Презентация Мусин А. К.

Скачать презентацию Мусин А. К. Скачать презентацию Мусин А. К.

musin_a._k..ppt

 • Размер: 1.5 Mегабайта
 • Количество слайдов: 24

Описание презентации Презентация Мусин А. К. по слайдам

ара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ Анатомия кафедрасы Та ырыбы: қ Дене бетіндегі ірі ан тамырлардыара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ Анатомия кафедрасы Та ырыбы: қ Дене бетіндегі ірі ан тамырларды проекциясы. қ ң Оларды тындайтын ж не басатын орындарды аны тау ә қ Орында ан: Мусин А. К. ғ 2-009 ЖМФ Тексерген: Шапатова Г. Б. ара анды 2014 ж. Қ ғ

 Кіріспе. Негізгі б лім: ө орытынды. Қ Пайдаланыл ан дебиеттер. ғ ә Кіріспе. Негізгі б лім: ө орытынды. Қ Пайдаланыл ан дебиеттер. ғ ә

ан айналым ж йесі – б л …. Қ ү ұ … организмде ан циркуляциясына қан айналым ж йесі – б л …. Қ ү ұ … организмде ан циркуляциясына қ атысатын м шелер тобы қ ү … анды барлы тіндер мен м шелерге қ қ ү тасымалдайтын, 4 камерадан ж не ә к птеген каналдардан т ратын ө ұ транспортты ж йе қ ү

ан айналым ж йесіні Қ ү ң проекциясы Дене бетіндегі проекциялы қ жазы ты аан айналым ж йесіні Қ ү ң проекциясы Дене бетіндегі проекциялы қ жазы ты а белгілі бір б рышпен қ ққ ұ тамырлар мен ж ректі атынасы ү ң қ Топографиялы анатомияны қ ң ма ызды б лімі, оны білу кез келген ң ө медициналы ызметкерді міндеті. қ қ ң

Орта менингеальды артерияны проекциясың. 1 — жо ар ы горизонталь; ғ ғ II — тОрта менингеальды артерияны проекциясың. 1 — жо ар ы горизонталь; ғ ғ II — т менгі горизонталь; ө III — алды ы вертикаль; ңғ IV — орта ы вертикаль; ңғ V — арт ы қ вертикаль. 1 — a. meningea media; 2 — r. frontalis a meningea media; 3 — r. parietalis a. meningea media

I — trigonum clavipectorale; II — tr. pectorale; III — tr. subpectoral. 1 — m.I — trigonum clavipectorale; II — tr. pectorale; III — tr. subpectoral. 1 — m. sternocleidomastoideus; 2 — clavicula; 3 — sulcus deltopectoralis; 4 — m. deltoideus; 5 — a. axillaris проекциясы ; 6 — v. axillaris проекциясы ; 7 — m. pectoralis minor контуры ; 8 — m. pectoralis major. Б анаасты айма ты шб рыштары ұғ қ ң ү ұ ж неә a. et v. axillares проекциялары

1 — spina iliaca posterior superior; 2 — foramen ischiadicum majus 3 — a. glutea1 — spina iliaca posterior superior; 2 — foramen ischiadicum majus 3 — a. glutea superior; 4 — a. glutea inferior; 5 — п. cutaneus femoris posterior; 6 — trochanter major; 7 — n. ischiadicus; 8 — trochanter minor; 9 — lig. sacrospinal; 10 — foramen ischiadicum minus; 11 — lig. sacrotuberale; 12 — a. pudenda interna et n. pudendus.

Кен бойынша бел артериясыны ң проекциялы сызы ы. қ ғ Кен бойынша бел артериясыны ң проекциялы сызы ы. қ ғ

Алды ы асы жілік ңғ қ артериясы ж не тере ә ң асы жілікті шыбыАлды ы асы жілік ңғ қ артериясы ж не тере ә ң асы жілікті шыбы қ ң қ нерві tuberositas tibiae ж не ә caput fibulae ж не ә толарса ты арасын қ ң осатын сызы та қ қ проекцияланады.

Табанны сырт артериясы, ң а. dorsalis pedis , мен тере кіші ң жіліншік нерв проекциясын,Табанны сырт артериясы, ң а. dorsalis pedis , мен тере кіші ң жіліншік нерв проекциясын, n. fibularis (peroneus) profundus , толарса аралы тан бірінші қ қ сауса аралы айма а қ қ ққ сызы ж ргізу ар ылы қ ү қ аны тайды. қ

Теріге асы ты жілік артериясы мен нервіні қ ң проекциясы Арт ы асы ты жілік қТеріге асы ты жілік артериясы мен нервіні қ ң проекциясы Арт ы асы ты жілік қ қ тамырлы-ж йкелі т йіні ү ү медиальды толарса тан 2 см қ арт а т ратын до а т різді қ ұ ғ ә сызы бойынша қ проекцияланады.

Тамырларды сауса пен ысуқ қ Орындарды артериялар максимальды теріге жа ын ал оны қ ңТамырларды сауса пен ысуқ қ Орындарды артериялар максимальды теріге жа ын ал оны қ ң астында с йек орналасуы тиіс. ү Оны ма саты д рыс ыс ан кезде ң қ ұ қ қ сауса пен тамырды бітеуге о ай. қ ң Сауса пен артерияны ысуды қ қ ң негізгі к рсеткіші ол артериялы ө қ ан кетуді то тату. қ қ Диагностикалы ма сатта пульс қ қ тол ындарын тексеру. қ

Места пальцевого прижатия артерий при массивном кровотечении Места пальцевого прижатия артерий при массивном кровотечении

Аускультация – бұл… Адамны паренхиматозды ж не ң ә полый м шелері шы аратын ү ғАускультация – бұл… Адамны паренхиматозды ж не ң ә полый м шелері шы аратын ү ғ дыбыстарды ты дау ар ылы ң қ физикалы диагностика т сілі қ ә Ішкі м шелерді жа дайын ү ң ғ дыбыстар мен тон ар ылы қ медицинада ы зерттеу дісі. ғ ә

Ж рек клапандары ү аускультациясы: Митральды клапан сол жа 3-ші абыр а қ қ ғЖ рек клапандары ү аускультациясы: Митральды клапан сол жа 3-ші абыр а қ қ ғ бекитін айма та проекцияланады. қ Аортальды клапан сол ж не о жа 4-ші ә ң қ абыр а бекитін айма та проекцияланады қ ғ қ кпе артериясыны клапаны т стен сол Ө ң ө жа 3-ші абыр аралы та қ қ ғ қ проекцияланады. шжармалы клапан т стен о жа 4-ші Ү ө ң қ абыр аралы та проекцияланады. қ ғ қ