Презентация Инъекцияа арнаран ерітінділерді тратандыру

Скачать презентацию  Инъекцияа арнаран ерітінділерді тратандыру Скачать презентацию Инъекцияа арнаран ерітінділерді тратандыру

inyekciyaa_arnaran_erіtіndіlerdі_tratandyru.ppt

  • Размер: 64 Кб
  • Количество слайдов: 12

Описание презентации Презентация Инъекцияа арнаран ерітінділерді тратандыру по слайдам

Инъекция а арнар ан ерітінділерді т ра тандыру. ғ ғ ұ қ Инъекция а арнал анИнъекция а арнар ан ерітінділерді т ра тандыру. ғ ғ ұ қ Инъекция а арнал ан ерітінділерді механикалы ғ ғ қ оспалардан тазарту. Зауыт жа дайында ы қ ғ ғ фильтрлеуші ондыр ылар. Инфузиялы қ ғ қ ерітінділер.

 • Инъекциялы ерітінді қ – бір немесе бірнеше д рілік заттарды еріту жолымен алын ан, • Инъекциялы ерітінді қ – бір немесе бірнеше д рілік заттарды еріту жолымен алын ан, ә ғ парентеральды олдану а арнал ан с йы д рілік т р. қ ғ ғ ұ қ ә ү • Инъекция а арнал ан ерітінділерді т ра тандыру. ғ ғ ұ қ Шаншу а арнал ан ерітінділерді стрильдеу процесінде ж не са та ан ғ ғ ә қ ғ кезде, кейбір д рілік заттар ыдырап, оларды т ра тандыру ажеттілігін ә ұ қ қ тудырады. Ерітінділердегі д рілік заттарды ыдырау себебі-гидролиз ж не ә ң ә тоты у-тоты сыздану реакциялары есебінен ж реді. Б л реакциялар ғ қ ү ұ к рінбейтін згерістер т рінде, сонымен атар боялу немесе т сіні , иісіні ө ө ү қ ү ң ң згеруі, т нба т зілуі сия ты згерістермен туі м мкін. Ыдырау н тижесінде ө ұ ү қ ө ө ү ә т зілген німдер бастап ы заттар а ара анда токсикалы болуы м мкін. ү ө қ ғ қ ү Гидролиз — рт рлі заттармен су арасында ы ион алмасу реакциялары. ә ү ғ Жалпы турде б л процесті келесі те деумен к рсетуге болады: ұ ң ө BA+HOH →HA+BOH М нда ы: ВА-гидролизденуші зат: ұ ғ НА ж не ВОН-гидролиз німдері: ә ө

 • Гидролизге рт рлі осылыстар шырайды, соны ішінде т здар, эфирлер, а уыздар, ә ү • Гидролизге рт рлі осылыстар шырайды, соны ішінде т здар, эфирлер, а уыздар, ә ү қ ұ ң ұ қ к мір сулар, майлар ж не т. б. Оларды ішінде е негізгісіні бірі-т здар гидролизі. ө ә ң ң ң ұ Гидролиз д режесінде келесі факторлар сер етеді: ә ә • 1. Т зды химиялы таби аты. ұ ң қ ғ Оны т зуші компонентер, я ни ыш ылдар мен ү ғ қ қ негіздерді к шімен аны талады. Т з компонентері не рлым лсіз болса, со рылым ң ү қ ұ ғұ ә ғұ німі лсіз диссоциацияланып, гидролиз д режесі жо ары болады. Гидролиз тек бір ө ә ә ғ немесе екі компоненті де лсіз т рдар шырайды. К шті ыш ыл мен к шті негізден ә ұ ұ ү қ қ ү т зілген т здар, мысалы, натрий хлориді гидролизге шырамайды ж не оларды ү ұ ұ ә ң ерітінділері нейтралды реакциялы болады. • 2. р. Н м ні. ә Т з ерітінділеріне Н+ ж не ОН- иондарыны концентрацияларын згерту ұ ә ң ө ар ылы, гидролизді ажетті жа дай а ба ыттау а болады. қ қ ғ ғ • 3. Температура жо арыласа, суды диссоциациялану д режесі ғ ң ә сіп, ерітідіде Н+ ж не ОН- иондарыны концетрациясы жо арылайды. Осы ан ө ә ң ғ ғ байланысты, аз диссоциацияланатын гидролиз німдрін т зетін иондар мен т здар ө ү ұ иондарыны осылу м мкіндігі жо арылайды. ң қ ү ғ • 4. Т з концетрациясы. ұ Ерітіндіні сумен с йылт анда, егер т зды бір компоненті — ұ қ ұ ң к шті электролит болса, гидролиз к шейеді. Екі компонентіде лсіз т з гидролизірі ү ү ә ұ ң д ржесі — с йыту а байланысты емес. Осы ан байланысты, т зар гидролизі ш топ а ә ұ ғ ғ ұ ү қ б лінеді: — лсіз негізбен к шті ыш ылдан т зілген т здар гидролизі: -к шті негізбен ө ә ү қ қ ү ұ ү лсіз ыш ылдан т зілген т здар гидролизі: — лсіз негізбен лсіз ыш ылдан т зілген ә қ қ ү ұ ә ә қ қ ү т здар гидролизі. Т здар гидролизін болдырмау шін, ерітінділерді т ра тандыру керек. ұ ұ ү ұ қ

Же іл тоты атын заттар ж не оларды т ра тандыру: ң ғ ә ұ қЖе іл тоты атын заттар ж не оларды т ра тандыру: ң ғ ә ұ қ — адреналин гидрохлориді, адреналин гидротартраты, норадреналин гидротартраты, 1л ерітіндіге 1г натрий метабисульфитін осып т ра тандырады; -5% аскорбин қ ұ қ ыш ылыны ерітіндісіне 2г сусыз натрий сульфитін немесе 1г натрий қ қ ң метабисульфитін осып т ра тандырады. қ ұ қ — Аскорбин ыш ылыны ерітіндісі ыш ылды орта р. Н 2, 6-2, 8 бол анды тан ж не қ қ ң қ қ ғ қ ә енгізген кезде ауыртатынды тан, нейтралдау шін 1л 23, 85г м лшерде натрий қ ү ө гидрокорбанатын осады: қ -фенотиазин туындылары – аминазин, дипразин, имизин ж не пропазин, 1л ерітіндісіне ә 1г натрий сульфитін, 1г натрий метабисульфитін, 2г аскорбин ыш ылын осып қ қ қ т ра тандырады; ұ қ -новокаинамид 1л ерітіндісіне 5г натрий метабисульфитін осып т ра тандырады. қ ұ қ Еритін стрептоцид 1л ерітіндісіне 2г натрий сульфитін осады -кейбір же іл қ ң тоты атын заттарды т ра тандыру шін ронгалит олданылады. ғ ұ қ ү қ -глюкоза ерітінділерін т ра тандыру. ұ қ Стерильдеу кезінде глюкоза ерітінділері, сіресе сілтілі шыныды, тоты ады ж не карамелизицияланады; Б л кезде ә ғ ә ұ ерітінді сары т ске боялады. Глюкоза ерітінділерін т ра тандыру шін оны ү ұ қ ү ң полифункционалды асиетін ескеру ажет. Сілтілі ортада глюкоза т ра сыз, ттегі қ қ ұ қ ө серінен окси ыш ылдар: гликоль, левулин, рмыс а ж не бас а ыш ылдар ж не ә қ қ құ қ ә қ қ қ ә оксиметилфурфурол т зіледі. ү

 • Д ріханада ы инъекция а арнал ан ерітінділерді дайындауды ә ғ ғ ғ ң • Д ріханада ы инъекция а арнал ан ерітінділерді дайындауды ә ғ ғ ғ ң технологиялы схемасы келесі сатылардан т рады: қ ұ • -б лмені асептикалы блокты дайындау: ө қ • -фармацевт технологты дайындау: • -ыдыстарды ж не осымша материалдарды дайындау: ә қ • -д рілік заттармен еріткіштерді даындау: ә • -д рілік заттарды еріту: ә • -т ра тандыру: ұ қ • -фильтрлеу: • -ерітінді рамында ы сер етуші заттарды химиялы талдау: құ ғ ә қ • -флаконды ты ындап, механикалы оспаларды болмауын ба ылау: ғ қ қ ң қ • -ты ынды бекітіп маркалау: ғ • -ерітіндіні стерильдеу: • -ерітіндіні м лдірлігін аны тау, т стілігін, механикалы оспаларын ң ө қ ү қ қ болмауын аны тап, химиялы талдау жасау: қ қ • -безендіру ж не босату. ә

 • Инъекция а арнал ан ерітінділерді арты шылы тары: ғ ғ ң қ қ • Инъекция а арнал ан ерітінділерді арты шылы тары: ғ ғ ң қ қ • -тез терапевтік сер к рсетеді: ә ө • -д рілік зат д л дозаланады: ә ә • -енгізілетін д рілік заттар бірден ан а т седі. ә қ ғ ү • -д рілік заттарды згертіп, кейде тіпті б затын ас азан-ішек ә ө ұ қ жолдары, бауыр сия ты а заны ор аныс барьерлерінен тпейді. қ ғ ң қ ғ ө • -ес-т ссіз жа дайда ы нау ас а д рілік затты енгізу м мкіндігін ү ғ ғ қ қ ә ү береді: • -жа ымсыз иісі мен д міне ж не ас азан ішек жолдарын ғ ә ә қ тітіркендіруіне байланысты жа дайларды болдырмайды: ғ • — анды коп жо алт ан кезде, оны с йы ты тармен алмастыру қ ғ қ ұ қ қ м мкіндігі. ( ан алмастыр ыштармен). ү қ ғ

 • Инъекция а арнал ан д рілерді кемшіліктері: ғ ғ ә ң  • -инфекция • Инъекция а арнал ан д рілерді кемшіліктері: ғ ғ ә ң • -инфекция енгізу аупі: қ • -шприц инесімен лпаны жара аттану н тижесінде ауырсыну, осмысты ү қ ә қ ысымны згеріуі, р. Н-м ніні ауыт уы ж не т. б. қ ң ө ә ң қ ә • -майда ан тамырларын атты заттармен немесе ауа к піршіктермен бекітілу қ қ ө ауіпі-эмболия. қ • -д рілік затты а за а енгізу шін арнайы білімі бар медициналы ә ғ ғ ү қ ызметкерді ажеттілігі. қ ң қ • Шаншу а арнал ан ерітінділерді лпалар а ж не а за с йы тарына енгізу ғ ғ ұ ғ ә ғ ұ қ теріні ж не шырышты абаттарды таби и ор аныс барьерлерін б зып ң ә қ ң ғ қ ғ ұ енгізгендіктен олар а МФ ХІ басылымында жалпы инъекциялы д рілік ғ қ ә алыптар а келесі талаптар ойылады: қ ғ қ стерильдік, апирогендік, т ра тылы , механикалы оспаларыны ұ қ қ ң болмауы, кейбір ерітінділер фармакологиялы ма алада ы нау аслар а қ қ ғ с йкес изотонды, изогидрлі ж не изоионды ә ә болуы керек.

  Инфузионные растворы - это лекарственные препараты на водной основе,  применяемые для парентеральной терапии Инфузионные растворы — это лекарственные препараты на водной основе, применяемые для парентеральной терапии с целью восполнения и поддержания водно-электролитного баланса и обеспечения оптимального метаболизма организма Жидкие растворы, предназначенные для введения в организм через кровеносный сосуд, называются инфузионными растворами. Обязательными свойствами для инфузионных растворов являются: • текучесть, • не токсичность в терапевтической дозе, как для компонентов крови, так и для органов, • достаточно легкая дозированность, • нейтральность инфузионной среды, особенно для различных препаратов, • относительная стабильность, применяемых растворов. Классификация инфузионных растворов и назначение • По основным характеристикам инфузионных сред, выделяют несколько групп растворов. В разных классификациях существует от 4 до 6 групп. Но более приемлемой выглядит так называемая «рабочая» классификация. Здесь, все инфузионные растворы разделены следующим образом. • кристаллоиды. • коллоиды. • препараты компонентов крови. • В ее основе лежит принадлежность к неорганическим и органическим веществам, а также обладание или нет онкотическими свойствами, что поределает их свойства и показания для применения.

 Существуют различные классификации инфузионных растворов.  По механизму лечебного действия они делятся на следующие группы: Существуют различные классификации инфузионных растворов. По механизму лечебного действия они делятся на следующие группы: — гемодинамические кровезаменители; — дезинтоксикационные кровезаменители; — препараты для парентерального питания; — регуляторы водно-солевого обмена и КОС баланса; — кровезаменители с функцией переноса кислорода; -инфузионные антигипоксанты и кровезаменители комплексного действия.

  Согласно одной из современных классификаций все инфузионные растворы делятся на следующие виды : Согласно одной из современных классификаций все инфузионные растворы делятся на следующие виды : • Объемозамещающие растворы (плазмозаменители и кровь). Основная цель их применения — быстое восстановление плазматического и глобулярного объемов, улучшение реологии крови. • Базисные инфузионные растворы глюкозы и электролитов. Применяются для поддержания водно-электролитного баланса. • Корригирующие инфузионные растворы , в том числе молярные растворы электролитов и гидрокарбаната натрия, предназначенные для коррекции нарушений гидроионного и кислотно-щелочного баланса. • Растворы диуретиков. Основная цель их применения — восстановление диуреза, предупреждение почечной недостаточности и детоксикация. • Растворы переносчики кислорода (перфторан, мафусол), увеличивающие кислородную емкость крови и нормализующие нормальный кислородный режим организма и метаболизм. • Средства парентерального питания, являющиеся субстратами для энергообеспечения. Т. к. в данной работе речь идет об инфузионных растворах используемых во время оперативного вмешательства, растворы для парентерального питания, переносчики кислорода и диуретики не рассматриваются.

 При различных патологических состояниях, сопровождающихся потерей крови, шоком, нарушением водно-электролитного баланса,  кислотно-основного равновесия организма, При различных патологических состояниях, сопровождающихся потерей крови, шоком, нарушением водно-электролитного баланса, кислотно-основного равновесия организма, возникает необходимость введения значительных объёмов кровезамещающих жидкостей. К инфузионным растворам относят растворы для парентерального применения объёмом 100 мл и более. К инфузионным растворам как и к растворам для иньекций предъявляют требования стерильности, стабильности, апирогснности, отсутствия механических включений, нетоксичности. Помимо общих требований предъявляют специфические требования в соответствии со свойствами плазмы крови: изотоничность, изоионичность, изогидричность, изовязкость и др.

 • Инфузионные растворы   Для компенсации большого количества жидкости или для разбавления лекарств используются • Инфузионные растворы Для компенсации большого количества жидкости или для разбавления лекарств используются изотонический или физиологический растворы, содержащие 1% пищевой соли, или раствор Рингера, в состав которого входят и другие соли. Эти растворы являются основой большинства инфузионных растворов. Внутривенно вводятся также растворы сахара и альбумина. • Зачем вводят жидкость — делают инфузию? После сложных операций желудок и кишечник должны «отдохнуть» , поэтому человеку в течение определенного времени нельзя есть и пить. При большой кровопотере во избежание каких-либо остаточных явлений недостаток крови необходимо компенсировать. При болезнях почек из организма выводятся минеральные соли и питательные вещества. Их недостаток нужно восполнить. Во всех этих случаях капельное введение жидкости — идеальный метод устранения возникшего дефицита с точной дозировкой вводимых препаратов. Так же осуществляется и питание пациента (когда усвоение питательных веществ нарушено или невозможно, например, при инфекции кишечника или недостатке его ферментов).