Презентация inf10-11 Excel

Скачать презентацию inf10-11 Excel Скачать презентацию inf10-11 Excel

inf10-11_excel.ppt

 • Размер: 422.5 Кб
 • Количество слайдов: 28

Описание презентации Презентация inf10-11 Excel по слайдам

1. Excel а рхитектура сы 2. ялар адресі Ұ 3. Excel негізгі ымдары1. Excel а рхитектура сы 2. ялар адресі Ұ 3. Excel негізгі ымдары ұғ 4. яларды ерекшелеп белгілеу Ұ 5. Жолдарды, ба аналарды ж не кестені ғ ә толы ерекшелеп белгілеу қ 6. М ліметтердi енгiзу ә ж неә т зетү у 7. Формул алар енгізу 8. Кесте ішінде жылжу

1. Excel а рхитектура сы Электронды кестелерқ немесе кестелік процессорлар – кесте1. Excel а рхитектура сы Электронды кестелерқ немесе кестелік процессорлар – кесте т рінде берілген м ліметтер жиынын компьютер ү ә де автоматты т рде жылдам деуге арнал ан программалар тобы. ү өң ғ Электронды кестелер қ экономикалы ж не бухгалтерлік қ ә есептер-де те ке олданылады, оларды ө ң қ экономисті ң автоматтанды-рыл ан ж мыс орны ғ ұ деп те айтады. Біра қ э лектронды кестелер қ ылыми-техникалы есептерде де тиімді ғ қ пайдаланылады, мыса-лы, мынадай ма саттарда пайдаланылады: қ • к лемді м ліметтер жиынымен біртектес есептеулер орындау; ө ә • н тижелік есептеулерді ( осынды, арифметикалы орта, ә қ қ дисперсия табу) автоматтандыру; • параметрлерді тиімді м ндерін іздеп табу; ң ә • эксперимент н тижелерін деу; ә өң • диаграммалар мен графиктерді жылдам т р ызу, т. б. ұ ғ

Excel – Microsoft Office рамына кіретін құ электрон ды қ кесте. Оны алдындаExcel – Microsoft Office рамына кіретін құ электрон ды қ кесте. Оны алдында 1985 -95 ж. ң Super Calc, Quatro Pro т різді ә э лектрон ды кестелер олданылып келді. қ қ Батыс мамандарыны айтуынша, э ң лектрон ды кестелер ЭЕМ-де қ есептеу жылдамды ын калькулятор а ара анда 100 -деген ғ ғ қ ғ есе арттырды. Microsoft Office ортасында ы ғ Excel бас а қ программалар сыя ты қ Пуск – Программы – Microsoft Excel жолдары ар ылы немесе жарлы ты шерту жолымен де іске қ қ осылады қ. Excel -де кесте жасау кезінде экран торк з а аз а са ан ө қ ғ ғ ұқ ғ ялар а б лініп, м ліметті ба ана мен жолдар а жазу а ұ ғ ө ә ғ ғ ғ ы айлы болады. ңғ Кесте ру кезінде м тіндік немесе санды м ліметтерді құ ә қ ә енгізіп, оларды т зету ж не форматтау м мкіндіктері бар. ү ә ү рыл ан кестені б ліктерін немесе толы зін баспа а Құ ғ ң ө қ ө ғ же іл шы арып алу а болады. ң ғ ғ

я адресіҰ – кестелік курсор (те білтор) ң т р ан екпінді я адресі. я адресіҰ – кестелік курсор (те білтор) ң т р ан екпінді я адресі. ұ ғ ұ Формула атары қ – ялар а м ліметтер, я ни ұ ғ ә ғ с з тіркесі, м ндер ж не ө ә ә формулалар енгізуге немесе оларды т зетуге арнал ан атар. ү ғ қ Жолд ар : 1 2 3 4 5 6 . . . 65536 Ба аналар ғ : A B C . . . Z AA AB AC . . . AZ BA BB BC. . . І V Ба аналар саны ғ –

Excel ж мыс рісі к птеген торлардан – ялардан т рады. ұ ө ө ұExcel ж мыс рісі к птеген торлардан – ялардан т рады. ұ ө ө ұ ұ Оны е кіші ң ң информаци я бірлігі яұ немесе яшыұ қ (ячейка) деп аталады. я ішіне сандар, формулалар, м тіндер Ұ ә жазылады. Жолдар саны – 65536 , ал ба аналар ғ саны – 256. я Ұ

Бір бетте орналас ан ялар жиыны бір қ ұ парақ (л ист ) райды. құБір бетте орналас ан ялар жиыны бір қ ұ парақ (л ист ) райды. құ Ал кітап (книга) дегеніміз – бірнеше пара тар жиыны. қ Кітап бір файл а жазылады ғ. Excel -ді бір ң к ітабы – бір файл. Пара қ Кітап

Excel электронды кестесі іске осыл аннан кейін қ қ ғ автоматты т рде 1 -кітап (Excel электронды кестесі іске осыл аннан кейін қ қ ғ автоматты т рде 1 -кітап ( ү Книга 1) деген атпен жа а ң жат құ ашылады. Б л кітапты атын файлды са тау ұ ң қ кезінде згертуге болады. ө детте электронды кесте іске осыл ан мезетте Ә қ қ ғ 1 — б ет (лист1) екпінді болады, келесі немесе бас а қ бетке ту ажет болса, пара ты ө қ қ ң т менгі жа ында ы ө ғ ғ оны реттік н міріне ң ө с йкес ә тілсызы белгіде – қ жарлы ында ғ тыш анды шертеміз. Ал ажетті бетті қ қ ң жарлы ы экранда к рінбей т рса, жарлы тарды сол ғ ө ұ қ ң жа ында ы ба ыттауыштарда ғ ғ ғ тыш анды шерте қ отырып, жылжытамыз.

2. ялар адресіҰ Excel - ді ң рбір ясыны ә ұ ң адрес і2. ялар адресіҰ Excel — ді ң рбір ясыны ә ұ ң адрес і болады. А дрес теу т сіліні ә ң екі т рі бар. Ал аш ы т сілі — келісім бойынша бірден ү ғ қ ә орнатыл ан т рі. М нда ғ ү ұ я аұ дрес і ба ана ғ рпіә мен жол н мірінен ө т радыұ. Мысалы: С 5 А 1 D 4 E 6 F 7 т. с. с. C 5 Ж мыс кезінде ұ Excel — ді бір ясы екпінді (активті) ң ұ т рде болады да, ол алы ара сызы пен оршалып ү қ ң қ қ қ т рады. ұ Актив ті немесе екпінді яны ба анасы мен жол ұ ң ғ н мір-лері де ерекшеленіп а шыл т ске боялып т рады. ө қ ү ұ

Блок ( ялар жиыны, аума ыұ ғ ) – тік т ртб рышты тБлок ( ялар жиыны, аума ыұ ғ ) – тік т ртб рышты т рде ө ұ ү атарласа орналас ан қ қ ұ ялар жиыны. Ол бірнеше ядан, толы ұ қ атардан, ба анадан немесе тік т ртб рыш т ріндегі бір топ қ ғ ө ұ ү торлардан т ра алады. ұ Осындай яшы тар тізбегін ұ қ блок немесе ялар ұ диапазоны деп атау а болады. М ндай блоктарды адресі ғ ұ ң бірінші яшы пен со ы яшы тарды адресін ос н ктемен ұ қ ңғ ұ қ ң қ ү б ліп жазу ар ылы к рсетіледі. ө қ ө Мысалы, D 2 -ден D 8 ялар ұ аралы — ында ы ғ ғ блокты адресі ң D 2: D 8. Ал F 3: I 3 блогы бір жол-ды бес ң ясы-нан ұ т рады. ұ

Осы т різді ә D 2: D 9 блогы мен G 2: I 11 Осы т різді ә D 2: D 9 блогы мен G 2: I 11 блоктарыны ң алатын орны мен белгіленуі т менгі суретте к рсетілген. ө ө

3. Excel негізгі ымдарыұғ я (тор) Ұ - электронды кестені м лімет енгізілетін3. Excel негізгі ымдарыұғ я (тор) Ұ — электронды кестені м лімет енгізілетін е кіші қ ң ә ң элементі. р бір яшы ба ана рпі мен атар н Ә ұ қ ғ ә қ ө мірінен т ратын адреспен аны талады. ұ қ Жол немесе қ атар н міріө – электронды кестені к лдене қ ң ө ң орналас ан атарларыны (жолдарыны ) сол жа шетінде қ қ ң ң қ жазыл ан н мірі. ғ ө Ба ана рпі ғ ә — электронды кестені ба аналарын (тік қ ң ғ жолдарын) белгілейді. ріптер ж мыс айма ыны жо ар ы Ә ұ ғ ң ғ ғ жа ында жазылып т рады. ғ ұ А ымда ы ғ ғ ұ я – те білтормен белгіленіп т р анң ұ ғ екпінді я. Ол ұ кестені бір торын ана белгілеп, келісім бойынша, м лімет ң ғ ә енгізу операциясы немесе бас а бір іс рекет осы торда ана қ ә ғ орындалатынын к рсетеді. ө

я сілтемесі (к рсеткіші)Ұ ө – ж мыс істеуге тиіс екпінді ұ к й ү -я сілтемесі (к рсеткіші)Ұ ө – ж мыс істеуге тиіс екпінді ұ к й ү — дегі стіміздегі немесе а ымда ы яны к рсетіп т р ан ү ғ ғ ұ ө ұ ғ т рт ө — б рышты те білтор. ұ ң Те білтор пернелер к мегімен ң ө немесе тыш ан ар ылы кесте бетімен ядан я а к шіріліп қ қ ұ ұ ғ ө отырады. Пара қ – к птеген жолдар мен ба аналардан т ратын торлар ө ғ ұ жиынын райтын кесте айма ы. құ ғ Е лкен жол н мірі – ң ү ө 16384 , ба ана рпі – ғ ә IV (256 -шы ба ана). ғ Кітап – бірнеше пара тардан т ратын кестелер кітапшасы. қ ұ К бінесе бір кітапша бір-бірімен байланыс ан пара тардан ө қ қ т рады. Мысалы, рбір ай а бір-бір кестеден толтырыл ан ұ ә ғ ғ жала ы есептеу кестелері кітапшасы (12 пара тан т рады). қ қ ұ Бір кітапша бір файл болады. Блок ( ялар жиыны) ұ – тік т ртб рышты т рде атарласа ө ұ ү қ ор — налас ан қ ұ ялар жиыны. Ол бірнеше ядан, толы ұ қ атардан, ба анадан немесе т ртб рыш т ріндегі торлардан қ ғ ө ұ ү т ра алады. ұ

4. яларды ерекшелеп белгілеуҰ К омпьютер де бір рекет орындау шін о ан атысатын объектілерді4. яларды ерекшелеп белгілеуҰ К омпьютер де бір рекет орындау шін о ан атысатын объектілерді ә ү ғ қ белгілеп алу керек. Бір яны белгілеу шін, оны тыш анмен шерту ұ ү қ жеткілікті. Белгіленген я алы сызы пен оршал ан т ртб рыш ұ қ ң қ қ ғ ө ұ ішіне орналасады. Белгілен- ген я ұ

Бірнеше яларды бірден белгілеуге болады. Ол шін тыш анны ұ ү қ ң сол жа батырмасыБірнеше яларды бірден белгілеуге болады. Ол шін тыш анны ұ ү қ ң сол жа батырмасы мен екі пернені пайдалану ажет. қ қ Ал аш ы т сіл – атарласа орналас ан ялар жиынын, я ни бір ғ қ ә қ қ ұ ғ блокты белгілеу. Ол шін ү Shift пернесін басулы к йде стап, ү ұ т ртб рышты айма ты белгілеп алып, со ында ө ұ қ ң Shift пернесін босатамыз. Белгілеуді алып тастау ажет болса, қ тыш анды қ шерте-міз немесе тілсызы қ пернелерді бірін ң басамыз. Жа а айма ты ң қ бел-гілеу де б рын ы белгілеуді ұ ғ жояды.

Екінші т сіл – атар орналаспа ан ялар жиынын, я ни бірнеше ә қ ғ ұЕкінші т сіл – атар орналаспа ан ялар жиынын, я ни бірнеше ә қ ғ ұ ғ блокты бір мезетте белгілеу. Ол шін ал аш ы бло ты белгілеп ү ғ қ қ ал ан со , ғ ң Ctrl пернесін басулы к йде стап, бас а ү ұ қ т ртб рыш-ты айма тарды кезекпен белгілей береміз, со ында ө ұ қ ң Ctrl перне-сін босатамыз. Со ы айма ты ал аш ы торы ңғ қ ң ғ қ а шыл болып т рады. қ ұ

5. Жолдарды, ба аналарды ж не ғ ә кестені толы белгілеп ерекшелеу қ Бір ба ананы5. Жолдарды, ба аналарды ж не ғ ә кестені толы белгілеп ерекшелеу қ Бір ба ананы толы белгілеу шін ғ қ ү оны та ырыбы т різді ң қ ә жо арыда т р ан ғ ұ ғ рпін шертуә керек немесе осы ба ананы бір ғ ң торын белгілеп алып, Ctrl+ Space пернелерін атар басу қ керек. Бір жолды толы белгілеу шін қ ү оны сол жа шеткі торында ң қ орналас ан қ н мірін шертуө керек немесе осы жолды бір торын ң белгілеп алып, Shift+ Space атар басу қ керек. Ба ана рпі ғ ә Жол н мірі ө

Кестені т гелдей ү белгілеу торы. Кестені толы белгілеу шін қ ү оны сол жа жоКестені т гелдей ү белгілеу торы. Кестені толы белгілеу шін қ ү оны сол жа жо ар ы ң қ ғ ғ жа ында ы ба ана ріптері мен жолдар н міріні ғ ғ ғ ә ө ң иылыс ан б рышында орналас ан бос яны шерту қ қ ұ керек.

6. М ліметтердi енгiзуә ж неә т зетү у Excel программасы іске осыл аннан6. М ліметтердi енгiзуә ж неә т зетү у Excel программасы іске осыл аннан кейін, оны кез келген қ ғ ң ясына ұ м тін, санә , формула ж неә дата мен уа ытқ енгізуге болады. М тін ә м ен санды енгiзу кезінде олар кестелік курсор – те білтор ң к рсетіп т р ан а ымда ы я а тiкелей ө ұ ғ ғ ғ ұ ғ ж неә формула атарқ ына строка формул енгiзіледi. Алдын ала келiсiм бойынша енгізіл — ген м тіндік м ліметтер яны сол жа ы ә ә ұ ң ғ на , ал сандар – о ң жа ы ғ на тураланып орналасады. М лімет енгізу бір яны белгілеп алып, пернета тадан символдар ә ұ қ тіркесін теруден басталады. М лімет енгізу ә Enter пернесін бас ан со немесе қ ң бас а я а қ ұ ғ ауыс ан кезде қ то талады. қ

Кесте торларыны жо ар ы жа ында ы ң ғ ғ формула атарқ ына строкаКесте торларыны жо ар ы жа ында ы ң ғ ғ формула атарқ ына строка формул да м лімет ә енгiз уге болады. Енгізілген м ліметті шіру шін ә ө ү – м лімет орналас ан яны немесе ә қ ұ бірнеше яларды белгілеп алып, ұ Delete пернесін басу керек. М ліметті т зетуді екі т сілі ә ү ң ә бар. Ал аш ысы – бірден я ғ қ ұ ішін-де, ол шін т зету режиміне яны тыш анмен екі шерту ү ү ұ қ ар ылы қ немесе F 2 пернесін басып к шу керек. Сонда я ішінде ө ұ курсор пай-да болып, м ліметті ж ндеуге болады. Біра б л режим ә ө қ ұ ж мыс істеуі шін ұ ү Сервис – Параметры командасыны я ішінде ң ұ т зетуге р саты болуы тиіс. ү ұқ С лем ә

Б л команданы параметрлерін ұ ң т зететін с хбат терезелері бар. ү ұ МБ л команданы параметрлерін ұ ң т зететін с хбат терезелері бар. ү ұ М нда ұ Т зетуү (Правка) терезе-сін ашып, я ішінде ұ м лімет т -зету режимін іске ә ү осу ажет. қ қ Екінші м лімет т зету т сілі – формулалар жолын ә ү ә пайдалану. Ол шін керекті яны белгілеп алып, ү ұ формула атарына к шіп, соны ішінде м лімет т зету қ ө ң ә ү істерін орындаймыз.

7. Формул алар енгізу Формула ретінде арифметикалы амалдарқ ды, функциялармен біріктірілген сандар тізбегін немесе7. Формул алар енгізу Формула ретінде арифметикалы амалдарқ ды, функциялармен біріктірілген сандар тізбегін немесе яшы тар адрестерінен ұ қ т ратын арифметикалы рнектерді жазу а болады. ұ қ ө ғ Формулаларды міндетті т рде “=” те дік белгісінен бастап жазу ү ң керек. Мысалы, С 1 ж не 5 яшы тарында ы сандарды ә Ғ ұ қ ғ ң осын қ — дысын есептеу шін, н тиже орналасатын яшы а кестелік ү ә ұ ққ кур — сорды орналастыр аннан кейін, ғ =С 1+F 5 формуласын теріп жазамыз. Формулалар а ғ ұ я адрестері н енгізуді екі жолы бар: ң — оларды латын ріптерімен пернелер ар ылы ә қ теру керек; — керекті адреске с йкес яда ә ұ тыш анды шерту қ ажетқ. ялар Ұ блогы адресі терілгенде оларды б ліп т ратын ө ұ : ( осн кте) қ ү ж не арифметикалы амалдар белгілері (+, -, *, ) ә қ олмен енгізіледі. қ Формуланы енгізгеннен кейін, сол яшы та бірден н тиже ұ қ ә к рінеді. ө

Енді екіге екі осатын формула енгізуге керекті м ліметтерді қ ә жазып алайы. қ НЕнді екіге екі осатын формула енгізуге керекті м ліметтерді қ ә жазып алайы. қ Н тижені жазатын я ретінде Е 3 ясын аламыз да, т ә ұ ұ е дік ң белгісін жазамыз. Енді С 2 ясын шертеміз де, ұ арифметикалы амал белгісін қ (+) жазып, D 2 ясын шертеміз. ұ Со ында ң Enter пернесін басамыз. C 2 +

Екпінді тор адресі Формула енгізбеу ( Esc ) Enter пернесін басу “ Те дік” белгісінЕкпінді тор адресі Формула енгізбеу ( Esc ) Enter пернесін басу “ Те дік” белгісін енгізуң= C 2 + D 2 Формулалар атарында ы белгішелерді ат аратын қ ғ ң қ ызметтері: қ

8. Кесте ішінде жылжу Пернелер комбинациясы Ctrl + . . . . . Ат аратын8. Кесте ішінде жылжу Пернелер комбинациясы Ctrl + . . . . . Ат аратын ызметіқ қ О жа та ы м ліметі бар торларды шеткі ң қ ғ ә ң яларына немесе е со ы тор а к шіреді; ұ ң ңғ ғ ө Сол жа та ы м ліметі бар торларды шеткі қ ғ ә ң яларына немесе осы жолда ы е сол жа ұ ғ ң қ шеткі тор а к шіреді; ғ ө Жо ар ы жа та ы м ліметі бар торларды ғ ғ қ ғ ә ң шеткі яларына немесе осы ба анада ы е ұ ғ ғ ң жо ар ы шеткі тор а к шіреді; ғ ғ ғ ө Т менгі жа та ы м ліметі бар торларды ө қ ғ ә ң шеткі яларына немесе осы ба анада ы е ұ ғ ғ ң т менгі тор а к шіреді; ө ғ өШеткі ялар а к шу пернелері ұ ғ ө

Пернелер комбинациясы Home . . Ctrl + Home . . . Ctrl + End . .Пернелер комбинациясы Home . . Ctrl + Home . . . Ctrl + End . . Правка – Перейти немесе F 5 . . . . Керекті я адресін ұ енгізу ар ылы ( қ F 1 ) Ат аратын ызметі қ қ Осы жолды бірінші ясына к шіреді; ң ұ ө А 1 ясына к шіреді; ұ ө Кесте м ліметтеріні со ы ба анасыны ә ң ңғ ғ ң е т менгі ясына к шіреді; ң ө ұ ө End режимін іске осады. М нан со қ ұ ң тіл-сызы пернелерді басып, кесте қ блогыны шеткі яларына к шуге болады; ң ұ ө С хбат терезесіне адресті енгізу ар ылы ұ қ сол к рсетілген я а ( ө ұ ғ GO TO ) к шіреді; өПара ішінде к шу пернелері қ ө