Презентация ФГ 3 market 2012

Скачать презентацию ФГ 3 market 2012 Скачать презентацию ФГ 3 market 2012

fg_3_market_2012.ppt

 • Размер: 3.8 Mегабайта
 • Количество слайдов: 38

Описание презентации Презентация ФГ 3 market 2012 по слайдам

ННІ Бізнесу Факультет аграрного менеджменту ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ННІ Бізнесу Факультет аграрного менеджменту ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Фермерське господарство - це форма ПД громадян із створенням ЮО, які виявили бажання виробляти товарну с.Фермерське господарство — це форма ПД громадян із створенням ЮО, які виявили бажання виробляти товарну с. -г. продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства

Фермерське господарство - це сімейно-трудове об’єднання мешканців села, життя і побут яких пов’язаний з рільництвом, особистоюФермерське господарство — це сімейно-трудове об’єднання мешканців села, життя і побут яких пов’язаний з рільництвом, особистою працею, спрямованою на виробництво товарної маси продуктів харчування, продовольства і сировини та на одержання доходів (забезпечення існування цього господарства та добробуту його членів)

Наукова організація фермерського господарства - це така система заходів, яка направлена на раціональне використання всіх елементівНаукова організація фермерського господарства — це така система заходів, яка направлена на раціональне використання всіх елементів виробництва — робочої сили, предметів і засобів виробництва, встановлення необхідної пропорційності між ними, забезпечення узгодженості в роботі і гарантує досягнення поставленої мети

Фермерське господарство - суб'єкт підприємництва, створений одним громадянином України або кількома громадянами України, які є родичамиФермерське господарство — суб’єкт підприємництва, створений одним громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім’ї, відповідно до закону

Членами фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14 -річного віку, інші члениЧленами фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14 -річного віку, інші члени сім’ї, родичі, які об’єдналися для спільного ведення ФГ, визнають і дотримуються положень Статуту Членами фермерського господарства не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом)

Мета створення збільшення обсягів продовольчих фондів України, підвищення добробуту сімей фермерів на основі здійснення ПДМета створення збільшення обсягів продовольчих фондів України, підвищення добробуту сімей фермерів на основі здійснення ПД

Створення, діяльність та припинення діяльності ФГ регламентується Конституцією України Земельним кодексом України (25. 10. 2001) ЗакономСтворення, діяльність та припинення діяльності ФГ регламентується Конституцією України Земельним кодексом України (25. 10. 2001) Законом України “Про фермерське господарство” (19. 06. 2003) інші нормативно-правові акти

Проблеми фермерського руху: малоземелля деяких регіонів держави (Захід); виділення недостатніх розмірів земельних наділів дляПроблеми фермерського руху: малоземелля деяких регіонів держави (Захід); виділення недостатніх розмірів земельних наділів для ведення ефективного господарювання; слабка державна фінансово-кредитна підтримка фермерства; нерегульованість ринку збуту продукції аграрного сектора; спотвореність у цінах на рослинницьку і тваринницьку продукцію на користь першої;

 відсутність необхідної величини стартового капіталу для створення ФГ слабка матеріально-технічна база ФГ брак коштів для відсутність необхідної величини стартового капіталу для створення ФГ слабка матеріально-технічна база ФГ брак коштів для поновлення основних фондів, закупівлі поголів’я худоби, насіння, мінеральних добрив, засобів догляду за рослинами, необхідної техніки для механізації виробничих процесів; несвоєчасні розрахунки заготівельних організацій; недосконалість механізму довгострокового кредитування та оподаткування ФГ

Проблеми фермерських господарств Недостатньо напрацьована нормативно – правова база “ Зарегульована”, недосконала податкова звітність Відсутність реальноїПроблеми фермерських господарств Недостатньо напрацьована нормативно – правова база “ Зарегульована”, недосконала податкова звітність Відсутність реальної ціни на землю Матеріальне забезпечення господарювання Відсутність реальної державної підтримки с. -г. виробника Порушення цінового паритету на с. -г продукцію та продукцію промисловості (низькі закупівельні ціни на с. -г. продукцію, високі ціни на ПММ, ін. енергоносії, ЗЗР, техніку, запчастини) Відсутність дієвої системи інформаційних послуг

 Монополія переробних підприємств, торгово-посередницьких структур Незначні розміри фермерських господарств Проблеми кредитування – високі відсоткові Монополія переробних підприємств, торгово-посередницьких структур Незначні розміри фермерських господарств Проблеми кредитування – високі відсоткові ставки Відсутність потужного власного капіталу Зношеність на 80 -90 % техніки Недостатній розвиток інфраструктури Практично відсутнє надання послуг (інженерно – технічні, агротехнічні, зоотехнічні, ветеринарні) Недостатнє, дороге агросервісне обслуговування

П ереваги ФГ над іншими формами сільськогосподарських підприємств є: висока мотивація та відповідальність фермера (прибутковістьП ереваги ФГ над іншими формами сільськогосподарських підприємств є: висока мотивація та відповідальність фермера (прибутковість ферми – добробут фермера); структура управління (проявляється у відсутності проміжних управлінських ланок — в одній особі поєднано власника і виконавця, який прямо зацікавлений у прибутковості та ефективності свого господарства; простота організаційної структури, яка сприяє підвищенню ефективності виробництва та досягненню певних соціальних цілей;

 відсутність плинності кадрів та інших кадрових проблем (у період збирання врожаїв трудові ресурси поповнюються шляхом відсутність плинності кадрів та інших кадрових проблем (у період збирання врожаїв трудові ресурси поповнюються шляхом залучення родичів та односельчан); вищі прибутки і рівень рентабельності, ніж в інших с. -г. підприємствах; максимізація якості продукції;

 швидкість і гнучкість реагування на потреби ринку, яка надає фермерським господарствам ринкові переваги над швидкість і гнучкість реагування на потреби ринку, яка надає фермерським господарствам ринкові переваги над конкурентами; широкі можливості у напрямку кооперування; соціальні переваги (фермерське господарство відповідно до своєї виробничої основи створює єдині умови життя для всіх членів сім’ї)

 В Україні налічується 42 тис. фермерських господарств В обробці фермерів перебуває 4, 3 млн. В Україні налічується 42 тис. фермерських господарств В обробці фермерів перебуває 4, 3 млн. га земель – це пропорційно площі Бельгії Значно зріс середній розмір фермерських угідь: від 28 га у 1999 р. до 101 га відповідно в 2011 р.

 Обсяг державної підтримки фермерів становив у 2011 р. 28 млн. грн. Для інтенсивного розвитку Обсяг державної підтримки фермерів становив у 2011 р. 28 млн. грн. Для інтенсивного розвитку фермерського господарства в 2012 р. необхідно було виділити близько 500 млн. грн.

Фермерське господарство діє на основі Статуту, де зазначають: найменування господарства його місцезнаходження, адреса предмет іФермерське господарство діє на основі Статуту, де зазначають: найменування господарства його місцезнаходження, адреса предмет і мета діяльності порядок формування майна органи управління порядок прийняття рішень порядок вступу до господарства та виходу з нього інші положення, що не суперечать законодавству України

Фермерське господарство має своє найменування, печатку і штамп Фермерське господарство має своє найменування, печатку і штамп

Голова фермерського господарства засновник, інша визначена в Статуті особа представляє ФГ перед органами державної влади, підприємствами,Голова фермерського господарства засновник, інша визначена в Статуті особа представляє ФГ перед органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами чи їх об’єднаннями відповідно до закону укладає від імені господарства угоди та вчиняє інші юридично значимі дії відповідно до законодавства України письмово доручає виконання своїх обов’язків одному з членів господарства або особі, яка працює за контрактом

Взаємовідносини між членами і головою фермерського господарства здійснюються на договірній основі або на основі угод міжВзаємовідносини між членами і головою фермерського господарства здійснюються на договірній основі або на основі угод між ними

Товари, продукція і доходи, одержані внаслідок діяльності такого господарства, є спільним надбанням його членів і використовуютьсяТовари, продукція і доходи, одержані внаслідок діяльності такого господарства, є спільним надбанням його членів і використовуються за погодженням між ними

Фермерська діяльність як вид підприємництва здійснюється за такими принципами: вільний вибір діяльності залучення на добровільнихФермерська діяльність як вид підприємництва здійснюється за такими принципами: вільний вибір діяльності залучення на добровільних засадах до здійснення фермерської діяльності майна та коштів ЮО, громадян, у т. ч. на умовах оренди повна самостійність у формуванні програми діяльності, виборі постачальників ресурсів і споживачів продукції, встановлення цін вільне наймання працівників залучення матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших видів ресурсів, використання яких не заборонене або не обмежене законодавством вільне розпорядження прибутком (доходом) після сплати платежів самостійне здійснення фермерським господарством зовнішньоекономічної діяльності, використання ним належної йому частки валютної виручки на свій розсуд Майнова, ін. відповідальність за результати діяльності

Склад майна фермерського господарства: будівлі і споруди матеріальні цінності цінні папери вироблена вСклад майна фермерського господарства: будівлі і споруди матеріальні цінності цінні папери вироблена в господарстві продукція одержані доходи права на користування землею, водою, будівлями, спорудами інше майно і майнові права. Майнові права складеного капіталу фермерського господарства, передаються йому на визначений у Статуті термін

Згідно з чинним законодавством України землі фермерського господарства можуть складатися із: а) земельної ділянки, що належитьЗгідно з чинним законодавством України землі фермерського господарства можуть складатися із: а) земельної ділянки, що належить на праві власності фермерському господарству як ЮО б) земельних ділянок, що належать громадянам — членам фермерського господарства на праві приватної власності в) земельної ділянки, що використовується фермерським господарством на умовах оренди

Володіння, користування і розпорядження майном здійснюється членами фермерського господарства за взаємною домовленістю Володіння, користування і розпорядження майном здійснюється членами фермерського господарства за взаємною домовленістю

Виробничо-економічні відносини фермерського господарства з іншими юридичними особами та громадянами будуються на основі договорів Виробничо-економічні відносини фермерського господарства з іншими юридичними особами та громадянами будуються на основі договорів

Втручання в господарську діяльність ФГ з боку державних, громадських та інших органів не допускається Втручання в господарську діяльність ФГ з боку державних, громадських та інших органів не допускається

Державні органи здійснюють контроль за діяльністю господарства тільки відповідно до своєї компетенції, яка встановлена чинним законодавствомДержавні органи здійснюють контроль за діяльністю господарства тільки відповідно до своєї компетенції, яка встановлена чинним законодавством

Фермерське господарство має право бути засновником або членом асоціацій, корпорацій, консорціумів, галузевих та територіальних об'єднань,Фермерське господарство має право бути засновником або членом асоціацій, корпорацій, консорціумів, галузевих та територіальних об’єднань, кооперативів, спільних підприємств

На наданій для ведення фермерських господарств землі громадяни мають право: вирощувати с. -г. культури іНа наданій для ведення фермерських господарств землі громадяни мають право: вирощувати с. -г. культури і закладати багаторічні насадження, розпоряджатися виробленою с. -г. продукцією і доходами від її реалізації укладати договір застави для одержання кредиту зводити житлові, виробничі та інші будівлі і споруди за погодженням відповідної ради орендодавця використовувати для потреб господарства наявні на земельній ділянці нерудні корисні копалини (пісок, глина, торф), лісові угіддя, водоймища, ін. корисні властивості землі одержувати компенсацію за підвищення родючості ґрунту у випадку передачі земельної ділянки іншому власнику (користувачу)

Фермерське господарство зобов'язане: забезпечувати використання землі відповідно до цільового призначення та умов її надання ефективноФермерське господарство зобов’язане: забезпечувати використання землі відповідно до цільового призначення та умов її надання ефективно використовувати землю згідно з проектом внутрішньогосподарського землеустрою застосовувати природоохоронні технології виробництва, дотримуватися вимог законодавства про охорону довкілля

 підвищувати родючість ґрунту сплачувати податки та збори не порушувати права власників суміжних земельних ділянок та підвищувати родючість ґрунту сплачувати податки та збори не порушувати права власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів дотримуватися санітарних, екологічних та інших вимог стосовно якості продукції дотримуватися правил добросусідства

Фермер самостійно визначає напрям діяльності господарства, спеціалізацію, враховуючи об'єктивні умови: кліматичні і ґрунтовіФермер самостійно визначає напрям діяльності господарства, спеціалізацію, враховуючи об’єктивні умови: кліматичні і ґрунтові фактори; розмір господарства і його розташування; суму коштів, яка є в розпорядженні членів фермерського господарства і яку вони можуть залучити в господарство; наявність і кваліфікацію працівників; зовнішні політичні й економічні умови (співвідношення попиту і пропозиції на окремі продукти на ринку, податкові заходи, заходи контролю за імпортом, підтримка експорту, система стабілізації цін, виробничі субсидії, відсоткова ставка за користування кредитом)

Оподаткування фермерських господарств здійснюється у порядку, встановленому законодавством для сільськогосподарських товаровиробників Частина їх як суб'єкти малогоОподаткування фермерських господарств здійснюється у порядку, встановленому законодавством для сільськогосподарських товаровиробників Частина їх як суб’єкти малого підприємництва за бажанням можуть перейти на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності

Підставами для припинення діяльності фермерського господарства є його реорганізація або ліквідація, визнання господарства банкрутом Майно фермерськогоПідставами для припинення діяльності фермерського господарства є його реорганізація або ліквідація, визнання господарства банкрутом Майно фермерського господарства, яке припиняє свою діяльність, використовується в першу чергу для задоволення вимог кредиторів Майно, що залишилося після вимог кредиторів, розподіляється між членами господарства відповідно до його Статуту

Для одержання кредиту, фермер-одержувач кредиту повинен відповідати наступним критеріям: досвід роботи в тому напрямку діяльності,Для одержання кредиту, фермер-одержувач кредиту повинен відповідати наступним критеріям: досвід роботи в тому напрямку діяльності, для якого береться кредит, не менше 2 років діяльність господарства не є збитковою, що і слугує гарантом по поверненню кредиту та відсотків по користуванню ним відсутність простроченої заборгованості по податках та інших обов’язкових платежах Працівник банку повинен з’ясувати надійність та кредитоспроможність позичальника , його репутацію як можливого партнера по бізнесу Особлив а уваг а приділ яється відносинам з новими к л ієнтами Крім цього визначити ступінь забезпеченості повернення кредиту та обґрунтованість кредитної заявки

Дякую за увагу! Дякую за увагу!