Презентация Каз 3 Синд. кор. нед-ти АГ и ХСН.

Скачать презентацию Каз 3 Синд. кор. нед-ти АГ и ХСН. Скачать презентацию Каз 3 Синд. кор. нед-ти АГ и ХСН.

kaz_3_sind._kor._ned-ti_ag_i_hsn..ppt

 • Размер: 1.1 Mегабайта
 • Количество слайдов: 25

Описание презентации Презентация Каз 3 Синд. кор. нед-ти АГ и ХСН. по слайдам

Коронарлы жетіспеушілік синдромыны , ң артериалды гипертензия мен созылмалы ж рек ү жетіспеушілігіні ң визуальдіКоронарлы жетіспеушілік синдромыны , ң артериалды гипертензия мен созылмалы ж рек ү жетіспеушілігіні ң визуальді диагностикасы

Коронарлы жетіспеушілік синдромыны диагностикалау дісің ә • Эхо КГ • КТ • МРТ • Перфузионды сцинтиграфияКоронарлы жетіспеушілік синдромыны диагностикалау дісің ә • Эхо КГ • КТ • МРТ • Перфузионды сцинтиграфия • Коронарография

Коронарлы ан а ысы қ ғ жетіспеушілігіні ЭХО к ріністері ң ө • Ірі артерияларда ыКоронарлы ан а ысы қ ғ жетіспеушілігіні ЭХО к ріністері ң ө • Ірі артерияларда ы атеросклеротикалы ғ қ бляшкаларды визуализациясы ң • Миокардты рт рлі б лімдеріні біртегіс емес ң ә ү ө ң жиырылуы — Ишемиялы айма та систола кезіндегі арынша қ қ қ абыр асыны оз алу амплитудасыны т мендеуі қ ғ ң ө • миокардты систолалы жуандауыны азаюы ң қ ң • Сол жа арыншаны ла тыру қ қ ң қ фракциясыны т мендеуі ң ө

 Ішкі й ы артериясыны проксимальді сегменті мен ұ қ ң уысында гемодинамикалы ма ызы бар Ішкі й ы артериясыны проксимальді сегменті мен ұ қ ң уысында гемодинамикалы ма ызы бар (стеноз 80%) қ қ ң гетерогенді ішкі контуры біртегіс емес атеросклеротикалы бляшка аны талады. қ қ

Атеросклеротикалы бляшкақ Ультрадыбысты зерттеу қУльтрадыбысты зерттеуқ Атеросклеротикалы бляшкақ Ультрадыбысты зерттеу қУльтрадыбысты зерттеуқ

Коронарлы ан а ысы қ ғ жетіспеушілігіні КТ белгілері ң • тамырішілік контрастирлеумен жасайды • ишемиялыКоронарлы ан а ысы қ ғ жетіспеушілігіні КТ белгілері ң • тамырішілік контрастирлеумен жасайды • ишемиялы айма котрастирлеу пикі қ қ т мен ты ызды пен кешігеді ө ғ қ • Миокардты жуандауыны систолалы ң ң қ т мендеуі ө • За ымдал ан айма ты ішкі қ ғ қ ң контурыны оз ал ышты асиетіні ң қ ғ ғ қ қ ң т мендеуі ө

 мультиспиральді КТ кезіндегі коронарлы артериясыны 3-D реконструкциясы. ЛКА, ң ПМЖА, ПКА. барлы зынды мультиспиральді КТ кезіндегі коронарлы артериясыны 3-D реконструкциясы. ЛКА, ң ПМЖА, ПКА. барлы зынды ы бойымен қ ұ ғ визуализацияланады. Мультиспиральді компьютерлі томография

селективті КАГ и 64- МСКТ н тижелерін тура салыстыруә • ПКА орта сегментіні стенозы ң селективті КАГ и 64- МСКТ н тижелерін тура салыстыруә • ПКА орта сегментіні стенозы ң

 ж ректі МСКТ. Жедел миокард инфарктісі кезінде ү ң арыншааралы пердені жыртылуы (стрелка). қ ж ректі МСКТ. Жедел миокард инфарктісі кезінде ү ң арыншааралы пердені жыртылуы (стрелка). қ қ ң

Ж рек МСКТ. Сол жа арыншаны жо ар ы айма ыны ү қ қ ңЖ рек МСКТ. Сол жа арыншаны жо ар ы айма ыны ү қ қ ң ғ ғ ғ ң аневризмасы (стрелка) коронарлы артерия кальцинозы.

Сол жа та ы суретқ ғ : аорто-коронарлы шунт стрелкамен к рсетілген. ө О жа таСол жа та ы суретқ ғ : аорто-коронарлы шунт стрелкамен к рсетілген. ө О жа та ы сурет: коронарлы артерияны проксимальді ң қ ғ ң сегментіні тарылуы т менде — стент. ң ө 3-D реконструкция у пациента после АКШ и ЧТКА со стентированием.

 Жедел миокард инфарктісі кезіндегі котрастирлеу дісімен жасал ан МРТ ә ғ Жедел миокард инфарктісі кезіндегі котрастирлеу дісімен жасал ан МРТ ә ғ

Перфузионды сцинтиграфия коронарлы жетіспеушілік синдромы кезінде • за ымдал ан айма та РФП қ ғ қПерфузионды сцинтиграфия коронарлы жетіспеушілік синдромы кезінде • за ымдал ан айма та РФП қ ғ қ фиксациясыны т мендеуі ң ө

Миокардтың Перфузионды сцинтиграфиясы Миокардтың Перфузионды сцинтиграфиясы

Радионуклидті вентрикулография Нау ас ЖИА тынышты жа дайындақ қ ғ Радионуклидті вентрикулография Нау ас ЖИА тынышты жа дайындақ қ ғ

миокард Тс99м пирофосфатпен сцинтиграфиясы. алыптыҚ миокард Тс99м пирофосфатпен сцинтиграфиясы. алыптыҚ

миокардты Тс99м пирофосфатпен ң сцинтиграфиясы. ЖИА. Постинфарктті кардиосклероз миокардты Тс99м пирофосфатпен ң сцинтиграфиясы. ЖИА. Постинфарктті кардиосклероз

Жедел миокард инфорктісі кезінде Тс99м пирофосфатпен сцинтиграфиясы 1 1 2 2 3 44 43Инфаркт ЛЖ ИнфарктЖедел миокард инфорктісі кезінде Тс99м пирофосфатпен сцинтиграфиясы 1 1 2 2 3 44 43Инфаркт ЛЖ Инфаркт ПЖ Инфаркт ЛЖ

Коронарография • Контрастты заттар к мегімен алыпты ө қ рентгенограммада ы коронарлы артерияларды ж неКоронарография • Контрастты заттар к мегімен алыпты ө қ рентгенограммада ы коронарлы артерияларды ж не ғ ң ә оны б та ыны визуализациялау дісі (3-ші ретке ң ұ ғ ң ә дейін) • Аны тайды: қ — антамырларды тарылуы мен исаюы, қ ң қ — контурларыны тегіс болмауы, ң — при тромбоз кезіндегі окклюзия, — атеросклеротикалы бляшка жерінде шеттік толу қ дефектісі, — коллатеральді жа дайы ң ғ

Коронарографияны негізгі к рсеткішің ө • ажеттілікті аны тау ж не келесі Қ қ ә ангиопластиканыКоронарографияны негізгі к рсеткішің ө • ажеттілікті аны тау ж не келесі Қ қ ә ангиопластиканы тактикасын жетілдіру ң • Немесе АКШ — ажеттілік қ

Атеросклероз кезіндегі коронарограмма. Сол жа қ коронарлы артериясыны тарылуы (стрелка). ң Атеросклероз кезіндегі коронарограмма. Сол жа қ коронарлы артериясыны тарылуы (стрелка). ң

артерия уысыны тарылуық ң артерия уысыны тарылуық ң

 АГ кезіндегі ж ректі аортальді конфигурациясыү ң Сол жа та МРТ қСол жа та АГ кезіндегі ж ректі аортальді конфигурациясыү ң Сол жа та МРТ қСол жа та МРТқ

Трапециевидная конфигурация при СЖЖ кезіндегі трапеция т різді конфигурацияә Ж рек жетіспеушілігі Перикардит үЖТрапециевидная конфигурация при СЖЖ кезіндегі трапеция т різді конфигурацияә Ж рек жетіспеушілігі Перикардит үЖ рек жетіспеушілігі Перикардитү