Презентация lyzlov presentation rus

Скачать презентацию  lyzlov presentation rus Скачать презентацию lyzlov presentation rus

lyzlov_presentation_rus.ppt

  • Размер: 392.5 Кб
  • Количество слайдов: 9

Описание презентации Презентация lyzlov presentation rus по слайдам

1 « Атырау м най деу зауытыұ өң » 1 « Атырау м най деу зауытыұ өң »

2 Атырау м най деу зауыты – аза станны ұ өң Қ қ ң м най2 Атырау м най деу зауыты – аза станны ұ өң Қ қ ң м най деу саласыны ал аш ы арлы ашы. ұ өң ң ғ қ қ ғ Зауытты жобалау КСРО м най нерк сібі Халы ұ ө ә қ комиссариатыны жоспарлы тапсырмасы ң негізінде 1943 жылы басталды. Зауытты ң техникалы жобасын американды «Баджер и қ қ сыновья» фирмасы жаса c а, т зету КСРО м най ү ұ нерк сібі халы комиссариаты № 1 мемлекеттік ө ә қ тресіні жобалаушы йымы тарапынан ң ұ ж ргізілген. Жергілікті жа дай а ы айлау ү ғ ғ ңғ ж мыстарыны авторы — «Эмбанефтьпроектіні » ұ ң ң жобалаушылары. Зауыт рылысы со ыс құ ғ уа ытыны аса иын жа дайында ж ргізіліп, қ ң қ ғ ү рылыс ж мыстарына 10 мы нан астам адам құ ұ ң атыс ан. Зауыт 1945 жылды 8 ырк йегінде қ қ ң қ ү пайдалану а берілді. Ал аш ы німі – авток лік ғ ғ қ ө ө бензині.

3 Зауытты ал аш ы жылды  деу уаты ң ғ қ қ өң қ 8003 Зауытты ал аш ы жылды деу уаты ң ғ қ қ өң қ 800 мы тонна болды. Ж мысы Ембі кен ң ұ орындарыны м найына, Бакуден ң ұ тасылып келінетін дистиллят а ә қ негізделді. Зауыт ал аш ы к ннен ғ қ ү бастап отынды н с а бойынша дамып, қ ұ қ авиациялы ж не автомобильдік қ ә бензиндер, рт рлі моторлы ж не ә ү қ ә азанды отындарын шы арумен қ қ ғ айналысты. Батыс айма ты дамуына, қ ң м най ндіру к леміні артуына с йкес ұ ө ө ң ә зауыт 1965 жылдан бастап тасып келінетін ымбат дистиллятты айта ә қ қ жа ырту жолымен здері шы аратын ңғ ө ғ дистиллят а ауыстыру ж ніндегі қ ө м селені арай бастады. ә қ

4 ткен асырды 60 -жылдары жа а технологиялы Ө ғ ң ң қ ондыр ылар салу4 ткен асырды 60 -жылдары жа а технологиялы Ө ғ ң ң қ ондыр ылар салу ар ылы м най деу к лемін қ ғ қ ұ өң ө арттыру ба ыты сталды. 1969 жылдан бастап 2006 ғ ұ жылды оса зауытта м найды бастап ы дейтін қ ұ қ өң ЭЛОУ-АВТ-3, 1971 жылы ЛГ-35 -11/300 каталитикалы риформинг ондыр ысы іске қ қ ғ осылды. Ал 1980 жылы аза станда ал аш рет қ Қ қ ғ баяу кокстеу ондыр ысы салынды. Оны шикізат қ ғ ң бойынша жобалы уаттылы ы 600 мы тоннаны қ қ ғ ң райды. То ыз жылдан со , 1989 жылы құ ғ ң ондыр ылар атары м най коксын ыздырып қ ғ қ ұ қ шыны тыру ондыр ысымен толы ты. Шикі кокс қ қ ғ қ бойынша ондыр ыны німділігі — жылына 140 мы қ ғ ң ө ң тонна. 2000 жылы жылды уаттылы ы 600 қ қ ғ текше/са ат техникалы азот шы ару ондыр ысы ғ қ ғ пайдалану а берілді. 2006 жылы уаттылы ы 1200 ғ қ ғ мы текше/са ат екінші техникалы азот шы аратын ң ғ қ ғ ондыр ы іске осылды. М най дейтін қ ғ қ ұ өң технологиялы ондыр ылар айта жара талып, қ қ ғ қ қ соны ар асында жылды уаттылы 5 миллион ң қ қ тонна а жетті. ғ

52003 -2006 жылдар арасында зауытта айта жа ырту қ ңғ ж мыстарыны бірінші кезе і ж52003 -2006 жылдар арасында зауытта айта жа ырту қ ңғ ж мыстарыны бірінші кезе і ж ргізіліп, АМ З жапонды Джей ұ ң ң ү Ө қ Джи Си ж не Марубени Корпорейшн компанияларымен ә серіктестікте ж мыс жасады. айта жа ырту барысында ұ Қ ңғ жа адан бензинді сутекпен тазарту ж не изомерлеу, дизель ң ә отынын сутекпен тазарту ж не парафинсіздендіру, сутек тазарту ә ж не шы ару, т йіршіктеу блогы бар к кірт шы ару ондыр ылары ә ғ ү ү ғ қ ғ салынып, пайдалану а берілді. олданыста ы ондыр ылар да ғ Қ ғ қ ғ айта жара талды. айта жа ыртуды бірінші кезе і б лінген қ қ Қ ңғ ң ң ө к кірттен тауарлы нім алу шін айта дейтін ү қ өң гидрок кіртсіздендіру технологиясын енгізуге ба ытталды. Б ан ү ғ ұғ оса зауытты тазарту имараттары айта жа ыртылып, ою т сті қ ңғ қ ү м най німдері эстакадасы жа артылды, жа а алау ондыр ысы ұ ө ң ң қ ғ салынды. Сар ынды суларды биологиялы тазарту ондыр ысы қ қ қ ғ салынып, н тижесінде булану ала ына жіберілетін сар ынды су ә ң қ сапасы жептеуір жа сарды. азандарды лкен ж не кіші ә қ Қ ң ү ә «тыныстаулары» кезінде т зілетін же іл фракцияларды аулау а ү ң ғ арнал ан газте естіргіш сызбамен жара тал ан м най, арамай, ғ ң қ ғ ұ қ дизель отыны, авток лік бензинін са тау а арнал ан жа а азан ө қ ғ ғ ң қ парктері пайдалану а берілді. ндіріс орныны экологиялы ғ Ө ң қ сипаттамасын ба алау кезінде рт ж не жарылыс аупі ғ ө ә қ ескеріледі. Осы ма сатта зауыт автоматты ба ылау, хабарлау қ қ ж не рт с ндіру жабды тарымен жара тал ан. ә ө ө қ қ ғ

6 Б гінде АМ З-да  авток лік бензиніні  К-2 экологиялы ү Ө ө ң6 Б гінде АМ З-да авток лік бензиніні К-2 экологиялы ү Ө ө ң қ класына с йкес келетін АИ-92 -К-2, АИ-95 -К-2, АИ-98 -К-2 ә маркалары шы арылады. Шы арылатын жалпы бензин ғ ғ к леміндегі жо арыоктанды бензин ндірісі айта ө ғ ө қ жа ыртуа дейінгі 7% -дан 45 %- а дейін сті. ңғ ғ ө Шы арылатын дизель отындары да К-2 класына с йкес ғ ә келеді ж не кей б лігін К-3, 4 де гейіне с йкестендіру ә ө ң ә м мкіндігі бар. Олар азіргі заман ы дизельді ү қ ғ оз алт ышты же іл ж не ж к к ліктерінде олдану а қ ғ қ ң ә ү ө қ ғ арнал ан. 2014 жылы ндірілген экологиялы таза ғ ө қ дизель отыныны ндірісі 100 пайызды рады. Ал 2007 ң ө құ жылы б л к рсеткіш ндірілген дизельді 0, 7 пайызын ұ ө ө ң ана ра ан болатын. ғ құ ғ 2003 -2006 жылдарда ы айта жа ырту м най ғ қ ңғ ұ німдеріні сапасын арттыру ж не орша ан орта а ө ң ә қ ғ ғ серді азайту а ба ыттал ан негізгі міндеттерді шеше ә ғ ғ ғ алды. ндірісті айта жа арту орша ан орта а шы арылатын Ө қ ң қ ғ ғ ғ алды тарды азаюына, су айналым коэффициентіні қ қ ң ң артуына, энергия ресурстарын пайдалану де гейіні ң ң т мендеуіне сеп болды. Бастысы – мотор отындарыны ө ң сапасы артып, ндірілетін нім т рлері к бейді. ө ө ү ө АВТ-3 ондыр ысыны вакуумды блогын айта жа ырту қ ғ ң қ ңғ ж мыстарыны н тижесінде вакуумды газойл ндірісі ұ ң ә ө артты.

72008 жылы отын сапасын Еуро стандарттары бойынша тексеруге м мкіндік беретін жа а ү ң заман72008 жылы отын сапасын Еуро стандарттары бойынша тексеруге м мкіндік беретін жа а ү ң заман ы жабды тармен жара тал ан ғ қ қ ғ «Орталы зауыт зертханасы» сынама қ орталы ыны жа а имараты пайдалану а ғ ң ң ғ ғ берілді. «Ароматикалы к мірсутектер шы аратын қ ө ғ кешен рылысы» жобасында құ арастырыл ан 4 стационарлы ж не 1 қ ғ қ ә мобильді атмосфералы ауаны ада алау қ қ ғ осындары 2009 жылды желто санында қ ң қ Мемлекеттік комиссия акты негізінде зауытты санитарлы — ор аныш аума ында ң қ қ ғ ғ іске осылды. Барлы осындардан ауа қ қ қ туралы м лімет орталы серверге т сіп, ә қ ү онлайн т зімінде «Атырау ү гидрометеорология» ЕМК-на жіберіледі.

8 айта жа ыртуды  екінші кезе і - 2010 Қ ңғ ң ң жылды 8 айта жа ыртуды екінші кезе і — 2010 Қ ңғ ң ң жылды азанында бастау ал ан ң қ ғ ароматикалы к мірсуектер кешеніні қ ө ң рылысы. 2014 жылды желто санында құ ң қ ткен «Жа а индустрияландыру ж не бірінші ө ң ә бесжылды ты орытындылары» атты қ ң қ жалпыхалы ты телек пір барысында қ қ ө Мемлекет басшысы Н рс лтан Назарбаевты ұ ұ ң р сатымен кешенді іске осу – баптау ұқ қ ж мыстары бастауын алды. ұ айта жа ыртуды шінші кезе і – м найды Қ ңғ ң ү ң ұ тере детіп деу кешені. Жобаны ж зеге ң өң ү асыру а зауыт 2012 жылды желто санында ғ ң қ кірісті. рылысты ая талу мерзімі – 2016 Құ ң қ жыл. 1999 жылды ортасынан бастап зауыт ң акциясы ба ылау пакетіні (86, 7%) қ ң стаушысы » аза Ойл»¥лтты м най ұ Қ қ қ ұ компаниясы жабы акционерлік о амы, кейін қ қ ғ » аз. М най. Газ» К» акционерлік о амы Қ ұ Ұ қ ғ болды. » аз. М най. Газ» айта деу ж не Қ ұ Қ өң ә маркетинг» А 2005 жылдан бастап 99, 17% Қ лесті иеленуші болып есептеледі. ү

9