Презентация К.Кречмер У.ШелдонЭ.Фромм К.Леонгард А.Е.Личко бойынша м

Скачать презентацию К.Кречмер У.ШелдонЭ.Фромм К.Леонгард А.Е.Личко бойынша м Скачать презентацию К.Кречмер У.ШелдонЭ.Фромм К.Леонгард А.Е.Личко бойынша м

k.krechmer_u.sheldone.fromm_k.leongard_a.e.lichko_boyynsha_m.ppt

 • Размер: 853 Кб
 • Количество слайдов: 11

Описание презентации Презентация К.Кречмер У.ШелдонЭ.Фромм К.Леонгард А.Е.Личко бойынша м по слайдам

С Ж Ө № 9№ 9 К. Кречмер, У. Шелдон, Э. Фромм, К. Леонгард,С Ж Ө № 9№ 9 К. Кречмер, У. Шелдон, Э. Фромм, К. Леонгард, А. Е. Личко

Мінез - рбір адамны жеке басына т н зіндік психологиялы асиеттер мен ерекшеліктерді әМінез — рбір адамны жеке басына т н зіндік психологиялы асиеттер мен ерекшеліктерді ә ң ә ө қ қ ң жиынты ы. “Мінез” деген психологиялы ғ қжиынты ы. “Мінез” деген психологиялы ғ қ асиетті т ркіні гректі “қ ң ө ң charakter ” деген с зінен ө шы ан. Ма ынасы – із алдыру, та ба. ққ ғ қ ң Мінез туралы о у , я ни, характериология адамны рт рлі ситуацияларында адамны т ртібін қ ғ ң ә ү ң ә аны тайды. қ Мінез ерекшеліктері – адамны даралы зіндік психикалы асиеттері. ң қ ө қ қМінез ерекшеліктері – адамны даралы зіндік психикалы асиеттері. ң қ ө қ қ Адам мінезіні даралы ерекшелік екендігін ылым тарихында т ыш рет сипаттап жаз ан ң қ ғ ұңғ ғ ертедегі грек философы Теофраст (б. з. д. IV-III ). ғғ). ғғ Біра , ол мінезді адамны адамгершілік сапасына т н асиет дейді. қ ң ә қ Мінез Қоршаған ортаға байланысты: — Сенімді — Принципсіз Еріктік байланыстарға орай: — Батылдылық — Табандылық — Ұстамдылық — Дербестік — Ынталылық Мінез -Екпінділік -Сезімтал -Бейтараптық -Енжар -Тапқырлық -Зеректік -Әуестік -Қамқоршы (альтурист) -Өзімшіл (эгоист)

К. Кречмерді мінезді жіктеуі: ң • Астеникалы – грек тіліне аудар анда қ ғ “ лсіз”К. Кречмерді мінезді жіктеуі: ң • Астеникалы – грек тіліне аудар анда қ ғ “ лсіз” деген ма ынаны білдіреді. Олар бала ә ғ кезінен те н зік ж не сезімтал болып ө ә ә келеді. Н зік, ары , зын, кішкене иы ты, ә қ ұ қ беті зын, жі ішке, бозарып т рады. ұ ң ұ • Атлеттік – грек тілінен аудар анда ғ “к рескер” дегенді білдіреді. Б лшы еттер ү ұ қ мен а алары жа сы дамы ан, толы , қ ңқ қ ғ қ мы ты, зын, ке иы ты. қ ұ ң қ • Пикниктік тип – грек тілінен аудар анда ғ “ты ыз” деген ма ынаны білдіреді. Толы , ғ ғ қ орта бойлы, лкен арынды, ыс а ү қ қ қ мойынды. Беті ке , ж мса , домала болып ң ұ қ қ келеді. • Дипластик – дене бітімі д рыс ұ алыптаспа ан адам. қ ғ

Кречмер алды ы дене бітіміні типтеріне с йкестендіре отырып, ңғ ң ә жеке адамны 3 типінКречмер алды ы дене бітіміні типтеріне с йкестендіре отырып, ңғ ң ә жеке адамны 3 типін к рсетеді: ң ө • Шизотимик – астеникалы дене бітім. Т йы , к п ойлан ыш, жа а орта а тез қ ұ қ ө ғ ң ғ йренбейді, сезімтал болып келеді. Психикалы б зылыс кезінде ү қ ұйренбейді, сезімтал болып келеді. Психикалы б зылыс кезінде ү қ ұ шизофриниктерді еске т сіреді. Мінез – ылы тарында аритократты , ү қ қ қшизофриниктерді еске т сіреді. Мінез – ылы тарында аритократты , ү қ қ қ сезімні лсіздігі, суы ты ж не билік марлы бар. ң ә қ қ ә құ қ • Циклотимик – пикниктік дене бітім. Эмоциясы тез згереді, ө– пикниктік дене бітім. Эмоциясы тез згереді, ө айналасында ылармен еркін араласады. К ілді, к п с йлегіш, к шті, ашы , ғ өң ө ө ү қайналасында ылармен еркін араласады. К ілді, к п с йлегіш, к шті, ашы , ғ өң ө ө ү қ юмор а жа ын ж не мірді же іл абылдайды. ғ қ ә ө ң қ • Истотимик – атлеттік дене бітім. Тыныш, з- зіне сенімді, сезімге к п ө ө ө берілмейді, ортасыны ауыс анына иын йренеді. Психикалы к йзелісте ң қ қ үберілмейді, ортасыны ауыс анына иын йренеді. Психикалы к йзелісте ң қ қ ү эпилепсия а сайды. ғ ұқ

Неміс психиаторы К. Леонгард алыпты адамны мінез- л ыны айыры ша қ ң құ қНеміс психиаторы К. Леонгард алыпты адамны мінез- л ыны айыры ша қ ң құ қ ң қ белгісін мінезді екпіндеуі деген терминмен белгілеген. ңбелгісін мінезді екпіндеуі деген терминмен белгілеген. ң К. Леонгард ж йесі: ү Гипертимді тип. Ондай адамдар арым- атынас а тез қ қ қ т седі, с зше , м нерлі М ндай адамдар с йлеу ү ө ң ә ұ ө барысында ал аш ы та ырыптан жиі ауыт иды. Б л ғ қ қ қ ұ типті адамдар а ты ыстарды здері жасайды, біра қ қ ғ ө қтипті адамдар а ты ыстарды здері жасайды, біра қ қ ғ ө қ бас а адамдар ескертпе жасайтын болса, о ан қ ғ апаланады. Жа ымды жа тары: адамдармен қ ғ қ арым- атынас жасау барысында, рекет жасау а қ қ ә ғ деген мтылыс, оптимизм, белсенділік. Жа ымсыз ұ ғ жа тары: мірге же іл арау, жа ымсыз рекеттер қ ө ң қ ғ ә жасау а бейімділік, жо ар ы озушылы , зіні ғ ғ ғ қ қ ө ңжасау а бейімділік, жо ар ы озушылы , зіні ғ ғ ғ қ қ ө ң міндеттеріне же іл арау. ң қ Дистимді тип. М ндай адамдар арым – атынасы ұ қ қ т мен, к п с йлемейтін, к іл – к йі пессимизмге толы. ө өң үт мен, к п с йлемейтін, к іл – к йі пессимизмге толы. ө өң ү Олар к бінесе й адамдары, шулы ортадан аула ө ү қОлар к бінесе й адамдары, шулы ортадан аула ө ү қ болады, шуды к тере алмайды, бас а адамдармен ө қ а ты ыстар а аз т седі, т йы тал ан, шектелген мір қ қ ғ ғ ү ұ қ ғ ө жа дайында болады. Олар здерімен арым – ғ ө қ атынас а т скен, дос адамдарды те атты сыйлайды, қ қ ү ө қатынас а т скен, дос адамдарды те атты сыйлайды, қ қ ү ө қ олар а ба ынады. Жа ымды жа тары: шыншыл, ғ ғ ғ қолар а ба ынады. Жа ымды жа тары: шыншыл, ғ ғ ғ қ тияна ты, адал. Жа ымсыз жа тары: пассивтілік, қ ғ қтияна ты, адал. Жа ымсыз жа тары: пассивтілік, қ ғ қ ойлауды а ырын болуы, жекелік, имыл- оз алысы ң қ қ қ ғ баяу. 3. Циклоидты тип. К іл-к йі лезде згереді, сонды тан өң ү ө қ оны адамдармен арым- атынасы да осы ан ң қ қ ғ байланысты згеріп отырады. К іл-к йі жо ары бол ан ө өң ү ғ ғ кезде ол бас а адамдармен тез арым- атынас а қ қ қ қ т сетін болады, ал егер к іл-к йі т мен болатын ү өң ү ө болса, онда адамдармен арым- атынас а т спей, қ қ қ үболса, онда адамдармен арым- атынас а т спей, қ қ қ ү т йы талып алады. ұ қ қ

4. 4. ызба тип. Б л типті адамдарды бас а типті адамдармен арым- атынасы те Қ4. 4. ызба тип. Б л типті адамдарды бас а типті адамдармен арым- атынасы те Қ ұ ң қ қ қ ө т мен, вербалды ж не вербалды емес реакциялары баяу. арым- атынас кезінде ө ә Қ қ а ты ыстар а, рсысу, жаман с здер айту а ы ыр болады. Эмоционалды қ қ ғ ғ ұ ө ғ қ ң к іл-к йі жа сы жа дайда олар те адал, шыншыл, жануарларды, кішкентай өң ү қ ғ ө балаларды жа сы к ретін ыпты адамдар. қ ө ұқ 5. Тежелуші тип. арым- атынас шектеулігімен, ы ырлы ымен, к п Қ қ қ ң ғ ө с йлемейтіндігімен сипатталады. Кек са та ыш осыдан барып жабыс а ойлар ө қ ғ қ қ пайда болуы м мкін. ү 6. Педантты тип. Б л типті адамдар а ты ыстар а сирек т седі, т скен жа дайда ұ қ қ ғ ғ ү ү ғ а ты ыстарда пассивті р л ат арады. Ж мыста ол зін бюрократ ретінде қ қ ғ ө қ ұ ө к рсетеді. ріптестеріне шектен тыс талаптар ояды. Сонымен оса, басшылы ты ө Ә қ қ қ бас а адам а да сына алады. Жа ымды жа тары: шыншылды. Істегі беріктілік, қ ғ ұ ғ қ қбас а адам а да сына алады. Жа ымды жа тары: шыншылды. Істегі беріктілік, қ ғ ұ ғ қ қ жауапкершілік, ыптылы. Жа ымсыз жа тары: формализм, к п с йлегіштік, ұқ қ ғ қ ө өжауапкершілік, ыптылы. Жа ымсыз жа тары: формализм, к п с йлегіштік, ұқ қ ғ қ ө ө мылжы ды. ң қ 7. обалжушы тип. К іл-к йі минорлы, зіне- зіні сенімі аз, арым- атынас т мндігі, Қ өң ү ө ө ң қ қ ө 7. обалжушы тип. К іл-к йі минорлы, зіне- зіні сенімі аз, арым- атынас т мндігі, Қ өң ү ө ө ң қ қ ө ялша ты ымен сипатталады. Жа ымды жа тары: досты ты жа сы к ретін, ұ қ ғ ғ қ қ қ өялша ты ымен сипатталады. Жа ымды жа тары: досты ты жа сы к ретін, ұ қ ғ ғ қ қ қ ө зіне- зіні сын к збен арауы жо ары, тияна тылы ымен сипатталады. ө ө ң ө қ ғзіне- зіні сын к збен арауы жо ары, тияна тылы ымен сипатталады. ө ө ң ө қ ғ Жа ымсыз жа тары: зі- зіне сенімсіз, зіні абілеттілігін ба аламайды, ялша. ғ қ ө ө ө ң қ ғ ұ қЖа ымсыз жа тары: зі- зіне сенімсіз, зіні абілеттілігін ба аламайды, ялша. ғ қ ө ө ө ң қ ғ ұ қ Жауапкершілікті талап ететін істен ор ады. қ қ 8. Эмотивті тип. Б л типті адамдарды арым- атынас ше бері те тар. Реніштерін ұ ң қ қ ң ө ішінде са тайды, сырт а шы амайды. К іл-к йі лезде себепсіз згеріп отырады. қ қ ғ өң ү өішінде са тайды, сырт а шы амайды. К іл-к йі лезде себепсіз згеріп отырады. қ қ ғ өң ү ө Айналасында ылармен жа сы арым- атынаста болу а бейім. Мейірімді, біреуді ғ қ қ қ ғ ңАйналасында ылармен жа сы арым- атынаста болу а бейім. Мейірімді, біреуді ғ қ қ қ ғ ң ай ысына орта таса алады, парыз, арыз сезімдері шамадан тыс к п болады, қ ғ қ қ өай ысына орта таса алады, парыз, арыз сезімдері шамадан тыс к п болады, қ ғ қ қ ө баста ан істі ая ына дейін жеткізеді. Сезімтал, жылауы болады. ғ ғ қ

 9 Демонстративті тип. арым- атынас а тез т сушілігімен, басшылы а мтылумен 9 Демонстративті тип. арым- атынас а тез т сушілігімен, басшылы а мтылумен Қ қ қ ү ққ ұ сипатталады, бас аларды зін немі ма тауымен сипатталады. Эгоцентризмді ерекше қ ң ө ү қ ба алайды. Жа ымды жа тары: , бас аларды йымдастыра алушылы , здеріні ғ ғ қ қ ұ қ ө ңба алайды. Жа ымды жа тары: , бас аларды йымдастыра алушылы , здеріні ғ ғ қ қ ұ қ ө ң идеяларына бас аларды сендіре алушылы. Жа ымсыз жа тары: зімшіодік, ж мыстан қ қ ғ қ ө ұ ашу, жал аулы , ма танша ты , жа ымпазды. қ қ қ ғ қ 10 Экзальтивті тип. арым- атынас жо арылы ымен, с зше дігімен, махаббат а Қ қ ғ ғ ө ң қ т ра сызды ымен сипатталады. Б л типті адамдар жиі пікір таластырады, біра ашы ұ қ ғ ұ қ қт ра сызды ымен сипатталады. Б л типті адамдар жиі пікір таластырады, біра ашы ұ қ ғ ұ қ қ а ты ыс жа дайына келмейді. здеріні жа ын туыс, достарына адал, те сезімтал. қ қ ғ ғ ә Ө ң қ өа ты ыс жа дайына келмейді. здеріні жа ын туыс, достарына адал, те сезімтал. қ қ ғ ғ ә Ө ң қ ө Бас аларды ай ысына орта тасатын, тал амдары жо ары, сезімдері тере , адал, т ра ты. қ ң қ ғ ғ ң ұ қБас аларды ай ысына орта тасатын, тал амдары жо ары, сезімдері тере , адал, т ра ты. қ ң қ ғ ғ ң ұ қ К іл-к йі тез згеріске шырайды, байбалам а т сушілік. өң ү ө ұ ғ ү 1111 Экстравертті тип. Б л адамдарды арым- атынас айма ы те ке , достары те ұ ң қ қ ғ ө ң ө к п, с зше дігі мылжы ды а ласатын, кез келген информацияны абылдау а даяр, ө ө ң ң ққ ұ қ ғк п, с зше дігі мылжы ды а ласатын, кез келген информацияны абылдау а даяр, ө ө ң ң ққ ұ қ ғ а ты ыс а сирек т сетін, т скен к нде пассив р л ат арушы адамдар. Достарымен қ қ ғ қ ү ү ү ө қ арым- атынаста, ж мыс бабында, жан яда басшылы ты бас алар а сынады. Олар а қ қ ұ ұ қ қ ғ ұ ғ ба ынады, соларды к ле кесінде, алтарыста ао анды натады. Бас аларды айт анын ғ ң ө ң қ қ ғ ұ қ ң қ шыдамдылы пен ая ына дейін ты дай алады, баста ан істі ая тайды, зінен с ра ан барлы қ ғ ң ғ қ ө ұ ғ қшыдамдылы пен ая ына дейін ты дай алады, баста ан істі ая тайды, зінен с ра ан барлы қ ғ ң ғ қ ө ұ ғ қ істі тияна тылы пен ат арады. Бас аларды ы палына тез т седі, же ілтек, йын-сауы а қ қ қ қ ң қ ү ң қ ққ мар, сек, рт рлі с здер тарату а мар. құ ө ә ү ө ғ құмар, сек, рт рлі с здер тарату а мар. құ ө ә ү ө ғ құ 12 Интравертті тип. Жо ар ы типке арама- арсы тип. арым- атынас айма ыны тарлы ы, ғ ғ қ қ Қ қ ғ ң ғИнтравертті тип. Жо ар ы типке арама- арсы тип. арым- атынас айма ыны тарлы ы, ғ ғ қ қ Қ қ ғ ң ғ шынды , мірден б ліну, т йы ты , п лсапалы а марлы. Б ндай адамдар жал ыз қ ө ө ұ қ қ ә ққ құ қ ұ ғ бол анды натады. Егер зіні жеке міріне ол с атын болса, а ты ыс а т седі. Бас а ғ ұ ө ң ө қ ұғ қ қ ғ қ ү қ адамдар а байланыс атынасы лсіз, эмоционалды суы идеалистер. Жа ымды жа тары: ғ қ ә қ ғ қадамдар а байланыс атынасы лсіз, эмоционалды суы идеалистер. Жа ымды жа тары: ғ қ ә қ ғ қ принципшілдік, айт анынан айтпау, т ра тылы , с зіне беріктілік. Жа ымсыз жа тары: қ қ ұ қ қ ө ғ қпринципшілдік, айт анынан айтпау, т ра тылы , с зіне беріктілік. Жа ымсыз жа тары: қ қ ұ қ қ ө ғ қ ойды регидтілігі, зіні айт анын шамадан тыс жа тау, шамадан тыс беткейлік. М ндай ң ө ң қ қ ұ адамдар барлы жа дайда здеріні к з арасын білдіреді. К з арастары кей жа дайда д рыс қ ғ ө ң ө қ ө қ ғ ұ болмаса да айт андарынан айтпайды. қ қболмаса да айт андарынан айтпайды. қ қ

Личко мінез акцентуациясы: 1. Гипертимді тип. Б л типті жас спірімдер арым- атынасы жо ары, Личко мінез акцентуациясы: 1. Гипертимді тип. Б л типті жас спірімдер арым- атынасы жо ары, имыл- оз алысы шира , ұ ө қ қ ғ қ алжы а бейім. здеріні ортасында шулы, к іл-к йі жо ары. те жо ары абілеті бар, қ ңғ Ө ң өң ү ғ Ө ғ қ біра т ра сызды ыны н тижесінде саба а дайынды ы біркелкі емес. К іл-к йі немі қ ұ қ ғ ң ә ққ ғ өң ү ү жа сы, жо ары. Ересектермен, ата-аналармен, зтаздармен арым- атынаста қ ғ ұ қ қ а ты ыстар а т седі. М ндай жас спірімдерді ызы ушылы тары те к п, алайда ол қ қ ғ ғ ү ұ ө ң қ ғ қ ө ө ызы улар тере емес, ат сті, тез тпелі. Олар здеріні ба асын асыра сілтеп ба алайды, қ ғ ң ү ө ө ң ғ ғ здерін шамадан тыс ма тайды, здерін к рсетуге тырысады. ө қ ө ө 2. Циклойдты тип. Апатия а бейім, те ызба. Б л типті жас спірімдер йде жал ыз ал анды ғ ө қ ұ ө ү ғ қ ғ натады, здеріні рбы- рдастарымен арым- атынас жасамайды. Айналада ыларды ұ ө ң құ құ қ қ ғ ң ескерпелерін абылдамайды, абылда ан к нде те ызба, жа ымсыз т рде теді. қ қ ғ ү ө К іл-к йі жо арыдан те т мен де гейге тез ауысып отырады. К іл-куйіні ауысуы 2-3 апта. өң ү ғ ө ө ң өң ң 3. Лабильді тип. Мінезі т ра сыз, к іл-к йі жиі згергіш, к іл-к йді згегенін д л атап айту ұ қ өң ү ө өң ү ң ө ә иын. К іл-к йіні згеруіне кез келген са -т йек сер етуі м мкін. Мысалы: біреуді қ өң ү ң ө ұ қ ү ә ү ң алжы с зі, к зіне тіке арау т. б. Еш андай к зге к р нетін жа ымсыз н рселер болмаса да қ ң ө ө қ қ ө ө ә ғ ә олар т ілуге, рухыны т мендеуіне дайын. Болаша ы мен ткені здеріні к іл-к йіне үң ң ө ғ ө ө ң өң ү байланыста жар ын, ашы т сті немесе т ілген, ара т сте абылдануы м мкін. М ндай қ қ ү үң қ ү ұ жас спірімдер к іл-к йі жабыр ау кезінде здеріні жанын т сінетін адамдарды к мегін ө өң ү қ ө ң ү ң ө ажет етеді. қ 4 Астеноневотикалы тип. Б л типті адамдар аса жо ар ы тітіркенгіштігімен, тез шаршап, қ ұ ғ ғ болдырып отыруымен, кін мшіл, ылт етпе болады. сіресе, шаршау а ыл-ой ж мысын ә қ Ә қ ұ ажет ететін жа дайларда жиі бай алады. қ ғ қ 5 Сензитивті тип. Б л типті адамдар а те сезімталды : біреуді уанышына да, ай ысына да ұ ғ ө қ ң қ қ ғ орта тасады. Олар лкен ортаны, атты имыл- оз алыс ойындарын аса натпайды. қ ү қ қ қ ғ ұ Танымайтын, б тен адамдармен арым- атынас а к п т се оймайды, сонды тан оларды ө қ қ қ ө ү қ қ орша ан ортада ы адамдар т йы , арым- атынас а т спейтін балалар деп сипаттайды. қ ғ ғ ұ қ қ ү Олар ата-аналарына те жа ын, оларды ай андарынан шы пайтын балалар. Сонымен оса ө қ ң қ қ қ оларда арыз, борыш сезімдері те ерте алыптасады. здеріні абілет саласында ы қ ө қ Ө ң қ ғ кемшіліктерді аса ыптылы , кез келген істі орындаумен тортырылады. здеріне лкен ұқ қ Ө ү балалармен дос. Жолдас болуды натады, досты а те адал. ұ ққ ө

6. Психоастеникалы тип. Б л негізінен ересек адамдарда кездеседі. Біра , кейбір қ ұ қ психоастиетикалы6. Психоастеникалы тип. Б л негізінен ересек адамдарда кездеседі. Біра , кейбір қ ұ қ психоастиетикалы белгілер жас кезде де балгіленеді. М ндай балалар секемшіл, қ ұ к ілшек, барлы жа алы тан ор атын, сезімі н зік келеді. Б л типті балалар те өң қ қ қ ә ұ ө мазасыз, тек здері туралы ана емес, жа ындары, сіресе шешелері туралы ө ғ қ ә к м нданады. Болаша та ауіп пен с тсіздікті сезінеді. Интеллектісі – жо ары. Осы ү ә қ қ ә ғ типтегі балалар шулы ойындардан ашып, зіліс кезінде о шауланып, т белеске қ ү қ ө жоламйды. 7. Шизойдты тип. Б л типті балалар т йы , айналада ылармен арым- атынас жасау а ұ ұ қ ғ қ қ ғ ынта ы ыласы жо , о шау ж ретін, ішкі жан д ниесі бай, біра сырт ы келбеті кедей қ қ қ ү ү қ қ адам. Б лар а т ртібі мен ай ы асіреті араында ы арама- айшылы т н. ұ ғ ә қ ғ қ қ қ ә П. В. Ганнушкинні айтуынша, оларды эстетикалы сезімі н зік, принциптік ж не ң ң қ ә ә адамгершілік м селелерге сезімтал, солай бола т ра асында ыларды ай ысы мен ә ұ қ ғ ң қ ғ уанышына орта таспайды, тіпті т сінбейді. А ыл – ой дарындылы ы бола т ра, икемсіз, қ қ ү қ ғ ұ здерін- здері аламайды. Кітапты к п о иды, зімен- зі бол анды тан, уа ытын тиімді ө ө қ ө ө ғ қ қ пайдалана алмайды. Сыныпта жа сы о ушы санл анымен, н тижесі т мен болдады. қ қ ғ ә ө 8. Эпилептойдты тип. Б л типті жас спірмдер ыза ор, те оз ал ыш, сіресе б л бергілер ұ ө қ ғ ғ ә ұ 2-4 жас арасында к рінеді. Личконы айтуынша, б л типті балалар жан-жануарларды ө ң ұ азаптап, инауды, кішкентай балаларды, зінен лсіз адамдарды маза тауды жа сы қ ө ә қ қ к реді. ө 9. Истериялы тип. Б л типті балалар дарашыл, айткен к нде де айналасында ылардан ерекшелену, қ ұ қ ү ғ біріншілікке мтылу. Оларды к іл-к йі ауыспалы, т ра сыз. Олар біреуге ж иса , мейірімді, ал енді ұ ң өң ү ұ қ біреулерге д рекі, атыгез ж не мейірімсіз болып, рбір іс- рекетті айналасына к шті ы пал етуге ө қ ә ә ә ү қ рылады. Бас аларды тілектерімен санаспау, билікке талпыну, ыз анша ты , к ншілдік, зімшілдік, құ қ ң қ ғ қ қ ү ө т іргіндегілерді к іл-к йін былту т н. өң ң өң ү құ ә 10. Т ра сыз тип. Б л типті адамдар блаша туралы тіпті де ойламйды. Оларды рекеттері белгілі ұ қ ң ә ма сатпен, міндетен, арызбен байланысты болмайды, т ра сыз ж не згермелі. А ыл-ой д рыс не қ қ ұ қ ә ө қ ұ кемелді бол пнымен, істері жемісіз не ая сыз алады. Оларды білімдері не устірт, не таяз келеді. ғ қ қ ң Келешегін ойламайтын ам орсыз, бей ам, арыз бен жауаптылы ты сезімі жетілмеген, ал кейбіреулері қ қ қ ма танша ты а , асыра сілтеушілікке бейім т рады. қ қ ққ ұ

1. Мазохист-садист. Б л типті адамдар мірде болып ұ ө жат ан с тсіздіктер мен жа1. Мазохист-садист. Б л типті адамдар мірде болып ұ ө жат ан с тсіздіктер мен жа дайларды зінен іздемейді, қ ә ғ ө ол с тсіздіктерді б ріне адамдарда ана кін лі деп ә ң ә ғ ә есептейді. Егер ондай адамдар табылмаса, ондай агрессияны зіне арнайды. М ндай адамдар здеріні ө ұ ө ң білімін к рсету ма сатында к п о иды. Б ларда ө қ ұ садисттік тенденциялар да бай алады. Олар қ бас аларды здеріне ба ындыруды, олар а рт рлі қ ө ғ ғ ә ү жара ат жасау, оларды инал анын к ріп рахаттану қ ң қ ғ ө сезіміне келеді. М ндай адамдарды тобына Фромм: ұ ң Гитлер, Сталин сия ты адамдарды жат ызды. қ қ 2. Б зушы. Фрустрация ту ыз ан объектіні толы жою а, ұ ғ ғ қ ғ к зге к рініп т ратын агрессияшылды ымен ө ө ұ ғ сипатталады. здеріні проблемаларын шеше Ө ң алмайтын, ты ыры а тірелген, жаманшылы , ғ ққ қ ор ыныш сезімі немі болатын, зіні интеллектуалды қ қ ү ө ң ж не эмоционалды жа дайларын толы сырт а шы ара ә ғ қ қ ғ алмайтын адамдар. о амда болатын аса лкен Қ ғ ү згерістерге б ндай адамдар б л т керістерді ө ұ ұ өң ң алды ы атарында болады. ңғ қ 3. Конформист – автомат. Б ндай индивид леуметтік ұ ә немесе жеке бас м селесінде болатын проблемаларды ә шеше алмайтын болса, онда ол зін — зі т сінуден ө ө ү алады. Ондай адамдар о амды ортада болатын қ қ ғ қ згерістерге тез бейімделіп, сол ортаны талап – ө ң тілектерін орындайтын болады. Б л тип саналы ж не ұ ә санасыз т рде кез – келген орта а бейім. ү ғ Э. Фромм леуметтік мінез типологиясы: ә

У. Шелдон концепциясы : : 11. . Эндоморфты типті адамны дене ң рылысы лсіз,У. Шелдон концепциясы : : 11. . Эндоморфты типті адамны дене ң рылысы лсіз, май клеткалары құ ә басым. 2. Мезоморфты типті адамны дене ң рылысы мы ты, демі, б лшы еті құ қ ә ұ қ к шті. ү 3. Эктоморфты – дене рылысы құ лсіз, кеудесі ушы , б лшы еті ә қ қ ұ қ лсіз, ая – олы зын. ә қ қ ұлсіз, ая – олы зын. ә қ қ ұ
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.