Презентация Естаева А.

Скачать презентацию  Естаева А. Скачать презентацию Естаева А.

estaeva_a..ppt

  • Размер: 905.5 Кб
  • Количество слайдов: 12

Описание презентации Презентация Естаева А. по слайдам

Орында андар: Жолдасбай А. , л ара. А. ғ Ұ ғ О у тобы: 103-22 қОрында андар: Жолдасбай А. , л ара. А. ғ Ұ ғ О у тобы: 103-22 қ абылды ан: Естаева . Қ ғ Ә

Жоспар 1. Жеке т л а туралы т сінік. ұ ғ ү 2. Жеке т лЖоспар 1. Жеке т л а туралы т сінік. ұ ғ ү 2. Жеке т л а дамуы туралы теориялар ұ ғ 2. Жеке т л а дамуы туралы теорияларұ ғ 3. Жеке т л а дамуына сер ететін ұ ғ ә факторлар. 4. Жеке т л а дамуында ы іс- рекет пен. ұ ғ ғ ә 4. Жеке т л а дамуында ы іс- рекет пен. ұ ғ ғ ә арым- атынасты алатын орны. қ қ ң

Индивид - биологиялы тіршілік иесі, барлы адамдар қ қ тумысынан индивид болып табылады. Т л аИндивид — биологиялы тіршілік иесі, барлы адамдар қ қ тумысынан индивид болып табылады. Т л а ұ ғ — зіне биологиялы ж не леуметтік асиеттер ө қ ә ә қ мен сапаларды ме герген адам. ң Даралы қ — бір адамды бас а адамнан ерекше к рсетіп қ ө т ратын интеллектуалды , еріктік, моральды , ұ қ қт ратын интеллектуалды , еріктік, моральды , ұ қ қ леуметтік ж не та ы бас а асиеттеріні жиынты ы. ә ә ғ қ қ ң ғ

  Т л аны  алыптасуыұ ғ ң қ – барлы қ факторларды ң (экологиялы Т л аны алыптасуыұ ғ ң қ – барлы қ факторларды ң (экологиялы , экономикалы , леуметтік, биологиялы қ қ ә қ(экологиялы , экономикалы , леуметтік, биологиялы қ қ ә қ ж не т. б. ) серінен индивидті т л а а айналу процесі. ә ә ң ұ ғ ғ Т л аны дамуы ұ ғ ң — адамны а засында ың ғ ғ санды ж не қ ә сапалы лшемдерді згеру процесі. қ ө ң ө Т л аны т рбиеленуі ұ ғ ң ә — т л аны а а рпа ты леуметтік ұ ғ ң ғ ұ қ ң ә т жірибелерін ме геру процесі. ә ң

Адам даму субъектісі ретінде Адам Интелектуалдық даму Эстетикалы қЭстетикалық даму. Жалпы дене дамуы Эмоционалды қЭмоционалдық даму.Адам даму субъектісі ретінде Адам Интелектуалдық даму Эстетикалы қЭстетикалық даму. Жалпы дене дамуы Эмоционалды қЭмоционалдық даму. Адамгершіліктік даму

Тұлға дамуының қозғаушы күштері Жа а м дделерң ү Жа а танымды  ң қ талаптарТұлға дамуының қозғаушы күштері Жа а м дделерң ү Жа а танымды ң қ талаптар Т л аны дамуында ыұ ғ ң ғ ызметтер қ Жа сы жетістіктерге қ мтылыс Ұ Дербестікке мтылыс ұ Инерттілік, Стереотиптік, т ра тылыұ қ қ Еркіндік пен о амды іс- рекетҚ ғ қ ә

Т Л АНЫ ДАМУЫ ТУРАЛЫ ТЕОРИЯЛАРҰ Ғ Ң   - адам ол б иологиялы тіршілікТ Л АНЫ ДАМУЫ ТУРАЛЫ ТЕОРИЯЛАРҰ Ғ Ң — адам ол б иологиялы тіршілік иесі. қ Т л аны рухани асиеттері таби и негізде алыптасады, дам у ұ ғ ң қ ғ қ ж не мінез- лы туа біткен ажеттілік пен ызы у шылы ә құ қ қ Қ қ ғ қ инстинкттермен, сырт ы талаптармен аны талады. Т рбие таби иқ қ ә ғ дамуды жылдамд атады немесе тежейді. — Адам биология лы тіршілік иесі ретінде қ д ниеге келеді, біра мір с ру барысында ортаны серінен ү қ ө ү ң ә леуметтенеді. Т л а алыптасуында негізгі фактор — леуметтік ә ұ ғ қ ә фактор. Т рбие ортаны ы палын реттеуге ба ытталады. ә ң қ ғ — адам биологиялы ж не леуметт ік қ ә ә тіршілік иесі: психикалы процестер ( абылдау, ойлау, сезіну ж неқ қ ә т. б. ) биологиялы сипат а ие, ал ба ыттылы , абілеттіліктер қ қ ғ қ қ объек тивті ж не арнайы йымдастырыл ан леуметтік орта ә ұ ғ ә серіне байланыс ты. Б л к з арас зін- зі т рбиелеу менә ұ ө қ ө ө ә іс- рекетті роліні ма ызын т мендетеді. ә ң ң ң ө Биологизаторлы теорияқ леуметтік теорияӘ Био леуметтік теорияә

Адамны жеке тл а болып алыптасуына сер ететін факторларң ұ ғ қ ә Жеке т лАдамны жеке тл а болып алыптасуына сер ететін факторларң ұ ғ қ ә Жеке т л аұ ғ леуметтік факторӘ Макро орта Микро орта Е бек іс рекетің ә Биологиялы қ фактор Анатомиялы — қ физиологиялық ерекшеліктері Нышандарарым- атынасҚ қ йымдастырыл анҰ ғ т рбиеә зін- зі Ө ө т рбиелеуә Адамны сырт ың қ келбеті Мезо орта

ОРТАНЫ Т Л А ДАМУЫНА СЕРІҢ Ұ Ғ Ә МАКРООРТА МЕЗООРТА МИКРООРТА Т Л А ҰОРТАНЫ Т Л А ДАМУЫНА СЕРІҢ Ұ Ғ Ә МАКРООРТА МЕЗООРТА МИКРООРТА Т Л А Ұ Ғ Отбасы Достар жым ҰДіни нормалар Д ст рлер ә ү Таби и-географиялы ғ қ жа дайлар ғ ала Қ Ауы л Космос Планета Демографиялы жа дай қ ғ Дін нер Ө ылым ҒСаясат

Т ЫМ УАЛАУШЫЛЫ ТЫ Т Л А ДАМУЫНА СЕРІҰҚ Қ Қ Ң Ұ Ғ Ә ТТ ЫМ УАЛАУШЫЛЫ ТЫ Т Л А ДАМУЫНА СЕРІҰҚ Қ Қ Ң Ұ Ғ Ә Т ым уалаушылы ұқ қ қ — ата-анадан ген ар ылы берілетін қ физиологиялы , дене ерекшеліктері ж не белгілі бір нышандар. қ ә Т ым уалаушылы ұқ қ қ Дене ерекшеліктері: — сырт ы қ н сілдік белгі; ә — тері, шашы ж не к зіні ә ө ң т сі; ү — бет лпеті. ә Физиологиялы қ ерекш еліктер: — ан тобы мен қ резус-фактор; — зат алмасу форм алары; — а зада а уыз ғ қ йлес імділігі. ү Белгілі бір рекетке ә бейімділікті ай ындайты н қ нышандар

АРЫМ- АТЫНАСТЫ Т Л А ДАМУЫНДА Ы ОРНЫҚ Қ Ң Ұ Ғ Ғ   арым-АРЫМ- АТЫНАСТЫ Т Л А ДАМУЫНДА Ы ОРНЫҚ Қ Ң Ұ Ғ Ғ арым- атынас Қ қ — екі немесе бірнеше адамны арасында ы ң ғ зара рекеттесу, оны барысында а парат алмасу ж реді. ө ә ң қ ү арым- атынас Қ қОй лау а білеті қ дамид ы С йлеу а білетіө қ мен тіл м де ниеті ә д амиды арым- аты нас Қ қ т жірибесі ә ал ыптаса ды қ Д ниетанымы ү алыптасады қА а р па ты ғ ұ қ ң т жіри бесін ме гереді ә ң К з ара ста ры мен ө қ м інез- л ы нор малары құ қ ал ыптаса ды қ

ІС- РЕКЕТТІ Т Л А ДАМУЫНДА Ы ОРНЫӘ Ң Ұ Ғ Ғ ІС- РЕКЕТ НЕГІЗІНДЕ: ӘІС- РЕКЕТТІ Т Л А ДАМУЫНДА Ы ОРНЫӘ Ң Ұ Ғ Ғ ІС- РЕКЕТ НЕГІЗІНДЕ: Ә — адам міріні материалды жа дайын жасауды амтам асызө ң қ ғ қ етеді, адамны таби и ажеттіліктерін ана аттандырады; ң ғ қ қ ғ — адам ны рухани леміні дам уыны факторына айналады, ң ә ң ң оны м дени ажеттіліктерін іске асыруды жа дайы мен ң ә қ ң ғ формасы болып табылады; — адам ны з м мкіншілігін іске асыруды , мірлік ма сат а ң ө ү ң ө қ қ жетуді сферасы болып табылады; ң — адам а о амды атынастар ж йесінде зін- зі дамыту а ғ қ қ ү ө ө ғ жа дай жасайды; ғ — орш а ан лемді тануды ж не згертуді амтамасыз етеді. қ ғ ә ә ө қ