Презентация Мадеева А

Скачать презентацию Мадеева А Скачать презентацию Мадеева А

madeeva_a.ppt

 • Размер: 1.8 Mегабайта
 • Количество слайдов: 22

Описание презентации Презентация Мадеева А по слайдам

 Кафедра: № 1хирургия аурулары Тақырыбы : Жарық қақпаларын жамаудың түрлері.  Кафедра: № 1хирургия аурулары Тақырыбы : Жарық қақпаларын жамаудың түрлері. Науқастарды операцияға дайындау ерекшеліктері мен операциядан кейінгі кезеңнің жүргізілуі. Орындаған: Мадеева Акерке Курс: 4 Факультет: ЖМ Топ: 33-1 Қабылдаған: Надыров М. ТР Денсаулы са тау министрлігіҚ қ қ С. Ж. Асфендияров атында ы аза ғ Қ қ лтты Медицина университеті Ұ қ Министерство Здравоохранения РК Казахский Национальный Медицинский университет имени С. Д. Асфендиарова

Жоспары: • Кіріспе • Негізгі б лімө • Жары а операция жасау а к рсеткіштеріЖоспары: • Кіріспе • Негізгі б лімө • Жары а операция жасау а к рсеткіштері ққ ғ ө • арсы к рсеткіштері Қ ө • Жары кезінде жасалатын операция т рлері қ ү • Операция а дайынды ғ қ • Операциядан кейінгі кезе ң • орытынды Қ

Жарық • Жары қ (hernia)- іш уысында ы а заларды қ ғ ғ ң немесеЖарық • Жары қ (hernia)- іш уысында ы а заларды қ ғ ғ ң немесе оларды бір ң б ліктеріні іш ө ң абыр асында ы туа біткен қ ғ ғ немесе ж ре пайда бол ан ү ғ осал жерлер ар ылы тері қ астына ішастармен бірге шы уы. ғ

Жары ты зіне т н рамаларық ң ө ә құ • Жары а пасыЖары ты зіне т н рамаларық ң ө ә құ • Жары а пасы қ қ қ • Жары абыны ішіндегі қ қ ң заттар • Жары абы сыртында ы қ қ ғ абы тар қ қ

 • Жары ты емдеуді негізгі ж не радикальды т сілі қ ң ә ә хирургиялы • Жары ты емдеуді негізгі ж не радикальды т сілі қ ң ә ә хирургиялы жол болып табылады. Тек с билерде қ ә (3-5 жас а дейін қ ) бірден операция олданылмайды. қ Жары ауруында операция жасау а болмайтын арсы қ ғ қ к рсеткіштері бар. Олар а: ө ғ — Декомпенсация сатысында ы ж рек ж не кпе ғ ү ә ө аурулары — Ж ктілікті екінші жартысы ү ң — Бронхит, созылмалы пневмония — Онкологиялы аурулар қ — Портальды гипертензиялы бауыр циррозы қ

 • Жары ауруында орындалатын операциялар қ жергілікті ж не жалпы жансыздандырумен ә жасалады. Ол жары • Жары ауруында орындалатын операциялар қ жергілікті ж не жалпы жансыздандырумен ә жасалады. Ол жары ты т ріне, к леміне ауру қ ң ү ө адамны жеке асиеттеріне байланысты. ң қ

 • Герниотомия ас ынба ан жары ты қ ғ қ ң б рінде жасалады. • Герниотомия ас ынба ан жары ты қ ғ қ ң б рінде жасалады. Жабынды тіндер ә ашылады, жары а пасы б лінеді, қ қ қ ө жары абы асында ы оршап қ қ қ ғ қ жат ан тіндерден б лінеді. ап қ ө Қ ішіндегі б лік іш уысына салынады, ө қ оны мойны тігіледі ж не та ылады ң ә ң.

Өз тінімен герниопластика • Б л ежелден келе жат ан діс болып табылады. Операцияны б лӨз тінімен герниопластика • Б л ежелден келе жат ан діс болып табылады. Операцияны б л т рінде ұ қ ә ң ұ ү жары ты жабу шін к рші жат ан з тіні олданылады. О ан бос қ ү ө қ ғ орналас ан б лшы ет, ты ыз апоневроз ж не фасция олданылады. қ ұ қ ғ ә қ Б лшы ет жары а пасын механикалы жауып ана оймай, іш ұ қ қ қ қ уысында ы ысым а активті арсылы к рсетеді. қ ғ қ қ ө • з тінімен герниопластика жасауды кемшіліктері: Ө ң — Операциядан кейін болатын ауырсыну симптомы мен жа ымсыз сер ғ ә — Госпитализацияны ң 10-12 к нге созылуыү — Жары ты рецидив беру жо арылы ы қ ң ғ ғ

Протездік герниопластика • Протездік герниопластика - Іш абыр асыны б зылысы мен лсіз қ ғПротездік герниопластика • Протездік герниопластика — Іш абыр асыны б зылысы мен лсіз қ ғ ң ұ ә жерлерін нау асты з тінінсіз қ ң ө протездік материалды салу ар ылы қ жасалады. Герниопластиканы б л ң ұ т рінде р т рлі конфигурацияда ы ү ә ү ғ синтетикалы протездер қ олданылады қ ( тегіс, ш лшемді ү ө сеткалар, ты ындар ғ )

Протез жасалатын барлы материалдар а қ ғ келесі талаптар ойылады: қ • Пациент тініні серіненПротез жасалатын барлы материалдар а қ ғ келесі талаптар ойылады: қ • Пациент тініні серінен физикалы асиетіні ң ә қ қ ң т ра тылы ы. ұ қ ғ • Химиялы интерттілік қ • Канцерогенді серіні болмауы ә ң • Механикалы т зімділік қ ө • Жеткілікті созылуы мен эластикасы • Клиникалы абыну процес н ша ырмауы қ қ ң қ

 • Пластикалы қ операция жасауда материалдарды е ң ң к п ө тарал • Пластикалы қ операция жасауда материалдарды е ң ң к п ө тарал аны ғ — синтетика лы сеткалы қ имплантат. Синтетикалы сеткалы имплантат ар ылы қ операция жасауды ң екі кезе ін ң ажыратады.

 • Бірінші этап: Теріні тілу ар ылы жары абына жету. қ қ қ Сосын • Бірінші этап: Теріні тілу ар ылы жары абына жету. қ қ қ Сосын жары абын оны айналасында ы тіндерден қ қ ң ғ ажырату. Жары абын аш аннан кейін ішіндегі қ қ қ рылымдарды іш уысына арай ы ыстырып, іш құ қ қ ғ уысында ы а заларды орналастыру. апты қ ғ ғ Қ ң алды тарын алып тастау. қ қ • Екінші этап: сетканы имплантациясы. ң Имплантатты т рі мен к лемі жары ты т рі мен ң ү ө қ ң ү жары а пасыны лшеміне арай та далады. қ қ қ ң ө қ ң Имплантат жары а пасыны айма ына қ қ қ ң ғ орналастырылып айналасында ы тіндерге арнайы ғ Биоглю желімімен немесе жіппен бекітіледі.

Ультропро сетка • Ультропро сеткасы – лкен жары тарда ү қ ж не ке Ультропро сетка • Ультропро сеткасы – лкен жары тарда ү қ ж не ке жары ә ң қ а паларын жабуда қ қ олданылады. Оны қ ң бас а имплантаттан қ айырмашылы ы, ғ д некер тінні суімен ә ң ө ультропро сетканы ң рамында ы жарты құ ғ материал сі іп кетеді. ң

Лапороскопиялы герниопластикақ • Іш уысы айма ынан я ни іштен жасалады. қ ғ ғ ІшкеЛапороскопиялы герниопластикақ • Іш уысы айма ынан я ни іштен жасалады. қ ғ ғ Ішке жасал ан біраз тіліктен кейін іш уысына ғ қ микровидеокамера мен арнайы инструмент енгізіледі. Ол жалпы жансыздандырумен рдайым видеоба ылауда жасалады. Жары ә қ қ абын алып , іш уысыны жо ар ы қ қ ң ғ ғ абыр асына сеткалы протез бекітіледі. қ ғ Видеокамераны ба ылауымен еркін ң қ манипуляция жасау шін іш уысына лкен ү қ ү м лшерде газ жіберіледі. ө

Операция а алдын ала дайындығ қ • Нау асты операция а дайындау жары ты қОперация а алдын ала дайындығ қ • Нау асты операция а дайындау жары ты қ ғ қ ң лшеміне, ас ынуына, нау асты жасына ө қ қ ң байланысты ж ргізіледі. Жас ж не орта ү ә жаста ы ас ынба ан жары ы бар нау астар ғ қ ғ ғ қ арнайы дайынды ты ажет етпейді, ондай қ қ нау астардан жалпы ан, з р анализін, қ қ ә анда ы ант м лшері , кеуде клеткасыны қ ғ қ ө ң ң ренгеноскопиясын, флюрографиясын аны тайды. Кешке тазарту клизмасын, ал қ та да операция айма ында ы т ктерді алады. ң ғ ғ ү

 • Ал ас ын ан жары ы бар нау астарда жоспарлы қ ғ ғ қ • Ал ас ын ан жары ы бар нау астарда жоспарлы қ ғ ғ қ операция жасалады. Операция алдында 3-5 т улік ем ә ж ргізіледі. Сосын жоспарлы операцияны жалпы ү наркозбен жасар алдында, ж рек ан тамыр ж не ү қ ә тыныс алу ж йесіні функцианальды к рсеткіштерін ү ң ө ба алау ажет, ол ушін ЭКГ, Спирография, анны ғ қ қ ң биохимиялы анализі ж ргізіледі. Нау ас аурухана а қ ү қ ғ т скеннен ү 15-20 т улік ас м зірінен ә ә ( нан, ет, картоп, май, ж не жо ар ы калориялар бот аны алып ә ғ ғ қ тастайды. ). Онын орнына айран, кисел, сімдік ө та амдары, майсыз сорпа р сат етіледі. Операция а ғ ұқ ғ дейіні 5-7 к н аралы ында та ертен ж не кешке ү ғ ң ә тазарту клизмасы жасалады. Веналарды варикозды ң ке еюі бар ж не ң ә 50 жаста ы нау астар а ғ қ ғ тромбаэмболялы ас ынуларды болдырмау шін ая а қ қ ү ққ эластикалы бинт салады. қ

Операциядан кейінгі кезең • Операциядан кейінгі кезен к бінесе ө ас ынусыз болады. Имплатантты қОперациядан кейінгі кезең • Операциядан кейінгі кезен к бінесе ө ас ынусыз болады. Имплатантты қ орнат аннан кейін ауру сезімі қ бай алмайды. Операциядан бір к н ткен қ ү ө со нау ас ауруханадан шы арылады, ң қ ғ 7 аптадан кейін жібін алдыру а келеді. ғ алыпты физикалы ж ктемеге нау ас Қ қ ү қ операциядан кейін бір ай ішінде кірісуі м мкін. ү

орытындыҚ • Жары кезінде консервативті ж не қ ә хирургиялы ем олданады, хирургиялыорытындыҚ • Жары кезінде консервативті ж не қ ә хирургиялы ем олданады, хирургиялы қ қ қ ем жары ты емдеуді е олайлы ж не қ ң ң қ ә тиімді дісі болып табылады. ә

Пайдаланыл ан дебиеттер: ғ ә 1. . Д. Д рманов Қ ұ “ Жалпы хирургия ”Пайдаланыл ан дебиеттер: ғ ә 1. . Д. Д рманов Қ ұ “ Жалпы хирургия ” 2. М. И. Кузин “ Хирургия ” 3. www. google. ru
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.