Презентация management lesson 2

Скачать презентацию management lesson 2 Скачать презентацию management lesson 2

management_lesson_2.ppt

 • Размер: 810.5 Кб
 • Количество слайдов: 17

Описание презентации Презентация management lesson 2 по слайдам

Функції менеджменту Функції менеджменту

1. Управлінський процес. Управлінський цикл 2. Поняття функції менеджменту. Класифікація і характеристика функцій менеджменту.1. Управлінський процес. Управлінський цикл 2. Поняття функції менеджменту. Класифікація і характеристика функцій менеджменту. 25/01/16 2 Чала Н. Д. менеджмент, лекція

УПРАВЛІНСЬКИЙ ПРОЦЕС. УПРАВЛІНСЬКИЙ ЦИКЛ 25/01/16 3 Чала Н. Д. менеджмент, лекція 2 УПРАВЛІНСЬКИЙ ПРОЦЕС. УПРАВЛІНСЬКИЙ ЦИКЛ 25/01/16 3 Чала Н. Д. менеджмент, лекція

Процес управління Взаємодіючи, суб’єкт та об’єкт управління утворюють процес управління. Загальна схема цього процесуПроцес управління Взаємодіючи, суб’єкт та об’єкт управління утворюють процес управління. Загальна схема цього процесу у соціальних системах має універсальний характер. Його характерними властивостями є те, що він завжди передбачає наявність цілі, основних функцій управління та спрямований на певний об’єкт управління (діяльність). Процес менеджменту – це діяльність суб’єкта управління з узгодження спільної праці персоналу організації для досягнення її цілей, який є єдністю трьох складових: змісту, організації та технології здійснення. 25/01/16 4 Чала Н. Д. менеджмент, лекція

У правлінська процед ура здійснюється шляхом реалізації наступних взаємопов’язаних процедур: • цілевизначення (чітка постановка конкретнихУ правлінська процед ура здійснюється шляхом реалізації наступних взаємопов’язаних процедур: • цілевизначення (чітка постановка конкретних цілей); • інформаційне забезпечення проведення дій зі збору необхідної інформації, її систематизації та обробці); • вибір варіанту дій (розробка можливих варіантів дій та відбір найбільш прийнятного з них); • реалізація рішення (прийняття рішення та забезпечення необхідних умов і ресурсів для його виконання); • аналітична діяльність (проведення сукупності операцій з метою оцінки стану об’єкта управління); • зворотній зв’язок. 25/01/16 5 Чала Н. Д. менеджмент, лекція

Структурно-логічна модель функції Прийняття рішень Діагностування проблеми Формулювання обмежень та критеріїв для прийняття рішень Виявлення альтернативСтруктурно-логічна модель функції «Прийняття рішень» Діагностування проблеми Формулювання обмежень та критеріїв для прийняття рішень Виявлення альтернатив Оцінка альтернатив Вибір альтернативи Прийняття рішень 25/01/16 6 Чала Н. Д. менеджмент, лекція

Управлінський цикл Суб'єкт управління Об'єкт управління. У п р а в л ін сь кіУправлінський цикл Суб’єкт управління Об’єкт управління. У п р а в л ін сь кі в п л и в и З б ур е н н я , зв о р о тн ій зв ‘я зо к 25/01/16 7 Чала Н. Д. менеджмент, лекція

Типовими функціями (елементами) управлінського циклу є: • прогнозування; • планування; • організування; Типовими функціями (елементами) управлінського циклу є: • прогнозування; • планування; • організування; • координація і регулювання; • активізація і стимулювання; • облік і аналіз. 25/01/16 8 Чала Н. Д. менеджмент, лекція

ПОНЯТТЯ ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ. КЛАСИФІКАЦІЯ І ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ 25/01/16 9 Чала Н. Д. менеджмент,ПОНЯТТЯ ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ. КЛАСИФІКАЦІЯ І ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ 25/01/16 9 Чала Н. Д. менеджмент, лекція

Функції менеджменту – це відносно відокремлені напрями управлінської діяльності; сукупність дій і операцій, які здійснюються зФункції менеджменту – це відносно відокремлені напрями управлінської діяльності; сукупність дій і операцій, які здійснюються з метою узгодження спільної діяльності працівників організації у процесі досягнення її цілей. За місцем в управлінні ( за ступенем вияву функції в управлінській діяльності ) функції менеджменту поділяють на: загальні (основні) , які беруть учать у будь-яких управлінських процесах; конкретні (часткові, спеціальні) , за допомогою яких здійснюються лише певні управлінські процеси. Загальна функція менеджменту – це частина управлінського циклу, якій властиві регулярний вид діяльності органів управління і яка визначає спеціалізацію управлінської праці незалежно від сфери діяльності господарюючого суб’єкта. 25/01/16 10 Чала Н. Д. менеджмент, лекція

Планування – передбачає відповіді на питання: 1. Куди ми хочемо рухатись? 2. Як миПланування – передбачає відповіді на питання: 1. Куди ми хочемо рухатись? 2. Як ми збираємось це зробити? 3. Де ми знаходимось? Організація – створення певної структури, функціональні обов’язки виконавців, система делегування обов’язків іншим, критерії оцінки ефективності праці тощо. Мотивація – передбачає створення умов за якими працівник намагався би з максимальною ефективністю виконувати свої функціональні обов’язки. Контроль – процес забезпечення того, що організація дійсно досягає запланованої мети. Регулювання – це вид управлінської діяльності, спрямований на усунення відхилень, збоїв, недоліків тощо в керованій системі через розробку і впровадження керуючою системою відповідних заходів. ФУНКЦІЇ ПРО Ц ЕСУ УПРАВЛІННЯ 25/01/16 11 Чала Н. Д. менеджмент, лекція

Загальним функціям менеджменту характерні наступні риси: • визначають лише вид управлінської діяльності незалежно від місцяЗагальним функціям менеджменту характерні наступні риси: • визначають лише вид управлінської діяльності незалежно від місця її прояву; • властиві управлінню будь-якою організацією; • здійснюються в будь-якій виробничій системі і на кожному рівні управління; • поділяють зміст управлінської діяльності на види робіт за ознакою послідовності їх виконання у часі; • відносно самостійні і в той же час взаємодіють. 25/01/16 12 Чала Н. Д. менеджмент, лекція

 • Конкретна функція менеджменту – це функція, яку виокремлено відповідно до завдань управління діяльністю організації, • Конкретна функція менеджменту – це функція, яку виокремлено відповідно до завдань управління діяльністю організації, або до конкретних стадій виробничого процесу, або за спрямованістю на конкретні чинники виробництва. 25/01/16 13 Чала Н. Д. менеджмент, лекція

– Рівні менеджменту Функції 25/01/16 14 Чала Н. Д. менеджмент, лекція 2 1 D 09– Рівні менеджменту Функції 25/01/16 14 Чала Н. Д. менеджмент, лекція

Статус в організації: менеджер середньої ланки Функції, які виконуються Система вимог фіксується нормами (або посадовими інструкцСтатус в організації: менеджер середньої ланки Функції, які виконуються Система вимог фіксується нормами (або посадовими інструкц іями ) та зразками поведінки (або звичаями, тощо) 25/01/16 15 Чала Н. Д. менеджмент, лекція

Приклад структури Освітнього холдингу «Бакалавр» ХОЛДИНГ «БАКАЛАВР» Школа «Бакалавр» 1 Дом Дитячої Творчості Приклад структури Освітнього холдингу «Бакалавр» ХОЛДИНГ «БАКАЛАВР» Школа «Бакалавр» 1 Дом Дитячої Творчості «Бакалавр» Методичний Центр «Навчання за авторськими методиками Д. Б. Ельконіна – В. В. Давидова» Дошкільне відділення. Школа «Бакалавр» 2 Дитячий садок 1 АТ «Освітній Форум» Відділення «Екстернат» Відділення «Репетитор» Дитячий садок 2 Дитячий садок 3 Дитячий садок 4 Дитячий садок 5 25/01/16 16 Чала Н. Д. менеджмент, лекція

Структура Клініки Репродуктивної Медицини «Надія» 25/01/16 17 Чала Н. Д. менеджмент, лекція 2 Структура Клініки Репродуктивної Медицини «Надія» 25/01/16 17 Чала Н. Д. менеджмент, лекція
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.