы са тау ж не нау ас а қ қ ә қ қ к мекденсаулы са тау ж не нау ас а қ қ ә қ қ к мек к рсету ма сатында ө ө қ рыл ан медицина құ ғ ызметкерлеріні бірлестігі. қ ң

  пайдалы емдеу профилактикалы қ шараларды ж ргізу ж не оны ү ә жо пайдалы емдеу профилактикалы қ шараларды ж ргізу ж не оны ү ә жо ары д режеде к рсете білу ғ ә өКоллективті басты міндеті ңКоллективті басты міндетің

Коллективті беделі берілген ң тапсырманы орындау а ж не ал а ғ ә ғ ой анКоллективті беделі берілген ң тапсырманы орындау а ж не ал а ғ ә ғ ой ан ма сат а жетуге байланысты. қ ғ қ қой ан ма сат а жетуге байланысты. қ ғ қ қ Ол шін коллектив м шелері жа сы ү ү қ ж мыс ат арып, бірлестікте болу ұ қ керек. Сонымен атар коллектив қ жетістігі о амды орта а да қ ғ қ ғ байланысты. Себебі: егер коллектив м шелеріні арасында сенім, жа сылы ү ң қ қм шелеріні арасында сенім, жа сылы ү ң қ қ тілеуші, ж мыс а деген творчествалы ұ қ қтілеуші, ж мыс а деген творчествалы ұ қ қ атынас болса, онда коллектив жа сы қ қ жетістікке жетеді.

Коллектив бас арушысыны орнық ң Бас арушы з коллективіні алдында қ ө ң жо ары беделдеКоллектив бас арушысыны орнық ң Бас арушы з коллективіні алдында қ ө ң жо ары беделде болу керек. Ол шін ж мыс а ғ ү ұ қ жауапты, білімді, а ылды, кез келген қжауапты, білімді, а ылды, кез келген қ жа дайда шешім абылдай біліп, коллектив ғ қ м шелеріне сеніммен ж не барлы ына бірдей ү ә ғ д режеде арай білу ма ызды. ә қ ң Медициналы коллектив рамында қ құ рт рлі жаста ы, рт рлі д режедегі ә ү ғ ә ү ә ызметшілер ж не оларды ызметті қ ә ң қ орындау а деген ызы ушылы тары, ғ қорындау а деген ызы ушылы тары, ғ қ іс- рекеттері рт рлі болады, біра ә ә ү қіс- рекеттері рт рлі болады, біра ә ә ү қ оларды барлы ына орта болатын – ң ғ қ аурухана ішіндегі т ртіп пен ережені са тау ә қ ж не о ан к не білу. ә ғ өж не о ан к не білу. ә ғ ө

Мерекелік іс-шара кезіндегі д рігерлер ә жымы ұжымыұ Мерекелік іс-шара кезіндегі д рігерлер ә жымы ұжымыұ

Д рігерді ріптестерімен ә ң ә арым- атынасында ойылатын қ қ қ талаптар I.Д рігерді ріптестерімен ә ң ә арым- атынасында ойылатын қ қ қ талаптар I. I. Д рігер згелерді к з арастарына ә ө ң ө қ ( ріптестеріні , зге мед. ызметкерлеріні ж не ә ң ө қ ң ә т. б. ) шыдамды арай білу керек. қт. б. ) шыдамды арай білу керек. қ Сондай-а зге қ ө д рігерді ой ан диагнозына сенімсіздік білдіріп, ә ң қ ғд рігерді ой ан диагнозына сенімсіздік білдіріп, ә ң қ ғ сіресе, нау асты алдында: Б л емді сізге ә қ ң ұ та айында ан ай д рігер? – деген сия ты ғ ғ қ ә қ сауалдарды ою а болмайды. Себебі нау асты қ ғ қ ңсауалдарды ою а болмайды. Себебі нау асты қ ғ қ ң зін емдеп жат ан д рігерге сенімсіздігін ө қ ә тудырады. Д рігер егер з ріптесіні ателігін ә ө ә ң қтудырады. Д рігер егер з ріптесіні ателігін ә ө ә ң қ я ни д рыс диагноз ойма анын бай а ан ғ ұ қ ғ қ ғ жа дайда о ан б л ателікті айту керек. Себебі ғ ғ ұ қ ол диагнозды д рыс ойылмауыны ң ұ қ ңол диагнозды д рыс ойылмауыны ң ұ қ ң н тижесінде нау ас жа дайы нашарлап немесе ә қ ғ ас ынып, тіпті лімге де кеп со уы м мкін. қ ө ә ғ үас ынып, тіпті лімге де кеп со уы м мкін. қ ө ә ғ ү

II. Д рігер ріптесіні берген ә ә ң а ыл-ке есіне ла асып, қII. Д рігер ріптесіні берген ә ә ң а ыл-ке есіне ла асып, қ ң құ қа ыл-ке есіне ла асып, қ ң құ қ т сінікпен арау ажет. ү қ қт сінікпен арау ажет. ү қ қ йткені ріптесі о ан Ө ә ғ моральды олдау к рсетіп қ қ ө ж не кейбір келе сіз ә ң жа дайлардан шы а білу ғ ғ жолдарын айтатынын ескеру ажет. қажет. қ Д рігер коллективте ызмет ә қ ат ара отырып қ нау астармен ана жа сы қ ғ қ арым- атынас жасап қ қ оймай, сонымен атар қ қ ріптестерімен де жа сы ә қ байланыста бола білу керек.

Д рігер з ріптесіне а ыл-ке ес ә ө ә қ ң беру стінде үберу стіндеүД рігер з ріптесіне а ыл-ке ес ә ө ә қ ң беру стінде үберу стіндеү

III. Д рігер орта ж не т менгі персоналдарды ат аратын ә ә ө ңIII. Д рігер орта ж не т менгі персоналдарды ат аратын ә ә ө ң қ ызметін ба алай білу керек. К п жа дайларда рт рлі қ ғ ө ғ ә ү салада ы д рігерлерлерді арасында конфликт туындайды. ғ ә ңсалада ы д рігерлерлерді арасында конфликт туындайды. ғ ә ң Сонымен атар олар а ай ай салу немесе та ы бас а қ ғ қ ғ қ жа ымсыз ылы тар к рсетуі, б л: ғ қ қ ө ұжа ымсыз ылы тар к рсетуі, б л: ғ қ қ ө ұ IV. Орта ж не т менгі кіші персоналды д режесін ә ө ң ә т сірумен атар; ү қ V. V. Д рігерді з ызметін жал астыру барысында да ә ң ө қ ғ келе сіздіктерге кеп со тыруы м мкін; М ны со ы ң ә қ ү ұ ң ң операцияны с тсіз туіне немесе бас ада жа ымсыз ң ә ө қ ғ жа дайлар а душар етеді. ғ ғ VI. Д рігер з маманды ыны д режесімен, білімімен, ә ө ғ ң әД рігер з маманды ыны д режесімен, білімімен, ә ө ғ ң ә жеткен жетістіктерімен ма танбауы керек. қ

Д рігер мен нау ас ә қ арым- атынасы қ қарым- атынасық қ Д рігер мен нау ас ә қ арым- атынасы қ қарым- атынасық қ

VII. Паскальды айт ан бір с зі ң қ ө бар екен. Онда: Егер адамдардыVII. Паскальды айт ан бір с зі ң қ ө бар екен. Онда: Егер адамдарды ңбар екен. Онда: Егер адамдарды ң зін жайлы жа сы ойла анын ө қ ғ аласа , онда сен зі жайлы қ ң ө ң жа сы ойларынды айтпа, бір қ с збен айт анда згелерге ө қ ө ма танба! Сонды тан д рігерге қ қ ә жарасар е басты асиет – ң қ арапайымдылы. қ қарапайымдылы. қ қ арапайымдылы нау астарды , Қ қ қ ңарапайымдылы нау астарды , Қ қ қ ң ріптестерді , жалпы о амны ә ң қ ғ ңріптестерді , жалпы о амны ә ң қ ғ ң сізді сыйлауына, д реженізді ә ңсізді сыйлауына, д реженізді ә ң жо арылауына келеді. ғ әжо арылауына келеді. ғ ә

Д рігер мен ассистент арасында ы ә ғ арым- атынас қ қарым- атынасқ қ Д рігер мен ассистент арасында ы ә ғ арым- атынас қ қарым- атынасқ қ

VIII. Жа адан келген жас д рігер маман ң ә мен к п жыл бойыVIII. Жа адан келген жас д рігер маман ң ә мен к п жыл бойы ж мыс ат ар ан ө ұ қ ғ д рігер маман арасында біршама ә айырмашылы тар бай алады. Себебі: қ қ Жас д рігер маман – з білімін жа адан ә ө ң шы ан а параттармен амтамасыз ққ қ қ етіп ж не жетілдіріп, толы тырып, ә қетіп ж не жетілдіріп, толы тырып, ә қ рт рлі діс-т сілдерді йреніп келген ә ү ә ә ү маман иесі болып саналады. Ал, к п жыл бойы ж мыс істеп ж рген ө ұ ү д рігер маман – зіні б рыннан білетін ә ө ң ұ т жірибесімен емдеуді олданады. ә қт жірибесімен емдеуді олданады. ә қ

ріптестерӘ ріптестерӘ

орыта айт анда, коллектив е бегіні жемісі Қ қ ң ң тек коллектив басшысына ана емес,орыта айт анда, коллектив е бегіні жемісі Қ қ ң ң тек коллектив басшысына ана емес, онда ы ғ ғ рбір ызмет етуші медицина ызметкерлеріні ә қ қ ңрбір ызмет етуші медицина ызметкерлеріні ә қ қ ң осар лесіне байланысты. Ата ты хирург қ ү қ Н. Н. Бурденко былай деген екен: “Жас маманны ңН. Н. Бурденко былай деген екен: “Жас маманны ң мінезі сан илы болсын, біра келген қ қ атмосферасына арай бас иуі аса ма ызды. қ ңатмосферасына арай бас иуі аса ма ызды. қ ң Себебі: бізді мінезіміз, бізді біліміміз о ам ң ң қ ғ ортасында з сатысына ие!” ө орытынды ҚорытындыҚ

11. П. И. Сидиров, М. Е. Путин, И. А. Коноплева ““ Деловое общение” 2.11. П. И. Сидиров, М. Е. Путин, И. А. Коноплева ““ Деловое общение” 2. Матвеев В. Ф. ““ Основы медицинской психологий, этики и диентологий” 33. . www. google. kz олданыл ан дебиеттерҚ ғ ә