Презентация Ибрагимова А

Скачать презентацию Ибрагимова А Скачать презентацию Ибрагимова А

ibragimova_a.ppt

 • Размер: 1023 Кб
 • Количество слайдов: 18

Описание презентации Презентация Ибрагимова А по слайдам

Р ДЕНСАУЛЫ СА ТАУ МИНИСТРЛІГІҚ Қ Қ С. Д. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА Ы Ғ АЗА ЛТТЫР ДЕНСАУЛЫ СА ТАУ МИНИСТРЛІГІҚ Қ Қ С. Д. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА Ы Ғ АЗА ЛТТЫ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ Қ Қ Ұ Қ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА Та ырыбы: қ лпа кабынуыны емдеу Ұ ң д ә i стер i не салыстырмалы сипаттама Орында ан: Ибрагимова А. ғ Факультет: стоматология Курс: 5 Топ: 10-005-02 абылда ан: Джолдыбаева А Қ ғКафедра: Терапиялы стоматология модулі. қ

Жоспар: Кіріспе: Емдеу дә i стер i не салыстырмалы сипаттама Негізгі б лім: ө Пульпитті консервативтіЖоспар: Кіріспе: Емдеу дә i стер i не салыстырмалы сипаттама Негізгі б лім: ө Пульпитті консервативті емдеу (биологиялы діс) қ ә Пульпитт i хирургиялык емдеу Емдеу д ә i стер i не салыстырмалы сипаттама . орытынды. Қ

Улпа кабынуынын емдеу Биологиялық Хирургиялық Улпа кабынуынын емдеу Биологиялық Хирургиялық

 лпа абынуында биологиялы Ұ қ қ емдеу дісіні алгоритімі: ә ң Стерильді бормен тіс лпа абынуында биологиялы Ұ қ қ емдеу дісіні алгоритімі: ә ң Стерильді бормен тіс жегі уысын ашу, ке ейту. қ ң леттенген тінді алу Ө Тісжегі уысын дайындау қ уысты жылы антисептикалы ерітіндімен деу Қ қ өң Тіс жегі уысын кептіру қ Емдік т семе салу ө Уа ытша пломба ояды. қ қ Екініші келгенде: Уа ытша пломбаны алу қ уысты жылы антисептикпен деу Қ өң оршал ан т семе ою Қ ғ ө қ Т ра ты пломба ою ұ қ қ

 витальды экстирпация • лпаны тірідей толы алу дісі немесе Ұ қ ә виталды витальды экстирпация • лпаны тірідей толы алу дісі немесе Ұ қ ә виталды экстирпациялау дісі. Б л діс — ә ұ ә азіргі кезде к бірек олданылып ж рген қ ө қ ү дістерді бірі. лпаны жедел ж не ә ң Ұ ң ә созылмалы абынулары кезінде толы қ қ немесе жартылай са тап емдеу дістерін қ ә ж ргізу м мкіндігі болма ан кезде т бір ү ү ғ ү зектері жа сы тетін тістерде олданылады. ө қ

 орыта айт анда лпаны тірідей толы алу Қ қ ұ қ дісі лпа абынуыны барлы орыта айт анда лпаны тірідей толы алу Қ қ ұ қ дісі лпа абынуыны барлы т рлері кезінде ә ұ қ ң қ ү (гематогендік, конкрементті, ретроградты , қ жара аттан абынуын оса) т бір зектері қ қ қ ү ө жа сы тетін тістерде олданылады. Сонымен қ ө қ атар б л діс ортопедиялы ж не қ ұ ә қ ә хирургиялы емдеу шараларын ж ргізер қ ү алдында, пародонт абынуы кезінде тіс қ лпасын алу ажет бол ан жа дайда да ұ қ ғ ғ ж ргізіледі. Б л діс – ешбір ас ынулар ү ұ ә қ болмаса, лпа абынуын бір абылдауда емдеп ұ қ қ бітіруге болатынды ымен тымды. ғ ұ

лпа абынуын лпаны тірідей толы алу дісімен (виталды Ұ қ ұ қ ә хирургиялы діс)лпа абынуын лпаны тірідей толы алу дісімен (виталды Ұ қ ұ қ ә хирургиялы діс) емдеу кезе дері қ ә ң : • Уа ытша жансыздандыру. ажет бол ан жа дайда о ан қ Қ ғ ғ ғ дейін премедикациялау шараларын олдану; қ • Тісжегі уысын т бір зектеріне еркін енетіндей жа дай қ ү ө ғ жасай отырып егеп-тазалау; • Сауыт уысын тесу ж не ашу; қ ә • Сауыт лпасын алу (ампутациялау); ұ • зек са аларын ке ашу; Ө ғ ң • Т бір лпасын алу (экстирпациялау); ү ұ • Т бір зегіні зынды ын аны тау (оны т бір лпасын ү ө ң ұ ғ қ ү ұ алудан б рын немесе алу кезінде де аны тау а болады); ұ қ ғ • Т бір зегін са аспаптармен ж не д рілер ү ө ұ қ ә ә ертінділерімен деу; өң • Т бір зегін пломбылау; ү ө • Тіске пломбы ою. қ

 девиталды хирургиялык дісқ ә • лпа абынуын девиталды хирургиялы діспен Ұ қ қ девиталды хирургиялык дісқ ә • лпа абынуын девиталды хирургиялы діспен Ұ қ қ қ ә емдеуді алыптасуына негіз бол ан 1836 жылы ң қ ғ американ д рігері Спунер сын ан мышьяк ангидриді ә ұ ғ (мышьяк ыш ылы). Мышьякты к птеген қ қ ң ө осындыларыны ішінен тіндерге к бірек жергілікті қ ң ө сер ететін мышьяк ангидриді ( ә As 2O 3). Ол беті ашы қ жа дайда ауадан зіне ыл ал тартып, мышьяк ғ ө ғ ыш ылына айналады (мышьяковистая кислота- қ қ acidi arsenicosi). • рт рлі клиникалы зерттеулер аны та андай, мышьяк Ә ү қ қ ғ ыш ылыны белгілі м лшерін (0, 0006-0, 0008г. ) белгілі қ қ ң ө уа ыт а (2 с ткеге дейін) лпа бетіне ойса, қ қ ө ұ қ периодонт а зиянды серін тигізбей, лпаны толы қ ә ұ қ ліеттендіре алады екен. ө

 витальды ампутация • лпаны жартылай са тап емдеу дісі Б л діс – Ұ қ витальды ампутация • лпаны жартылай са тап емдеу дісі Б л діс – Ұ қ ә ұ ә сауыт лпасына ара анда згеріске аз ұ қ ғ ө шырайтын, клеткалы рылымдары аз, ұ қ құ керісінше талшы ты рылым а бай, сонды тан қ құ ғ қ мірше дігі жо ары т бір лпасын са тауды ө ң ғ ү ұ қ ма сат етіп оятын діс. Б л діс жа сы н тиже қ қ ә ұ ә қ ә береді. К пт бірлі тістердегі лпа абынуын ө ү ұ қ емдеу кезінде олдан ан. Себебі б л тістерде қ ғ ұ сауыт лпасы мен т бір лпасыны арасында ұ ү ұ ң аны шекара ( зектер са алары) бар. қ ө ғ

 Б л дісті ма саты к бірек згеріске ұ ә ң қ ө ө шырайтын, Б л дісті ма саты к бірек згеріске ұ ә ң қ ө ө шырайтын, абыну рдісіне т зімсіз ұ қ ү ө сауыт лпасын алып тастап, т бір ұ ү лпасын са тау бол анды тан (м нда ұ қ ғ қ ұ хирургиялы ж не биологиялы емдеу қ ә қ дістеріні а идалары бірге ә ң қ ғ кездеседі) оны биологиялы -хирургиялы діс немесе қ қ ә консервативті-хирургиялы діс деп қ ә атау а болады. ғ

Пайдаланыл ан дебиеттер: ғ ә Боровсий Е. В. , Иванов В. С. , Банченко Г.Пайдаланыл ан дебиеттер: ғ ә Боровсий Е. В. , Иванов В. С. , Банченко Г. В. и др. Терапевтическая стоматология. — М. , 2007. Дмитриев А. А. Лечение и профилактика болезней зубов и пародонта. – 2008. Терапевтическая стоматология: Учебник. В 3-х ч. / Под ред. Г. М. Барера. — М. ; ГЭОТАР-Медиа. Ч. 3: Заболевания слизистой оболочки полости рта. -2005 www. google. ru www. medicine. ru www. stom. ru
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.