Презентация ЛИ Корчига новая new 1

Скачать презентацию ЛИ Корчига новая new 1 Скачать презентацию ЛИ Корчига новая new 1

li_korchiga_novaya_new_1.ppt

 • Размер: 1.2 Mегабайта
 • Количество слайдов: 32

Описание презентации Презентация ЛИ Корчига новая new 1 по слайдам

Змістовий модуль1. Сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів в Україні. Тема 1. Механізм сприяння працевлаштуванню випускниківЗмістовий модуль1. Сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів в Україні. Тема 1. Механізм сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів в Україні. ( 2 години) НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КАР ’ ЄРИ КОРЧИГА ЛЮБОВ ІВАНІВНА

Питання: 1. Поняття процес працевлаштування, основні категорії. Предмет дисципліни «Технологія працевлаштування» 2. Центр кар’єри вищогоПитання: 1. Поняття процес працевлаштування, основні категорії. Предмет дисципліни «Технологія працевлаштування» 2. Центр кар’єри вищого навчального закладу як інструмент сприяння працевлаштуванню випускників 3. Університетські заходи щодо сприяння працевлаштуванню 4. Розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності молоді

Література: 1. Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141) {ІзЛітература: 1. Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141) {Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2952 — VI від 01. 02. 2011, ВВР, 2011, № 10, ст. 68} 2. Кодекс З аконів про П рацю України, затверджено Законом № 322 — VIII(322 а-08) від 10. 12. 71. // Відомості Верховної Ради, 1997. — № 50. – 375 с. 3. Закон України « Про зайнятість населення » , 5 липня 2012 року № 5067 -VI 4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 1726 „Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів”. 5. Закон України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування http: //search. ligazakon. ua/l_doc 2. nsf/link 1/T 031058. html 6. Закон України Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи. Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 5 липня 2012 року N 5067 -VI http: //search. ligazakon. ua/l_doc 2. nsf/link 1/T 113668. html 7. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів”, Донецьк, Дон. НУЕТ (2006 – 2012 р. р. ) 8. Положення про відділ кар’єри Дон. НУЕТ, 2012.

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 року № 20 Порядок укладання договору про9. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 року № 20 Порядок укладання договору про стажування студентів вищих навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях

Перший крок - почати працювати - найважчий, але він конче необхідний. 1. Поняття процес працевлаштування, Перший крок — почати працювати — найважчий, але він конче необхідний. 1. Поняття процес працевлаштування, основні категорії. Предмет дисципліни «Технологія працевлаштування» .

Працевлаштування це комплекс правових, економічних та організаційних заходів, спрямованих на забезпечення реалізації права особиПрацевлаштування це комплекс правових, економічних та організаційних заходів, спрямованих на забезпечення реалізації права особи на працю Зайнятість — не заборонена законодавством діяльність осіб, пов’язана із задоволенням їх особистих та суспільних потреб з метою одержання доходу (заробітної плати) у грошовій або іншій формі, а також діяльність членів однієї сім’ї, які здійснюють господарську діяльність або працюють у суб’єктів господарювання, заснованих на їх власності, у тому числі безоплатно Поняття працевлаштування більш вузьке, ніж поняття зайнятості, саме працевлаштування передує зайнятості і є його найважливішою гарантією

 Безробіття - соціально-економічне явище, за якого частина осіб не має змоги реалізувати своє Безробіття — соціально-економічне явище, за якого частина осіб не має змоги реалізувати своє право на працю та отримання заробітної плати (винагороди) як джерела існування Безробітний — особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування, готова та здатна приступити до роботи Особи працездатного віку — особи віком від 16 років, які не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку Працездатні особи — особи віком від 16 років, які проживають на території України і за станом здоров’я здатні до активної трудової діяльності

Вакансія - вільна посада (робоче місце), на яку може бути працевлаштована особа Ваучер Вакансія — вільна посада (робоче місце), на яку може бути працевлаштована особа Ваучер — документ встановленого зразка, що дає особі відповідно до цього Закону право на перепідготовку, підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, спеціалізацію, підвищення кваліфікації у навчальних закладах чи у роботодавця Нове робоче місце — робоче місце, яке створене у зв’язку із створенням нового суб’єкта господарювання (крім того, що створений шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових знань, навичок та вмінь працівника

 Зареєстрований безробітний - особа працездатного віку, яка зареєстрована в територіальному органі центрального органу виконавчої Зареєстрований безробітний — особа працездатного віку, яка зареєстрована в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, як безробітна і готова та здатна приступити до роботи К онкурентоспроможність працівника — сукупність якостей особи, що характеризують її здатність працювати, рівень володіння знаннями, уміннями та навичками

Молодий працівник - громадянин України віком до 35 років, випускник професійно-технічного або вищого навчального закладу,Молодий працівник — громадянин України віком до 35 років, випускник професійно-технічного або вищого навчального закладу, який у шестимісячний строк після закінчення навчання працевлаштувався самостійно або за направленням навчального закладу чи територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, та продовжує працювати протягом трьох років за кваліфікацією, яку він набув під час навчання, в тому числі незалежно від місця першого працевлаштування

Ринок праці - система правових, соціально-трудових, економічних та організаційних відносин, що виникають між особами, якіРинок праці — система правових, соціально-трудових, економічних та організаційних відносин, що виникають між особами, які шукають роботу, працівниками, професійними спілками, роботодавцями та їх організаціями, органами державної влади у сфері задоволення потреби працівників у зайнятості, а роботодавців — у найманні працівників відповідно до законодавства.

– Предметом вивчення дисципліни «Технологія працевлаштування» є процес працевлаштування, який розпочинається зі створення стратегії пошуку– Предметом вивчення дисципліни «Технологія працевлаштування» є процес працевлаштування, який розпочинається зі створення стратегії пошуку роботи з урахуванням конкретної ситуації на ринку праці і впливу різних обставин, супроводжується певними кроками до бажаної вакансії і завершується офіційним оформленням випускника на роботу та в майбутньому побудовою успішної кар’єри. – Завданням навчальної дисципліна «Технологія працевлаштування » є підвищення конкурентоспроможності випускників за рахунок надбання ними компетенцій успішної поведінки на ринку праці.

– В процесі вивчення дисципліни «Технологія працевлаштування» студенти повинні навчитися: – розробляти стратегію пошуку– В процесі вивчення дисципліни «Технологія працевлаштування» студенти повинні навчитися: – розробляти стратегію пошуку роботи; – здійснювати самостійні дослідження ринку праці; – збирати, аналізувати і обробляти інформацію про роботу в обраній сфері діяльності; – здійснювати пошук вакантних місць; – презентувати свої компетенції як товар; – формувати навички ефективної поведінки на ринку праці; – планувати та здійснювати процедуру власного працевлаштування; – розробляти оптимальний процес адаптації до професійної сфери життя; – планувати крок за кроком побудову успішної кар’єри.

 На практичних заняттях студенти повинні навчитися: • аналізувати власний потенціал з позицій можливості На практичних заняттях студенти повинні навчитися: • аналізувати власний потенціал з позицій можливості працевлаштування на бажану вакансію; • набути навички пошуку майбутньої роботи; • засвоїти правила складання персонального резюме; • уміти писати переконливий супровідний лист роботодавцю; • пізнати секрети успішної співбесіди з роботодавцем.

2. Центр кар’єри вищого навчального закладу як інструмент сприяння працевлаштуванню випускників Розпорядження Кабінету Міністрів України від2. Центр кар’єри вищого навчального закладу як інструмент сприяння працевлаштуванню випускників Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1726 -р «Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів» . З метою забезпечення реалізації права на роботу випускників вищих навчальних закладів до 1 січня 2011 р. вжити заходів до утворення у складі вищих навчальних закладів у межах чисельності працівників та обсягів їх фінансування підрозділів сприяння працевлаштуванню студентів і випускників вищих навчальних закладів (далі — підрозділи сприяння працевлаштуванню).

Розробити методичні рекомендації щодо запровадження у вищих навчальних закладах навчального курсу з питань формування у студентівРозробити методичні рекомендації щодо запровадження у вищих навчальних закладах навчального курсу з питань формування у студентів практичних навичок працевлаштування в умовах ринкової економіки ; Разом з Міністерством праці та соціальної політики і Державним комітетом статистики забезпечити вдосконалення системи обліку працевлаштованих випускників вищих навчальних закладів; Розробити та затвердити типове положення про підрозділ сприяння працевлаштуванню

У Дон. НУЕТ відділ кар’єри створено у 2003 році. Його функціональне призначення полягає у забезпеченніУ Дон. НУЕТ відділ кар’єри створено у 2003 році. Його функціональне призначення полягає у забезпеченні сприятливого середовища для працевлаштування випускників, шляхом постійної взаємодії з роботодавцями, випусковими кафедрами, деканатами, студентами випускних курсів. Випускнику доступні інформаційні джерела стосовно переліку вакансій роботодавців, що надаються на електронних і паперових носіях. Роботодавці одержують інформацію про випускників спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців. Веб-сторінка відділу кар’єри: www. donduet. edu. ua Електронна адреса: [email protected] edu. ua Телефон: 342 77 21 Кабінет: 1213/

www. donduet. edu. ua www. donduet. edu. ua

ГОЛОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ КАР’ЄРИ Сприяння працевлаштуванню випускників університету і надання першого місця роботи. Організація виробничоїГОЛОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ КАР’ЄРИ Сприяння працевлаштуванню випускників університету і надання першого місця роботи. Організація виробничої практики студентів. Встановлення соціального партнерства з роботодавцями. Надання допомоги молоді в реалізації прав на працю з усіх видів діяльності. Участь у підготовці та реалізації регіональних програм зайнятості випускників вищих навчальних закладів. Організація науково-практичних конференцій. Налагодження зв’язків з підприємствами – базами практики. Участь у нарадах, семінарах, конференціях та інших заходах з питань працевлаштування. Формування банку законодавчих і нормативних документів з питань державного регулювання зайнятості молодих фахівців та трудових відносин.

Для забезпечення плідної системної роботи відділ кар ’ єри не пориває зв'язків з підприємствами-роботодавцями після працевлаштуванняДля забезпечення плідної системної роботи відділ кар ’ єри не пориває зв’язків з підприємствами-роботодавцями після працевлаштування випускників, одержує відгуки від них з метою корекції роботи центру. Постійно підтримує зв’язок з випускниками, здійснює моніторинг їх працевлаштування, та співпрацює з ними як з роботодавцями, консультантами.

3. Університетські заходи щодо сприяння працевлаштуванню День кар’єри (місяць – лютий) Міжнародна науково-практичної конференції “Проблеми і3. Університетські заходи щодо сприяння працевлаштуванню День кар’єри (місяць – лютий) Міжнародна науково-практичної конференції “Проблеми і перспективи працевлаштування випускників” ( місяць – листопад) Цільові зустрічі роботодавців зі студентами випускних курсів Конкурс бізнес-проектів Ярмарка ідей Ділова гра „Моя фірма” Майстер класи за спеціальностями Стажування

4. Розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності молоді 1. До категорій громадян, що мають4. Розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності молоді 1. До категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать: 1) один з батьків або особа, яка їх замінює і: має на утриманні дітей віком до шести років; виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда; утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності); 2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

 3) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування; 4) молодь, яка 3) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування; 4) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах , звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу; 5) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років; 6) інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

Для працевлаштування зазначених у частині першій цієї статті громадян (крім інвалідів, які не досягли пенсійногоДля працевлаштування зазначених у частині першій цієї статті громадян (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», норматив працевлаштування на роботу яких встановлюється згідно із Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні») підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

. Роботодавці самостійно розраховують квоту, з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної. Роботодавці самостійно розраховують квоту, з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах, в установах та організаціях і належать до таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці (крім інвалідів), та забезпечують їх працевлаштування самостійно. Роботодавці можуть звернутися за сприянням для працевлаштування даної категорії громадян до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. Обов’язковою умовою дотримання роботодавцями квоти є інформування щороку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у встановленому ним порядку.

Стаття 28. Державна підтримка молодих працівників, залучених до роботи в селах і селищах 3Стаття 28. Державна підтримка молодих працівників, залучених до роботи в селах і селищах 3 метою залучення до роботи за відповідною професією (спеціальністю) в селах і селищах молодому працівнику, який уклав трудовий договір на строк не менш як три роки з підприємствами, установами та організаціями, що розташовані у таких населених пунктах, надається житло на строк його роботи та одноразова адресна допомога у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Державного бюджету України у порядку та за переліком професій (спеціальностей), затверджених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо молодий працівник пропрацює в такому населеному пункті не менше десяти років, житло передається йому у власність.

 Студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним Студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, мають право проходити стажування за професією (спеціальністю ), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час.

Метою стажування є набуття досвіду з виконання професійних завдань та обов'язків, удосконалення професійних знань, Метою стажування є набуття досвіду з виконання професійних завдань та обов’язків, удосконалення професійних знань, умінь та навичок, вивчення та засвоєння нових технологій, техніки, набуття додаткових компетенцій. Порядок укладення договору про стажування та типову форму договору затверджує Кабінет Міністрів України. Строк стажування за договором не може перевищувати шести місяців. Запис проходження стажування роботодавець вносить до трудової книжки.

Стажування проводиться за індивідуальною програмою під керівництвом працівника підприємства, установи, організації, який маєСтажування проводиться за індивідуальною програмою під керівництвом працівника підприємства, установи, організації, який має стаж роботи за відповідною професією (спеціальністю) не менш як три роки. У разі коли в період стажування особа, виконує професійні роботи, підприємство, організація, установа за всі роботи, виконані відповідно до наданих завдань, здійснює виплату їй заробітної плати згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок.

Робота керівників стажування, призначених з числа працівників підприємства, організації, установи, може оплачуватисяРобота керівників стажування, призначених з числа працівників підприємства, організації, установи, може оплачуватися підприємством, організацією, установою за рахунок коштів, передбачених на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів, додатково на строк стажування щомісяця у розмірах не менше 5 відсотків суми основної заробітної плати, яку вони отримують за основним місцем роботи. Вищі та професійно-технічні навчальні заклади разом з роботодавцями сприяють студентам і учням у доступі до інформації про можливість стажування.

Алгоритм пошуку роботи випускниками вищих навчальних закладів. В ідбір гідних пропозицій з працевлаштування Підготовка інформації проАлгоритм пошуку роботи випускниками вищих навчальних закладів. В ідбір гідних пропозицій з працевлаштування Підготовка інформації про себе Подання інформації про себе роботодавцю Аналіз пропозицій, визнання роботодавця та місця роботи. Пошук місця роботи в інформаційних базах Підготовка резюме Розміщення резюме в інформаційних базах Підготовка і участь у співбесіді з менеджерами по персоналу Участь в анкетуванні та тестуванніВизначення критеріїв відбору пропозицій майбутнього місця роботи та їх вагомостіПрийняття рішення
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.