Презентация Ержанова А

Скачать презентацию Ержанова А Скачать презентацию Ержанова А

erghanova_a.ppt

 • Размер: 3 Mегабайта
 • Количество слайдов: 19

Описание презентации Презентация Ержанова А по слайдам

Пән: Фтизиатрия Тақырыбы: Жуктілік және Туберкулез Орында андар: Ержанова А. ғ Топ: ЖМ -11. 35-2 абылдаПән: Фтизиатрия Тақырыбы: Жуктілік және Туберкулез Орында андар: Ержанова А. ғ Топ: ЖМ -11. 35-2 абылда ан: Смайлова Г. А Қ ғ С. Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА Ы Ғ АЗА ЛТТЫ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ Қ Қ Ұ Қ

ЖОСПАР 1. Мәселенің дәрігерлер үшін маңыздылығы Ананың ТМБ балаға жұқтыру мүмкіншілігі Баладағы БЦЖ вакцинасының маңызы 2.ЖОСПАР 1. Мәселенің дәрігерлер үшін маңыздылығы Ананың ТМБ балаға жұқтыру мүмкіншілігі Баладағы БЦЖ вакцинасының маңызы 2. Жұғу жолы 3. Ықпал етуші факторлар 4. Патогенезі 5. Диагностикасы және емі 6. Асқынуы Жүктілікті үзудің көрсеткіштері 7. Қорытынды

Ж У М МКІНШІЛІГІҰҒ Ү Туберкулезбен ауыр ан аналардан бала аман ғ сау болып туылады. Ж У М МКІНШІЛІГІҰҒ Ү Туберкулезбен ауыр ан аналардан бала аман ғ сау болып туылады. Тек кейбір жа дайларда ғ ана іштегі инфекция ж уы м мкін. К бінесе ғ ұғ ү ө н рестелер ту аннан кейін анасынан ТМБ ә ғ ж тырады. Сол себепті жа а ту ан н рестені ұқ ң ғ ә емшекпен емізуге тек ТМБ б лмейтін, ө белсенділігі жо туберкулезбен ауыратын қ аналар а р сат етіледі. ғ ұқ

 Ж ктілік кезіндегі туберкулез ерекше ү к іл аударуды ажет ететін жа дай өң қ Ж ктілік кезіндегі туберкулез ерекше ү к іл аударуды ажет ететін жа дай өң қ ғ ! Туберкулезді рдісті ү ң болуы ж кті ү йелді ә ң организмін лсіретеді. ә

ВАКЦИНАНЫ МА ЫЗЫҢ Ң Туберкулезбен ауыратын аналардан туыл ан н рестеге ғ ә бас а балаларВАКЦИНАНЫ МА ЫЗЫҢ Ң Туберкулезбен ауыратын аналардан туыл ан н рестеге ғ ә бас а балалар сия ты БЦЖ вакцинасы енгізіледі. Біра , қ қ қ анасы туберкулезді активті ашы т рімен ауырса ң қ ү 3 ай бойы анасынан б лектеліп химиопрофилактика ө жасалынады. Содан, Манту сынамасы теріс бол аннын ғ зінде, в ө акцинациядан кейін н рестені анасынан б лекә ө 2 ай стайды, йткені осы уа ыт аралы ында ұ ө қ ғ туберкулезге арсы иммунитет алыптасады. қ қ Вакцинациядан кейін баланы шешесінен б лек стау а ө ұ ғ м мкіндік болмаса немесе н рестеде вакцинация ү ә жасау а арсы к рсеткіштер болса, олар а химмиялы ғ қ ө ғ қ алдын алу ж ргізіледі. ү

Туберкулез ж не ж ктілікә ү - д рігерлер шін зекті м селе. ә үТуберкулез ж не ж ктілікә ү — д рігерлер шін зекті м селе. ә ү ө ә йелдер туберкулезді барлы Ә ң қ т рімен ауырады. К бінесе, ү ө шектелген т рі басым ү болады, фиброзды — каверноды т рі сирек кездеседі. азіргі ү Қ кезде м ндай нау астар саны ұ қ т мендеген, себебі йелдер ө ә ке есінде ауіп ң қ — атер тобына қ жататын ж ктілер ү арасында ке інен туберкулезге ң арсы шаралар ж ргізіледі. қ ү

 Ж ктілік кезіндегі ү туберкулезді уа ытысында қ аны тау қ фтизиаторлар ж не Ж ктілік кезіндегі ү туберкулезді уа ытысында қ аны тау қ фтизиаторлар ж не ә акушер-гинекологтар шін ажетті жа дай ү қ ғ болып табылады.

Туберкулезі бар анадан сау бала тууы бден м мкін. ә ү Ал туберкулезбен н рестені Туберкулезі бар анадан сау бала тууы бден м мкін. ә ү Ал туберкулезбен н рестені ә ң рса ішілік за ымдануы құ қ қ M. Tuberculosis кіндік венасы, плацента, амниотикалы қ с йы ты ты ж туы ұ қ қ ұ н тижесінде болады. ә

 Ж ктілік кезінде ү туберкулезді туындауына ң ы пал етуші факторлар: қ леуметтік Ә - Ж ктілік кезінде ү туберкулезді туындауына ң ы пал етуші факторлар: қ леуметтік Ә — т рмысты ұ қ факторлар й жайы Ү Отбасылы қ арым қ — атынасқ Темекі шегу Алкоголь абылдау қ

ОРГАНИЗМДЕГІ ЗГЕРІСТЕР: Ө Зат алмасуыны , эндокринді бездер ң ызметіні , ж йке ж йесі ызметініОРГАНИЗМДЕГІ ЗГЕРІСТЕР: Ө Зат алмасуыны , эндокринді бездер ң ызметіні , ж йке ж йесі ызметіні қ ң ү ү қ ң згерістері; ө Ж рек- ан тамыр ж йесіне, тыныс алу ү қ ү ж йесіне ж не б йрекке к штемені ү ә ү ү ң жо арлауы; ғ Ж кті йелдерді физиологиялы ү ә ң қ супрессиясы; Кальцийге ажеттілікті жо арлауы. қ ң ғ

 Ж ктілік ж не босану эндокринді ж йені , иммунитет ү ә ү ң Ж ктілік ж не босану эндокринді ж йені , иммунитет ү ә ү ң а заларыны ызметін, зат алмасу барысын згеріске ғ ң қ ө шыратады. Іштегі н рестені зат алмасу німдеріні ұ ә ң ө ң б лінуі ана а засына осымша ж ктеме береді, ө ғ қ ү сонды тан туберкулезге шалды у а м мкіндік қ ғ ғ ү туады. Туберкулезді дамуы эндогенді инфекцияны ң ң активті т рге к шуінде байланысты болады, жас ү ө йелдер арасында ТМБ ж па ан контингент к птеп ә ұқ ғ ө саналады, сол себептен оларда туберкулез ауруы ТМБ ал аш рет ж у н тижесінде пайда болуы м мкін. ғ ұғ ә ү Ж ктілікке дейін пайда бол ан туберкулезбен ү ғ салыстар анда, ж ктілік кезінде ж не босан аннан ғ ү ә ғ кейінгі кезе де пайда бол ан туберкулезді а ымы ауыр ң ғ т рде теді. Туберкулез ж ктілікті кез ү ө ү ң — келген кезе інде ң пайда бола алады, біра ол ж ктілікті бірінші қ ү ң жартысында жиі кездеседі. Туберкулез рдісіні деуі ү ң ү босан аннан кейінгі кезе де, ал аш ы алты айда жиі ғ ң ғ қ кездеседі

 Ж ктілікті бірінші триместрінде ү ң пайда бол ан кпе туберкулезіні зіне ғ ө Ж ктілікті бірінші триместрінде ү ң пайда бол ан кпе туберкулезіні зіне ғ ө ң ө т н ерекше белгілері болмайды, оны ә ж ктілік токсикозымен шатастырып ү алуымыз бден м мкін, ол туберкулез ә ү диагнозын оюды иындатады. қ қ Нау аста: қ лсіздік Ә Нашар к й ү Т бетті т мендеуі ә ң ө Ары тау к рінеді. қ ө Ж ктілікті екінші жартысында ү ң жайыл ан инфильтратты немесе ғ казеозды ыдыраулы рдістерді дамуына ү ң арамастан нау асты жа дайында қ қ ң ғ елеулі згерістер бай алмайды. ө қ

 Туберкулезбен ауыратын ж ктілерде ү міндетті т рде а ыры ты ү қ қ Туберкулезбен ауыратын ж ктілерде ү міндетті т рде а ыры ты ү қ қ қ ң батериологиялы , қ бактериоскопиялы , орта а себу қ ғ зерттеу дістері жасалынады. ә а ыры аз м лшерде бол анда Қ қ қ ө ғ ы палдаушы ингаляциялар қ олданылады. Рентгенологиялы қ қ зерттеу шектеулі дозада жасалуы тиіс. Рентгеноскопия ж не ә флюрографияны олдану а тиым қ ғ салынады. Сондай — а т мен дозалы қ ө санды компьютерлік рентгенография қ жасау а болады ғ ( КТ емес ). Рентгенолог с улені тура кеуде уысына ба ыттап, ә қ ғ рса уысын, жамбас б лімдерін құ қ қ ө резе келі ор асындал ан ң қ ғ ғ алжап ышпен д рыстап жабуы тиіс. қ ұ

 кпе туберкулезбен ауыратын Ө ж кті йел → анда оттегіні ү ә қ ң кпе туберкулезбен ауыратын Ө ж кті йел → анда оттегіні ү ә қ ң жетіспеушілігі → гипоксия → кпе ж ректік жетіспеушілік ө ү → фетоплацентарлы жетіспеушілік → мерзімінен б рын босану. ұ Туберкулездігі интоксикация б л процесстерді детеді. ұ ү

 Осы уа ыт а дейін туберкулезбен қ қ ауыратын нау астарда медициналы қ қ Осы уа ыт а дейін туберкулезбен қ қ ауыратын нау астарда медициналы қ қ к рсеткіштер бойынша жасанды т рде ө ү ж ктілікті зу міндетті болатын. азіргі ү ү Қ та да ы жа а диагностикалы дістерге, ң ғ ң қ ә алдын алу шараларына, туберкулезді емдеудегі жа а комплексті емдеу дістері ң ә ( антибиотиктер, химиопрепараттар, жасанды пневмоторокс, кпеге ж не кпе ө ә ө уысына операция қ ) ана мен н рестені ә ң денсаулы ын ада алау а м мкіндік ғ қ ғ ғ ү береді. Сондай-а ж ктілікті зу йел қ ү ү ә денсаулы ын жа сартпа ан, керісінше, ғ қ ғ туберкулез рши т скен. ө ү

 Ж ктілікті то тату а абсолютті ү қ ғ к рсеткіштер: ө 1. Кавернозды ж Ж ктілікті то тату а абсолютті ү қ ғ к рсеткіштер: ө 1. Кавернозды ж не фиброзды-кавернозды туберкулез; ә 2. Созылмалы а ымды диссеминирленген туберкулез; ғ 3. Туберкулез кезіндегі кпе-, ж рек жеткіліксіздігі; ө ү 4. Туберкулезді ант диабетімен немесе ауыр созылмалы ң қ аурулармен осарлануы; қ 5. Ыдырау сатысында ы біріншілік инфильтративті ғ туберкулез; 6. Несеп шы ару ж йесіні туберкулезі (созылмалы ғ ү ң ас ын ан ПН І-ІІІ д режелі); қ ғ ә 7. К птеген д ріге т зімді туберкулезді кез-келген ө ә ө ң формасы.

 Ж кті йелдердегі емделмеген ү ә туберкулез бала шін те ауіпті. ү ө қ Д Ж кті йелдердегі емделмеген ү ә туберкулез бала шін те ауіпті. ү ө қ Д рыс емні н тижесінде анасыны ұ ң ә ң ж не баланы аман алу м мкіндігі ә ң қ ү бар.

ОРЫТЫНДЫҚ орыта келе, туберкулезбен ауыратын болаша ананы Қ қ ң немесе н рестелі ананы болашаОРЫТЫНДЫҚ орыта келе, туберкулезбен ауыратын болаша ананы Қ қ ң немесе н рестелі ананы болаша та сауы ып кетуі тек ә ң қ ғ д рігерлерді ана еншісінде емес, сонымен атар ә ң ғ қ аналарды ма ызды р лін умытпайы ң ң ө қ Сонда ана сіз ғ ала ан қ ғ с биді ә ң сау болуы к м нсіз ү ә Сонды тан қ “болша қ ана” сізді ң ыптылы ұқ ғ ыныз сізді ң бала ызды ң сау ң болуыны ң кепілі