Презентация кемал а

Скачать презентацию кемал а Скачать презентацию кемал а

kemal_a.ppt

 • Размер: 758.5 Кб
 • Количество слайдов: 17

Описание презентации Презентация кемал а по слайдам

С. Д. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА ЫҒ АЗА ЛТТЫ МЕДИЦИНА Қ Қ Ұ Қ УНИВЕРСИТЕТІ С. Д. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА ЫҒ АЗА ЛТТЫ МЕДИЦИНА Қ Қ Ұ Қ УНИВЕРСИТЕТІ Кафедра: Травматология ж не ортопедия ә С Ж Ө Та ырыбы қ : Уа ытша ан то тату, жгут қ қ қ салу, та ыш салу ережелері ж не техникасы ңғ ә Тексерген: Орында ан: ғ Топ: Факультет: Курс:

 Жоспар • Жалпы ан кетуге т сініктемеқ ү • Жіктелуі • Жоспар • Жалпы ан кетуге т сініктемеқ ү • Жіктелуі • Клиникасы • ан то тату т сілдері Қ қ ә • Жгут салу техникасы • Та ыш салу техникасы ңғ • Ал аш ы медициналы к мек ғ қ қ ө • орытынды Қ • Пайдаланыл ан дебиеттер ғ ә

 • ан кетуҚ - антамырларынан белгілі бір қ себептерден ан а уды айтамыз. • ан кетуҚ — антамырларынан белгілі бір қ себептерден ан а уды айтамыз. ан кетеді қ ғ Қ а а уысына, сырт а, ж не таби и тесік ғ қ қ ә ғ жерлерден ( ынаптан, м рын, ауыз, тік қ ұ ішектен, теріні жара атынан т. б. )ж не ң қ ә жасырын болып та а ады(плевра, перикардит, миды ғ ң арыншаларына), ол біра ауыр теді. қ қ ө

Классификация Тамырлардан анны кетуіне байланысты оларды: қ ң 1. Артериялы қ 2. Веналы қ 3. КапилярлыКлассификация Тамырлардан анны кетуіне байланысты оларды: қ ң 1. Артериялы қ 2. Веналы қ 3. Капилярлы қ 4. Паренхиматозды болып б лемиз. ө Пайда болу себептеріне арай қ : 1. Жара атты қ қ 2. Потологиялы қ Ауырлы д режесіне арай: қ ә қ 1. Же іл (10-15 ң % анайналым к леміні , 500 мл дейін, гемотокрит 30қ ө ң % ) 2. Орташа (16-20 % анайналым к леміні , 500-1000 мл, гемотокрит 25 қ ө ң % ) 3. Ауыр (21-30% анайналым к леміні , 1000-1500 мл, гемотокрит 25%) қ ө ң 4. Массивті (› 31 % анайналым к леміні , › қ ө ң 1500 мл ) 5. лімдік (50-60% анайналым к леміні , 2500-3000 мл)т. б. Ө қ ө ң

Артериялы ан кету қ қ ж ректен а за мен лпалар а ан ү ғАртериялы ан кету қ қ ж ректен а за мен лпалар а ан ү ғ ұ ғ қ баратын е ірі тамырлардан анды айтамыз, ірі к ре ң ққ қ ү тамырлардан ан жаралан ан жерден ат ылап немесе ққ қ ғ қ фонтанша а ады, т сі ашы ызыл, здігінен то тамайды, ғ ү қ қ ө қ за ымдан ан адамны міріне елеулі ауіп т неді. Сонын қ ғ ң ө қ ө себебінен тамырларды спазм болып, нау ас талып алуы ң қ қ м мкін. сіресе ан й ы , сан, олты артериядан кеткенде адам ү Ә қ ұ қ қ қ 2-3 минутта ліп кетеді. ө Веналы ан кету қ қ а ан ан жаралан ан жерден баяу ққ қ ғ а ады, т сі ара о ыр, ысымы т мен болады ғ ү қ қ ң қ ө Капиллярдан ан кету қ са ан тамырларыны жаралануы ұ қ қ ң салдарынан пайда болады, оны ерекшелігі — жаранын ң жо ар ы бетінен кан а ады. ғ ғ ғ Паренхиматозды а залар (бауыр, к к бауыр) за ымдануы ғ ө қ кезінде бай алады ж не ол к біне аралас болып келеді қ ө ө .

 Клиникасы Артериядан кетуіне байланысты нау асты жа дайы қ ң ғ анды жо алту Клиникасы Артериядан кетуіне байланысты нау асты жа дайы қ ң ғ анды жо алту м лшеріне байланысты. Б л кезде тері қ ғ ө ұ жабыдылары , шырышты абаты бірден боз ылтанады. қ ғ Беті, к зі й ы а кетіп бара жат ан т різдес, ан ө ұ қ ғ қ ә қ ысымы т мендеген, пульсі , тынысы б се дейді, бас қ ө ә ң айналу, жалпы лсіздік, к зді б лы ырлануы, су, ә ө ң ұ ңғ құ ло су болады. лім тыныс ж йесіне, ж ректе оттегі қ Ө ү ү жетіспеуінен болады. Егер нау аста ашы у, ж йке- қ ғ ү психикалы жара ат, шок кезінде болса ол бірден лімге қ қ ө алып келеді. Жас н рестелер сонын ішінде 1 жас а ә қ толма андар, к рілер к тере алмайды. ғ ә ө

ан то тату т ріҚ қ ү • ан то тату уа ытша ж не тан то тату т ріҚ қ ү • ан то тату уа ытша ж не т ра ты болып б лінеді. Қ қ қ ә ұ қ ө • Уа ытша то татуды ал аш ы к мек ретінде стационар а қ қ ғ қ ө ғ жеткізгенше олданамыз. қ • Ал т ра тыны стационарда немесе опреативті ем олданатын ұ қ қ жа дайда. ғ

 Уа ытша ан то тату кезіндеқ қ қ : Жгут; Сауса пен басу Уа ытша ан то тату кезіндеқ қ қ : Жгут; Сауса пен басу ; қ Ая – олды максимальді б гу; қ қ ү М з оямыз; ұ қ Тампон; Т ра ты ан то тату кезінде: ұ қ қ қ Тамырды тігу; Тампонада Эмболизация тамыр а ғ Гемокоагуляция

  Т ра ты ан то тату кезінде: ұ қ қ қ • Механикалы Т ра ты ан то тату кезінде: ұ қ қ қ • Механикалы дістер қ ә. Жара ішіндегі тамырды байлау. Тамырды байлау жараны ішінде (жібек, лавсан, кетгут) ң жіптерімен тігіледі. Б л е к п тарал ан діс. ұ ң ө ғ ә Тамырды зынды ынан байлау. ұ ғ Б л жара тіпті ластан ан немесе ұ ғ жарада ы тамырды іздеуде лкен техникалы ғ ү қ иыншылы тар жа дайында олданылады. қ қ ғ қ Тамыр тігістері. Ол жанынан ж не айналдырып тігу т рі ә ү болады. Жара аттамайтын инемен тігілетін арнаулы тігіс қ материалы немесе тамырларды тантал скрепкалары к мегімен механикалы тігу шін арнал ан аппараттар ө қ ү ғ пайдаланылады. Физикалы дістер қ ә. Суы ты біржерлік қ олдану. қ Б л шін ішіне м з сал ан реза ке немесе ұ ү ұ ғ ң полиэтилен алташалар жиі олданылады. Негізінен қ қ ал анда б л діс капилярлы ан а уларда ғ ұ ә қ қ ғ пайдаланылады. А парат к зі: қ ө

 • анны юын к шейтетін д рілер. Б л шін сутегі тоты ы, Қ • анны юын к шейтетін д рілер. Б л шін сутегі тоты ы, Қ ң ұ ү ә ұ ү ғ кальций хлориді, аминокапрон ыш ылы, викасол қ қ пайдаланылады. Сутегі ос тоты ы, бір жерлік жа дайда қ ғ ғ олданылады. Бас а д рілер ан а анда (тамырдан, ас азан қ қ ә қ ққ қ ойы ынан ан а анда т. б. ) к к тамыр а жіберіледі. ғ қ ққ ө ғ Биологиялы дістер. ан то тататын д рілірді бір жерлік қ ә Қ қ ә олдану. Б л шін жыл ы сары суы, гемостатикалы губка, қ ұ ү қ қ фибринді, лбірек, биологиялы антисептикалы тампон, ү қ қ тромбин, сутегі ос тоты ы ж не т. б. пайдаланылады. ан қ ғ ә Қ то тататын д рілерді к к тамыр а жіберу. анды аз қ ә ө ғ Қ м лшерде б ліп ю, плазма, гемофобин, жа а дайындал ан ө ө құ ң ғ анды ю, тромбоцитарлы массаларды, фибриногенді қ құ қ антигемофильді глобулинді (АГГ) ж не антигемофильдік ә плазманы (АГП), аминокапрон ыш ылы, викасол, децинон қ қ ж не т. б. препараттар жа сы к мек береді. А парат к зі: ә қ ө

 Жгут салу дістері: ә - Киімін т сейді немесе бинтті бірнеше абаттап орайды. ө Жгут салу дістері: ә — Киімін т сейді немесе бинтті бірнеше абаттап орайды. ө қ -Жгутты салар алдында созады да тартуды лсіретпей ая ол а салады, б л жа дайда шира ә қ қ ғ ұ ғ қ абатыны рбір орамын алдын ала салады. ысуды жеткіліктілігін ба ылау: к ре тамырды қ ң ә Қ ң қ ү ң сезімтал жерлерінде тамыр со уыны жо алуы ж не анны то тауы болып табылады. лсіз ғ ң ғ ә қ ң қ Ә ойыл ан ширатпа ан а уын к шейтуі м мкін ал, атты тартыл ан жгут ж йкені за ымдауы қ ғ ү ү қ ғ ү қ м мкін. ұ — Жгут жазда екі са аттан арты , ал ыста бір са аттан арты ойылмайды, б л ая — олды ғ қ қ ұ қ қ ң жансыздануына кеп со тырады. Сонды тан оны салу уа ыты а аз пара ына жазылып, жгутты ә қ қ ғ ғ ң астына ойылады. ысты к ні жгут ойыл ан ая — олды ма та жылыт ымен ымтайды. Жгут қ Қ ү қ ғ қ қ қ ойыл ан жаралыны т тенше жа дай айма ынан бірінші кезекте кетуге тиіс. Жгутты стіне қ ғ ө ғ ғ ә ң ү орамал та ыш ою а болмайды, ол к рініп т ру керек. ңғ қ ғ ө ү — Жгут ретінде шалбар белбеуін пайдалану а болады. ғ Келесі ан то тату діс – ая — олды атты б гіп та ып тастау, б л діс к ктамырдан да а ан қ қ ә қ қ қ ү ң ұ ә ө ққ анды то татады. қ қ К ктамырдан ж не капиллярдан анды залалсыздандырыл ан та ышпен атты та ып ө ә ққ қ ғ ңғ қ ң тастау.

 Ірі антамырлардан ан кеткенде тез жара атты жерден қ қ жо Ірі антамырлардан ан кеткенде тез жара атты жерден қ қ жо ары артерияны сауса пен то татамыз. Б л діспен ысып ғ қ қ ұ ә қ т ратын ұ та ышңғ ты дайында анша уа ытша стап т рамыз. Біра ғ қ ұ ұ қ б л діс сан артериядан ан кеткенде кейбір кезде н тиже бермеуі ұ ә қ ә м мкін. Ондай кезде петля, жгут оямыз. Ол жо кезде бет ү қ қ орамалмен, галустук, тартып т ратын зат олданамыз. Жгуттын ұ қ д рыс ойыл анын биз ан то тауынан бай аймыз, егер оны за ұ қ ғ қ қ қ ұ қ уа ыт оятын болса , ан толып олда гангрена болуы м мкін, сол қ қ қ ү себепті нау асты 2 са атын ішінде аурухана а жекізуіміз керек. қ ғ ғ Жгут ыста 30 минут, ал жазда 1 са ат стау керек, Жгут сал ан қ ғ ұ ғ жерге пара а сал ан уа ытты, аты-ж нін, жгутты сал ан адамды ққ ғ қ ө ғ жазамыз. Жгутты салар уа ытта астына д ке немесе нау астын қ ә қ киіміні устіне жасаймыз. Егер ан олдан кетсе оны ң қ қ бинтпен, немесе олды б гу алпына стаймыз. қ ү қ ұ й ы артериядан ан кету кезінде жара атты сауса пен стінен Ұ қ қ ү басамыз немесе ж дыры пен. Осыдан кейін стінен лкен ұ қ ү ү марлімен ораймыз, оны тампондау деп атайды.

 Уа ытша олда бар ралдармен ан а уын то тату. қ қ құ қ Уа ытша олда бар ралдармен ан а уын то тату. қ қ құ қ ғ қ ан а уын то тату т сілдері: Қ ғ қ ә 1) Ая ы жо ары к теру, б л жа дайда ан миды к ріктендіреді; ғ ң ғ ө ұ ғ қ ө 2) анды артериядан жо арыра сауса пен ысып то тату ажет. М ны Қ ғ қ қ қ ұ бірнеше діспен ат ару а болады. Егер білек жараланса — онда анды то тату ә қ ғ қ қ шін артерияны иы с йегіне, олты жа ынан атты ысып басады. ү қ қ ғ қ қ Артериялы ан сира тан а са — тізе ш н ырында ы к ре тамырды ысады. қ қ ұ қ ғ ү қ Самай к ре тамырын бас барма пен, ла ты алдынан, самай с йегіне ү қ құ қ ң ү басады. й ы к ре тамырын за ымдан ан жерден мойын омырт асына Ұ қ ү қ ғ қ ысады. Одан кейін жара а тазартыл ан тан ышты аттыра байлайды, оны қ ғ ғ ғ қ қ ң стіне бинтті , ма таны алы ны ыз кесіндісін салып орайды. Б ана асты ү ң қ ң ғ ұғ тамырды — б ананы астында ы ш н ырда, бірінші абыр а а ысады. К рі ұғ ң ғ ұ қ қ ғ ғ қ ә жілікті к ре тамырын — бас барма ты білезігіні жанында ы с йекке басады. ң ү қ ң ң ғ ү Шапты т ірегіндегі санны к ре тамырын т йілген ж дыры пен сан ң өң ң ү ү ұ қ с йегіне ысады (5-сур. ); ү қ 3) ан тамырын сауса пен басу ед уір к ш жігерді ажет етеді ж не сауса тез Қ қ ә ү қ ә қ талады, сонды тан м мкін болатын болса б рау немесе ширатпа жылдам ою қ ү ұ қ д рыс болады. ан то тататын ширатпа жалпа иілмелі резина кесіндісі, оны ұ Қ қ қ ң бір шетінде ілгек екінщі шетінде ілмегі бар ж зікше бекітілген (6-сур. ). ү Ал аш ы медициналы к мек ғ қ қ ө

орытындыҚ Жаралуды барлы т рінде де ан ң қ ү қ тамырларына за ым т седі.орытындыҚ Жаралуды барлы т рінде де ан ң қ ү қ тамырларына за ым т седі. Соны қ ү ң салдарынан к біне денеден ан ө қ шы атыны бай аймыз. Жара ат ғ ң қ қ кезіндегі за ымдан ан қ ғ тамырларда анны а уы ан кету ң қ ң ғ қ деп аталады. Оны болымсыз ж не ң ә к шті мірге атерлі болуы ү ө қ м мкін. ан денеден орташа ұ Қ кеткенде а заны ішкі бірнеше ғ ң толы тырушы асиеттері: ж рек қ қ ү ызметіні , тыныс алуды к шеюі, қ ң ң ү шеткі ан тамырларыны қ ң жиырлуы іске осылып зі то тата қ ө қ алады. Ал денеден ан к п қ ө кеткенде ж рек ан тамырларыны ү қ ң ызметі м лде нашарлап, адамны қ ү ң ліп кетуі де ы тимал. ө қ

Пайдаланыл ан дебиеттерғ ә Пайдаланыл ан дебиеттерғ ә
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.