Презентация Медициналы атыысулар

Скачать презентацию Медициналы атыысулар Скачать презентацию Медициналы атыысулар

medicinaly_atyysular.ppt

 • Размер: 2.3 Mегабайта
 • Количество слайдов: 19

Описание презентации Презентация Медициналы атыысулар по слайдам

Р ДЕНСАУЛЫ СА ТАУ МИНИСТРЛІГІ Қ Қ Қ С. Д. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА Ы АЗА Р ДЕНСАУЛЫ СА ТАУ МИНИСТРЛІГІ Қ Қ Қ С. Д. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА Ы АЗА ЛТТЫ Ғ Қ Қ Ұ Қ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА Медициналы ортада ы қ ғ а ты ысуларды пайда болу қ қ ғ ң жа дайында ы коммуникативті ғ ғ да дылар ғ

Жоспар: 1. Д рігерді борыштарыә ң 2. а ты ысуларды пайда Қ қ ғ ңЖоспар: 1. Д рігерді борыштарыә ң 2. а ты ысуларды пайда Қ қ ғ ң болу факторлары 3. а ты ысуларды шешу Қ қ ғ ң жолдары 4. Пайдаланыл ан дебиеттер. ғ ә

Д рігерді борыштарыә ң   Мемлекетті дамуына халы ты ң қД рігерді борыштарыә ң Мемлекетті дамуына халы ты ң қ ңМемлекетті дамуына халы ты ң қ ң денсаулы ы ма ызды орын алады, ал ғ ң халы ты денсаулы ы бір жа ынан білімді, қ ң ғ ғхалы ты денсаулы ы бір жа ынан білімді, қ ң ғ ғ ыпты д рігерлерге байланысты. Д рігер ұқ ә ә боламын деген адам, зіні алдына д рігер ө ң ә болуды ма сат етіп ой ан адам тек ана қ қ ғ қ ауруларды емін ана біліп оймай, сонымен ң ғ қ бірге зіні д рігерлік борыштарын біліп ө ң ә отыруы керек. Д рігерді борыштарына ә ң мыналар кіреді: д рігер е алдымен білімі ә ң жо ары, д рігерлік білімін ала отыра соны ғ ә а тауы ажет, сауатты болуы керек, қ қа тауы ажет, сауатты болуы керек, қ қ

  р андай жа дайда нау аспен д рыс ә қ ғ қ ұ р андай жа дайда нау аспен д рыс ә қ ғ қ ұ арым− атынаста бола алуы керек ж не де қ қ ә асына ауыр халдегі нау ас болсын, немесе қ қ жа дайы онша ауыр емес нау ас болсын ғ қ кез-келген жа дайда да олармен коммуникативті ғ да дыларды д рыс пайдалана отырып арым ғ ұ қ атынаста болуы керек. Д рігерді компитенттілігі қ ә ң деген ым бар. ұғдеген ым бар. ұғ

Оны алайт сінугеболады? Компитенттід рігерқ ү ә ржа ынандабілімді, зж мысыныарты ымен ә ғ ө ұОны алайт сінугеболады? Компитенттід рігерқ ү ә ржа ынандабілімді, зж мысыныарты ымен ә ғ ө ұ ғржа ынандабілімді, зж мысыныарты ыменә ғ ө ұ ғ білетін, д рігерлік а идаларын, борыштарын, ә қ ғ шекараларынбілетін, сондайа ж мысорнында қ ұшекараларынбілетін, сондайа ж мысорнындақ ұ р андайнау асты лтына, жынысына, жасына, ә қ қ ұ м ртебесіне арамайжа сы абылдап, олынан ә қ қм ртебесіне арамайжа сы абылдап, олынанә қ қ келгеншео анк мектесетінд рігердіт сінеміз. ғ ө ә ү Д рігер р ашанда зін андай о амарасында ә ә қ ө қ қ ғД рігер р ашанда зін андай о амарасындаә ә қ ө қ қ ғ екенін, о анкелгеннау астар андайжа дайда ғ қ қ ғекенін, о анкелгеннау астар андайжа дайдағ қ қ ғ келгенінбіліпотыруы, ж не р ашан р андай ә ә қкелгенінбіліпотыруы, ж не р ашан р андайә ә қ жа дай адайынт руы ажет. Солсия ты зіні ғ ғ ұ қ қ ө ң борыштарынбілгенд рігереларасындажа сы ә қборыштарынбілгенд рігереларасындажа сыә қ абырой аиеболаалуы, д рігерлікборышына тай ғ ә қабырой аиеболаалуы, д рігерлікборышына тайғ ә қ білуі, нау астарды ризашылы ынаиеболаалуы қ ң ғбілуі, нау астарды ризашылы ынаиеболаалуық ң ғ м мкін. ү

 а ты ысулардыҚ қ ғ ң пайда болу факторлары рбірд рігер, мейірбикенемесебас абір а ты ысулардыҚ қ ғ ң пайда болу факторлары рбірд рігер, мейірбикенемесебас абір Ә ә қрбірд рігер, мейірбикенемесебас абірӘ ә қ медицина ызметкері зж мысорнында ы зіні қ ө ұ ғ ө ң борыштарынбілеотыра, текнау астармен ана қ ғборыштарынбілеотыра, текнау астармен анақ ғ емес, здерімен- здері, я нид рігерлер зара ө ө ғ ә өемес, здерімен- здері, я нид рігерлер зараө ө ғ ә ө жа сы арым− атынастаболуы, бір−бірлерін қ қ қжа сы арым− атынастаболуы, бір−бірлерінқ қ қ рмететіп, сыйлауыкерек. сіресебір құ Әрмететіп, сыйлауыкерек. сіресебірқұ Ә медициналы орталы таж мысістейтін қ қ ұмедициналы орталы таж мысістейтінқ қ ұ д рігерлер, мейірбикелер зараода тасболуы ә ө қд рігерлер, мейірбикелер зараода тасболуыә ө қ керек. Егермедцина ызметкерлерібір−бірлерін қкерек. Егермедцина ызметкерлерібір−бірлерінқ рметтемесе, т сінугетырыспасаоларарасында құ үрметтемесе, т сінугетырыспасаоларарасындақұ ү заракеліспеушіліктеркеліпшы уым мкін. ө ғ ү

 Медициналы жым арасында қ ұ д рігер мен д рігер, д рігер мен Медициналы жым арасында қ ұ д рігер мен д рігер, д рігер мен ә ә ә мейірбике, мейірбике мен мейірбике арасында а ты ыстар қ қ ғмейірбике арасында а ты ыстар қ қ ғ кездесуі м мкін. ү

Б л а ты ыстарды себептеріне ұ қ қ ғ ң то талатын болса , оларБ л а ты ыстарды себептеріне ұ қ қ ғ ң то талатын болса , олар к бінесе қ қ ө жасты ерекшелігінен здерінен кіші қ ө болып, біра лауазымы, білімі қ жа ынан здерінен жо ары ғ ө ғ бол анды тан бір-бірлеріне онша ғ қ ба ын ысы келмейтіндіктен немесе ғ ғ здерінікін д рыс санап, зіні ө ұ ө ңздерінікін д рыс санап, зіні ө ұ ө ң жасынан лкен немесе білімі жо ары ү ғ бол анны с зіне ла ас ысы ғ ң ө құ қ қ келмегендіктен, зіне деген сенімділігі ө арты бол аннан болуы м мкін. қ ғ ү

Кейбір жа дайларда д рігер мейірбикеден ғ ә жасы біршама кіші болуы м мкін, біра оныКейбір жа дайларда д рігер мейірбикеден ғ ә жасы біршама кіші болуы м мкін, біра оны ү қ ңжасы біршама кіші болуы м мкін, біра оны ү қ ң білімі, м ліметі жо ары. Ал мейірбикені ә ғ ңбілімі, м ліметі жо ары. Ал мейірбикені ә ғ ң ж мыс т жірибесі к п біра д рігерлік ұ ә ө қ ә лауазымына онша лайы ты емес болуы қ м мкін. Осындай жа дайларда не жас ү ғ д рігер зіне тіптен арты ба а ойып зінен ә ө қ ғ қ ө жасы лкен, ж мыс стажы к п бол ан ү ұ ө ғ мейірбикені менсінбейді, назарына алмай, рметтемейді, не болмаса мейірбике зіні құ ө ңрметтемейді, не болмаса мейірбике зіні құ ө ң жасы лкендігін, ж мыс стажы к п екенін ү ұ ө айта отыра д рігерге зінен т мен т р андай ә ө ө ұ ғ арайды, рметтемейді. лбетте м ндай қ құ ә ұ жа дайлар к п болмаса да б гінгі к нде ғ ө ү ү кездеседі.

рбір кіші мейірбикеден Ә де, а а мейірбикеден де ғ ж не де д рігерді рбір кіші мейірбикеден Ә де, а а мейірбикеден де ғ ж не де д рігерді зінен ә ә ң ө де нау асты қ ң денсаулы ына ғ байланысты к птеген ө талаптар талап етіледі. Я ни, рбір медицина ғ ә ызметкері к нде з қ ү ө ж мысына з уа ытында ұ ө қ келуі, нау асын айт ан қ қ уа ытында абылдау а қ қ ғ тырысуы, зара с хбаттар ө ұ ж ргізіп отыруы керек. ү

Мысалы айтатын болса , медициналы қ қ жым, я ни медицина ызметкерлеріні ұ ғ қМысалы айтатын болса , медициналы қ қ жым, я ни медицина ызметкерлеріні ұ ғ қ ңжым, я ни медицина ызметкерлеріні ұ ғ қ ң здері де зара с хбат ж ргізіп отыруы ө ө ұ ү керек деп ойлаймын. Та ыда медицина ғ ызметкерлері зара бірлеріні қ ө ңызметкерлері зара бірлеріні қ ө ң нау астарын таласып та келіспей алуы қ қ м мкін, немесе олар нау асты емін ү қ ң к рсетуде, нау ас а диагноз оюда ө қ қ қ келіспей алуы м мкін. Демек, қ үкеліспей алуы м мкін. Демек, қ ү медициналы жымда к птеген қ ұ ө а ты ысуларды пайда болуы м мкін. қ қ ғ ң ү

а ты ысуларды шешу Қ қ ғ жолдары Жо арыда айтып ткендей, медициналы а ты ысуларды шешу Қ қ ғ жолдары Жо арыда айтып ткендей, медициналы ғ ө қЖо арыда айтып ткендей, медициналы ғ ө қ жымда к птеген а ты ысулар кездесуі ұ ө қ қ ғ м мкін. Б л а ты ысулар е алдымен ү ұ қ қ ғ ң нау астар а кері сер к рсетуі, олар а зиян қ ғ ә ө ғ келтіруі м мкін. ү

Б л е алдымен адамгершілікті ұ ң ң болма аны. Мейірбике де, д рігер де ғБ л е алдымен адамгершілікті ұ ң ң болма аны. Мейірбике де, д рігер де ғ ә зіні д рігерлік борышын орындауы ө ң ә керек. Егер олар арасында зара ө а ты ыстар, келіспеушіліктер бар болса, қ қ ға ты ыстар, келіспеушіліктер бар болса, қ қ ғ олар а келген нау астар б л жа дайдан ғ қ ұ ғ ор ып кетуі, екінші рет б л д рігерге, қ қ ұ әор ып кетуі, екінші рет б л д рігерге, қ қ ұ ә тіпті б л аурухана а да келмеуі м мкін. ұ ғ үтіпті б л аурухана а да келмеуі м мкін. ұ ғ ү

 Сондықтан әр қашан мұндай жағдайларды алдын алу керек. Бұл келіспеушіліктерді шешу жолдары қандай болуы Сондықтан әр қашан мұндай жағдайларды алдын алу керек. Бұл келіспеушіліктерді шешу жолдары қандай болуы мүмкін? Бұл ең алдымен медицина қызметкерлерінен адамгершілікті, ұқыпты, мәдениетті болуды, өзіні де, өзінен басқаларды да құрметтей білуді талап етеді. Менің ойымша, медицина орталықтарында медициналық ұжым арасында өзара кеңестер өткізіліп тұруы керек. Әр бір дәрігер өзінің қолында жұмыс істейтін мейірбикелерге өз сөзін өтізе білуі, өзін құрет етуді талап ете білуі керек, әрине шектен аспайтындай.

орытынды ретінде Қ айтатын болса қайтатын болсақ  рбір медицина ызметкері, Ә қрбір медицинаорытынды ретінде Қ айтатын болса қайтатын болсақ рбір медицина ызметкері, Ә қрбір медицина ызметкері, Ә қ медициналы жым м шелері қ ұ үмедициналы жым м шелері қ ұ ү р ашанда бір бірлерін ә қ рметтеулері керек, йткені құ ө д рігерді тек ана д рігер ә қ ә жа сы т сінеді. Оларды зара қ ү ң ө ода тасты ы, зара қ ғ ө ынтыма тасты ы нау асты да қ ғ қ ң тез жазылып кетуіне себеп болуы м мкін. ү

Биназаров Жалпы психология негіздері С. Баб-Баба Рогов Алдам ратов Жалпы психологияұ М. А. Асимов, С. А.Биназаров Жалпы психология негіздері С. Баб-Баба Рогов Алдам ратов Жалпы психологияұ М. А. Асимов, С. А. Н рма амбетова, Ю. В. Игнатьев ұ ғН рма амбетова, Ю. В. Игнатьевұ ғ Пайдаланылған әдебиеттер:

Назарлары ыз а ң ғ рахмет! Назарлары ыз а ң ғ рахмет!
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.